Son Yazılar
Home / Soru-Cevap / 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 3. Ünite sf:104-139 Cevapları

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 3. Ünite sf:104-139 Cevapları

Bu yazımızda 9. sınıf Tarih dersi ders kitabının 3.ünitesi olan İlk ve Orta Çağlarda Avrupa ünitesinin cevaplarını yayınlayacağız. Ancak siz öğrencilerden isteğimiz burada yazan cevapları aynen yazmanız değildir. Lütfen kalıcı öğrenmenizi sağlamak için kendiniz kitaplarınızı araştırarak cevapları bulmaya çalışın. Burada ise cevaplarınızı kontrol edip cevabını bulamadığınız sorulara bakabilirsiniz. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Unutmayın; Tarihe adını yazdıranlar ezber yapanlar değil, ezber bozanlandır.

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite İlk ve Orta Çağlarda Avrasya Sayfa 104, 105, 106, 107 Avrasya’da İlk Türk İzleri Cevapları
9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Tarih Ders Kitabı Sayfa 104 Cevabı
1. Türkler’in ilk anayurdu neresidir? Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti’nin bu bölgelerde yaptığı kültürel çalışmalar nelerdir? Araştırınız.
Türklerin ilk ana yurdu Orta Asya’dır. Orta Asya etrafı dağlarla çevrili geniş düzlüklerden ve yüksek platolardan oluşan geniş bozkırların ve çöllerin bulunduğu bir bölgedir. Altay, Ötüken ve Sayan Dağları bölgenin en önemli dağlarıdır. Sert Karasal iklimin görüldüğü Orta Asya’da kışlar soğuk, yazlar sıcak ve kuraktır.
Orta Asya’nın
• kuzeyinde Sibirya
• batısında Hazar Denizi ve Itil boyları
• doğusunda Kingan Dağları
• güneyinde de Hindikuş ve Karanlık Dağları yer almaktadır.
Bu geniş alanda Türkler ilk olarak Altay-Sayan Dağları’nın kuzeybatısı, Tanrı Dağları’nın kuzeyi, Aral Gölü’nün çevresi ve Hazar Denizi’nin doğusu arasında kalan bölgede yaşamışlardır.
Günümüzde bu coğrafyada Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan Türk devletleri vardır. Türkiye Cumhuriyeti, bölge ülkelerine kalkınma yardımlarında önde gelen Türk İşbirliği ve Koordinasyonu Ajansı (TİKA); eğitim programları, projeler ve teknik yardımlar vasıtasıyla bölgede aktif bir rol oynamaya devam etmektedir. Orta Asya Cumhuriyetlerinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Türk okulları mevcuttur. Kazakistan’ın Türkistan şehrinde Türk-Kazak Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te ise Türk-Kırgız Manas Üniversitesi bulunmaktadır. Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerimiz kültür ve eğitim alanlarında da hızla gelişmiş olup, Türk kültür ve sanatının, dilinin, tarihî mirasının korunması, bu değerlerin dünyaya tanıtılması ve genç kuşaklara aktarılması amacı doğrultusunda 1993 yılında Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) kurulmuştur.
2. İlk Türk devletlerindeki toplumsal yapının özellikleri nelerdir? Araştırınız.
• Orta Asya’nın karasal bir iklime sahip olması ve bölgenin coğrafi özelliği Türklerin hayvancılıkla uğraşmalarında ve yarı göçebe bir hayat yaşamalarında etkili olmuştur. Bu durum ise Türklerin mücadeleci bir karaktere sahip olmasına ortam hazırlamıştır. Bu coğrafyada yaşayan Türkler atlı göçebe ya da diğer ismiyle bozkır kültürünü benimsemişlerdir.
• Bu göçebe hayat sürekli bir yer değiştirme olarak düşünülmemelidir. İki yer arasında olagelmektedir. Yazın otlakların gür olduğu yüksek yaylalara çıkılırken kışın soğukların daha az etkili olduğu vadilere inilmiştir.
• Göçebe yaşamanın en önemli nedeni, sürelere ot ve su bulma çabasıdır. Dolayısıyla en önemli ekonomik uğraş hayvancılıktır.
• Bu coğrafi koşullar Türklerin mücadeleci, sert, dayanıklı ve özgürlüklerine düşkün olmasını sağlamıştır.
Toplumsal Yapı
Türklerin toplumsal hayatını düzenleyen, yazısız hukuk kurallarına töre adı verilir. Türk toplumu töre sayesinde güçlü kalmış, devlet yıkılsa dahi varlığını koruyarak yeni devletler kurulmuştur.

3. Türkler, Orta Asya’dan nerelere göç etmiştir? Sonuçlarını araştırınız.
Türk tarihine baktığımızda Türklerin geniş bir alanda yaşadıklarını anlaşılmaktadır. İlk yurtları Orta Asya olan Türkler, çeşitli nedenler sonucu MÖ. 2000 yıllardan başlayarak MS. 11. yüzyıla kadar Asya, Afrika ve Avrupa kıtasının değişik yerlerine göç etmişlerdir.
Orta Asya Türk Göçlerinin Sonuçları
• Göçler sonucu Türk kültürü ve medeniyeti geniş bir alana yayılmıştır.
• Yerleştikleri topraklarda yerli halk ile kaynaşıp yeni kültürlerin doğmasına ortam hazırladılar.
• Değişik adlarla devlet kurdular. Yaşadıkları yerlerin isimlerini Türkçeleştirdiler.
• Çevre toplumları askeri, kültürel, idari ve ekonomik alanda etkilediler.
• Bazı Türk boyları milli benliklerini kaybetti. ( Macarlar, Bulgarlar vb.)
• Dünya tarihine yön veren önemli olaylara zemin hazırladılar. (Kavimler Göçü)

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Tarih Ders Kitabı Sayfa 105 Cevabı
Avrasya, Asya ile Avrupa’nın neredeyse tamamını içine alan coğrafi bir bölgedir. Orta Asya kavimlerinin yerleşik düzene geçtiği; Türklerin, Moğolların, Slavların ve Çinlilerin yaşadığı geniş bir alan olarak kabul edilebilir.
Avrasya coğrafyası ile günümüz Türk Dünyası arasında ne gibi bağlantı kurulabilir?
Avrasya, Avrupa ve Asya kıtalarının büyük bir bölgesini içerisinde barındıran, kıtalar arasındaki bağlantı bölgesine verilen isimdir. Bu bölgede yüz yıllar içerisinde bir çok farklı medeniyet hüküm sürmüş ve bu topraklarda iz bırakmışlardır. Türk toplumu bunlardan bir tanesidir. Ana yurdundan kopan ve yeni yurt arayışı içerisinde olan Türkler, bu bölgeye yerleşmiş ve yeni devletler kurmuş, bir çok kıtada hüküm sürmüşlerdir. Bu açıdan Orta Asya’da başlayan Türk Coğrafyası kavramı, günden güne genişlemiş ve kıtalara yayılmıştır.

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Boylardan Devlete Sayfa 108, 109, Boylardan Devlete Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Tarih Ders Kitabı Sayfa 108 Cevabı
“Ok ve yay gerebilen kavimleri bir aile gibi birleştirdim; şimdi onlar Hun oldular.” Mete Han bu sözü ile ne anlatmak istemiştir?
Mete Han, bu söz ile savaşabilen tüm kavimleri bir araya getirdiğini belirtmiştir. Mete Han, cesareti ve teşkilatçılığı sayesinde kısa bir sürede ülke güvenliğini sağlayarak devletin sınırlarını genişletmiştir. Mete, Orta Asya’da yaşayan bütün Türk boylarını, başta Moğollar olmak üzere diğer kavimleri hâkimiyeti altına almayı başarmıştır. Önce yakın komşuları olan Tunguzlar ve Yüeçileri itaat altına almış, daha sonra Çin üzerine seferler düzenlemiştir.
9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Tarih Ders Kitabı Sayfa 109 Cevabı
Hunlar, Kök Türkler ve Uygurlar dışında varlığını sürdüren Türk devlet ve toplulukları nerelerde yaşamışlardır? Dilsiz harita üzerinde gösteriniz.

ASYA

AVRUPA

ASYA VE AVRUPA

Hunlar Hunlar İskitler(topluluk)
Avarlar Avarlar Hunlar
Göktürkler Bulgarlar Avarlar
Uygurlar Macarlar  
Kırgızlar Uzlar  
Türgişler Peçenekler  
Sibirler Kıpçaklar (topluluk)  
Hazarlar    
Eftalitler(Akhunlar)    
Karluklar    

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Türk Devletlerinde Gücün Meşruiyet Kaynağı Sayfa 110, 111, 112, 113, 114, 115 Türk Devletlerinde Gücün Meşruiyet Kaynağı Cevapları
9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Tarih Ders Kitabı Sayfa 110 Cevabı
Metne göre Türk kağanları hükmetme gücünü nereden almaktadır?
Türklerde görülen kut anlayışı taht kavgalarını nasıl etkilemiştir?
Türklerde ülkeyi yönetme yetkisi Hakan’a (hükümdar) aitti. Hakan bu yetkiyi Gök Tanrıdan alırdı. Türklerde görülen kut anlayışına göre devletin yönetimi bir hanedana (hükümdar ailesi) verilirdi. Bu anlayışa göre kut kan yoluyla babadan oğla geçerdi. Hanedanın diğer erkek üyeleri de illere yönetici olarak atanırlardı.
Kut anlayışına göre hanedanın tüm erkek üyelerinin tahta geçme hakkı vardı. Bu durum Türklerde sık sık taht kavgalarına neden olmuş ve devletlerin zayıflaması, bölünmesi ve bazen de yıkılmasıyla sonuçlanmıştır.
9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Tarih Ders Kitabı Sayfa 113 Cevabı
Uygur kültürü hakkında hangi sonuçlara ulaşılabilir?
Uygurlar, tarihimizde büyük bir yeri olan Türk devletidir. Uygurlarla birlikte Türkler yerleşik yaşama geçmiş ve tarım faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Bunun yanında hayvancılık ve madencilikle uğraşmışlardır. Ordu millet anlayışının gereği kadınlarda savaşmayı öğrenmişlerdir. Müzik, spor ve resim Uygur kültürünün önemli eserleri arasında yer alır.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Tarih Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı
Alınan kararlar dikkate alındığında kurultayda hangi konular görüşülmüştür?
Birinci karar siyasi konularla, ikinci karar dini konularla ilgilidir.
İkili devlet teşkilatının, Türk devletlerine yansıyan olumsuz örnekleri nelerdir? Sonuçları sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Türkler kurmuş oldukları devletleri iki teşkilat anlayışına göre yönetmişlerdir. Buna göre ülkenin doğusunu kağan batısını ise yabgu yönetmiştir. Doğu devletin merkeziydi. Batıda bulunan yabgu ise özerk (iç işlerinde serbest) bir yapıya sahipti. Bununla birlikte yaptığı işleri doğuya bağlı olarak yapmaktaydı. Bu anlayış Türk devletleri zayıfladığında devletin kolayca ikiye bölünmesine yol açmıştır. Örneğin Hun, Köktürk gibi Türk devletleri siyasi olarak ikiye bölünmüşlerdir.
9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Meb Yayınları 3. İlk Türk Devletlerinde Töre Sayfa 118, 119, İlk Türk Devletlerinde Töre Cevapları
9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Tarih Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı
“İl (Devlet) gider, töre kalır.” sözünden ne anlıyorsunuz?
Türk devletleri yüz yıllarca hukukun ve sosyal yapının temelini oluşturan töre adı verilen sözlü kurallarla yönetilmişlerdir. Töre, sosyal düzenin sağlanmasını sağlayan tüm adet, gelenek ve ahlaki kuralların tamamıdır. Töre, kut anlayışını benimseyen Türk toplumunda kağanların belirlediği kurallar ve kurultayların koyduğu kurallar çerçevesinde yavaş yavaş oluşan bir olgudur. “İl (Devlet) gider, töre kalır.” sözü ile devletlerin gelip geçici olduğu, Türk töresinin ise kalıcı olduğuna dikkat çekilmektedir. Zaman içerisinde ortaya çıkan anlaşmazlıklar ve ikilikler doğrultusunda devletler yıkılsa da Türk töresinin yaşatılması gerektiği öğüdü verilmektedir.
9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Tarih Ders Kitabı Sayfa 119 Cevabı
Türk yazıtlarına göre Türk devletlerinde kağanlar gücünü nereden almaktadır?
İlk Türk devletlerinde en yaygın olan inanç Gök Tanrı inancıydı. Bu inanışa göre kağanlar yönetme yetkisini Gök Tanrıdan almaktaydı.
9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Kavimler Göçü Sayfa 120, 121 Kavimler Göçü Cevapları
9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Tarih Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı
Kavimler Göçü’nü, İlk Çağ’da görülen diğer göçlerden ayıran özellikler nelerdir?
Kavimler Göçü geniş coğrafyalarda birden fazla milleti etkilemiş ve etkileri uzun yıllar devam etmiştir. Farklı kültürlerin birbirini tanımasına ve birbiriyle etkileşim içine girmesine imkan vermiştir. Günümüz Avrupa devletlerinin temellerinin atılmasına ve Roma İmparatorluğu gibi güçlü bir devletin yıkılmasına neden olmuştur.
9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Avrupa Hun Devleti Sayfa 122, 123 Avrupa Hun Devleti Cevapları
9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Tarih Ders Kitabı Sayfa 122 Cevabı
Avrupa Hun Devleti’nin Doğu Roma’yı baskı altında tutarak Batı Roma ile iyi ilişkiler kurmasının nedenleri nelerdir?
İki güç ile birlikte aynı anda karşı karşıya gelmemek için izlenen bir siyasettir. Nitekim Rua döneminde belirlenen bu siyaset Attila döneminde de devam etmiştir. Doğu Roma tehlikesi ortadan kalktıktan sonra bu sefer Batı Roma baskı altına alınmıştır.
9. Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı 125-127.Sayfa Cevapları Türklerin Coğrafya İle Oluşan Yaşam Tarzı
9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Tarih Ders Kitabı Sayfa 125 Cevabı
Konar-göçer hayat tarzı, ülkemizde nerelerde görülmektedir?
Akdeniz ve Karadeniz Bölgemizde konar-göçer yaşam tarzı günümüzde de devam etmektedir. Bu bölgelerde hayvancılık ile uğraşan insanlar yazın hayvanlarına ot bulabilmek için yüksek kesimlere yaylalara çıkmaktadır. Kışın ise yerleşik oldukları köylerine geri dönmektedir.
9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Tarih Ders Kitabı Sayfa 127 Cevabı
Orta Asya Türk göçlerinin, Türk ve dünya tarihine olan etkileri neler olabilir?
Türk kültürü dünyanın çeşitli bölgelerinde yayılmıştır. Orta Asya’dan bu bölgelere giden insanlar diğer toplulukları etkiledikleri gibi kendileri de bu toplumlardan etkilenmiş hatta bazı Türkler kendi öz benliklerini yitirerek, başkalaşmışlardır. Türkler gitmiş oldukları bu geniş coğrafyalar da kendi devletlerini kurmuşlardır. Türklerin geniş coğrafyalara yayılmaları Türk tarihini incelemeyi zorlaştırmıştır. Bu coğrafyalarda hüküm süren Avrupa Hun, Selçuklu, Osmanlı gibi devletler dünya siyasi tarihini değiştirmeyi başarmışlardır.
9. Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı 128-130-131-133.Sayfa Cevapları İlk Türk Devletleri ve Komşuları
9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Tarih Ders Kitabı Sayfa 128 Cevabı
Orta Asya’da büyük devletler kuran eski Türk topluluklarının çağdaşı olan (aynı tarihlerde yaşayan) komşu devletler hangileridir? Sizce bu devletlerin Türklerle ilişkileri hangi alanlarda olmuştur?
Çin, Moğol, Sasaniler, Moğollar Orta Asya Türk devletlerinin komşusudur. Türkler bu devletlerle savaş, ticaret ve kültür alanında etkileşim kurmuştur.
9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Tarih Ders Kitabı Sayfa 130 Cevabı
Türklerde cihan hakimiyeti anlayışının ortaya çıkmasında kut inancının etkisi nedir?
Kut inancına göre yönetme yetkisini Gök Tanrıdan alan Türk kağanı sadece ülkesinin değil tüm insanların mesuliyetini almaktaydı. Yeryüzünü yönetme yetkisi ve tüm insanlara hükmetme yetkisi Türk kağanında olduğuna inanılmıştır.
9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Tarih Ders Kitabı Sayfa 131 Cevabı
Eski Türk topluluklarının çevresindeki devletlerle ilişkileri hangi alanlarda olmuştur?
Savaş, ticaret ve kültür alanında ilişkiler olmuştur. Bölgeye hakim olmak ve hür yaşama isteği Türk topluluklarını diğer devletlerle karşı karşıya getirmiştir. İpek Yolu gibi önemli bir ticaret yolunun üzerinde kurulan Türk devletleri bu yolun güzergahlarını ele geçirmek için komşu devletlerle savaş ve ittifaklar yapmışlardır. Kendi ürettikleri hayvansal gıdalar ve madenleri komşu devletlere satarken onlardan tarım ürünleri ve ipek almışlardır. Toplumların bir arada yaşamaları ve Çin siyaseti sonucu Çin kültürü bazı Türk toplumlarını etkilemiştir. Göktürk hükümdarı Bilge Kağan anıtında Çin’in tatlı sözü ve yumuşak ipeğinin bizi aldatmaması gerektiğini yazmıştır.
9. Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı 134.Sayfa Cevapları Türklerde Askeri Kültür
Kara Kuvveti birlik sembolünün analizini yapınız?
* 4 adet büyük yıldız; Kara Kuvvetleri Komutanlığının seviyesini,

* Bordo zemin üzerine ay yıldız; Türk Milletinin emrinde olunduğunu,

* Kılıç ve meşe yaprağı çelenk; Kararlı ve güçlü Kara Kuvvetlerini,

* Atatürk Silüeti; En büyük Komutan olan Atatürk’ün Kocatepe’deki sembolünü,

* Defne yaprakları; “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” ilkesini,

* 16 adet küçük yıldız; Tarihte kurulmuş 16 Türk Devletini,

* M.Ö. 209 rakamı; Kara Kuvvetlerinin kuruluş yılını temsil eder.
Kaynak: http://www.kkk.tsk.tr/KKKHakkinda/KKKAmblem.aspx
9. Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı 137-138-139.Sayfa Cevapları 3.Ünite Ölçme ve Değerlendirme
1-Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız.
Boy: Türklerde en küçük siyasi yapı.
Toy: Kurultay, devlet işlerinin görüşülüp karara varıldığı meclis.
Töre: Yazısız hukuk kuralları.
Budun: Millet
Kut: Gök Tanrı tarafından Türk hakanına verilen ülkeyi yönetme yetkisi.
İl: Devlet (İl gider, töre kalır)
Aşağıdaki soruları cevaplayınız?
1-Türklerin bilinen ilk yurdu neresidir?
Orta Asya
2-Tarihte, Türklerin kurduğu ilk devlet hangisidir?
Asya Hun Devleti
3-Türkler Orta Asya’da nasıl bir hayat yaşamışlardır?
Yarı göçebe bir hayat yaşamışlardır. Bölgenin dağlık olması ve karasal iklimin görülmesi Türkleri hayvancılık yapmaya zorlamıştır. En önemli uğraşın hayvancılık olması sonucu hayvanlara ot bulabilmek için konar-göçer bir yaşam söz konusu olmuştur.
4-Türkler savaşta genellikle hangi taktiği uygulamıştır?
Sahte ricat (geri çekilme) ve pusu taktiğini (Turan Taktiği, Hilal Taktiği, Kurt Kapanı olarak isimlendirilmiştir.) kullanmışlardır.

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı sf:104-139 Cevapları ile ilgili yazımız hakkındaki görüşlerinizi veya sorularınızı yorum kısmından bize yazabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazıların/içeriklerin tüm hakları “tarihyolu.com” aittir. Kaynak gösterilse dahi yazının/içeriğin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Öğrencilerimiz kaynak göstererek derslerde kullanabilirler.Bir Cevap Yazın