Son Yazılar
Home / Soru-Cevap / 40 Soruda İslam Tarihi

40 Soruda İslam Tarihi

A-) Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız.

1.Aşağıdakilerden hangisi halifelik makamını elinde bulunduran kişi veya hanedanlardan birisi değildir?

a) Emeviler

b)Abbasiler

c)Memlükler

d)Osmanlılar

e)Hz. Osman

2. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer döneminde fethedilen yerlerden birisi değildir?

a)Suriye

b)Kudüs

c)İran

d)Mısır

e)Fas

3. Aşağıdaki yerlerden hangisi Müslümanların Kuzey Afrika’da fethettiği yerlerden ilkidir?

a)Fas

b)Tunus

c)Cezayir

d)Mısır

e)Trablusgarp

4. Hz. Ömer döneminde İran’ın fethi için Sasanilerle savaşlar yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu savaşlardan birisi değildir?

a)Ecnadeyn

b)Yermük

c)Nihavend

d)Köprü

e)Celula

5. Aşağıdakilerden hangisinde Hz. Osman döneminde fethedilen yerler doğru şekilde verilmiştir?

a)Mısır-Tunus-Azerbaycan

b)Kıbrıs-Azerbaycan-Suriye

c)Tunus-Trablusgarp-Kıbrıs

d)Suriye-Tunus-Azerbaycan

e)Fas-Gürcistan-Suriye

6. Aşağıdaki şehirlerden hangisi Hz. Ali döneminde İslam devletinin yeni başkenti olmuştur?

a)Kufe

b)Şam

c)Bağdat

d)Medine

e)Mekke

7. Aşağıda İslam tarihinde yaşanan olaylar verilmiştir. Yapılan eşleştirmeler hangi seçenekte doğrudur?

Dört Halife Emeviler Abbasiler
a) Cemel Vakası Mısır’ın Fethi Bağdat’ın başkent olması
b) Kerbela Olayı Hakem Olayı Deve Olayı
c) Yermük Savaşı Şam’ın başkent olması Talas Savaşı
d) Kudüs’ün Fethi İstanbul Kuşatması Kerbela Olayı
e) Mısır’ın Fethi Bağdat’ın başkent olması Şam’ın başkent olması

8. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Arap Yarımadasının özelliklerinden birisi değildir?

a)Kabilecilik anlayışı

b)Kadınların üstün görülmesi

c)Putperestliğin yaygın olması

d)Kâbe’nin putperestliğin merkezi olması

e)Ukaz Panayırlarının düzenlenmesi

9. Müslümanların ilk askeri zaferi olan Bedir Savaşından sonra elde edilen ganimetlerin 4/5 savaşa katılan gazilere dağıtılmıştır. Geri kalan kısım ise devlet hazinesine aktarılmıştır. Bu uygulamanın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

a)Devlet hazinesine önemli bir gelir kaynağı oluşturulmuştur

b)İslamiyetin okuma yazmaya verdiği önem vurgulanmıştır

c)Savaşlara katılım özendirilmiştir

d)İslam savaş hukukunun temelleri atılmıştır

e)Müslümanlar askeri bir güç haline gelmiştir

10. Hendek Savaşı öncesi şehrin etrafının hendeklerle çevrilmesi önerisini veren sahabe kimdir?

a)Selman-ı Farisi

b)Muaviye

c)Eyüp el-Ensari

d)Tarık bin Ziyad

e)Harun Reşid

B-) Aşağıdaki boşlukları size verilen kelimelerle doğru bir şekilde yerleştiriniz.

[ tezhip, Nizamiye, Talas, Şam, Habeşistan, vezirlik, seçim, II. Bayezid, Kuzey, Büveyhoğulları, Hülagü, Avasım, Hz. Hüseyin, İspanya, Puvatya, Tolunoğulları, Hz. Ömer, Beytül Hikme, Kurtuba, polis, İstanbul, Hz. Ali, Türgişler, Vatandaşlık, Hudeybiye, Beni Ahmer, dinar, Hz. Eyüp, Kerbela, Abdülmecit ]

 1. Abbasi Devleti 1258 yılında ilhanlı hükümdarı ……………………….tarafından yıkılmıştır.
 2. Büyük Selçuklu vezirlerinden Nizamülmülk dünyanın ilk üniversitesi sayılan …………………….. Medreselerini Bağdat’ta açtırmıştır.
 3. Abbasi Devletini Şii …………………. tehlikesine karşı önce Gazneliler Devleti hükümdarı Gazneli Mahmut sonra Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey korumuştur.
 4. Abbasiler Türkler için Bizans sınırında ………………. ve Samarra şehirlerini kurmuşlardır.
 5. 751 ……………………. savaşından sonra İslamiyet Türkler arasında yayılmaya başlamıştır.
 6. Hz. Ali döneminde Kufe’ye taşınan İslam Devleti’nin başkenti Emeviler döneminde …………………… taşınmıştır.
 7. Emeviler döneminde …………………. İki kez kuşatılmış, ancak alınamamıştır.
 8. Kerbela Olayında Hz. ……………………… şehit olmuştur.
 9. Muaviye’nin kendisinden sonra oğlu Yezid’i veliaht tayin etmesi …………………… Olayına neden olmuştur.
 10. İstanbul Kuşatmalarında Peygamberimizin sancaktarı Hz. ……………….. şehit olmuştur.
 11. İslam Dünyasındaki ilk iç savaşlar Hz. ………………. Döneminde olmuştur.
 12. Cezayir ve Fas’ın alınmasıyla ………………… Afrika’nın fethi tamamlanmıştır.
 13. Emeviler döneminde Tarık bin Ziyad Cebelitarık Boğazını geçerek ilk kez Avrupa kıtasına girmiş ve Kadiks Savaşında Vizigot Krallığını yenerek …………………..’yı fethetmiştir.
 14. Müslümanların batıda (Avrupa’da) ulaştıkları son yer ……………………… olmuştur.
 15. Emevi halifesi Abdülmelik döneminde ilk İslam parası olan ………………. bastırılmıştır.
 16. Emeviler döneminde Horasan bölgesinin hakimiyeti için …………………. İle mücadele edilmiştir.
 17. İspanya’da kurulan son İslam Devleti Gırnata’daki (günümüzdeki Granada şehri) ………………………… devleti olmuştur.
 18. İspanya’da zulme uğrayan Müslüman ve Yahudiler Osmanlı padişahı ……………………………… döneminde Osmanlı topraklarına getirtilmiştir.
 19. Abbasiler döneminde Mısır’da kurulan Türk devletlerinden ilki ………………………….’dır.
 20. Hicret sonucu Medine’de yaşayan Müslüman ve Yahudiler arasında ……………………… (Medine) Sözleşmesi imzalanmıştır.
 21. İlk Hicret 615 yılında ………..……….’a olmuştur.
 22. Mekkeli müşriklerin Müslümanların varlığını hukuken tanıdıkları olay ……………………… Antlaşmasıdır.
 23. ……………… döneminde ilk divan teşkilatı kurulmuş, ülke eyaletlere ayrılmış, eyaletlere valiler ve kadılar atanmış, ilk düzenli ordu ve devlet hazinesi kurulmuştur.
 24. Dört Halife döneminde halifeler görevine …………….. gelmişlerdir.
 25. Son halife Osmanlı soyundan ………………….’tir.
 26. Emeviler döneminde ………………(şurta) ve posta (berid) teşkilatları oluşturulmuştur.
 27. Abbasiler döneminde …………………. Makamı oluşturulmuştur.
 28. Abbasiler döneminde Bağdat’ta ………………… adı verilen okullar açılmıştır.
 29. Endülüs Emevileri döneminde kurulan …………………. Medresesinde Müslümanlar dışında Avrupa’dan gelen öğrencilerde eğitim görmüştür.
 30. İslam sanatı en çok mimari, hat (güzel yazı) ve ………………. (yazı etrafını süsleme) alanlarında gelişmiştir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazıların/içeriklerin tüm hakları “tarihyolu.com” aittir. Kaynak gösterilse dahi yazının/içeriğin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazının bir bölümü, alıntılanan yazıya/içeriğe aktif link verilerek kullanılabilir.

CEVAP ANAHTARI

A-) Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız.

1.Aşağıdakilerden hangisi halifelik makamını elinde bulunduran kişi veya hanedanlardan birisi değildir?

a) Emeviler

b)Abbasiler

c)Memlükler 

d)Osmanlılar

e)Osman

Açıklama: Abbasi Devleti yıkıldıktan sonra Memlükler Abbasi Halifelerini himayelerine almışlardır. Bu durum 1517 yılında halifelik Osmanlı Devletine geçene kadar devam etmiştir.

2. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer döneminde fethedilen yerlerden birisi değildir?

a)Suriye

b)Kudüs

c)İran

d)Mısır

e)Fas

Açıklama: Fas Emeviler döneminde fethedilmiştir.

3. Aşağıdaki yerlerden hangisi Müslümanların Kuzey Afrika’da fethettiği yerlerden ilkidir?

a)Fas

b)Tunus

c)Cezayir

d)Mısır

e)Trablusgarp

Açıklama: Kuzey Afrika’da fethedilen ilk yer Mısır olup, Hz. Ömer döneminde fethedilmiştir.

4. Hz. Ömer döneminde İran’ın fethi için Sasanilerle savaşlar yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu savaşlardan birisi değildir?

a)Kadisiye

b)Yermük

c)Nihavend

d)Köprü

e)Celula

Açıklama: Yermük Savaşı Hz. Ebubekir döneminde Bizansla Suriye’de yapılmıştır.

5. Aşağıdakilerden hangisinde Hz. Osman döneminde fethedilen yerler doğru şekilde verilmiştir?

a)Mısır-Tunus-Azerbaycan

b)Kıbrıs-Azerbaycan-Suriye

c)Tunus-Trablusgarp-Kıbrıs

d)Suriye-Tunus-Azerbaycan

e)Fas-Gürcistan-Suriye

Açıklama: Tunus ve Trablusgarp bu dönemde fethedilmiştir. Ayrıca ilk İslam donanması kurularak 649’da Zatü’s Savari Savaşında Bizans yenilgiye uğratılarak Kıbrıs fethedilmiştir.

6. Aşağıdaki şehirlerden hangisi Hz. Ali döneminde İslam devletinin yeni başkenti olmuştur?

a)Kufe

b)Şam

c)Bağdat

d)Medine

e)Mekke

Açıklama: Hz. Ali’yi destekleyenlerin çoğunlukta olduğu Kufe bu dönemde İslam Devletinin başkenti olmuştur. Aynı gerekçeyle başkent Emeviler döneminde Şam’a Abbasiler döneminde Bağdat’a taşınmıştır.

7. Aşağıda İslam tarihinde yaşanan olaylar verilmiştir. Yapılan eşleştirmeler hangi seçenekte doğrudur?

Dört Halife Emeviler Abbasiler
a) Cemel Vakası Mısır’ın Fethi Bağdat’ın başkent olması
b) Kerbela Olayı Hakem Olayı Deve Olayı
c) Yermük Savaşı Şam’ın başkent olması Talas Savaşı
d) Kudüs’ün Fethi İstanbul Kuşatması Kerbela Olayı
e) Mısır’ın Fethi Bağdat’ın başkent olması Şam’ın başkent olması

Açıklama: Hz. Ebubekir döneminde Bizans ile Yermük Savaşı, Emeviler Döneminde başkentin Şam’a taşınması ve Abbasiler döneminde Çin ile yapılan Talas Savaşı doğru seçenektir.

8. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Arap Yarımadasının özelliklerinden birisi değildir?

a)Kabilecilik anlayışı

b)Kadınların üstün görülmesi

c)Putperestliğin yaygın olması

d)Kâbe’nin putperestliğin merkezi olması

e)Ukaz Panayırlarının düzenlenmesi

Açıklama: Cahiliye döneminde kadınlara değer verilmez, kız çocuğunun  olması erkekler için utanç sayılırdı.

9. Müslümanların ilk askeri zaferi olan Bedir Savaşından sonra elde edilen ganimetlerin 4/5 savaşa katılan gazilere dağıtılmıştır. Geri kalan kısım ise devlet hazinesine aktarılmıştır. Bu uygulamanın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

a)Devlet hazinesine önemli bir gelir kaynağı oluşturulmuştur

b)İslamiyetin okuma yazmaya verdiği önem vurgulanmıştır

c)Savaşlara katılım özendirilmiştir

d)İslam savaş hukukunun temelleri atılmıştır

e)Müslümanlar askeri bir güç haline gelmiştir

Açıklama: Bedir Savaşı sonrası esirlerin 10 kişiye okuma yazmayı öğretmeleri halinde serbest kalacakları belirlenmiştir. Ancak soru öncülünde bu bilgiye yer verilmemiştir. Bu yüzden cevap B seçeneği olacaktır.

10. Hendek Savaşı öncesi şehrin etrafının hendeklerle çevrilmesi önerisini veren sahabe kimdir?

a)Selman-ı Farisi

b)Muaviye

c)Eyüp el-Ensari

d)Tarık bin Ziyad

e)Harun Reşid

Açıklama: Bu öneriyi veren İranlı Sahabi Selman-ı Farisi’dir.

B-) Aşağıdaki boşlukları size verilen kelimelerle doğru bir şekilde yerleştiriniz.

[ tezhip, Nizamiye, Talas, Şam, Habeşistan, vezirlik, seçim, II. Bayezid, Kuzey, Büveyhoğulları, Hülagü, Avasım, Hz. Hüseyin, İspanya, Puvatya, Tolunoğulları, Hz. Ömer, Beytül Hikme, Kurtuba, polis, İstanbul, Hz. Ali, Türgişler, Vatandaşlık, Hudeybiye, Beni Ahmer, dinar, Hz. Eyüp, Kerbela, Abdülmecit ]

 1. Abbasi Devleti 1258 yılında İlhanlı hükümdarı Hülagü Han tarafından yıkılmıştır.
 2. Büyük Selçuklu vezirlerinden Nizamülmülk dünyanın ilk üniversitesi sayılan Nizamiye Medreselerini Bağdat’ta açtırmıştır.
 3. Abbasi Devletini Şii Büveyhoğulları tehlikesine karşı önce Gazneliler Devleti hükümdarı Gazneli Mahmut sonra Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey korumuştur.
 4. Abbasiler Türkler için Bizans sınırında Avasım ve Samarra şehirlerini kurmuşlardır.
 5. 751 Talas Savaşından sonra İslamiyet Türkler arasında yayılmaya başlamıştır.
 6. Ali döneminde Kufe’ye taşınan İslam Devleti’nin başkenti Emeviler döneminde Şam’a taşınmıştır.
 7. Emeviler döneminde İstanbul iki kez kuşatılmış, ancak alınamamıştır.
 8. Kerbela Olayında Hz. Hüseyin şehit olmuştur.
 9. Muaviye’nin kendisinden sonra oğlu Yezid’i veliaht tayin etmesi Kerbela Olayına neden olmuştur.
 10. İstanbul Kuşatmalarında Peygamberimizin sancaktarı Hz. Eyüp şehit olmuştur.
 11. İslam Dünyasındaki ilk iç savaşlar Hz. Ali Döneminde olmuştur.
 12. Cezayir ve Fas’ın alınmasıyla Kuzey Afrika’nın fethi tamamlanmıştır.
 13. Emeviler döneminde Tarık bin Ziyad Cebelitarık Boğazını geçerek ilk kez Avrupa kıtasına girmiş ve Kadiks Savaşında Vizigot Krallığını yenerek İspanya’yı fethetmiştir.
 14. Müslümanların batıda (Avrupa’da) ulaştıkları son yer Puvatya olmuştur.
 15. Emevi halifesi Abdülmelik döneminde ilk İslam parası olan dinar bastırılmıştır.
 16. Emeviler döneminde Horasan bölgesinin hakimiyeti için Türgişler ile mücadele edilmiştir.
 17. İspanya’da kurulan son İslam Devleti Gırnata’daki (günümüzdeki Granada şehri) Beni Ahmer devleti olmuştur.
 18. İspanya’da zulme uğrayan Müslüman ve Yahudiler Osmanlı padişahı II. Bayezid döneminde Osmanlı topraklarına getirtilmiştir.
 19. Abbasiler döneminde Mısır’da kurulan Türk devletlerinden ilki Tolunoğulları’dır.
 20. Hicret sonucu Medine’de yaşayan Müslüman ve Yahudiler arasında Vatandaşlık (Medine) Sözleşmesi imzalanmıştır.
 21. İlk Hicret 615 yılında Habeşistan’a olmuştur.
 22. Mekkeli müşriklerin Müslümanların varlığını hukuken tanıdıkları olay Hudeybiye Antlaşmasıdır.
 23. Hz. Ömer döneminde ilk divan teşkilatı kurulmuş, ülke eyaletlere ayrılmış, eyaletlere valiler ve kadılar atanmış, ilk düzenli ordu ve devlet hazinesi kurulmuştur.
 24. Dört Halife döneminde halifeler görevine seçimle gelmişlerdir.
 25. Son halife Osmanlı soyundan Abdülmecit’tir.
 26. Emeviler döneminde polis (şurta) ve posta (berid) teşkilatları oluşturulmuştur.
 27. Abbasiler döneminde vezirlik makamı oluşturulmuştur.
 28. Abbasiler döneminde Bağdat’ta Beytül Hikme adı verilen okullar açılmıştır.
 29. Endülüs Emevileri döneminde kurulan Kurtuba Medresesinde Müslümanlar dışında Avrupa’dan gelen öğrencilerde eğitim görmüştür.
 30. İslam sanatı en çok mimari, hat (güzel yazı) ve tezhip (yazı etrafını süsleme) alanlarında gelişmiştir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazıların/içeriklerin tüm hakları “tarihyolu.com” aittir. Kaynak gösterilse dahi yazının/içeriğin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazının bir bölümü, alıntılanan yazıya/içeriğe aktif link verilerek kullanılabilir.

Bir Cevap Yazın