Home / Ders Kitabı Cevapları / 12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 5. Ünite Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 5. Ünite Ders Kitabı Cevapları

Merhaba değerli öğrencilerimiz, bu yazımızda “12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi, Mevsim Yayıncılık, 5. Ünite Ders Kitabı Cevaplarını” paylaşacağız. Tarih ders kitabımızda 5. ünitemizin adı, II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya“. Sizlerden isteğimiz öğrenmede kalıcılığı sağlamak için soruların cevaplarını önce kendiniz cevaplayın sonra araştırın, araştırmalarınız sonucu bulduklarınızı karşılaştırın ve anlayarak yazıya geçirin. Unutmayın buradan ya da herhangi bir yazıdan olduğu gibi alıp yazmak kalıcı öğrenmeyi sağlamaz.

12. Sınıf T.C İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları tarih öğretmenimiz tarafından özenle hazırlanmıştır.

12. Sınıf T.C İnkılap Tarihi 5. Ünite Ders Kitabı Cevaplarını aşağıdaki yazımızda bulabilirsiniz.

II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya – Anahtar Kavramlar

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 5. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 161

II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya – Hazırlık Çalışmaları

II. Dünya Savaşı’nın siyasal ve ekonomik sebepleri nelerdir?

  • Versay Antlaşması’nın koşullarının Almanya’ya çok ağır gelmesi,
  • Rusya’nın Brest Litowsk Antlaşması ile kaybettiği toprakları geri almak istemesi. Ayrıca komünizm ideolojisinin dünya devrimi ile gerçekleşeceğine inanması ve bu yönde faaliyette bulunması,
  • İtalya’nın Avrupa siyasetinde etkinliğini artırmak istemesi ve I. Dünya Savaşı’nda istediklerini elde edememesi,
  • Komünizme, Nazizm ve Faşizmin karşı gelebileceğine inanan Avrupa’nın bu rejimlerin Almanya ve İtalya’da yükselişlerine engel olamaması,
  • Japonya’nın Uzak Doğu ve Pasifik’te İngiltere ile ABD’nin baskısında olması,
  • 1929 Ekonomik Buhranı’nın tüm dünyada ortaya çıkardığı ekonomik ve sosyal olumsuzluklar.

Milletler Cemiyetinin Birleşmiş Milletlere dönüşmesinin nedenleri nelerdir?

I. Dünya Savaşı sonrasında barışı korumak ve sürdürmek amacıyla Milletler Cemiyeti kurulmuş fakat Cemiyet büyük devletlerin etkisi altında kalarak tarafsızlığını koruyamamış, devletler arasındaki sorunları çözmede yetersiz kalmış ve II. Dünya Savaşı’nın çıkmasına engel olamamıştı.

Dünya barışının yeniden sağlanabilmesi için 19 Nisan 1946’da Milletler Cemiyeti yetkilerini Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na devretmiştir.

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye nasıl bir dış politika izlemiştir?

II. Dünya Savaşı sırasında iki düşman grup ama üç farklı ideoloji (Faşizm, Komünizm ve Kapitalizm) birbirleriyle kıyasıya bir savaşa tutuşmuşlardı. Türkiye birbirleriyle savaşan iki grup tarafından da II. Dünya Savaşı’nın içine çekilmek istendi. Türkiye uyguladığı dış politika sayesinde II. Dünya Savaşı’na girmemeyi başardı.

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 5. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 162

Milletler Cemiyetinin varlığı yeni bir dünya savaşının çıkmasını neden önleyememiştir?

– Amerika Birleşik Devletleri’nin Milletler Cemiyetinden ayrılması, önemli bir uluslararası gücün yitirilmesine ve cemiyetin etkinliğinin kaybetmesine neden olması,

– Bir yandan insan haklarının korumaya çalışıp diğer taraftan kolonileşme ve manda sistemi ile sömürge arayışı içine giren devletlerin cemiyetin genel amacına ve işleyişinde çelişkiye yol açmaları,

– Önemli konularda oy birliği prensibini uygulanması, politik ve hukuki sorunların çözümünü engellemesi,

–  Silahlanmaların devam etmesi Milletler Cemiyeti’nin yeni bir dünya savaşının çıkmasını önlemesini engellemiştir.

II. Dünya Savaşı’nın bir dünya savaşı halini alması nasıl olmuştur?

Savaşa katılan ülke sayısının artması,

Savaşın birden fazla ülkenin topraklarında, farklı kıtalarda yapılması ,

Savaşın sonuçlarının dünyayı etkilemesi, II. Dünya Savaşı’nın bir dünya savaşı halini almasına neden olmuştur.

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 5. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 163

Pearl Harbour (Pörl Harbır) baskını II. Dünya Savaşı’nın gidişatını nasıl etkilemiştir?

ABD vatandaşı olan 120 bin Japon, bir gecede toplama kamplarına gönderildi.

ABD, Müttefiklerin yanında savaşa girdi.

ABD’nin savaşa girmesi, savaşın seyrini önemli ölçüde değiştirdi. Müttefikler; sanayisi gelişmiş, petrol ve ham madde kaynakları bakımından zengin olan ABD’yi tüm gücüyle yanlarında buldu ve güç dengesi Müttefikler lehine döndü.

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 5. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 164

Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombalarının II. Dünya Savaşı’ndaki rolü nedir?

6 Ağustos’ta Hiroşima’ya atılan ilk atom bombası ile 70.000 kişi, 9 Ağustos’ta Nagazaki’ye atılan ikinci bomba ile 80.000 kişi öldü.

ABD’nin Hiroşima üzerine atom bombasını kullanmasının ardından SSCB, 8 Ağustos’ta Japonya’ya savaş ilan etti ve Mançurya’yı ve 38. enlemin kuzeyindeki Kore topraklarını işgale başladı.

Japonya 14 Ağustos’ta kayıtsız şartsız teslim oldu.

2 Eylül 1945’te ateşkes antlaşması imzalandı ve II. Dünya Savaşı sona erdi.

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 5. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 165

Savaş sırasında tarafsız ülkeler ne tür baskılara maruz kalabilir?

Savaş sırasında tarafsız kalan ülkeler savaşan ülkeler tarafından bazı yaptırımlara uğrayabilirler.

Bunlar daha çok ekonomik ve askeri yaptırımlardır.

Örneğin İngiltere ve Amerika, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’na girmeye yanaşmaması üzerine yaptıkları askerî yardımı durdurmuşlardır.

Yine ekonomik ambargo uygulayarak mal alım ve satımı kısıtlayabilirler.

Bu durumda o ülkede ticari faaliyetler durma noktasına gelebilir, sağlık dahil birçok alanda ihtiyaç malzemeleri bulunmaz ve ülke sosyal bir kaosa sürüklenebilir.

Savaşlar sizce neden devletlerin dış politikalarında ve ülke içi siyasetlerinde değişimlere neden olur?

Savaşlar olağanüstü zamanlardır.

Bu gibi zamanlarda devletlerin normal politikalarını sürdürmeleri beklenemez. 

Savaşın tüm şartlarına karşı gerek dış gerekse iç politikalarında değişikliğe gidebilirler.

Savaşta başarılı olma, en az kaybı verme, bağımsızlığını kaybetmeme, siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel varlığını devam ettirebilmek amacıyla devlet politikalarında değişikliğe gidebilir.

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 5. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 166

Savaş sırasında bir toplumda ne tür sıkıntılar ortaya çıkabilir? Böyle durumlarda devlet ne gibi önlemler almalıdır?

– Üretimi gerçekleştiren genç nüfusun önemli bölümünün silah altına alınması,

– Üretimin durması, 

– Ülke bütçesinin büyük kısmının savunma giderlerine ayrılması,

– Enflasyonun artması, hayat pahalılığı,

– Temel gıda ve tüketim maddelerinin yetersizliği, karaborsanın yaşanması

Böyle durumlarda devletin alacağı önlemler ise; 

– Ekonominin güçlendirilmesi, ithalat – ihracat dengesinin sağlanması

– Savunma başta olmak üzere hayatın her alanında yerli ve millî üretimin teşvik edilerek dışa bağımlılığın önünün alınması gerekmektedir.

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 5. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 167

II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntıların çözümü için alınan önlemler ve çıkarılan kanunlar karşısında toplumda oluşan tepkiler nelerdir?

Türkiye, II. Dünya Savaşı’na girmemesine rağmen savaşın getirdiği ekonomik sıkıntılardan önemli ölçüde etkilendi. Önlem olarak da sıkı ekonomik ve politik tedbirlere başvurdu. Cumhuriyet’in ilk yıllarında gerçekleştirilen sanayileşme hamleleri devam ettirilemedi. Alınan tedbirler ise özel sektörün girişimciliğini ve yerli sanayi gelişimini engelledi. Bu ekonomik yetersizlik sosyal ve kültürel atılımların gerçekleşmesini de geciktirdi.

18 Ocak 1940’ta “Millî Korunma Kanunu” çıkarıldı. 26 Ocak 1940 ta bu kanunda yapılan düzenlemeyle genel veya kısmi seferberlik durumunda Bakanlar Kuruluna özel yetkiler verildi.

Bu kanunla devletin ekonomiye müdahale olanakları genişledi ve özel girişim devletin vesayeti altına girdi. Fakat üretim artışında yaşanan sorunlar ve ithalattaki imkânsızlıklar yüzünden birçok ürün ve mal yetersiz seviyeye düştü ve karaborsa oluştu.

Bu kanun ile Petrol Ofisi ve Et Balık Kurumunun açılması kararlaştırıldı ve karne uygulamasına geçildi. Ticaret Ofisi ve İaşe Müsteşarlığı kuruldu.

Kendi ihtiyacını ancak karşılayabilecek kadar üretim yapan çiftçiler ve köylüler bu vergiden hayli olumsuz etkilendiler. Üç yıl boyunca uygulanan bu vergi, büyük toprak sahiplerinin iktidardaki partiye karşı cephe almalarına da yol açtı.

11 Kasım 1942’de kabul edilen “Varlık Vergisi Kanunu” çıkarıldı.

Kanunun uygulanması sırasında komisyonların belirlediği vergilendirmelerdeki haksızlıklar ve ödemelerin kısa bir süre içinde gerçekleştirilmesinin istenmesi gibi uygulamalar birtakım sıkıntıların ortaya çıkmasına yol açtı ve 1944 yılı başlarında  Varlık Vergisi uygulamasına son verildi.

II. Dünya Savaşı içerisinde hükûmetin ekonomiye dair müdahaleleri sonuç vermeyince karne usulü uygulaması başlatıldı. Karne usulü ilk olarak ve en yaygın biçimde ekmekte uygulandı (14 Ocak 1942). 1943’ten itibaren dar gelirli memurlara ve fakir kesimlere sosyal yardım olarak dağıtılan şeker, kahve, çay, pamuklu kumaş ve bez gibi maddeler de karneye bağlandı. 

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye’de uygulanan ekonomik politikalar nedeniyle toplumsal tepkiler ortaya çıktı. Yeni çözüm arayışları, iç ve dış dinamiklerin etkisiyle iyice yıpranan iktidarı, demokratikleşme yolunda adımlar atmaya zorladı. 7 Ocak 1946’da Demokrat Partinin kurulmasıyla da Türkiye’de çok partili demokratik hayat başlamış oldu.

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 5. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 168

Hangi devletler dünyanın yeniden şekillendirilmesinde belirleyici olmuştur?

BM Güvenlik Konseyi mutlak veto yetkisine sahip beş daimi üyesi olan

ABD

Rusya

Çin

Birleşik Krallık ( İngiltere )

Fransa’dır.

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 5. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 169

İsrail devletinin kurulması Orta Doğu’da ve dünyada bugün de süren hangi sorunların ortaya çıkmasına yol açmıştır?

 Filistin’de yaşayan bir milyon kadar Filistinliyi yerinden yurdundan etmiş ve bugün de süren Mülteciler Meselesi ortaya çıkmıştır.

– Arap-İsrail çekişmesi, bölgede farklı emelleri olan birçok devletin müdahaleleri sonucu dünya barışını tehdit eden kanayan bir yara hâline geldi.

– Filistin halkı, İsrail Devleti’nin kurulmasıyla başlayan uzun dönemli savaş yıllarında sürekli yıkımlar ve saldırılarla karşı karşıya kalmıştır.

 Buralara yerleşen İsraillilerin sayılarını artırma, şehrin dinî mekânlarını tahrip etme ve şehirdeki Filistinlileri temel haklarından mahrum bırakma gibi politikalarından vazgeçmemesi, Kudüs sorununda çözüme ulaşılmasını engellemektedir.

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 5. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 171

Yukarıda bazı ülkelere ait bayraklar ve bazı tarihsel olaylar belirli bir sistemle verilmiştir. Bu görselden yola çıkarak vurgulanmak istenen düşünce ne olabilir?

Görselde kullanılan bayraklar II. Dünya Savaşı’nda karşılıklı olarak savaşan taraflara aittir.

En altta kullanılan sembol ise Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nı göstermektedir.

Görselde vurgulanmak istenen, savaşların mutlaka barışa muhtaç olacağı ve barışı korumak için insanların birlikte karar vermeleri gerektiğidir.

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 5. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 172

II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya – Ölçme ve Değerlendirme

Yunanistan’da 1940’tan itibaren önce İtalya’nın saldırıları sonra da Almanya’nın işgalinin sonucu olarak, tarım ürünlerinin üretiminde büyük düşüş olmuştu. Özellikle Atina ve öteki büyük kentler başta olmak üzere, ülkede “büyük açlık” dönemi başladı. Yunanistan’ın 1941’de Almanya tarafından işgal edilmesi üzerine Müttefikler, Türkiye’den Yunan halkına gıda maddeleri gönderilmesi isteğinde bulundular. Türkiye, savaş nedeniyle Türkiye’de ve dünyada yiyecek maddelerinin kıtlığına rağmen Müttefiklerin bu önerisini kabul etti. Bunun üzerine Yunan halkına yiyecek sağlamak amacıyla üst düzey bürokratların da aralarında bulunduğu Yunan Millî Komitesi İstanbul’a geldi. Heyet, Türk ulusundan yardım talebinde bulundu. Türkiye, kendi halkının da sıkıntılar çektiği bu dönemde zorluklarla sağlayabildiği yardım malzemelerini Ege Denizi üzerinden ve Yunanistan’da işgalci devletler olarak bulunan Almanya ve İtalya’dan özel izinler alarak Yunanlılara gönderdi. Yunanistan’ın işgal edilmesinden sonra bu ülkeye yardım gönderen tek devlet, süren savaşta tarafsız kalan Türkiye olmuştur.

Almanya ile savaşan Müttefik Devletler hangi sebeplerle Türkiye’den Yunanistan için insani yardım talebinde bulunmuşlardır?

Türkiye’nin savaşta tarafsız olması,

Dünyada yiyecek maddelerinin kıtlığı,

Yunan halkının açlık içinde olması nedenleriyle Türk halkının böylesi bir insani yardım talebine duyarsız kalmayacağını bildikleri için yardım talebinde bulunmuşlardır.

Devletlerarası siyasi ilişkilerin insani yardımlar konusundaki etkilerini değerlendiriniz?

Devletlerarasında kurulan siyasi alandaki iyi ilişkiler sadece ekonomik, askerî ve kültürel ilişkileri geliştirmekle sınırlı kalmaz, her türlü doğal felaketler ve savaşların yarattığı açlık, barınma, sağlık ve göçler gibi konularda yardım ve işbirliğini kolaylaştırır.

Müttefik Devletlerin Türkiye’yi II. Dünya Savaşı’na katabilmek amacıyla yaptıkları görüşmelerin (konferanslar) sonuçları nelerdir?

Türkiye, askerî ve ekonomik durumunu ve SSCB tehdidini ileri sürerek ABD ve İngiltere temsilcilerine oyalayıcı cevaplar verdi.

Savaşa girmeyi geciktirdi.

II. Dünya Savaşı’nda savaşan Mihver Devletler ile onlara karşı savaşan Müttefik Devletler’in liderliğini yapan devletler hangileridir?

Mihver Devletler: Almanya – İtalya – Japonya

Müttefik Devletler: ABD – İngiltere – Fransa – SSCB

Almanya’da iktidara gelen Adolf Hitler’in hangi politikaları Fransa, İngiltere ve ABD’yi rahatsız etmiştir?

Almanya’nın “Hayat Sahası” adını verdiği yayılmacı politikası Fransa, İngiltere ve ABD’yi rahatsız etti.

ABD ve İngiltere, Türkiye’yi kendi yanlarında II. Dünya Savaşı’na çekebilmek için hangi görüşmeleri ve konferansları yaptılar?

I. Kahire Konferansı ( 22-26 Kasım 1943 )

II. Kahire Konferansı ( 4-6 Aralık 1943 )

Adana Görüşmesi ( 30 Ocak 1943 )

II. Dünya Savaşı’nın siyasi sonuçları nelerdir?

Almanya, İtalya ve Japonya’nın oluşturduğu Mihver devletler yenildi.

Birleşmiş Milletler Teşkilatı kuruldu.

Almanya bölündü ve paylaşıldı.

ABD ve SSCB liderliğinde iki kutuplu bir dünya oluştu.

Tablodaki iki Dünya Savaşı’ndaki insan kayıplarına ilişkin veriler incelendiğinde ölen sivil sayıları arasında farkın çok olması nasıl değerlendirilebilir?

Savaşların cephe savaşları olmaktan çıkıp sivil yerleşim alanlarını da etkilediği anlaşılmaktadır.

İki Dünya Savaşı’ndaki insan kayıplarıyla ilgili verilerden yola çıkarak çıkabilecek yeni bir dünya savaşının insanlığa getirebileceği yıkım hakkında ne gibi öngörülerde bulunulabilir?

Gelişen teknoloji ile birlikte savaşların yarattığı ölüm ve yıkımlar katlanarak artmıştır. Bugünkü savaş teknolojisi ve geliştirilen nükleer silahlar dünyanın ve insanlığın sonunu getirecek düzeye varmıştır.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

SORU 1:

Almanya’da Nazi Partisinin iktidara gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu söyle­nebilir?

A) Almanya’nın Polonya’yı işgali

B) Almanya’nın Avusturya ile birleşmesi

C) 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı

D) Barbarossa Harekatı’nın başlaması

E) Truman Doktirini’nin ilanı 

SORU 2:

Aşağıda verilenlerden hangisi Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) Birleşmiş Milletler teşkilatında ABD’den sonra en etkili devlet Almanya’dır.

B) 1942’de Birleşmiş Milletler bildirisiyle teşkilatın kuruluşu için ilk adım atıldı.

C) Yalta Konferansı’nda Beş Büyükler’e veto hakkı tanınmasına karar verildi.

D) 1945’te San Francisco Konferansı ile BM teşkilatı kuruldu.

E) Atlantik Bildirisi, Birleşmiş Milletlerin kuruluşuna temel olmuştur. 

SORU 3:

I. Almanya

II. İngiltere

III. Fransa

IV. İtalya

V. Japonya

VI. SSCB

Yukarıdaki devletlerden hangileri II. Dünya Savaşı’ndan önce oluşan Mihver grubuna dahil değildir?

A) Yalnız II

B) Yalnız III

C) II-III ve V

D) II-V ve VI

E) II-III ve VI 

SORU 4:

II. Dünya Savaşı’nda yaşanan gelişmelerden;

I. Barbarossa Harekâtı

II. Sicilya Çıkarması

III. Pearl Harbour Baskını

IV. Normandiya Çıkarması

hangileri savaşı müttefik devletlerin lehine çevir­miştir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) Yalnız IV

E) II ve IV 

SORU 5:

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sırasın­da yaşanan gelişmelerden biri değildir?

A) Almanya’nın Yunanistan’ı işgali

B) Stalingrad Savunması

C) İtalya’nın Habeşistan’ı işgali

D) Normandiya Çıkarması

E) Pearl Harbour Baskını 

SORU 6:

Aşağıdakilerden hangisi;

I. Millî Korunma Kanunu’nun çıkarılması

II. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması

III. Ekmek Karnesi uygulaması

IV. Varlık Vergisi Kanunu’nun çıkarılması

II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’de yaşanan gelişmelerden biri değildir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve IV

E) II ve III

 SORU 7:

ABD’nin II. Dünya Savaşı’na girmesine neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Japonya’nın Almanya ile ittifak kurması

B) ABD ile İngiltere’nin Atlantik Demeci’ni yayımlamaları

C) Japonya’nın Pearl Harlbour Deniz Üssü baskını

D) Berlin-Roma-Tokyo Mihveri’nin kurulması

E) Almanya’nın Polonya’yı işgal etmesi 

SORU 8:

Türkiye, II. Dünya Savaşı’nın etkisiyle yaşadığı ekonomik sorunları aşabilmek, fiyatları denetim altına almak, karaborsacılığa engel olabilmek için aşağıdakilerden hangisini gündeme getirmiş­tir?

A) Teşvik-i Sanayi Kanunu

B) Millî Korunma Kanunu

C) Tekalif-i Millîye Emirleri

D) I. Beş Yıllık Kalkınma Planı

E) Varlık Vergisi Kanunu 

SORU 9:

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın sonuçları arasında yer almaz?

A) ABD liderliğinde Batı Bloku’nun kurulması

B) SSCB liderliğinde Doğu Bloku’nun kurulması

C) Almanya, Japonya ve İtalya tarafından Anti-Komintern Paktı’nın kurulması

D) Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurulması

E) Savaş suçlularını yargılamak için Nürnberg Mahkemesinin kurulması

Cevaplar
1) (C)
2) (A)
3) (E)
4) (E)
5) (C)
6) (B)
7) (C)
8) (B)
9) (C)

12. Sınıf T.C İnkılap Tarihi 5. Ünite Ders Kitabı Cevapları yazımız hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmından bize yazabilirsiniz. İyi çalışmalar. Diğer sınıflar ve diğer üniteler için aşağıdaki bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın