Son Yazılar
Home / Soru-Cevap / İslam Medeniyetinin Doğuşu Kavramlar

İslam Medeniyetinin Doğuşu Kavramlar

KAVRAMLAR

Cahiliye Dönemi: Arap toplumunda İslamiyet’ten önceki dönemlerde bedeviliğin yaygın olması, insanların medeniyet bakımından geri kalmaları, kadınların toplum içinde bir değerinin olmaması, putlara tapınılması, aileler arasında kan davalarının görülmesi, bilgisizlik ve cehaletin olması, köleciliğin yaygın olması gibi nedenlerden dolayı bu döneme verilen addır. Bu dönemin Cahiliye Dönemi olarak adlandırılmasında insanların okuma yazma bilmemesinin etkisi yoktur.

Peygamberlik:  Haber getiren kişi.  Allahu Teâlâ’nın kullarına emir ve yasaklarını bildirmek ve onlara hakkı, doğruyu ve yanlışı açıklamak üzere seçip görevlendirdiği ilahî elçiye verilen isimdir.

Hicret: Göç. Müslümanların Mekke’de türlü işkencelere maruz kaldıklarından dolayı Mekke’den Medine’ye yaptıkları göçtür.

Medine Sözleşmesi: Hicretten sonra Medine’de yaşayan Müslüman ve Müslüman olmayan insanların imzalamış olduğu sözleşmedir. İslam Devleti’nin ilk yazılı antlaşmasıdır. Medine sözleşmesi vatandaşlara sosyal ve siyasal haklar vermiştir.

Beytü’l-Mal: Hz. Ömer döneminde gelirlerin artmasıyla birlikte kurulan devlet hazinesidir.

Mevali: Azad edilmiş köle. İslamiyet öncesi kölecilik yaygın olmakla beraber kölelerin hür kalması da mümkündü. Hürriyetine kavuşan kölelere ise mevali denmiştir.

Beytü’l Hikme: Kelime manası olarak hikmet evi denmektedir. Abbasiler döneminde Bağdat’ta açılan kütüphane ve bilim merkezidir.

Samarra: Abbasiler dönemi Türklerin İslamiyet’i kabulü ve devlet işlerinde önemli mevkilere geldiği dönemdir. Bu dönemde sınır boylarında Türkler için kurulan şehirlere verilen isimdir.

HAZIRLANALIM

 1. İslamiyet’in doğduğu yıllarda Arabistan ve Dünyadaki dinler?

Arabistan’da yaygın olan din ve inanışlar;

 • Putperestlik
 • Yahudilik
 • Hristiyanlık
 • Haneflik

Dünya’da;

 • Zerdüştlük (İran, ateşe tapma, diğer adı Mecusilik)
 • Gök Tanrı inancı (Orta Asya’da Türkler arasında yaygındı.)
 • Hinduizm, Budizm, Konfüçyüsçülük, Taoizm (Uzak Doğu ve Hindistan’da yaygındı.)
 • Hristiyanlık (Roma İmp. Sınırları içerisinde yaygındı.)
 1. İlk Dört halife göreve nasıl gelmiştir?

İlk dört halife görevlerine seçimle gelmiştir. Bu yüzden bu döneme Cumhuriyet Dönemi de denmiştir.

 1. İslam âlimleri yaptıkları çalışmalarla Avrupa’yı nasıl etkilemişlerdir?

İslam alimleri pozitif bilimleri ve dini bilimleri bir arada görmüşler ve her iki alanda da önemli başarılar elde etmişlerdir. İslam bilginlerin yapmış oldukları çalışmalar sonraki yıllarda Avrupalılar için başucu eserleri olmuştur. Bu eserlerden istifade eden Batılılar bilim alanında ilerlemişlerdir. Özellikle Endülüs Emevileri döneminde çok sayıda Batılı öğrenci ispanya’ya gelerek Emevi medreselerinde ilim tahsil etmiştir. Endülüs Emevileri Avrupa’nın Rönesans denen döneme girmelerinde etkin rol oynamışlardır. İbni Sina, Farabi, İbni Rüşd gibi alimlerin yazmış olduğu eserler Avrupa’daki üniversitelerde yıllarca ders kitabı olarak okutulmuştur.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazıların/içeriklerin tüm hakları “tarihyolu.com” aittir. Kaynak gösterilse dahi yazının/içeriğin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Öğrencilerimiz ödevlerini yapmak için kaynak göstererek kullanabilirler.

Bir Cevap Yazın