Son Yazılar
Home / 9. Sınıf Tarih / TARİH DERSİ 9.SINIF 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI

TARİH DERSİ 9.SINIF 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI

  • 2021-2022 eğitim öğretim yılı 9. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı yayınlanmıştır.
  • Burada yer alan 9. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı sorularını çözerek tarih yazılısına hazırlanabilirsiniz.
  • Sorularınız olursa yorum kısmından yazabilirsiniz.

9. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

1-) Emeviler bir İslam Devleti olmaktan çok bir Arap Devleti olma özelliği göstermektedir.

Bu duruma kanıt olarak gösterilen cümlelerin doğru olanın başına “D”, yanlış olana “Y” harfi koyunuz. (10 Puan)

a) (    ) Arapça’yı resmi dil ilan etmeleri

b) (       ) Fransa ve Rusya’yı fethetmeleri

c) (    ) Arap olmayanlara devlet yönetiminde görev vermeleri

d) ( ) Halifeliği, Cumhuriyet yönetimi haline dönüştürmeleri

2-) Abbasi Devleti’nde;

I. Merkezi otorite güçlü değildir.

II. İslam’ın eşitlik anlayışını benimsemişlerdir.

III. Daha çok bilim ve kültür alanında gelişmişlerdir.

IV. Emevilere göre daha az fetihte bulunmuşlardır.

Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan doğru olanın başına “D”, yanlış olana “Y” harfi koyunuz. (10 Puan)

a) (     ) Abbasi Halifesi, güçlü bir hakimiyet sağlayamamıştır.

b) (     ) Irkçılık anlayışı devam etmiştir.

c) (     ) Askeri fetihler yavaşlamıştır.

d) (     ) Değerli bilim adamları yetiştirilmemiştir.

3-) İslamiyet öncesi Arap Yarımadasında “Cahiliye Dönemi” yaşanmaktaydı. Bu dönemin bu şekilde isimlendirilmesinin temel nedenlerini maddeler halinde yazınız. (10 Puan)

4-) Aşağıdaki ifadeleri uygun olan açıklamalarla eşleştiriniz. (10 Puan)

1) Habeşistan                    A) Kabe

2) Hanif                              B) Medineli Müslümanlar

3) Haram aylar                 C) Hz. İbrahimin dini

4) Beytu’lah                       D) Müslümanların ilk göçü

5) Ensar                              E) Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep

12345
     

5-) Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (10 Puan)

Kelimeler: Müşrik, Mevali, Akabe, Bedir, Uhud, Avasım illeri, Bedevi

a) Abbasilerin Bizans sınırında Türkleri yerleştirdikleri yerlere ” ………………………….. ” denirdi.

b) İslam devletlerinde ganimet paylaşımı “……………. “ savaşında başlamış ve örnek oluşturmuştur.

c) Hz. Muhammed, Müslümanlığı kabul eden Medinelilerle ……………….. de 2 kez görüşmüştür.

d) Konar – Göçer yaşayan Araplara “……………. “ denir.

e) Emeviler Arap olmayan Müslümanlara “…………………”  demişlerdir.

6-) Türklerin İslamiyet’e Katkıları olan katkılarından birisi İslamiyeti yaymalarıdır. Boşluklara uygun olan devletleri yazarak eşleştiriniz. (10 Puan)

Gazneliler, Selçuklular, Osmanlılar, Karahanlılar

Müslümanlığın;

a)……………………, Türkistan’a

b) ……………………, Afganistan – İran – Pakistan (bugünkü) ve Hindistan’a,

c) ……………………, Kafkasya ve Anadolu’ya,

d) ……………………, Balkanlara yayılmasını sağlamışlardır.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (4’er puan)

  1. Çinliler ile Abbasiler arasında yapılan Talas Savaşı’nın dünya kültür tarihi açısından,

I. Kağıt yapım tekniğinin Çin’in dışına çıkması

II. Türklerin, kitleler halinde İslamiyeti kabul etmesi

III. Türklerin, Çinliler içinde eriyip gitmesinin önlenmesi

sonuçlarından hangilerine sahip olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I           
B) Yalnız II          
C) Yalnız III
D) I ve II              
E) II ve III

2. I. Pasinler

II. Malazgirt

III. Dandanakan

savaşlarının kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) II – III – I         
B) I – III – II         
C) I – II ve III
D) III – I – II        
E) III – II – I

3. Aşağıdakilerden hangisi Türk – İslam devletlerinin özellikleri içerisinde doğru olmayandır?

A) Selçuklulardan itibaren, İslam dünyasının siyasi ve askeri liderliğini üstlenmişlerdir.

B) İslamiyet ilk kez Gazneliler döneminde Hindistan’a yayılmıştır.

C) Haçlı Seferleri’ne karşı İslam dünyasını korumuşlardır.

D) Şii Büveyhoğlu tehlikesine karşı Abbasi Halifesini önce Selçuklular daha sonra da Gazneliler korumuşlardır.

E) Abbasi halifeliğinin yıkılmasından sonra, halifeliği yüzyıllarca korumuşlardır.

4. I. Pasinler Savaşı
II. Malazgirt Savaşı
III. Katvan Savaşı

Selçuklular döneminde yukarıda yapılan savaşlarda hangileri Selçuklu Devleti’ni zor duruma sokmuştur?

A) Yalnız I           
B) Yalnız II         
C) Yalnız III
D) I ve II              
E) II ve III

5. Türklerin İslamiyet’i benimsemelerinde;

I. Türklerde de İslamda da Tek Tanrı İnancının olması.
II. Türklerde de İslam da da ahiret inancının olması

III. Türklerdeki Fetih politikası ile İslamdaki Gaza – Cihad politikalarının benzeşmesi

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız II          
B) Yalnız III         
C) I ve II
D) II ve III           
E) I, II ve III

6. Türk – İslam devletlerinden ilk kez “ribat” adını verdikleri kervansarayları yapanlarla kervansarayları yaygınlaştıranlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırasıyla doğru bir ikili olarak verilmiştir?

A) Karahanlılar – Gazneliler

B) Karahanlılar – Büyük Selçuklular

C) Tolunoğulları – Büyük Selçuklular

D) Tolunoğulları – Akşitler

E) Memlükler – Akşitler

7. İlk Türk – İslam devletlerinden olan Gazneliler, farklı etnik yapılara sahip kavimleri yöneten ilk Türk devletidir. Dolayısıyla ordularının oluşmasında da farklı uluslardan insanlar yer almıştır.

Bu durumun Gazneliler’de

I. Kısa sürede yıkılması

II. İmparatorluk özelliği taşıması

III. İslamiyet’in Hindistan’a taşınması

gelişmelerinden hangilerine neden olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I           
B) Yalnız II          
C) Yalnız III
D) I ve II              
E) II ve III

8. Aşağıdakilerden hangisi Türk – İslam mimarisinde askeri alanda yapılan yapılar içinde değerlendirilir?

A) Saray              
B) Hamam          
C) Sur
D) İmaret           
E) Darüşşifa

9. İslamiyet’i resmi din olarak benimseyen ilk Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gazneli Mahmut

B) Yusuf Kadir Han

C) Satuk Buğra Han

D) Tuğrul Bey

E) Çağrı Bey

10. Gazneli Sultan Mahmut; devleti İmparatorluk haline getirdi. İslamiyet’i 17 sefer sonucunda Hindistan’a taşıdı. Devletin sınırları batıda Irak doğuda Ganj Nehri’nin yarattığı verimli delta bölgesi kuzeyde Aral Gölü ve Hazar Denizi güneyde Umman Denizi’ne kadar geniş bir coğrafyaya egemendi.

Bu bilgilerden hareketle, Gazneli Devleti ile ilgili;

I. Ulusal değerleri önemsemiştir.

II. Değişik ulusları egemenlik altına almıştır.

III. İslamiyet’in yayılmasına katkı sunmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I           
B) Yalnız II          
C) Yalnız III
D) I ve II              
E) II ve III

12345678910
          

Puanlamalar soruların yanında yazmaktadır. Süre bir ders saatidir. Tarihe adını yazdıranlar ezber yapanlar değil, ezber bozanlardır. Başarılar dilerim.

Ahmet ÖZBAY

Tarih Öğretmeni

9. Sınıf tarih dersi 2.dönem 1.yazılı sınavı için görüşlerinizi yorum kısmından yazabilirsiniz.

Yorum kısmına yazarak, 9. Sınıf tarih dersi 2.dönem 1.yazılı sınavı cevap anahtarı için talepte bulunabilirsiniz. E-posta(e-mail) adresini doğru yazdığınıza emin olunuz. Tarafımıza ulaşan yorumlara kısa süre içerisinde cevaplar atılacaktır. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Bir Cevap Yazın