Son Yazılar
Home / Ders Kitabı Cevapları / 9. Sınıf Tarih Dersi Meb Yayınları 5. Ünite Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi Meb Yayınları 5. Ünite Ders Kitabı Cevapları

İÇERİK AÇIKLAMASI: 9. Sınıf MEB Yayınları Tarih Dersi 5. Ünite Ders Kitabı Cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz. 9. Sınıf Tarih Dersi 5. Ünitemiz olan “İslam Medeniyetin’in Doğuşu” soru ve cevapları yazımızın devamında. Tarih ders kitaplarının cevapları için bizi takip edin.

Bu yazımızda 9. Sınıf Tarih Dersi Meb yayınları kitabında yer alan sayfa 128 ile sayfa 175 arasındaki sorulan soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Görüşlerinizi yorum kısmından yazabilirsiniz.

9. Sınıf Tarih Dersi Kitabı Cevapları Sayfa 128

İslamiyet’in doğduğu yıllarda Arabistan’da ve Dünya’da hangi din ve inançlar vardı?

Arabistan genelinde inanış olarak Putperestlik hâkimdi. Bunun yanı sıra Hristiyanlık, Musevilik ve  Haniflik (Hz. İbrahim’in inancı) dinlerine inananlar da vardı. 

Dünya’da ise; Gök Tanrı İnancı , Hinduizm, Budizm, Brahmanizm, Mecusîlik,…yaygın idi.

Dört halifenin seçimle göreve gelmelerinin siyasi hayata etkileri nelerdir?

Dört halifenin seçimle göreve gelmesi, halife seçimlerinin önde gelen isimlerin iştişare edilerek, şura kararıyla belirlenmesi demokratik ortamın temellerinin atılmasını sağlamış,

 Halifeliğin saltanata dönüşmesini engellemiştir.

Bu nedenle bu dönem “İslam Tarihinin Cumhuriyet Dönemi” olarak adlandırılmıştır.

İslam alimlerinin yaptıkları çalışmaların Avrupa bilim hayatına etkileri nelerdir?

** İslam medeniyetinde gelişen bilim ve bilim anlayışı, sadece İslam dünyasını değil bütün insanlığı aydınlatmıştır. Avrupa’nın İslam medeniyetinden etkilenmesi Haçlı Seferleri, Akdeniz ticaretinin gelişmesi, İslam fetihleri, İspanya’da kurulan medreseler, tercüme faaliyetleri gibi gelişmeler sayesinde olmuştur.

** İslam dünyasındaki bilimsel gelişmelerden etkilenen Avrupa’da, IX ve X. yüzyıllardan itibaren bilim adamları yetişmeye başlamıştır. Aynı yüzyıllarda Müslüman bilginlerin eserleri başta Avrupa’nın bilim dili olan Latince olmak üzere İbranice ve zaman zaman da yerel dillere çevrilmiştir.

** İslam medeniyetinde gelişen bilim ve bilim anlayışı, Avrupa’da, Rönesans ve Reform hareketlerinin başlamasına zemin hazırlamıştır.

** İslam medeniyetinin Batı’ya etkisi, aralıksız olarak XVIII. yüzyıla kadar devam etmiş, Batı’nın bugünkü bilimsel ve teknolojik ilerlemesine İslam bilimi ve düşüncesi etki etmiştir.

9. Sınıf Tarih Dersi Kitabı Cevapları Sayfa 129

İslamiyet öncesi döneme Cahiliye Dönemi denmesinin sebepleri neler olabilir?

İslamiyet öncesi döneme “Cahiliye Dönemi” denmesinin sebebi, insanların okuma-yazma bilmemesi değildir. 

1- Bedeviliğin yaygın olması,

2- İnsanların medeniyet bakımından geri kalmaları, bilgisizlik ve gaflet içerisinde bulunmaları,

3- Putlara tapmaları,

4- Arap kabileleri arasında sınır anlaşmazlıkları ve kan davalarının olması,

5- Kadınlara yönelik kötü tutumları gibi nedenlerden dolayı Arap toplumunun İslamiyet öncesi dönemine, Cahiliye Dönemi denirdi.

9. Sınıf Tarih Dersi Kitabı Cevapları Sayfa 133

Arabistan’daki kabilecilik anlayışının toplum hayatına etkileri nelerdir?

Kabilecilik anlayışı içerisinde insanlar kendi kabilesini her zaman ön planda tutar, haksız olsa bile kabilesinin yanında olurdu.

Kabileler arasında özellikle kan davalarına dayanan savaşlar sık görülürdü. İntikam kutsal bir görev kabul edilirdi.

Arap toplumunda kabileler, İslami Dönem’e kadar doğal olarak birleşip merkezî bir devlet oluşturmasına engel teşkil etmiştir.

9. Sınıf Tarih Dersi Kitabı Cevapları Sayfa 134

Hz. Muhammed’in Hilfu’l-Fudûl Antlaşması’na katılmasının sebepleri neler olabilir?

Hz. Muhammed’in haksızlıklara karşı gelmek istemesi, her daim haklının yanında yer almak istemesi ve mazlumlara, zulme uğrayanlara yardımcı olmak istemesi,

Adil kararlar vermesi hakkında kendisine güvenilmesi nedeniyle Hilfu’l-Fudûl Antlaşması’na katılmıştır.

9. Sınıf Tarih Dersi Kitabı Cevapları Sayfa 135

İslam dini, Arabistan’daki Cahiliye Dönemi uygulamalarından hangilerine karşı çıkmış olabilir?

İslam dini, Arabistan’daki Cahiliye Dönemi uygulamalarından, gündelik yaşamın bir parçası olan putlara tapma, falcılık büyücülük, kan davaları, gasp, içki, zina, faiz ve kadınlara kötü muamele, kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi gibi birçok uygulmaya karşı çıkmış, yasaklamıştır.

9. Sınıf Tarih Dersi Kitabı Cevapları Sayfa 136

Medine Sözleşmesi’nin imzalanmasının sebepleri nelerdir?

Hz. Muhammed, Medine’de kabileciliğe ve toplum içindeki çatışmalara son vermek,

Medine’ye hicret etmek zorunda kalan Müslümanları, yerli halk ile kaynaştırarak bütün üstünlük iddialarını ortadan kaldırmak,

* Müslümanlar arasında birliği sağlamak istemiştir.

9. Sınıf Tarih Dersi Kitabı Cevapları Sayfa 137

Bedir Savaşı sonrasında esirlerin müslümanlara okuma-yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılmasının sebebi ne olabilir?

Hz. Muhammed, Kur’an’ın okunması, dinin temel gereklerinin öğrenilmesi gibi konuları ön plana almış eğitim, öğretim ve bilime önem vermiştir. Bedir Savaşı’nda ele geçirilen esirlerden, Müslümanlara okuma-yazma öğretenlerin serbest bırakılması, Hz. Muhammed’in eğitime verdiği önemin bir göstergesidir.

9. Sınıf Tarih Dersi Kitabı Cevapları Sayfa 138

Müslümanların Uhud Savaşı’nda galip gelememesinin nedenleri nelerdir?

Hz. Peygamber’in ordunun güvenliğini sağlamak için Ayneyn Tepesi’ne yerleştirdiği okçuların yerlerini terk etmesi nedeniyle Müslümanlar bozguna uğramıştır. 

Savaş sırasında yaralanan Hz. Muhammed’in şehid olduğu haberleri de muharebe meydanına yayılarak İslam ordusunun galip gelmek üzereyken dağılmasına sebep oldu.

9. Sınıf Tarih Dersi Kitabı Cevapları Sayfa 139

Hz. Muhammed Dönemi’nde İslam Devleti’nin sınırları nerelere ulaşmıştır?

630 yılında Mekke’nin fethi Hz. Muhammed’in kesin üstünlüğüyle sona ermiş, İslâm devleti Arabistan’ın en güçlü siyasî teşekkülü olmuştur. Mekke’nin fethini takip eden yıl içinde Arabistan’ın çeşitli bölgelerinde yaşayan Arap kabileleri Medine’ye heyetler göndererek Müslüman olduklarını bildirmiş ve İslâm devletinin hâkimiyetini kabul etmişlerdir. Böylece Hz. Muhammed vefat ettiğinde hemen hemen bütün Arabistan İslâm bayrağı altında toplanmıştır.

9. Sınıf Tarih Dersi Kitabı Cevapları Sayfa 142

Hz. Peygamber’in Veda Hutbesi’nde değindiği konularla İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer alan maddeleri karşılaştırınız.

9. Sınıf Tarih Dersi Kitabı Cevapları Sayfa 143

Dört Halife Dönemi’nin “Cumhuriyet Dönemi” olarak nitelendirilmesinin gerekçeleri neler olabilir?

Dört Halife Döneminde halifeler seçimle başa gelmesi nedeniyle bu dönem “Cumhuriyet Dönemi” olarak nitelendirilmiştir.

9. Sınıf Tarih Dersi Kitabı Cevapları Sayfa 145

İslamiyet’in kısa sürede geniş alanlara yayılmasının nedenleri nelerdir?

– İslamiyet’in barış, kardeşlik ve hoşgörü dini olması,

– Cihat anlayışının etkisiyle İslamiyet’in geniş kitlelere ulaştırılmış olması,

– İslamiyet’in insan haklarına önem vermesi,

– Eşitlik, adalet ve hürriyet dini olması İslamiyet’in kısa sürede geniş alanlara yayılmasını sağlamıştır.

Dört Halife Dönemi’nde siyasi alanlarda hangi gelişmeler yaşanmıştır?

– Hz. Ebu Bekir’in halifeliğin ilk zamanlarında İslam Devleti içerisinde karışıklıklar yaşanmıştır. İslam’dan dönerek devlete isyan eden kabilelerle Ridde Savaşları’nı yapan Hz. Ebu Bekir, bu kişi ve kabilelere karşı uzun süre mücadele etmiş ve hepsini itaat altına alarak ülke içerisinde birlik ve düzeni sağlamıştır.

Hz. Ebubekir Dönemi’nde yeni kurumlara ihtiyaç duyulmadığı için idari yapıda büyük bir değişikliğe gidilmemiş, ancak daha önce var olmayan halifelik, Hz. Ebubekir’le birlikte bir kurum hâline gelmiştir. Sahabelerle görüşüp bir vasiyet yazdırarak Hz. Ömer’in kendi yerine halife seçilmesini istemiştir.

– İslam devlet teşkilatının hızla kurumsallaştığı Hz. Ömer Devri’nde, gelirlerin halka dağıtılması işini yürütmek için “divan” örgütü kuruldu.

Hz. Ömer’in halifelik dönemi İslam Devleti’nin teşkilatlandığı dönem olmuştur. Bu dönemde İslam ülkesinin sınırlarının genişlemesine bağlı olarak siyasi hâkimiyet alanı büyümüş ve nüfus artmıştır. Bunun üzerine ülke toprakları yönetim birimlerine ayrılarak illere valiler atanmıştır. Toplanan vergiler sistemli hâle getirilmiş ve İslam Devleti’nin hazinesi yani Beytü’l-mâl oluşturulmuştur.

– Hz. Osman Dönemi’nde ayrıca İslamiyet’in Orta Asya’ya yayılmasını sağlamak için Horasan Valiliği oluşturulmuştur.

– Hz. Osman’dan sonra halife seçilen Hz. Ali, kendini iç karışıklıkların içinde bulmuştur. İlk icraat olarak Hz. Osman zamanındaki olaylara sebep olduklarını düşündüğü valileri görevlerinden alıp yerlerine yenilerini atamıştır. Fakat görevden alınan bu valiler, Hz. Osman’ın katillerinin bulunarak cezalandırılmamasını bahane ederek Hz. Ali’ye muhalif bir grup oluşturmuştur.

Hz. Ali döneminde devletin merkezi Kûfe’ye taşınmıştır.

9. Sınıf Tarih Dersi Kitabı Cevapları Sayfa 147

Hz Ali’nin, İslam Devleti’nin merkezini Medine’den Kûfe’ye taşımasının nedenleri nelerdir?

Kûfe’nin bölgenin idarî, ticarî ve kültürel bakımdan önemli olması,

Hz. Ali taraftarlarının Kufe’de yoğun olması,

Kufe’nin daha güvenli olması nedeniyle Hz Ali, İslam Devleti’nin merkezini Medine’den Kûfe’ye taşıma kararı almıştır.

9. Sınıf Tarih Dersi Kitabı Cevapları Sayfa 148

Dört Halife Devri’nin sona ermesiyle İslam toplumunda yaşanan sorunlar neler olabilir?

Hz. Muhammed’den sonra Dört Halife Dönemi önde gelenlerinin kabulüyle belirlenen halifelik makamı, Muaviye’nin oğlu Yezid’i halife ve devlet başkanı olarak veliaht tayin etmesiyle saltanata dönüştü. Bu durum İslamiyet’in prensiplerinden olan istişarenin (danışma) ortadan kalkmasına yol açtı. Ayrıca İslam dininin evrensellik karakterinden ödün verilerek Arap olmayan unsurların dışlanmasına da zemin hazırladı. Yönetim anlayışındaki bu değişim, takip eden yıllarda süregelen isyanların temel sebebini oluşturdu.

9. Sınıf Tarih Dersi Kitabı Cevapları Sayfa 150

Mevali siyasetinin İslamiyet’in yayılmasına etkileri neler olabilir?

İslam dinin evrensellik karakterinden ödün verildi.

İslamiyet’in yayılması durdu.

Toplumda sınıf farklılıkları oluşmaya başladı.

Toplumda birlik ve beraberlik bozuldu.

Takip eden yıllarda süregelen isyanların temel sebebini oluşturdu ve Emevi yönetiminin sonunu getirdi.

9. Sınıf Tarih Dersi Kitabı Cevapları Sayfa 153

İslam dininin, sanatın gelişmesine etkileri neler olabilir?

İslam medeniyetinde, genelde soyutlamanın ön planda olduğu sanat dalları ebru, hat, minyatür, tezhip ve musikidir.

İslam sanatının başlangıçtan beri değişmeyen temel niteliği özgün üslubu, motif zenginliği ve kendine has mimari sistemidir. Müslümanların resimleme ve süslemede diğer kültürlerde rastlanmayan kendine özgü bir sanat anlayışı vardır.

İslam sanatında doğada mümkün olmayacak şekilde dal, yaprak ve çiçeklerin tekrarı ile geometrik düzenleme sık sık kullanılmıştır. Böylece her türlü tezhip ve tezyinat önemli sanat dallarından olmuştur.

Başta Kur’an ayetleri olmak üzere hadisler ve diğer anlamlı sözlerin estetik bir şekilde kâğıda aktarılması hat sanatını doğurmuştur.

9. Sınıf Tarih Dersi Kitabı Cevapları Sayfa 154

Mevali politikasının Emevi Devleti’nin yıkılışına etkileri nelerdir?

Mevali politikası;

1- Birlik ve beraberliğin oluşmasını engellemiş,

2- Muhalif grupların ortaya çıkmasına sebep olmuş,

3- Ülkede başlayan isyanlar için haklı gerekçe oluşturmuş, bu politika yüzünden yaşadıkları bölgeler Arap hâkimiyetine girse bile Türkler, İranlılar ve Berberiler Emevilere isyan etmişler ve yönetime karşı muhalif bir siyasi hareket yürüten Abbasileri desteklemişler,

4- Halkın desteğini kaybeden Emevi Devleti’nin yıkılmasına sebep olmuştur.

Bağdat’ın Doğu’nun en büyük ve en önemli ekonomik merkezi hâline gelmesinin sebepleri nelerdir?

1- Horasan yolu buradan geçiyordu ve kervan yollarının kesiştiği bu yörede her ay panayırlar kuruluyordu. Böyle bir yerde askerler ve halk erzak sıkıntısı çekmeyecektir.

2- Bağdat’ın sahip olduğu kanallar ağı hem tarımda bol ürün alınmasını, hem de şehrin su baskınlarından korunmasını sağlıyordu; bölge sağlıklı ve ılıman bir iklime sahipti.

3- Şehir sağlamlığı ve yerleşim planı ile büyük bir kaleyi andırıyordu ve etrafı geniş, derin bir hendekle çevriliydi. Şehre giren yollarda sağlam kapılar vardı. 

4- Şehrin kontrolünü sağlamak, hem içteki haberleşmeyi hem de kervan yollarıyla irtibatı temin etmek için şehir yerleşimi çok iyi planlanmıştı,

5- Her zenaat ve ticaret erbabının müstakil pazar yerleri, çarşıları vardı,

6- Coğrafî konumu, halkının çalışkanlığı, devletin ticareti teşviki ve halifelerin itibarı Bağdat’ı Doğu’nun en büyük ve en önemli merkezi hâline getirmiştir.

9. Sınıf Tarih Dersi Kitabı Cevapları Sayfa 156

Abbasi halifesinin sadece Türklerin yaşadığı bir şehri kurmasının nedenleri nelerdir?

– Türklerin diğer uluslarla karışmasını ve savaşçı özelliklerinin kaybolmasını önlemek,

– Rahat bir şekilde yaşamalarını sağlamak için kurulmuştur.

9. Sınıf Tarih Dersi Kitabı Cevapları Sayfa 161

İslam bir ilim dini ve onun vücuda getirdiği medeniyet, bir ilim medeniyetidir.” sözünden hareketle “İslamiyet ve bilim” ilişkisi hakkında neler söylenebilir?

İslam dini ve bilim arasında sıkı bir ilişki vardır. Çok sayıda ayet ve hadis metninden anlaşıldığı üzere, İslam dini ilme ve ilim adamına büyük önem vermektedir. Kur’ân-ı Kerîm’de ilim kökünden türeyen kelimelerin yaklaşık 750 yerde geçtiği görülmektedir. Bu sayı, bilginin ve bilme faaliyetinin Kur’ân mesajı bakımından önemini ortaya koymaktadır.

İlmin anlamı, önemi ve işlevi hadislerde de vurgulanmıştır. Her şeyden önce İslâm ümmetinin benimsediği değerler sisteminin devamlılığı ilme bağlı olduğu için Hz. Peygamber ilmi yüceltmiş ve teşvik etmiş, meselâ ilmin nâfile ibadetten daha üstün olduğunu söylemiştir.

9. Sınıf Tarih Dersi Kitabı Cevapları Sayfa 173

Ölçme ve Değerlendirme Soruları

Beytü’l Mal:

Kelime anlamı “mal evi” olan beytülmâl bir terim olarak devlete ait malların muhafaza edildiği fizikî mekânı ifade ettiği gibi devlete ait taşınır taşınmaz malların bütününü ve bunların idaresiyle ilgili hukukî kurumu da ifade etmektedir.

Mevali:

Arap olmayan müslüman halklar için kullanılan bir terim. Mevâlî, terim anlamında ilk İslâmî fetihlerin ardından kendi istekleriyle müslüman olan, çoğunluğunu doğuda İranlılar ve Türkler’in, Kuzey Afrika ve Endülüs’te Berberîler’in, Mısır’da Kıbtîler’in oluşturduğu gayri Arap müslümanları ifade etmek üzere kullanılan kavram.

Samarra:

Abbasiler döneminde, Halife Mu‘tasım-Billâh tarafından 221’de (M836) Bağdat’ın yaklaşık 100 km. kuzeyinde ve Dicle’nin sol kıyısında Türkler için kurulmuş şehir.

Beytü’l hikme

Abbâsî halifelerinden Me’mûn tarafından 830’da Bağdat’ta kurulan “bilgelik ve hikmet evi” anlamına gelen eğitim kurumu.

Hadari

İslamiyet’ten önce; şehirde yaşayan, tarım ve ticaret ile geçimini sağlayan Araplar’a hadari denirdi.

İslam tarihinde Hicret’in siyasi hayata etkileri nelerdir?

1- Müslümanlar teşkilatlanmaya başlamış, kurumsallaşmaya başlayarak ilk İslam devletinin temelleri atılmıştır.

2- Hz.Muhammed yeni kurulan İslam devletinin ilk başkanı olmuştur.

Arabistan’da düzenlenen panayırların kültür hayatına etkileri nelerdir?

Panayırlar; farklı milletlerden ve kültürlerden gelen insanların etkisiyle farklı kültürlerin tanınması, öğrenilmesi ve yaşanması sağlarken aynı zamanda,

Şairler kırmızı deriden kurulan çadırlarda en güzel şiirlerini okur ve birbirleriyle yarışırlardı. Edebî bir kongre mahiyetinde olan ve fasih Arapça’nın korunmasına önemli katkı sağlayan panayırlar, sözlü edebiyatın en güzel örneklerinin dile getirildiği bir sanat merkeziydi.

Panayırlar, şiirden başka Hz. Ömer’in de katıldığı güreş yarışmalarının yanı sıra sosyal ve dinî içerikli konuları hutbeleriyle geniş halk kitlelerine ulaştırmayı hedefleyenlerin de en gözde mekânıydı.

Hz. Ömer Dönemi’nde yapılan teşkilatlanma çalışmaları nelerdir?

Hz. Ömer’in halifelik dönemi İslam Devleti’nin teşkilatlandığı dönem olmuştur. Bu dönemde;

1- İslam ülkesinin sınırlarının genişlemesine bağlı olarak siyasi hâkimiyet alanı büyümüş ve nüfus artmıştır. Bunun üzerine ülke toprakları yönetim birimlerine ayrılarak illere valiler atanmıştır.

2- Toplanan vergiler sistemli hâle getirilmiş ve İslam Devleti’nin hazinesi yani Beytü’l-mâl oluşturulmuştur.

3- İslam tarihinde ilk düzenli ordu ve ordugâh şehirler kurulmuştur.

4- Askerî ikta sisteminin temelleri atılarak fethedilen topraklar daha verimli kullanılmaya başlanmıştır.

5- Hz. Ömer Dönemi’nde, orduların durumunu yakından takip etmek ve merkezle taşra irtibatını sağlayabilmek için posta evleri inşa edilmiştir.

6- Basra, Kûfe gibi yeni şehirler kurulmuş, fethedilen yerlerde İslam’ın tam anlamıyla yerleşmesi için Arabistan’ın çeşitli yerlerinden getirilen aileler buralara yerleştirilmiştir.

7- Hz. Ömer, eğitim ve öğretime önem vermiş ve fetihlerle genişleyen topraklarda okullar açarak bu okullara görevliler tayin etmiştir.

8- Hz. Ömer zamanında Hicret (622) başlangıç kabul edilerek ilk hicrî takvim düzenlenmiştir.

Hz. Osman Dönemi’nde Müslümanlar arasında ilk ayrılıkların çıkmasının nedenleri nelerdir?

1- Hz. Osman Dönemi’nde, fethedilen bölgelerin imar, iskân, eğitim ve diğer masraflarına da hazineden ciddi miktarlar harcanmış, ekonomik sıkıntıları ortadan kaldırmak için Hz. Ömer zamanında halka bağlanan maaşları kesmek zorunda kalınmıştır. Birçok insanın etkilendiği ve devlete karşı tavır aldığı bu durum, bir süre sonra Cahiliye Dönemi’ndeki kabilecilik anlayışını tekrar gün yüzüne çıkarmıştır.

2- Hz. Osman’ın yapmış olduğu tayinlerde, kendi kabilesi ve ileride Emeviler Devleti’ni kuracak olan Ümeyyeoğullarına ayrıcalık tanıdığı iddiaları halkta tepkileri artırmıştır.

Emeviler ve Abbasiler Dönemi’nde uygulanan politikaların İslamiyet’in yayılmasına etkileri nelerdir?

Emevilerin izlediği mevali politikası İslâmiyet’in yayılmasını olumsuz etkilemiştir. Abbasilerin hoş görülü politikası özellikle Türkler arasında İslâmiyet’in yayılmasını kolaylaştırmıştır.

Hz. Ebu Bekir Dönemi’nde devlet otoritesinin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar nelerdir?

Hz. Ebu Bekir’in halifeliğin ilk zamanlarında İslam Devleti içerisinde karışıklıklar yaşanmıştır. İslam’dan dönerek devlete isyan eden kabilelerle Ridde Savaşları’nı yapan Hz. Ebu Bekir, bu kişi ve kabilelere karşı uzun süre mücadele etmiş ve hepsini itaat altına alarak ülke içerisinde birlik ve düzeni sağlamıştır.

Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinde Talas Savaşı’nın önemi nedir?

Emeviler Dönemi’nde Türkler üzerine yapılan seferlerde Müslüman Arapların sert tutumu Türklerde, Müslümanlara karşı bir tepki oluşturmuştu. Ancak Talas Savaşı sonrasındaki yakınlaşma ile birbirlerini daha yakından tanıyan ve ittifak oluşturan Türkler arasından İslamiyet’in yayılması hızlanmıştır. 

İslam medeniyetinin Avrupa’ya etkisi hangi yollarla olmuştur?

– Avrupa, Haçlı Seferleri’yle birlikte İslam medeniyetini yakından tanıma fırsatı bulmuştur.

– Endülüs Emevileri ve İspanya’da kurulan diğer Müslüman devletler, Avrupa toplumlarını İslam’la tanıştırmış ve bölgede İslamiyet’i yaymıştır.

– Batılılar, Arapça eserleri kendi dillerine tercüme etmeye başlamıştır. Bunun sonucunda Sicilya ve İspanya; Arapça yazılmış ilmî ve felsefi eserlerin Latinceye tercüme edildiği merkezler hâline gelmiştir.

– İslam fetihlerinin Arabistan dışına taşınmasıyla İslam mimarisi fethedilen yerleri etkilemiş ve buradaki mimariden de etkilenmiştir.

Çoktan Seçmeli Sorular

1- İslam dini; Cahiliye Dönemi’nde gündelik yaşamın bir parçası olan putlara tapma, falcılık-büyücülük, kan davaları, gasp, içki, zina, faiz ve kadınlara kötü muamele gibi birçok kötü alışkanlığı yasaklamıştır. Bu durum, cahiliye toplumundaki önderlerin tepkisini çekmiştir.

Buna göre;

I. Müslümanlarla alay etme,

II. onları yok sayma,

III. ambargo uygulama

tepkilerinden hangileri müşriklerce uygulanmıştır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve III

2- Hicret’in ardından Müslümanların ibadet edebileceği, sohbet ve vaazlarını yapabileceği bir mescit inşa edildi. Bu mescit, askerî işlerin müzakeresi, elçilerin kabulü, mahkemelerin görülmesi ve bazen de folklor gösterilerinin tertiplendiği bir mekân olarak kullanıldı.

Buna göre mescidin hangi amaçla kullanıldığı söylenemez?

A) Dinî

B) Sosyal

C) Ekonomik

D) Diplomatik

E) Hukuki

9. Sınıf Tarih Dersi Kitabı Cevapları Sayfa 174

3- Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Dönemi gelişmelerinden biri değildir?

A) Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılması

B) Halifeliğin saltanata dönüşmesi

C) Hicrî takvimin yapılması

D) Fethedilen yerlerin yönetim birimlerine ayrılması

E) İlk İslam donanmasının kurulması

4- İslam medeniyetinin Avrupa’yı etkilemesinde;

I. Haçlı Seferleri,

II. Endülüs ve Sicilya’da medreselerin açılması,

III. Akdeniz ticaretinin gelişmesi

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

5- Muaviye, oğlu Yezid’i veliaht tayin ederek İslam dünyasında yeni bir dönemi başlatmış ve halifelik saltanata dönüşmüştür. Böylece halifelik kurumu, gücü elinde bulunduran İslam devletlerinde devam etmiştir.

Buna göre;

I. Emevi,

II. Abbasi,

III. Memlûk

devletlerinden hangileri bu duruma örnek olarak gösterilebilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve III

6- İslam düşünce tarihi incelendiğinde bilim ve felsefe alanında XII. yüzyıla kadar Müslümanlar matematik, fizik, astronomi, kimya, biyoloji, tıp ve felsefede geniş çapta ve çok yönlü bir araştırma çabası içinde olmuştur. Müslümanlar, bu süre içinde bir yandan Eski Yunan ve Hintli düşünürlerin eserlerini dikkatle incelemiş, diğer yandan da bunlardan tamamen farklı yaklaşım ve metotlar geliştirmiştir.

Buna göre İslam medeniyetiyle ilgili olarak;

I. farklı medeniyetlerden etkilenildiği,

II. bilimin gelişmesinde yeni yöntemler bulunduğu,

III. naklî bilimlere daha çok önem verildiği

durumlarından hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve III

7-Abbasiler, Endülüs topraklarını merkezden gönderdiği valilerle yönetmiştir. 756 yılında Emevi ailesine mensup Abdurrahman, Kurtuba’ya gelerek yönetimi ele geçirmiştir. III. Abdurrahman’dan itibaren Endülüs Emevi hükümdarları halife unvanını kullanmaya başlamıştır. Endülüs Emevi Devleti, Abbasilerle ve Franklarla mücadele etmiştir.

Buna göre;

I. XI. yüzyılda iki İslam devleti aynı coğrafyada bulunmuştur.

II. İslam dünyasında iki halife ortaya çıkmıştır.

III. Endülüs Emevi Devleti farklı devletlerle ilişki kurmuştur.

durumlarından hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

Bir Cevap Yazın