Son Yazılar
Home / 9. Sınıf Tarih / 9. Sınıf Tarih 1. Ünite Ders Kitabı Cevapları (Tuna Yayıncılık)

9. Sınıf Tarih 1. Ünite Ders Kitabı Cevapları (Tuna Yayıncılık)

2019-2020 eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilere başarılar getirmesini diliyorum. Bu yıl 9. sınıflarda Tuna Yayıncılık tarafından hazırlanan ders kitabında yer alan ünitelerinin cevaplarını bu yazımızda paylaşacağız. Değerli öğrencilerimize şu uyarıyı yeniden hatırlatalım. Öğrenmede kalıcılığı sağlamak için soruların cevaplarını önce kendiniz cevaplayın sonra araştırın, araştırmalarınız sonucu bulduklarınızı karşılaştırın ve anlayarak yazıya geçirin. Unutmayın buradan ya da herhangi bir yazıdan olduğu gibi alıp yazmak kalıcı öğrenmeyi sağlamaz.

9.Sınıf Tuna Matbaacılık Tarih Ders Kitabı Cevaplarını aşağıdaki yazımızda bulabilirsiniz.

Uyarı: 9. Sınıf Tuna Yayıncılık Tarih Ders Kitabı cevapları özenle hazırlanmıştır. Öğrencilerimizin kolayca anlayabileceği ve ödevlerini yapabileceği şekilde hazırlanmıştır.

9. SINIF 1.ÜNİTE DERS KİTABI CEVAPLARI

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI (SAYFA 9)

KAVRAMLARI ÖĞRENELİM

Arkeoloji: Kazı bilimi demektir. Toprak ve su altında kalmış tarihsel kalıntıların bulunması ve ortaya çıkarılması yoluyla tarih bilimine yardımcı olmak tadır. Arkeoloji, özellikle tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında son derece önemli bir yer tutmak tadır.

Kronoloji: Takvim bilimi de denir. Olayların zaman sıralamasını yaparak olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurulmasını sağlar.

Yüzyıl: Tarihçiler, binlerce yıllık geçmişin incelenmesini ve öğretimini kolaylaştırmak amacıyla çeşitli yöntemler geliştirmişlerdir. Bu yöntemlerden biri de tarihin dönemlendirilmesidir. Milat başlangıç alınarak zamanı yüz yıllık dilimlere ayırmaya yüzyıl denir. (Detaylı bilgi için tıklayınız)

Çağ: Siyasi, sosyal, ekonomik açıdan benzer özellikler taşıyan, insan yaşamında birçok değişikliklere ve yeniliklere yol açan önemli bir olayla başlayıp yine önemli bir olayla biten zaman dilimlerine çağ denir. Taş Çağı, Maden Çağı, İlk Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ, Yakın Çağ gibi. (Detaylı bilgi için tıklayınız)

Artık Yıl: Miladi takvim günümüzde en yaygın olarak kullanılan takvim sistemidir. Miladi takvimde Hz. İsa’nın doğumu başlangıç noktası (milat) olarak kabul edilir. Güneş yılı esasına göre düzenlenen miladi takvimde bir yıl 365 gün 6 saattir. Her yıl artan 6 saatlik süreler dört yılda bir toplanır ve elde edilen 24 saat bir gün olarak dördüncü yılın şubat ayına eklenir. Bu nedenle aslında 28 günden oluşan şubat ayı her dört yılda bir 29 gün sürer ve o yıla artık yıl adı verilir.

Kaynak: Geçmişte yaşanmış olayları bizlere en doğru şekilde ulaştıran her türlü malzemeye kaynak ya da belge denir. (Detaylı bilgi için tıklayınız)

Milat: Güneş yılı esasına dayalı olarak hazırlanan ve Roma uygarlığı tarafından son şekli verilen takvimin adıdır. Hz. İsa’nın doğuşunu başlangıç olarak almıştır. Bu nedenle bu takvime doğum anlamına gelen milat adı verilmiştir ve bu tarih başlangıç sayılmıştır. Bugün bizde bu takvimi kullanmaktayız. (Detaylı bilgi için tıklayınız)

Milli Kültür: Bir milletin kendine özgü düşünüş ve yaşayış biçimidir. Bir toplumu diğerinden ayırt eden maddi ve manevi değerler bütünüdür.

Takvim: Bir işin, bir oluşun geçtiği, geçeceği ve geçmekte olduğu süreye zaman denir. İnsanlar ilk çağlardan itibaren zamanlarını belirleme ihtiyacı duymuşlardır. Zamanı, yıl, gün, ay, hafta, saat, dakika gibi bölümlere ayırmışlardır. Zamanı, gün, ay ya da yıl gibi uzun süreli dönemlere bölen çizelgelere takvim denir. (Tarihte Türklerin Kullandığı Takvimler)

Tarih: İnsan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, kültür ve uygarlıklarını, birbiriyle olan ilişkilerini, (antlaşma, ticaret, savaş vb.) yer – zaman ve faillerini göstererek, neden-sonuç ilişkisi içerisinde, belgelere dayalı olarak objektif (tarafsız) biçimde inceleyen bilim dalına tarih denir.

Zaman: Bir işin, bir oluşun geçtiği, geçeceği ve geçmekte olduğu süreye zaman denir.

ÜNİTEDE GEÇEN DİĞER KAVRAMLAR

Vakanüvis: Osmanlı Devletinde olayları kaydetmekle görevli resmi devlet tarihçisidir.

Tasnif: Tarihsel verilerin zamana, yere ve konuya göre bölümlere ayrılarak düzenlenmesine tasnif denir.

Kitabe: (Yazıt)Dikili taşlar üzerine yazılmış tarih ve tarihi olaylar hakkında bilgi veren ve o dönemi anlatan, aydınlatan belgelere denir.

Anal: Hititler her yılın önemli olaylarını, tanrılara hesap vermek amacıyla yazmışlardır. Bu belgelere anal adı verilir.

Tablet: Üzerinde yazı ya da resim bulunan topraktan yapılmış levhalara tablet denir.

Secere: Bir kişinin geçmişini ve atalarını açıklayan “soy kütüğü” de denilen belgelerdir.

HAZIRLANALIM

 1. Tarih biliminin tanımını yapmaya çalışınız.
 2. İnsanların niçin tarih öğrenmeleri gerektiği konusundaki görüşlerinizi sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız.
 3. “Olayları yaşandığı dönemin şartlarını göz önünde bulundurarak değerlendirme” sözüyle ne anlatılmak istendiğini belirtiniz.
 4. Takvimlerin hangi özellikleriyle birbirlerinden ayrıldığını söyleyiniz.

1- Tarih geçmişteki olayların günümüze aktarılmasıdır. Tarih milletlerin hafızasıdır. Tarih bir milletin aynasıdır. Tarih geçmişteki olaylardan ders alarak veya olaylar hakkında bilgi sahibi olarak geleceğin planlanmasıdır. Tarih geleceğin ürünü, bugünün tarlasıdır. Tarih insanoğlunun birikimleridir.

2- a) Tarih bilimi insanlığın hangi ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel ortamlardan geçerek bugüne ulaştığını öğrenmemizi sağlar.

b) Milli birlik ve beraberlik anlayışının kuvvetlenmesini sağlar.

c) Vatandaşlık ve sorumluluk duygusu geliştirir. (Daha fazlası için tıklayınız.)

3- Tarihte olaylar hangi dönemde geçtiyse o dönemin şartlarına göre değerlendirilmelidir. Tarihçi milli ve dini kimliğinden, duygularından arınmış olmalıdır. Bu koşul gerçekleşmezse tarihçi objektif olamaz. Örnek vermek gerekirse bir tarihçi İstanbul’un Fethi sırasında neden tank kullanılmadı diye eleştiride bulunamaz. Çünkü o dönemde tank yoktur.

4-Takvimler hazırlanış bakımından birbirinden farklıdır. takvimlerin hazırlanmasında ay ya da güneşin hareketleri esas alınır. Örneğin Hicri takvim ay yılı esasına göre hazırlanırken, Miladi takvim güneş yılı esasına göre hazırlanmıştır. Takvimler başlangıç yılı olarak farklı tarihleri esas alır. Her toplum kendi için önemli olan olayı başlangıç kabul etmiştir.

SAYFA 10

Tarih, insanın yeryüzünde göründüğü andan itibaren yaptığı ya da düşündüğü her bir izi, artakalan her şeyi içerir.

Yukarıdaki sözden hareketle tarihin inceleme alanına giren konulara örnekler veriniz.

Cevap: Tarihin inceleme alanı insan faaliyetleridir. Ekonomik, siyasi, kültürel, askeri, sosyal vb. insan faaliyetleri tarihin inceleme alanına girer.

Yukarıdaki metinden hareketle tarihin tanımını yapmaya çalışınız.

Cevap: Yukarıdaki metinde tarihin geçmişin bilimi olduğu, bu bilimi açıklarken, aktarırken belgelerden yararlanıldığı, olaylar arasında süregelen bir etkileşim olduğu, geçmiş birikimlerin geleceğe de yön vereceğinden bahsedilmiştir. Buna göre tarih geçmişteki olayları araştıran, bunu yaparken de olaylar arasındaki neden ve sonuçları irdeleyen, tüm bunları yaparken belgeleri inceleyen ve yorumlayan bilim dalıdır.

SAYFA 11

Aşağıdaki metinleri okuyunuz ve bu metinlerde tarihin inceleme alanına giren konulardan hangilerinin yer aldığını söyleyiniz.

Ekonomik faaliyetler ve göçler yer almaktadır.

SAYFA 12

Bir tarihçi olsaydınız geçmişte yaşanmış olaylardan hangisini incelemek isterdiniz? Neden?

Cevap: Ailemin geçmişini incelemek isterdim. Atalarım nerede yaşamışlar, hangi ekonomik faaliyetlerde bulunmuşlar, neden yaşadıkları yerden göç etmişler, kültürleri nasıldı, günümüze değin ne gibi değişimler yaşandı vb. konuları öğrenmek isterdim.

Tablodakiler dışında tarihi aydınlatan kaynaklara başka hangi örnekleri verebilirsiniz?

Cevap: Kitaplar, mimari eserler, kemikler, silahlar vb.

SAYFA 13

Tarih ile fen bilimlerini karşılaştırarak inceleme alanları ve yöntemleri bakımından aralarında hangi farklılıkların bulunduğunu aşağıdaki tabloya yazınız.

Tarih Fen Bilimleri
İnceleme
Alanları
Tarihi olaylar Evrensel yasalara ulaşma
Yöntemleri Kaynak bulma, inceleme Deney ve gözlem

SAYFA 14

Tarihçi, metinleri iyi anlamaktan başka ihtirasa sahip olmamalıdır ve bu gaye için yardımcı ilimlerin bütün tekniklerini kullanmak zorundadır.

Tarihçi hangi bilim dallarından yardım almalıdır? Neden?

Cevap: Tarihçi, olayların yerinin bilinmesinde coğrafya, arkeolojik kalıntıların bulunmasında arkeoloji, bu buluntuların incelenmesi ve yorumlanmasında etnoğrafya, sosyoloji, diplomasi, istatistik, edebiyat vb, nesnelerin yaşının bulunmasında kimya, yazıların okunmasında epigrafi ve paleografi vb. bilim dallarından faydalanmalıdır. (Tarihe yardımcı bilim dalları hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.)

SAYFA 15

Tarih öğrenmenin gerekliliği ve faydaları ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?

Cevap: a) Tarih bilimi insanlığın hangi ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel ortamlardan geçerek bugüne ulaştığını öğrenmemizi sağlar.

b) Milli birlik ve beraberlik anlayışının kuvvetlenmesini sağlar.

c) Vatandaşlık ve sorumluluk duygusu geliştirir.

ç) Tarih uyguladığı yöntem itibariyle insanlara araştırma ve kanıt bulma becerisini artırır. Kaynaklarının eleştirel bir gözle sorgulanması bireylerin sorgulama becerilerini de geliştirir.

d) Devlet yöneticilerine devletin nasıl yönetileceği konusunda yardımcı olur.

e) İnsanlara karşılaştıkları durumları tarihi olaylarla bağlantı kurarak mantıklı bir sonuca varma yeteneği kazandırır. Olaylara daha geniş açıdan bakmayı öğretir.

f) İnsanların aralarındaki sorunları barış yoluyla çözümlemelerine yardımcı olur.

g) Tarih öğretimi bugünkü uygarlığın nasıl meydana geldiğini öğretir.

ğ) Geçmişte yaşayan insanların dünyaya nasıl baktıklarını anlamak insanlarda tarihsel empati yeteneğinin gelişmesini sağlar.

h) Uygarlıkların tüm toplumların katkısıyla oluştuğunu öğretir.

i) İnsanların geçmişten ders alıp geleceğe yön vermelerini sağlar.

k) Tarih, insanlara, vatan ve millet kavramları ile milli ve kültürel değerleri öğretir.

SAYFA 16

Aşağıda verilen sözleri okuyunuz ve soruyu cevaplayınız.

Tarihin bilinmesi geleceği düşünmek için zaruridir. Geleceğin hayalleri geçmişe karşı gelmek istediği zaman bile, kendi unsurları içinde, ona bağlı bulunmaktadır.

Gelecekteki hayatımız için açık ve mantıklı bir takvim oluşturabilmek ancak bugüne gelinceye kadar izlediğimiz yolu bilmekle mümkün olacaktır.

Yukarıdaki sözlerle anlatılmak istenen düşünceler nelerdir?

Cevap: Geçmişte yaşanmış tarihi olaylar geleceğe yön verir. Geçmiş bir toplumun hafızasıdır, birikimleridir. Gelecek bu birikimler ve hafıza üzerine inşa edilmelidir.

Tarihin geleceğin planlanmasındaki rolü ve önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Tarih geçmişle gelecek arasında köprüdür. Bu bakımdan geçmişte yapılan faaliyetlerin iyi ve kötü sonuçları hesaplanarak geleceğe yön verir. İyi sonuç veren tarihi gelişmeler günümüzde daha da geliştirilmeli, kötü sonuç veren gelişmelerden ise ders alınmalı ve tekrarlanmamalıdır.

Tarihin insanlığın gelişimindeki rolü hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Tarih insanlığın birikimidir. Bu birikimlerden yararlanan insan dünyayı daha yaşanası hale getirilmelidir. Tarihteki gelişimlere baktığımızda hep tarihin birikimini görürüz. Örneğin ilk icat edilen telefon, matbaa, araba ve benzerleri tarihsel birikimler sonucu günümüze değişerek gelmişlerdir.

SAYFA 17

Şimdiki zaman, tarihe kendi çözümlemesini empoze ettiği takdirde onu bozar.
Yukarıdaki söze göre tarihî olaylar yorumlanırken neye dikkat edilmelidir?

Tarihte yaşanan olaylar tektir. olaylar incelenirken onları o günün şartlarına göre değerlendirmek gerekir. Günümüz şartlarına göre olayları değerlendirmek tarihi bilimsellikten uzaklaştırır.

Eski Çağ devletlerinde köleliğin doğal bir uygulama olarak görülmesinin nedenleri neler olabilir?

Köle, başka birine ait olan ve bir mal gibi alınıp satılabilen kişidir. Bu uygulama tarımın başlaması ve yerleşik hayata geçilmesiyle birlikte iş gücüne duyulan ihtiyacın artması sonucunda ortaya çıktı. İnsanların başka insanlar tarafından köleleştirilmesi çeşitli yollarla oluyordu. Savaşlarda tutsak düşmek, borcunu ödeyememek, işlenen bir suç nedeniyle cezalandırılmak veya köle ana babadan dünyaya gelmek bu yolların başlıcalarıydı.

Devletleri köleliğin kaldırılması yolunda adımlar atmaya yönelten nedenler neler olabilir?

Köleliğin insan onurunu zedelemesi, her insanın eşit ve hür olduğu anlayışın gelişmesi, insanların hürriyetinin, yaşama hakkının, can güvenliğinin kanunlarla koruma altına alınması, toplumun ileri gelen düşünür ve aydınlarının bu beyanda eserler vermesi etkili olmuştur.

SAYFA 19

Köleliğin günümüz dünyasında da uygulanması gerektiği savunulabilir mi? Neden?

Savunulamaz. Çünkü insanlar eşittir. İnsan Hakları uluslararası sözleşmelerde garanti altına alınmıştır.

Yazara göre tarihî olayları değerlendirirken nelere dikkat edilmelidir?

Tarihi olaylar değerlendirilirken o dönemin şartları dikkate alınmalıdır. Olayın geçtiği dönemdeki toplumun genel özellikleri, psikolojileri, hayata bakışları ve emelleri nasıl bunlara dikkat edilmelidir.

Günümüzün bakış açısı ve değer yargılarıyla yorumlandığında eleştirilebilecek bir tarihî olay belirleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 1. Belirlediğiniz tarihî olay nedir?
 2. Olayı bugünün bakış açışıyla değerlendirdiğinizde neler söyleyebilirsiniz?
 3. Olayı yaşandığı dönemin şartlarından hareketle değerlendirdiğinizde neler söyleyebilirsiniz?
 1. Osmanlı devletinde kardeş katli
 2. Kişinin öz kardeşini öldürtmesi çok saçma
 3. Bu uygulama devletin bekası(geleceği) için gerekli. Çünkü bir kişinin devleti felakate götürmesi, taht kavgalarına neden olması, devleti zayıflatması ve yıkılmasına dahi yol açabilmesi mümkün.

Zamanı hangi cümlelerle tanımlayabilirsiniz?

Zaman yaşadığımız, en iyi bildiğimiz ama onu tanımlarken cümle kuramadığımız bir kavramdır. Bence zaman geçmişten bugüne kadar süren ve sonsuza kadar sürecek anlar toplamıdır. Türk Dil Kurumuna göre ise “Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit” olarak tanımlanmıştır.

Yukarıdaki sözlerinden hareketle Isaac Newton’ın zaman anlayışının temel özelliklerinin neler olduğu söylenebilir?

Zamanın hiçbir olaydan etkilenmediği, her ne olursa olsun onun sonsuza kadar süreceği anlaşılmaktadır.

SAYFA 21

İnsanın zamanı görülebilir ve ölçülebilir hâle getirmek istemesinin nedenleri neler olabilir?

Zaman, başlangıçtan bugüne gelen ve geleceğe doğru akan kesintisiz bir süreçtir. İnsan tarihin en eski devirlerinden itibaren anlaşılması ve anlatılması zor olan zamanı görünür hâle getirmeye çalışmıştır. Bu amaçla onu gün, ay, yıl adını verdiği bölümlere ayırarak çeşitli takvim sistemleri oluşturmuştur.

Takvimler insanın geçmiş ve gelecek zamanı kavrayarak hayatı düzenleyebilme ihtiyacının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle takvimsiz bir hayat düşünülemez. İnsan takvim sayesinde geçmişi kronolojik olarak sıralayıp anlatabildiği gibi şimdiki zamanı yaşayabilir ve geleceği planlayabilir. Öte yandan takvim, bireylerin olduğu kadar toplumun zaman algısını da düzenleyerek standart hâle getirir. Böylece her bireyin kendine göre bir zaman kavramı oluşturmasının önüne geçerek sosyal hayatın düzgün biçimde işlemesine yardımcı olur.

SAYFA 22

Başlangıç tarihi olmayan bir takvimin kullanılması hangi sorunları ortaya çıkarabilir?

Başlangıç tarihinin olmayışı zamanın akışını bozar, kronolojik sırayı bozar. Başlangıç yılı olmadığını düşündüğümüzde insanların arasında farklı uygulamalar ortaya çıkabilir. Örneğin bir kişi başka bir tarihi başlangıç sayar, diğeri başka bir tarihi sayar ve ortaya anlaşmazlık çıkar. İçinde bulunulan yıl belli olmaz.

SAYFA 23

Miladi takvimin dünyada yaygın olarak tercih edilmesinde bu takvimin hangi özellikleri rol oynamış olabilir?

Günümüze değin gelmesinde ve günümüzdeki haliyle kullanılmasında farklı uygarlıkların katkısı olması etkili olmuştur.

Aşağıdaki tabloya hicri ve miladi takvim ile ilgili istenilen bilgileri yazınız.

Takvimler / Özellikleri Hicri Takvim Miladi Takvim
Başlangıç Tarihi Hicret Hz. İsa’nın Doğumu
Yıl Sistemi Ay Yılı esaslı Güneş Yılı esaslı
Ay Sayısı 12 12
Aylardaki Gün
Sayısı
29-30 gün 28-29-30-31 gün olan aylar var

• Sizce içinde yaşadığınız çağın adı ne olmalıdır? Neden?
• Bu çağın hangi olayla başladığı kabul edilmelidir? Neden?

Fransız İhtilalinden sonra insanlığın tümünü ilgilendiren gelişmeler olmasına rağmen “Yakın Çağ” hala devam etmektedir. Günümüzdeki Çağa “İnternet Çağı, Bilgi Çağı, Tekno Çağ” vb. isimler verilebilir. Çünkü dünyada yaşanan bu gelişmeler tüm insanlığı az ya da çok etkilemiştir. Bu çağ internetin kullanılmaya başlandığı yılı başlangıç olarak almalıdır.

1. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları

A. Aşağıdaki cümleleri kutucuklarda verilen kavramlardan uygun olanıyla tamamlayınız.

 1. Türklerin kullandığı takvimlerden biri olan ……… Rumi …… takvimde yılbaşı 1 Mart olarak kabul edilmiştir.
 2. Bir …………… Ay …………….. yılı 354 gündür.
 3. Miladi takvim ……………… Güneş ……… yılı esas alınarak düzenlenmiştir.
 4. Tarihe yardımcı bilim dallarından ………… nümizmatik ………. madenî paraları inceler.
 5. Kadeş Savaşı tarihin …… askerî …… alandaki inceleme konularından biridir.

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

 1. Minyatürler ve silahlar tarihin yazılı kaynakları arasındadır.
 2. Milattan sonraki yıllar ifade edilirken MS kısaltması kullanılmayabilir.
 3. Milattan önceki döneme ait tarihlerin önüne MÖ kısaltması getirilmeyebilir.
 4. Celâli takvim Osmanlı Devleti Dönemi’nde düzenlenmiştir.
 5. Tarihî olaylar yaşandığı dönemin özellikleri dikkate alınarak değerlendirilmelidir.
 6. Antropoloji, mimari yapılar üzerindeki kitabeleri inceleyen bilim dalıdır.
 7. Dört basamaklı herhangi bir yılın kaçıncı yüzyıla ait olduğunu bulmak için bu yılın sondan iki rakamı silinerek kalan sayıya 1 eklenir.

1. Y – 2. D – 3. Y – 4. Y – 5. D – 6. Y – 7. D

C. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1-Tarihî olayın özellikleri nelerdir? Açıklayınız. Cevap için Tıklayınız.

2-Tarih biliminin fen bilimlerine göre farklı yöntemler izlemesinin nedenleri nelerdir?

CEVAP: Fen bilimleri; gözlemlere, deneylere, laboratuvar ölçümlerine, formüllere, kural, yasa ve sonuçlara dayalı bir yöntem kullanır. Tarih biliminin bu yöntemleri kullanması mümkün değildir. Tarih bilimi belgeleri araştırmak ve bunları kullanmak suretiyle bir yöntem inceler. Fen bilimleri gibi evrensel yasalara ulaşması beklenemez.

3- Rûmî takvim ile miladi takvimi karşılaştırarak aralarındaki benzerlik ve farklılıkların neler olduğunu yazınız.

CEVAP: Rumi takvim de Miladi takvim de güneş yılı esaslı olup 365 gün 6 saattir. Başlangıç tarihleri birbirinden farklıdır. Rumi takvim 1678’den sonra mali işlerde kullanılmak üzere düzenlendi. Miladi takvim ise 1925 yılından beri kullanılmakta. Osmanlı Devletinde Rumi takvim kullanılmış ancak Miladi takvim kullanılmamıştır.

4- Bir toplumun tarih öğrenimine önem vermemesinin sonuçları neler olabilir?

CEVAP: Geçmiş ve gelecek arasında bağ kurmasında ve geleceğin planlanmasında rol oynar.

5- Tarihin inceleme alanına giren sosyal ve kültürel olaylara örnekler veriniz.

Kavimler Göçü, Yazının İcadı, Tekerleğin İcadı, Matbaanın İcadı, İnternetin İcadı.

6- Tarih Öncesi Dönem’le ilgili araştırma yapan bir tarihçinin tarihe yardımcı bilimlerin hangilerinden yararlanması beklenir? Neden?

Tarihe yardımcı bilim dallarından arkeoloji, etnografya, kimya gibi bilim dallarından yararlanır. Yazılı olarak çalışma yapan paleografi, epigrafi, diplomasi gibi bilim dallarından yararlanamaz. Çünkü tarihi devirler yazı ile başlar.

7- İnsanları takvim sistemleri oluşturmaya yönelten ihtiyaçlar neler olabilir?

Zamanı bilme ve onu yönetebilmek gibi ihtiyaçlar olabilir.

8- MÖ 753 tarihi kaçıncı yüzyılın kaçıncı yarısı, kaçıncı çeyreği içine girer?

8. yüzyılın birinci yarısı ve ikinci çeyreğidir.

9- Tarihî bir olay hangi bakış açısıyla incelenmelidir? Neden?

Tarihi bir olay tarafsız bir bakış açısıyla incelenmelidir. Bunun için yapılması gerekenler, araştırmayı yapan kişinin milli ve dini duygu ve düşüncelerini bir kenara bırakması, belgelerden yararlanması ve tarihi olayın geçtiği dönemin özelliklerine göre değerlendirmesi gerekir.

10- Tarihçilerin çağların başlangıç ve bitiş noktaları konusunda görüş birliği içinde bulunmamasının nedenleri neler olabilir?

Her tarihçinin insanlık tarihini etkileyen olayları farklı değerlendirmesi sonucu görüş birliği yoktur.

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1.A – 2. B – 3. D – 4. B – 5. A – 6. D – 7. D – 8. C – 9. E

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları (Tuna Yayınları) aşağıda yer alan sayfaların cevaplarını bu yazımızda yayınladık. Yayınlarımızın devamı için yorum yapmayı unutmayın.

 • 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Tuna Yayınları Sayfa 6
 • 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Tuna Yayınları Sayfa 7
 • 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Tuna Yayınları Sayfa 8
 • 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Tuna Yayınları Sayfa 9
 • 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Tuna Yayınları Sayfa 10
 • 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Tuna Yayınları Sayfa 11
 • 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Tuna Yayınları Sayfa 12
 • 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Tuna Yayınları Sayfa 13
 • 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Tuna Yayınları Sayfa 14
 • 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Tuna Yayınları Sayfa 15
 • 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Tuna Yayınları Sayfa 16
 • 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Tuna Yayınları Sayfa 17
 • 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Tuna Yayınları Sayfa 18
 • 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Tuna Yayınları Sayfa 19
 • 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Tuna Yayınları Sayfa 20
 • 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Tuna Yayınları Sayfa 21
 • 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Tuna Yayınları Sayfa 22
 • 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Tuna Yayınları Sayfa 23
 • 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Tuna Yayınları Sayfa 24
 • 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Tuna Yayınları Sayfa 25
 • 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Tuna Yayınları Sayfa 26
 • 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Tuna Yayınları Sayfa 27
 • 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Tuna Yayınları Sayfa 28

“9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları” yazımız hakkında görüş ve önerilerinizi yorum kısmından yazabilir, sorunuz var ise oradan sorabilirsiniz. 9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayınları cevaplarının sizler için faydalı olması için, kendi cevaplarınızı verip sonra buraya bakınız. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazıların/içeriklerin tüm hakları “tarihyolu.com” aittir. Kaynak gösterilse dahi yazının/içeriğin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazının bir bölümü, alıntılanan yazıya/içeriğe aktif link verilerek kullanılabilir.

Bir Cevap Yazın