Son Yazılar
Home / Ders Kitabı Cevapları / 11. Sınıf Tarih Dersi 6. Ünite Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Tarih Dersi 6. Ünite Ders Kitabı Cevapları

Merhaba değerli öğrencilerimiz, bu yazımızda “11. Sınıf Tarih Dersi MEB Yayıncılık 6. Ünite Ders Kitap Cevaplarını” paylaşacağız. Tarih ders kitabımızda 6. ünitemizin adı, XIX Ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat“. Sizlerden isteğimiz öğrenmede kalıcılığı sağlamak için soruların cevaplarını önce kendiniz cevaplayın sonra araştırın, araştırmalarınız sonucu bulduklarınızı karşılaştırın ve anlayarak yazıya geçirin. Unutmayın buradan ya da herhangi bir yazıdan olduğu gibi alıp yazmak kalıcı öğrenmeyi sağlamaz.

11.Sınıf Tarih Ders Kitabı 6. Ünite Cevapları tarih öğretmenimiz tarafından özenle hazırlanmıştır.

11.Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı 6. Ünite Cevaplarını aşağıdaki yazımızda bulabilirsiniz.

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 212

XIX Ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat – Kavramlar
XIX Ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat – Hazırlanalım

Gazete ve diğer süreli yayınların, kamuoyu üzerindeki etkileri nelerdir?

Basının kamuoyu oluşturma ve toplumu istenen yönlere çekmede önemli bir etken hâline gelmesi, devletlerin de bu gücü daha etkin kullanmak istemelerini sağlamıştır. Bu bağlamda çoğu devlet, kamuoyunu kontrol altında tutmak için basını da kontrol etmek gerektiğini fark etmiştir.

Osmanlı Devleti’nin Balkan topraklarını kaybetmesinin Anadolu’ya olan sosyo-kültürel etkileri nelerdir?

Balkan topraklarından binlerce insanın Anadolu’ya gelişine, kalanların ise zulüm ve baskı görmesine sebep olmuştur.

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 213

93 Harbi sonrasında Anadolu’ya yapılan göçlerin ekonomik ve sosyal sonuçları neler olabilir?

– Göçmenler, yeni geldikleri yerlerin yapısına büyük etkide bulunmuş; metruk, harabe ve boş yerler ziraata açılmış, göçmenler sayesinde yeni yerleşim birimleri oluşturulmuştur.

– Ancak devletin normal masrafları, iskân masrafları ile birleşince artmış, hazine de bu açığı kapamak için dış borçlanma yoluna gitmiştir.

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 217

XIX ve XX. yüzyılda popüler kültürün, sosyal hayata etkileri neler olabilir?

– Sanayi devrimi sonrası XIX. yüzyılda kent sistemi ortaya çıkmış ve Avrupa’da ekonomik merkezler durumuna gelen büyük metropoller oluşmuştur.

– Kamusal alan ile özel alan birbirinden ayrıldığı bu dönemde kentler modern toplumsal yapısına uygun olarak yeniden tasarlanmaya, hastane, adliye, üniversite gibi binalar ile bulvar ve caddeler yapılmaya başlanmıştır.

– Büyük şehirlerin ve metropollerin oluşumu sonrası meydana gelen nüfus yoğunluğu beraberinde pek çok toplumsal ve altyapı sorunu getirmiştir. 

– Hızlı ve plansız göç hareketleri beraberinde bazı sıkıntıları da getirmiştir. Su, kanalizasyon, atık toplama gibi belediye hizmetleri yanında eğitim, sağlık ve kültür hizmetlerinin de aksamasına ve çarpık kentleşmeye sebep olmuştur.

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 223

XIX Ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat – Ölçme ve Değerlendirme – A

XIX Ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat – Ölçme ve Değerlendirme – B

Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyılda “mürur tezkiresi”ni uygulamasının amacı nedir?

İnsanların rahat yaşama isteği, başkent İstanbul’u her zaman önemli bir cazibe merkezi yapmıştır. XIX. yüzyılda taşradan göçler öylesine artmıştı ki İstanbul’a giriş ve yerleşim denetim altına alınmaya çalışılmış hatta bunun için bir çeşit pasaport olan mürur tezkiresi uygulaması başlatılmıştır. Bu uygulama ile;

– Gelişigüzel yerleşimleri engellemek, 

– Vergi ihlallerini önlemek,

– Kaçak işçi ve işsiz akınını önlemeye çalışılmıştır.

Tanzimat Dönemi’nde kamuoyu kavramı niçin önem kazanmıştır?

Demokrasilerde halkı ikna etmeden iktidara gelmek ya da iktidarı sürdürmek pek mümkün olmadığı için kamuoyu, demokratik sistemlerin en önemli hususlarından biri hâline gelmiştir.

“İnsan tüketirken tükenir.” sözünü popüler kültür anlayışıyla açıklayınız.

Geniş halk kitlelerine kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayılan popüler kültür, radyo ve televizyon kanallarında, gazete ve dergilerin renkli sayfalarında insanların tüketim taleplerini artırmakta ve insanların ekonomik etkinliklerine yön vermeye başlamıştır.

İnsanların reklamlarda üretilenleri tüketirken tükenmelerinde sürekli olarak “sahip olma” yönünde takındıkları tavır belirleyici bir rol oynamaktadır.

Dikkat edilmesi gereken ise popüler kültürde halkın sadece maddi olanı değil zamanı da tüketmesidir.

İstanbul’un XIX. yüzyılda büyük değişimler yaşamasının sebepleri nedir?

– 1826’da İhtisab Nezareti kurularak esnaf denetimi, şehir güvenliği, göç denetimi, vergi denetimi görevlerini bu kurum üstlenmiştir.

– Muhtarlık teşkilatı kurulmuş ve tayin edilen muhtarlar görev yapmaya başlamıştır.

Balta Limanı Antlaşması’yla Osmanlı Devleti’nin Batı’ya bağımlı hâle gelmesinin nedenleri nedir?

– Balta Limanı Antlaşması’yla iç ve dış ticaretteki sınırlamalar kaldırılmış ve yabancı malların ülkeye kolayca girişine imkân sağlamıştır. Buna karşın yerli malların dışarıya çıkarılması kolaylaşmıştır. 

– Yabancı tüccarlara vergi muafiyeti getirirken yerli tüccarlar vergi ödemeye devam etmiştir. Böylece Osmanlı pazarları geniş ölçüde yabancıların denetimine geçmiş ve Avrupa’yla girilen rekabet karşısında Osmanlı esnafı faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştır.

– Gümrük vergilerinin düşük tespit edilmesi ve ek vergi konulamaması nedeniyle Osmanlı Devleti, gümrük gelirlerinde önemli kayıplar yaşamıştır. 1853-1856 yılları arasındaki Kırım Savaşı’nın masrafları da eklenince devlet dış borçlanmaya başvurmak zorunda kalmıştır.

XIX Ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat – Ölçme ve Değerlendirme – B

Selanik’in seçkin bir kültür merkezi olmasının nedenleri nelerdir?

1 – Selânik şehrinin çok uluslu yapıya sayip olması,

2 – Farklı düşünce ve inançlara karşı saygılı olunması,

3 – Selânik’te Türkçe, Rumca, Bulgarca ve İbranice yayımlanan resmi vilayet gazetesinin yanı sıra Avrupa’da çeşitli dillerde basılan gazete, dergi ve kitapların takip edilebilmesi zengin bir kültürel ortamın oluşmasını sağlamıştır.

Selanik’in Türk siyasi tarihindeki önemi nedir?

– Mustafa Kemal’in doğduğu ve ilk gençlik yıllarını geçirdiği şehirdir.

– İttihat ve Terakki Cemiyetinin kurulup geliştiği yerdir.

“Atatürk’e adanmış” ifadesi hangi anlamlara gelmektedir?

Mustafa Kemal’in bu şehirde doğmuş olması Balkan Türkleri için ayrı bir övünç kaynağı olduğundan Atatürk’e adanmış şiirler, soydaş şairlerin eserlerinde geniş yer bulmuş, Atatürk’e duyulan sevgi ve saygının ifadesi olarak da şiirler ona ithaf edilmiştir.

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 224

 XIX Ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat – Ölçme ve Değerlendirme – Anadolu’ya Göç

Anadolu’ya gelen muhacirlerin, ilk olarak Batı Anadolu’ya yerleşmelerinin nedenleri neler olabilir?

İklimi ve doğasının göç ettikleri bölgelere benzemesi nedeniyle Anadolu’ya gelen muhacirler ilk olarak Batı Anadolu’ya yerleştirilmişlerdir.

Gayrimenkul ne demektir?

Arapça kökenli bir kelime olup, taşınabilir niteliğe sahip olmayan, ekonomik kıymet ifade eden ve paraya çevrilmesi ya da parayla ifade edilmesi mümkün olan kıymetli materyallerdir.

Osmanlı Devleti, göçmenlerin iskân edilmesi için ne gibi çalışmalar yapmıştır?

– Konaklamaları için ev, 

– Geçimlerini sağlamaları için arazi tahsis edilmiş, 

 Yaşadıkları sıkıntıları azaltmak adına çeşitli muafiyetler tanımıştır.

Tabloda verilen yerleşim birimlerinin hangilerinin Batı Anadolu’da olduğunu belirtiniz.

 Bergama

 Biga

– Nazilli

– Karahisâr-ı Sâhib ( Afyonkarahisar )

– İzmir

Günümüzde Suriye’den gelen muhacirlerin hangi yerleşim birimlerine yerleştirildiğini gösteren bir tablo hazırlayınız.

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 225

1-) Osmanlı Devleti’nin Balkan topraklarında ulus devletlerin ortaya çıkışıyla;

I. Yatay hareketliliğin yaşanması,

II. Osmanlı genel nüfusunun artması,

III. Osmanlı Devleti’nin ekonomik sıkıntılarının artması  

durumlarından hangileri yaşanmıştır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III 

2-) XIX. yüzyılda şehirleşmenin artmasıyla birlikte Osmanlı Devleti’nde yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla;

I. limanların modernleştirilmesi,

II. altyapı hizmetlerinin yapılması,

III. ulaşımda tramvayın kullanılması

tedbirlerinden hangileri alınmıştır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III 

3-) İmparatorluktan ulus devlete giden süreçte;

I. Westphalia Antlaşması

II. Fransız İhtilali

III. Yüzyıl Savaşları

olaylardan hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III 

4-) Osmanlı Devleti aşağıdaki antlaşmaların hangisinden sonra Avrupa’da toprak kaybetmeye başlamıştır?

A) Karlofça

B) Yaş

C) Berlin

D) Zitvatorok

E) Küçük Kaynarca 

5-) Osmanlı Devleti’nin kaybettiği bölgelerden gelen göç, İzmir’in yapısını derinden etkilemiştir. Böylece şehir Batılı ve yerli unsurların bir arada yaşadığı bir kent hâline gelmiştir. XIX. yüzyılda, İzmir’in ekonomisi, Avrupa ülkeleri ile sürdürülen ticarete bağlı olarak gelişmiştir. Liman yatırımının devamı niteliğindeki İzmir-Kasaba ve İzmir-Aydın demiryolları, İngiliz ve Fransızlar tarafından inşa edilmiştir. İç kısımlardan toplanan ürünler, deve kervanları ve demiryolu ağı vasıtasıyla İzmir’e taşınmış ve İzmir Limanı’ndan Avrupa’ya ihraç edilmeye başlanmıştır. XVIII ve XIX. yüzyıllarda İzmir, Doğu Akdeniz’in en önemli liman kenti hâline gelmiştir.

Buna göre İzmir’in önemli bir şehir hâline gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A) İzmir’in bir liman şehri olması

B) Tren yollarıyla erken tanışmış olması

C) Kara, demir ve deniz yolunun kesiştiği bir yerde olması

D) Göçlerle nüfusunun artması

E) Kapitülasyonlar nedeniyle yatırımların artması 

6-) Aşağıdakilerden hangisi İhtisab Nezareti’nin görevleri içerisinde değildir?

A) Esnaf denetimi

B) Hükûmet denetimi

C) Göç denetimi

D) Vergi denetimi

E) Şehir güvenliği

“11. Sınıf Tarih Dersi MEB Yayıncılık 6. Ünite Ders Kitap Cevapları” hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmından bize yazabilirsiniz. İyi çalışmalar. Diğer sınıflar ve diğer üniteler için aşağıdaki bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın