Home / 9. Sınıf Tarih / 9. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı

9. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı

  • 2021-2022 eğitim öğretim yılı 9. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılısı yayınlanmıştır.
  • Burada yer alan 9. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılısı sorularını çözerek tarih yazılısına hazırlanabilirsiniz.
  • Sorularınız olursa yorum kısmından yazabilirsiniz.

9. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Test Soruları

Soru 1
870-900 yılları arasında yaşamıştır. İslam dünyasında siyaset felsefesinden ilk bahseden filozoftur. Mantık ilmine katkılarından dolayı Aristo’dan sonra “2. Öğretmen” lakabıyla anılan bu İslam alimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İmam-ı Azam
B) İmam Gazali
C) Farabi
D) İbn-i Sina
E) İbn-i Fadlan

Soru 2
İslam Devletinde görülen;
-Savaşlarda elde edilen ganimetlerin beşte biri devlete bırakılırken geri kalanı askerler arasında paylaştırılmıştır.
-Hz. Ömer zamanında vergiler sistemli hale getirilmiş, gayrimüslimlere cizye vergisi getirilmiştir.
-Hz. Ömer zamanında fethedilen ülkeler idari yönden büyük illere ayrılmıştır.
Bu gelişmeler;
I. Askeri
II.İdari
III. Mali alanlarından hangileriyle ilişkilendirilebilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

Soru 3
Emeviler döneminde;
I.İlk Arap parasının bastırılması,
II. Mevali politikasının uygulanması,
III. Arapçanın resmî dil ilan edilmesi
durumlarına bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Ticaret faaliyetleri gelişmemiştir.
B) Diplomasiye önem verilmemiştir.
C) İslamiyet’in yayılışı hızlanmıştır.
D) İran’ın fethi tamamlanmıştır.
E) Milliyetçiliğe önem verilmiştir.

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslâm devletindeki hizmetlerinden biri değildir? 
A) İslam kültür ve medeniyetini geliştirip yaydılar.
B) İslam dininin Balkanlarda yayılmasını sağladılar.
C) Halifeliği koruyup,  devam etmesini sağladılar.
D) Halifeliğin babadan oğula geçmesini sağladılar.
E) İslam dünyasını dış saldırılara karşı korudular.

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılar Devleti’nin özelliklerinden biri değildir?
A) Konuşma dilinin Arapça olması
B) Federatif bir yapıda olması
C) Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devleti olması
D) Türk-İslam sentezini ortaya koymuş olması
E) Türk-İslam tarihinde ilk medreseyi kurmuş olması

Soru 6
Medine’den çıkarılan Yahudilerin, Suriye ile yapılan ticareti engellemeleri nedeni ile yapılan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mute Savaşı
B) Bedir Savaşı
C) Hayber Savaşı
D) Tebük Savaşı
E) Huneyn Savaşı

Soru 7
Selçuklu sultanları Horasan ve Irak’ta sulama kanalları açmışlar, çiftçilere tohum ve çiftlik hayvanı vermişlerdir. Ayrıca yol güvenliğini sağlamak için tedbirler alıp kervansaraylar yaptırmışlardır.
Bu faaliyetler ile Selçuklu sultanlarının;
I. Tarımsal üretimi artırmak, II. Ticareti geliştirmek, III. Ekonomiyi canlandırmak
amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek istedikleri söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

Soru 8
Abbasi halifesi Harun Reşit, Frank kralı Şarlman ile dostluk kurarak Hristiyanların Kudüs’ü ziyaret etmelerine izin vermiştir. Bu karar Skolastik düşüncenin hüküm sürdüğü Avrupa’da büyük bir hayranlık uyandırmıştır.
Bu paragrafa göre Avrupa ve İslam dünyası ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Avrupa ile İslam dünyası arasında siyasi ilişkiler kurulmuştur.
B) Abbasi hakimiyeti Avrupa’ya ulaşmıştır.
C) Doğu Batı arasında diplomatik ilişkiler ön plana çıkmıştır.
D) Bu dönemde Avrupa’da kilise egemen güçtür.
E) Kudüs müslümanların elindedir.

Soru 9
İslam dini; Cahiliye Dönemi’nden kalma gündelik yaşamın bir parçası olan putlara tapma, falcılık, büyücülük, kan davaları, gasp, içki, zina, faiz ve kadınlara kötü muamele gibi birçok kötü alışkanlığı yasaklamıştır. Bu durum, cahiliye toplumundaki önderlerin tepkisini çekmiş ve onları bazı tedbirler almaya itmiştir. 
Bu paragrafa göre müslümanlara karşı;
I.İslama karşı kayıtsız kalma, alay etme,
II.Müslümanlara şiddet ve işkence uygulama,
III. Müslümanlarla ticarî faaliyetleri yasaklama önlemlerinden hangileri alınmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

Soru 10
-Şehir, Hz. Ömer zamanında savaş yapmadan ele geçirilmiştir.
-Halk ve Patrik Hz. Ömer’in bizzat gelip şehri teslim almasını istemiştir.
-Müslümanların ilk kıblesinin burada olması şehri önemli kılmıştır.
-İmzalanan antlaşmada halkın can ve mal güvenliği teminat altına alınmıştır.
Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki yerlerden hangisinin İslam Devleti topraklarına katılmasıyla ilgilidir? A) Suriye
B) Mısır
C) Kudüs
D) İran
E) Irak

Soru 11
Emeviler döneminde Yezid ve Hz. Hüseyin taraftarları arasında yaşanan Kerbelâ Olayı’nın İslam dünyası üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şuubiye Hareketinin doğmasına neden oldu.
B) İslam dünyasında mezhep ayrılıkları derinleşti.
C) İspanya’nın fethine ortam hazırlandı.
D) Kur’an-ı Kerim çoğaltılarak önemli merkezlere gönderildi.
E) Türklerin İslamiyet’i kabul süreci hızlandı.

Soru 12
Kervanların konaklama yerlerine kervansaray denir. Kervansaraylarda konaklayan yolcular din, dil, ırk farkı gözetilmeden üç gün ücretsiz kalabilirdi. Dış çevresindeki yüksek duvarlarla saldırılardan korunur; içerisinde yatakhane, aşhane, erzak ambarı, ticari eşya depoları, ahırlar, samanlıklar, mescit ve hamamlar bulunurdu.

Buna göre, kervansarayların yapılmasındaki en önemli amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Terör faaliyetlerini önlemek
B) Fetihler için uygun ortam oluşturmak
C) Ticareti geliştirmek
D) Asker yetiştirmek
E) İslam’ı yaymak

Soru 13
I.Beytülmal adlı ilk devlet hazinesi kuruldu.
II.İkta sistemi uygulandı.
III.Adliye Teşkilatı oluşturuldu.
IV. Darül Hikme kuruldu.
V. Avasım şehirleri oluşturuldu.
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Hz. Ömer Dönemi’ne aittir?
A) I, II ve III
B) II, III ve IV
C) III, IV ve V
D) I, II, III ve IV
E) II, III, IV ve V

Soru 14
Kavimler Göçü sonucu Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmış, Avrupa’da bugünkü milletler sistemi oluşmaya başlamıştır. Ayrıca Balkanlarda Avrupa Hun Devleti kurulmuştur.
Buna göre Kavimler Göçü’nün sonuçları ile ilgili;
I.Avrupa’nın siyasi yapısı değişmiştir,
II. Kilisenin Avrupa’daki etkinliği azalmıştır,
III.Avrupa’da Türk devleti kurulmuştur yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Soru 15
İslamiyet öncesi kurulan Türk devletlerinin ikiye bölünmesi, aşağıdaki uygulamalardan hangisinin bir sonucudur?
A) Kut anlayışı
B) Göktanrı inancı
C) İkili teşkilat
D) Boylar federasyonu
E) Yarı göçebe yaşam

Soru 16
İlk Türk devletleriyle ilgili bilgilerin daha çok Çin yıllıklarından öğrenilmesinin nedeni olarak;
I. Türklerin Türklerin cihan hakimiyeti anlayışı,
II.Çinlilerin komşu devletlerle ilgili kayıt tutmaları,
III.Türklerin göçebe hayatı sürmeleri özelliklerinden hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

Soru 17
Mekkelilerle Müslümanlar arasında 628 yılında imzalanan Hudeybiye Barışı’nda aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Müslümanlar ertesi yıl Kâbe’yi ziyaret edebilecek.
B) Taraflar arasında on yıl süreyle savaş yapılmayacak.
C) Mekkelilerden Medine’ye sığınanlar iade edilecek.
D) Her iki taraf istediği kabilelerle ittifak yapabilecek.
E) Mekkeliler her yıl Müslümanlara vergi verecek.

Soru 18
Abbasi Devleti’nde merkezî otoritenin zayıflaması ile Mısır’da ortaya çıkan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karahanlılar
B) Ihşidler
C) Gazneliler
D) Selçuklular
E) Danişmendliler

Soru 19
Kök Türkler, Gök Tanrı dinine inanıyorlardı. Bu inanca göre Tanrı tekti ve kâinatın yaratıcısıydı. Ölümden sonra yeni bir hayat başlardı. Bu dinde, yazılı dinî kaynaklar ve ruhban sınıfı yoktu.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Göktanrı inancı ile İslam dini benzerlik göstermektedir.
B) Orta Asya Türk toplumunda ruhban sınıfı vardır.
C) Tanrı tüm insanlar tarafından kabul edilmiştir.
D) Orta Asya Türk toplumunda dinî serbestlik vardır.
E) İlk Türk Devletleri töreye göre yönetilmiştir.

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nda görülen gelişmelerden biri değildir?
A) Halkın büyük çoğunluğu putperestdi.
B) Erkek egemen toplum yapısına sahiplerdi.
C) Temel geçim kaynakları tarımdı.
D) Kabileler arası kan davaları yaygındı.
E) Çok tanrılı inanca sahiplerdi.

Soru 21
Türkçenin zenginliğini ortaya koymak ve Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılan eser Türk Dilinin Toplu Sözlüğü anlamına gelir. 638 sayfalık eserde 7500 Türkçe kelimenin ayrıntılı Arapça açıklaması verilir.
Buna göre, ilk Türk gramer kitabı ve ilk Türkçe ansiklopedik sözlük olarak da kabul edilen eserin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kutadgu Bilig
B) Atebet-ül Hakayık
C) Satuk Buğra Han Destanı
D) Divan-ı Lügat’it Türk
E) Şehname

Soru 22
Uygurlar;
I. Matbaayı Çinlilerden öğrenip geliştirmişlerdir.
II. Kendilerine özgü 18 harfli alfabeyi kullanmışlardır.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Yerleşik hayata geçmişlerdir.
B) Tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır.
C) Yazıyı kullanan ilk Türk topluluğu olmuşlardır.
D) Dinî mimari gelişim göstermiştir.
E) Kültürel faaliyetlere önem vermişlerdir.

Soru 23
Türklerin İslamiyet’i benimseme sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Eski Türk dini ile İslamiyet’in benzerliği
B) İslamiyet’teki cihat anlayışı ile Türk cihan hakimiyeti anlayışının benzerliği
C) Töre ile şeri kuralların çelişmemesi
D) Her iki inanç sisteminde de din adamlarının yönetimde etkin olması
E) İslamiyet’in öngördüğü doğruluk, dürüstlük, temizlik gibi kuralların Türk kültürüne uygun olması

Soru 24
I.1040 Dandanakan Savaşı
II.1048 Pasinler Savaşı
III.1071 Malazgirt Savaşı
Yukarıda verilen savaşlar dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Savaşlar ilk Türk İslam devletleri döneminde yapılmıştır.
B) Savaşlar Bizans İmparatorluğu ile Türk devletleri arasında gerçekleşmiştir.
C) Savaşlar Anadolu’da yapılmıştır.
D) Savaşların sonucunda yeni bir Türk devleti kurulmuştur.
E) Türk devletleri bu savaşları kendi aralarında yapmıştır.

Soru 25
Abbasiler döneminde meydana gelen;
I.Türklere ve İranlılara devlet kademelerinde görev verilmesi,
II.Bilimsel çalışmalara önem verilmesi,
III.Arap olanların üstünlüğü anlayışının terk edilmesi gelişmelerinden hangileri mevali politikasından vazgeçildiğinin göstergesidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

9. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Test Soruları Cevap Anahtarı

CEVAPLAR: 1-C    2-E    3-E    4-D    5-A    6-C    7-E    8-B    9-E    10-C    11-B    12-C    13-A    14-B    15-C    16-E    17-E    18-B    19-A    20-C    21-D    22-E    23-D    24-A    25-D    

Bir Cevap Yazın