Son Yazılar
Home / Ders Kitabı Cevapları / 11. Sınıf Tarih Dersi 4. Ünite Cevapları

11. Sınıf Tarih Dersi 4. Ünite Cevapları

Merhaba değerli öğrencilerimiz, bu yazımızda “11. Sınıf Tarih Dersi MEB Yayıncılık 4. Ünite Ders Kitap Cevaplarını” paylaşacağız. Tarih ders kitabımızda 3. ünitemizin adı, “Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri”. Sizlerden isteğimiz öğrenmede kalıcılığı sağlamak için soruların cevaplarını önce kendiniz cevaplayın sonra araştırın, araştırmalarınız sonucu bulduklarınızı karşılaştırın ve anlayarak yazıya geçirin. Unutmayın buradan ya da herhangi bir yazıdan olduğu gibi alıp yazmak kalıcı öğrenmeyi sağlamaz.

11.Sınıf Tarih Ders Kitabı 4. Ünite Cevapları tarih öğretmenimiz tarafından özenle hazırlanmıştır.

11.Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı 4. Ünite Cevaplarını aşağıdaki yazımızda bulabilirsiniz.

11. Sınıf Tarih Dersi Kitabı Meb Yayınları sayfa 122 cevapları

Kavramlar

Fransız ihtilali öncesi dünyada görülen yönetim şekilleri nelerdir?

Monarşi:

Siyasi otoritenin genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet düzeni veya rejim, tek erklik

Oligarşi:

Siyasal gücün birkaç kişilik bir grubun elinde toplandığı yönetim, aristokrasinin daralmış biçimi, takım erki

Teokrasi:

Siyasi iktidarın, Tanrı’nın temsilcileri olduklarına inanılan din adamlarının elinde bulunduğu toplumsal, siyasi düzen, din erki

Feodalite:

Orta Çağda özellikle Batı Avrupa’da toprağı ve üzerinde yaşayan köylüleri tek bir kimsenin malı sayan siyasal düzen

Demokrasi:

Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi

Zorunlu askerlik uygulamasının ortaya çıkmasına etki eden unsurlar nelerdir?

XIX. yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkan ulus-devletlerin siyasi ve askerî güç olarak çok uluslu imparatorluklara karşı ciddi bir tehdit oluşturması, 

Bu yüzyılda yaygınlaşan ve güçlenen milliyetçilik akımına bağlı olarak gelişen ulusal hareketlerin imparatorlukların birliğini tehdit etmeye başlaması,

Yapılan savaşlara iç isyanların da eklenmesiyle askere olan ihtiyacın artması.

XIX. yüzyıla kadar Osmanlı Devleti’nde sosyal yardımlaşma hangi yollarla gerçekleşmiştir?

Vakıflar, Osmanlı Devleti’nde, yardımlaşma ve dayanışmanın kurumsallaşmış şekli olarak toplumsal hayatın kolaylaştırılması için önemli görevler üstlenmiştir. Vakıf sistemi; ülkedeki eğitim, sağlık, bayındırlık ve dinî yatırımları yürüten sosyal güvenliğin temel kurumudur. Bu sistem toplumun inançları gereği malını hayır yolunda harcamaları sayesinde gelişmiştir.

Osmanlı Devleti’ndeki vakıflar insanlar arasında din, dil ve ırk ayrımı yapmadan ihtiyaç sahiplerine gerekli yardımı götürmüşlerdir.

Osmanlı Devleti’nin Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’yi hazırlamasına neden olan gelişmeler hangileridir?

Osmanlı Devleti’nin iç ve dış sorunlarla karşı karşıya kaldığı bu dönemde;

1- İçerde bütünlüğü sağlamak,

2- Devletin zayıflamasını engellemek,

3- Avrupa devletlerinin iç işlerine karışmasını engellemek,

4- Avrupa kamuoyunun desteğini kazanmak için daha kapsamlı yenilik hareketlerine ihtiyaç duyulmuştur.

1876 Darbesi’ne kadar Osmanlı’da padişahların değişmesine neden olan isyanların sebepleri nelerdir?

XIX. yüzyıla kadar yaşanan isyanlar, hanedanın değiştirilmesine yönelik bir halk hareketi olmamıştır. Buna rağmen bu isyanların bazılarında hükümdar ya tahtını ya da hayatını kaybetmiştir.

11. Sınıf Tarih Dersi Kitabı Meb Yayınları sayfa 123 cevapları

Yakın Çağ’da, Avrupa’da ihtilaller yaşanmasının nedenleri neler olabilir?

Coğrafi Keşifler, Rönesans ve Reform Hareketleriyle birlikte yaşanan gelişmelerin sonucunda hak ve özgürlüklerin artması, eşitliğe ve adalete karşı artan inanç ve beklentilerin geniş halk kitlelerinde karşılık bulması, Yakın Çağ’da, Avrupa’da ihtilaller yaşanmasına neden olmuştur. 

Fransız İhtilali’nin ortaya çıkmasına neden olan gelişmeler nelerdir?

– Mutlak monarşinin katı tutumu ve baskısı,

– Fransa’da var olan sosyal adaletsizlik, halkın soylular, din adamları, burjuva ve köylü gibi sınıflara ayrılması,

– Montesquieu, Voltaire, Diderot, Jan Jack Ruso gibi Fransız aydınların eserlerinde sosyal adaletsizlik, eşitlik, hürriyet konularında kralı ve kiliseyi eleştirileri, halkı bilinçlendirmeleri,

– Yedi Yıl Savaşları ve Amerikan bağımsızlık savaşına verilen desteğin yol açtığı ekonomik sıkıntılar.

11. Sınıf Tarih Dersi Kitabı Meb Yayınları sayfa 126 cevapları

Macaristan ve Lehistan’dan mülteciler Osmanlı Devleti’ne niçin sığınmış olabilir?

Tarih boyunca, zulme uğrayanların sığınacakları ilk kapı olarak gördükleri Türkler, bugüne kadar yüzbinlerce mazluma kucak açmış, hiçbir ayrım yapmadan, gördükleri zulümden kaçan binlerce kişiyi bağrına basarak insana verilen değeri en iyi şekilde sergileyerek örnek tutum ve tavrıyla tarihteki en büyük insanlık derslerini veren millet olmuştur.

Rusya ve Avusturya, Macar ve Leh sığınmacıların iadesi için baskı kurmaya çalışırken, Sultan Abdülmecid’in yayınladığı deklarasyondaki, “tacımı veririm, tahtımı veririm fakat devletime sığınanları asla vermem” sözü, bu anlayışın yansımalarından sadece biridir.

Tarihte, baskı ve zulüm nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalanların sığındığı ülke Osmanlı Devleti olurken, aynı geleneği günümüzde Türkiye Cumhuriyeti Devleti sürdürmektedir.

11. Sınıf Tarih Dersi Kitabı Meb Yayınları sayfa 129 cevapları

İngiltere niçin Rusya’nın Doğu Akdeniz’e inmesini engellemek istemiş olabilir?

– XIX. yüzyılda İngilizlerin Hindistan’a giden yollarını tehdit eden en büyük güç Rusya olmuştur. Rusya’nın Hindistan’a olan coğrafi yakınlığı ve zayıf Osmanlı Devleti üzerinden Akdeniz’e inme ihtimali İngiliz çıkarları için ciddi bir tehlike oluşturmaktaydı.

– 1869’da Süveyş Kanalı’nın açılması İngiliz endişesini bir kat daha artırmıştır. Bu nedenle Hindistan bağlantısını keserek İngiltere’nin Doğu Akdeniz, Yakın ve Orta Doğu’daki ekonomik ve siyasi çıkarlarına zarar verebilecek Rus yayılmasını önlemek noktasında Osmanlı Devleti’ni bir güç olarak “himaye” etmek geleneksel İngiliz dış politikasının temel prensibi olmuştur.

– Bir taraftan da Mora İsyanı’nda Yunan bağımsızlığını destekleyerek bağımsızlığını kazanacak olan Mora Yarımadası’nın, Rus etkisi altına girmesini engellemeyi amaçlamıştır.

Milliyetçilik akımıyla meydana gelen isyanların Osmanlı Devleti’ne etkileri nelerdir?

– Çok uluslu devlet yapısına sahip olan Osmanlı Devleti olumsuz yönde etkilenmiş, azınlıklar ayaklanmıştır.

– Bu isyanların sonucunda Osmanlı Devleti, toprak kaybına uğradı.

– Osmanlı Devleti’nde yaşanan kopmalar ve toprak kayıplarını önlemeye çalışan ve Fransız İhtilali’nden etkilenen bazı aydınlar sayesinde demokrasi hareketleri başlamıştır.

– Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Fermanı ve Kanun–i Esasi’nin ilan edilmesi, yönetim, askerlik, eğitim ve ekonomik alanlarda yeniliklerin yapılması bu durumun göstergesidir.

11. Sınıf Tarih Dersi Kitabı Meb Yayınları sayfa 131 cevapları

Fabrikalaşmanın artmasıyla ortaya çıkan sosyo-ekonomik sıkıntıları aşmak için işçi sınıfı, hangi yollara başvurmuş olabilir?

1- Fabrika çevreleri, hayat şartları iyi olmayan yeni işçilerin yerleşim bölgeleri hâline geldi.

2- Yetişkin erkeklere göre daha düşük ücret ödenen kadın ve çocukların çalıştırılması yaygınlaştı.

3- İşçiler ağırlaşan hayat şartlarının, içine düştükleri çaresizliğin sebepleri olarak yeni makineleri gördü ve makineleri kırma ve tahrip etme eğilimleri başladı.

4- 1779’dan itibaren ilk defa İngiltere’de görülen makine kırıcılara, ölüm cezaları öngören yasalar konuldu.

5- İşçi işveren sorunlarının çözümlenebilmesi için sendikacılık girişimleri başladı.

11. Sınıf Tarih Dersi Kitabı Meb Yayınları sayfa 133 cevapları

1830 İhtilallerinde hangi fikir akımları etkili olmuştur?

1830 ihtilalinin başlamasında, LİBERALİZM akımı etkili olmuştur.

11. Sınıf Tarih Dersi Kitabı Meb Yayınları sayfa 136 cevapları

Günümüzde kapitalizmi ve sosyalizmi benimseyen devletler hangileridir?

– Günümüzde, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Fransa ve daha bir çok Avrupa ülkesinde kapitalist ekonomik sistem kullanılmaktadır.

– Günümüzde sosyalizmi benimseyen ülkeler ise; Çin Halk Cumhuriyeti, Laos Halk Cumhuriyeti, Küba Cumhuriyeti ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti’ dir.

11. Sınıf Tarih Dersi Kitabı Meb Yayınları sayfa 138 cevapları

Ülkelerin, ordu teşkilatına önem vermelerinin nedenleri neler olabilir?

1- İç güvenlik kaygısı,

2- Dış güçlerle yapılan çok cepheli savaşlar askere duyulan ihtiyacı artırmış, askerlik zorunlu hâle getirilmiştir.

11. Sınıf Tarih Dersi Kitabı Meb Yayınları sayfa 139 cevapları

Askerliğin zorunlu bir sisteme dönüştürülmesiyle Avrupa’daki ülkelerin askerî yapılarında ne gibi değişiklikler meydana gelmiştir?

1- Devletler düzenli ve profesyonel ordulara sahip olmuştur.

2- Güçlü ordulara sahip devletlerin ise silah araç ve gereçlere olan ihtiyacı artmıştır.

3- Ulus devletleşme sürecinin Avrupa ve dünyada güç kazanmasıyla beraber, askerlik bir vatan hizmeti olarak görülmeye başlanmıştır.

4- Kadın-erkek, genç-yaşlı her vatandaş devletin savunmasında belirli bir zaman için görevlendirilmiştir.

11. Sınıf Tarih Dersi Kitabı Meb Yayınları sayfa 140 cevapları

III. Selim’in, devletin bütün müesseselerinde düzenleme yapmak istemesinin nedenleri neler olabilir?

Çağdaş bir askerî teşkilât oluşturulması çabaları aynı zamanda sivil ve merkezî bir bürokrasinin gelişmesini gerekli kılmış ve devletin diğer kurumlarının da etkileneceği bir çekim alanı ortaya koymuştur.

III. Selim’in askerî reformların başarıya ulaşabilmesini sivil kurumları da içine alan genel bir yenilenme ve yeniden yapılanma ile mümkün olabileceğini görmesi, onu devletin bütün müesseselerinde düzenleme yapmaya sevk etmiştir.

11. Sınıf Tarih Dersi Kitabı Meb Yayınları sayfa 143 cevapları

Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması olayına Vaka-i Hayriye denilmesinin sebepleri nelerdir?

Yeniçeri Ocağı, Osmanlı Devleti’nde ordu ve devlet teşkilatındaki modernleşmenin önündeki en büyük engellerden biri olmuş, gerek siyasî, gerekse de toplumsal alanda artan rahatsızlıklar, ocağın kaldırılmasının “Vaka-i Hayriye (Hayırlı Olay)” olarak anılmasına neden olmuştur.

11. Sınıf Tarih Dersi Kitabı Meb Yayınları sayfa 145 cevapları

Osmanlı ordusunun Müslümanlardan oluşturulması gerektiğini düşünen Ahmet Cevdet Paşa’nın gerekçeleri neler olabilir?

Osmanlı ordusunun şim­diye kadar “ya gaza ya şehadet ya da din-i mübin uğruna”, “vatan” sözleriyle harekete geçirildiğini, gayrimüslim askerlerle ka­rışık bir ordunun bu kavramlarla hareket ettirilemeyeceğini, bu nedenle Osmanlı ordusunun Müslümanlardan oluşturulması gerektiğini savunmuştur.

11. Sınıf Tarih Dersi Kitabı Meb Yayınları sayfa 147 cevapları

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin, nüfusu artırmak istemesinin sebebi nedir?

Ticaret, sanayi, tarım ve askerî bakımdan güçlü bir devlet oluşturmak için Osmanlı Devleti ülke nüfusunu artırmak istemiştir.

11. Sınıf Tarih Dersi Kitabı Meb Yayınları sayfa 149 cevapları

XIX. yüzyılda demiryolu ve telgrafın kullanılmasının Osmanlı merkezî otoritesine etkileri neler olabilir?

– Padişahlar, telgrafı birbirinden uzakta olan vilayetler üzerinde bir denetim aracı olarak kullanmıştır. Böylece devletin merkezî otoritesi ülke genelinde sağlanmaya çalışılmıştır.

– Birbirinden uzakta olan vilayetler üzerinde devlet ek bir denetim aracına sahip oldu. Elektrikli telgraf Osmanlı Devleti’nde siyasi gücün merkezîleşmesine yardımcı oldu çünkü kısa bir sürede merkezden vilayetlerin ve sancakların valilerine, askerî birliklere ve jandarmalara emir göndermek çok daha kolaylaştı.

– Osmanlı devlet yöneticileri; demiryolu yatırımlarıyla merkezî devlet otoritesinin ülkenin uzak bölgelerine kadar ulaştırılmasını, iç güvenliğin sağlanmasını, tarımsal vergilerin toplanmasını, savaş dönemlerinde cepheye asker ve malzeme sevk edilmesini amaçlamıştır.

– Ayrıca ülkeyi boydan boya kat edecek bir demiryolu ağı, Osmanlı egemenliğini içten ve dıştan gelecek tehlikelere karşı da güvenlik altına alacaktır.

– İsyan bölgelerine kısa sürede ulaşılabilecek ve devletin otoritesini sarsan isyanlar önlenebilecektir.

11. Sınıf Tarih Dersi Kitabı Meb Yayınları sayfa 150 cevapları

Ulus devlet anlayışının oluşumunda eğitimin önemi nedir?

Modern ulus-devletler, eğitim ve askerlik sistemini, kalkınmış bir ulus oluşturmak için bir vasıta olarak kullanmıştır. 

Devletin resmî dili ve devletin temel değerleri öğretilerek vatandaşlık eğitimi verilmiştir.

Daha önceleri kilisenin kontrolünde olan eğitim programlarında artık dinî derslerin yanında tarih, coğrafya, fen bilimleri ve modern diller de yer almıştır.

Yeni eğitim sistemi ile Avrupa’da bilimin gücü zamanla artmış ve XIX. yüzyıl sonlarında artık ulus devletlerde eğitim sosyal bir hak olmuştur.

11. Sınıf Tarih Dersi Kitabı Meb Yayınları sayfa 156 cevapları

Dârülacezenin hangi insani değerleri savunduğu söylenebilir?

– Toplumsal dayanışma,

– Sevgi,

– Saygı

11. Sınıf Tarih Dersi Kitabı Meb Yayınları sayfa 158 cevapları

Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ndeki demokratikleşme sürecine etkileri nelerdir?

Fransız İhtilalinin Osmanlı üzerindeki etkisi ilk olarak 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanında ortaya çıkmıştır. Tanzimat Fermanıyla ilk kez can ve mal güvencesi, özel mülkiyetin dokunulmazlığı, yargılama olmadan ağır cezaların verilmemesi gibi hükümler getirilmiştir. 1856 yılındaki Islahat Fermanıyla bu haklar geliştirilmiştir.

19. Yüzyılın ortalarından itibaren çıkan Genç Osmanlılar hareketinde Fransız Devriminin etkileri görülür. Aydınlar arasında demokratik fikirlerin gelişmesi ve bazı dış etmenler sonucunda 1876 yılında ilk Osmanlı anayasası (Kanun-i Esasi) yapılarak meşruti monarşi rejimine geçilmiştir.

Fransız İhtilalinin Osmanlı Devleti üzerindeki etkisi II. Meşrutiyet dönemindeki politik söylemde kendini gösterir. Fransız İhtilalinin sloganı olan “Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik” ifadesini bu dönemdeki yayınlarda sıkça görmekteyiz.

Alemdar Mustafa Paşa’nın sadrazam dâhil pek çok çevreden destek almasının sebepleri nelerdir?

Emrindeki silahlı güçler ve kendisine bağlı diğer ayanlarla birlikte sahip olduğu kudret, Alemdar’ın sadrazam dâhil pek çok yenilikçi bürokratlardan destek almasını sağlamıştır.

11. Sınıf Tarih Dersi Kitabı Meb Yayınları sayfa 161 cevapları

Tanzimat Fermanı’nın İngiltere ve Fransa tarafından olumlu karşılanmasının nedenleri nelerdir?

XIX. yüzyılda Sırpların özerklik kazanması, Yunanların bağımsız olması ve Rusya’nın Panslavizm politikasını sürdürmesi gibi gelişmeler, İngiltere ve Fransa’yı tedirgin etmiş, bu nedenle, Osmanlı Devleti’nin milliyetçilik akımından etkilenen gayrimüslimlerin devletten ayrılmasını önlemek amacıyla hazırladığı Tanzimat Fermanı’na olumlu yaklaşmışlardır.

Bu sayede Osmanlı Devleti içinde yaşayan gayri müslimlerle olan ilişkilerini artırmak, onların koruyucusu olarak rol almak, Osmanlı Devleti iç işlerinde otoriteye karşı olanları destekleyerek yönetim üzerinde siyasi, sosyal ve ekonomik baskılarla çıkarlar elde etmek mümkün olabilecekti.

11. Sınıf Tarih Dersi Kitabı Meb Yayınları sayfa 164 cevapları

Avrupalı devletlerin, Osmanlı Devleti’nin iç işlerine müdahale etmek için kullandığı yollar nelerdir?

Kendilerini Osmanlı toprakları üzerinde yaşayan gayrimüslimlerin hamisi olarak gören Avrupalı devletler , başta Rusya Ortadoks , Fransa ise Katoliklerin koruyuculuğunu üstlenerek  gayrimüslim tebanın hak ve özgürlükleri konusunu Osmanlı Devleti’nin iç işlerine müdahale etmek için koz olarak kullanmışlardır.

11. Sınıf Tarih Dersi Kitabı Meb Yayınları sayfa 169 cevapları

Kanun-ı Esasi’de, padişaha geniş yetkiler verilmesi, ne gibi sonuçlar doğurmuş olabilir?

– Bütün bu konularda padişahın geniş yetkilerinin bulunması, anayasayı etkisiz kılmış,

– Padişah Meclis-i Mebusan karşısındaki üstünlüğünü korumuş,

– Devlet yönetiminde belirleyici unsur, padişahın iradesi olmuştur.

11. Sınıf Tarih Dersi Kitabı Meb Yayınları sayfa 170 cevapları

I. Meşrutiyet Dönemi’nde gerçekleştirilen seçim sisteminin özellikleri nelerdir?

Meclis-i Mebusan’ın 130 üyeliği için yapılan ilk genel seçim sonunda ilk meclis 69 Müslüman (Hepsi Türk değil) ve 46 Gayrimüslim olmak üzere toplam 115 (değişik kaynaklarda 117 olduğu da söylenir) milletvekili ile açılmıştı. Bazı vilayetlerden hiç milletvekili gelmemişti.

11. Sınıf Tarih Dersi Kitabı Meb Yayınları sayfa 174 cevapları

Osmanlı Devleti’nde darbelerin siyasi, sosyal ve ekonomik hayata etkileri neler olabilir?

– Osmanlı Devleti’nde XIX ve XX. yüzyılda meydana gelen darbeler devletin iç ve dış politikada güç kaybetmesine sebep oldu.

– İktidar değişikliği oldu, bu isyanların bazılarında hükümdar ya tahtını ya da hayatını kaybetti.

– Balkanlar’daki milletler, Avrupalı devletlerin de desteği ile ayaklandı.Osmanlı Devleti ayaklanmaları bastırmakta zorlandı. Avusturya-Macaristan İmparatoru Bosna ve Hersek’in Avusturya topraklarına ilhak edildiğini ilan etti. Bu haberin duyulmasından bir gün sonra Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. Girit’in Yunanistan’a katıldı, Arnavutluk Osmanlı Devleti’nden ayrıldı.

– Ordu siyasallaştı, askerlerin toplum üzerindeki denetimi arttı, asker vesayet dönemine girildi.

– Siyasi partilerin faaliyetlerine son verildi, çok partili hayata geçiş gecikti.

– Müdahalelerin en önemli toplumsal yönünü mağduriyetler oluşturdu. Her müdahale döneminde askeriye başta olmak üzere devlet kurumlarına yeni kadrolar atandı. Pek çok insan hayatını kaybetti ya da yaralandı veya malından, mülkünden, eşinden, ailesinden ayrıldı.

11. Sınıf Tarih Dersi Kitabı Meb Yayınları sayfa 181 cevapları

Osmanlı Devleti’nde yapılan darbelerin Balkanlardaki siyasi gelişmelere etkileri nelerdir?

İçerde yaşanan siyasî istikrarsızlık neticesinde Osmanlı Devleti Balkanlarda büyük toprak kayıpları yaşadı. Bu süreçte Berlin Antlaşması önemli bir aşama olmuş; Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız devletler olarak ortaya çıkmıştır.

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda imzalanan Berlin Antlaşması’yla Sofya merkezli Bulgar Prensliği’nin kurulmasına karar verilmiştir.

Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı Devleti’ne resmen bağlı olan Bosna Hersek’i 1878 Berlin Antlaşması’ndan sonra işgal etmiştir.

1908’de Girit Millî Meclisi, Yunanistan Krallığı’na katıldığını resmen ilan etmiştir.

1911’de büyük bir Arnavut İsyanı çıkmıştır. Balkan ülkelerinin, Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etmesi sonrası Arnavutların yaşadığı toprakların büyük bir kısmı işgale uğramıştır. Bu dönemde daha örgütlü bir hâl alan isyan, 28 Kasım 1912’de Arnavutların bağımsızlığını ilan edilmesiyle sonuçlanmıştır.

11. Sınıf Tarih Dersi Kitabı Meb Yayınları sayfa 184 cevapları

Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri – Ölçme Değerlendirme-A

Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri – Ölçme ve Değerlendirme – B

Fransız İhtilali’nin imparatorlukların siyasi hayatlarına etkileri nelerdir?

İhtilal savaşlarıyla farklı milletler arasında milliyetçilik ve hürriyet fikirleri yayılmışmış ve bu milletler bağlı oldukları devletlere karşı ayaklanmaya başlamıştır.

Fransız İhtilali ile ortaya çıkan bu fikirler; Avusturya-Macaristan, Rusya ve Osmanlı Devleti’nin sosyal ve siyasi hayatlarını etkilemiştir.

Sanayi İnkılabı’yla birlikte işçi sınıfının karşılaştığı sorunlar nelerdir?

– Yetişkin erkeklere göre daha düşük ücret ödenen kadın ve çocukların çalıştırılması yaygınlaştı,

– Hafta tatili ve iş güvenliği uygulamaları ile sağlık ve emeklilik sigortaları konuları gündeme geldi,

– Çalışma saatleri uzadı ve çalışma şartları ağırlaştı,

– İşçi işveren sorunlarının çözümlenebilmesi için sendikacılık girişimleri başladı.

Modern ideolojilerin ortaya çıkmasındaki etkenler nelerdir?

– Bu ideolojilerin ortaya çıkmasında birey ve toplumun dünyayı anlamlandırma arayışları,

– 1815 Viyana Kongresi’nin getirdiği yeni düzen, modern fikir akımlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Yeniçeri Ocağının kaldırılmasının gerekçeleri nelerdir?

– Başta İstanbul olmak üzere kışlaların bulunduğu yerlerde halktan ve esnaftan haraç almaları, evlenmeleri, açtıkları kahvehaneler ve benzeri işyerleriyle haksız rekabet sonucu büyük kazanç elde etmeleri,

– Başta askerlik olmak üzere devletin kurum ve kuruluşlarında yapılmak istenen bütün yeniliklere karşı çıkmaları,

– Sırp ve Yunan İsyanlarını bastırmakta yetersiz kalmaları,

– Padişahı tahta indirip tahta çıkartarak, padişahın kim olacağına karar verme gücünü kendilerinde görmeleri,

– 16 ‘ncı yüzyıldan itibaren yeteneksiz, iyi eğitim almamış, güçsüz ve dirayetsiz kişilerin yeniçeri ocağına alınmasıyla birlikte Osmanlı Devleti’nde Yeniçeri ocaklarında bozulmalar meydana gelmeye başlaması.

III. Selim zamanında yapılan yeniliklere Nizam-ı Cedit denmesinin sebepleri nelerdir?

Geniş manada Osmanlı Devleti’ni Avrupa’nın ilim, teknik ve medeniyetteki hamlelerine ortak yapmak için giriştiği ıslahat hareketlerinin bütününü ifade ettiği için III. Selim zamanında yapılan yeniliklere Nizam-ı Cedit denilmiştir.

Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesine etki eden gelişmeler nelerdir?

Osmanlı Devleti’nin;

1-  Avrupa’nın azınlıkları bahane ederek Osmanlının iç işlerine karışmasıni önlemek,

2- Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik akımının etkisini engellemek ve toprak bütünlüğünü sağlamak,

3- Balta Limanı Antlaşması’nı uygulamak için iç düzenlemelere ortam hazırlamak,

4- Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa karşısında Avrupa’nın desteğini almak istemesi, Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesine etki eden gelişmelerdir.

1913 Bâbıâli Baskını’nın siyasi hayata etkileri nelerdir?

Bâbıâli baskınıyla iktidarı ele geçiren İttihat ve Terakkî, I. Dünya Savaşı mağlûbiyetine kadar ülkeyi tek partili bir rejimle yönetmiştir.

11. Sınıf – Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri Çoktan Seçmeli Sorular

1-) Çeşitli ırk, din, dil ve kültüre sahip toplumlardan oluşan Osmanlı Devleti’nde Fransız İhtilali’yle birlikte milliyetçilik ve bağımsızlık akımları yayılmaya başlamıştır. Bu sebeple XIX. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı topraklarında birçok isyan çıkmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu isyanlardan biri değildir?

A) Sırp İsyanı

B) Yunan İsyanı

C) Mısır İsyanı

D) Bulgar İsyanı

E) Karadağ İsyanı

2-)Aşağıdakilerden hangisi Sultan II. Mahmud’un Sened-i İttifak’ı onaylamasının nedenlerinden biri değildir?

A) Ülkede güvenliği sağlamak istemesi

B) Meşruti yönetime geçmek istemesi

C) Âyanların desteğiyle tahta çıkmış olması

D) Alemdar Mustafa Paşa’nın etkisi

E) Merkez ve taşradaki siyasi dengeleri korumak istemesi 

3-)Kapitalizm, Yeni Çağ’da Batı Avrupa’da sermaye ve üretim araçlarının özel mülkiyete geçmesi sonucunda sürekli kâr arama ilkeleri üzerine kurulmuş ekonomik bir sistemdir.

Aşağıdakilerden hangisi bu sistemi hazırlayan gelişmelerden biridir?

A) Avrupa’da burjuvazi sınıfının yükselişi

B) Feodalitenin ortaya çıkması

C) Kilisenin güç kazanması

D) Marksist ideolojinin doğması

E) Ulus devletlerin kurulması

4-)Aşağıdakilerden hangisi 1876 Darbesi’ni hazırlayan gelişmelerden biridir?

A) Siyasi partilerin kurulması

B) Genç Osmanlıların çalışmaları

C) Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi

D) Devlet otoritesinin güçlendirilmesi

E) Kanun-ı Esasi’nin yürürlüğe konması

5-) Merkantilizme göre nüfus; siyasi, askerî ve mali açıdan önemli bir güçtür. Bu sebeple nüfusun artırılması gereklidir. Bu politika doğrultusunda;

I. ülkeye yapılan göçlerin olumlu karşılanması,
II. ülkede nüfusu artırmaya yönelik politikaların takip edilmesi,
III. ormanlık alanların tarıma açılması

durumlarından hangilerinin uygulanması beklenir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

6-) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin demiryoluna olan ilgisinin nedenlerinden biri değildir?

A) Avrupalı devletlerin ülkedeki ekonomik etkinliğini kırmak

B) Ülkedeki iç güvenliği sağlamak

C) Tarımsal vergilerin toplanmasını kolaylaştırmak

D) Cepheye asker ve malzeme sevk edilmesini hızlandırmak

E) Devlet otoritesini uzak bölgelere kadar ulaştırmak

7-) Tanzimat Fermanı’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi liyakatin önemini göstermektedir?

A) Bütün tebaanın can güvenliği, mal ve namusunun korunması

B) Verginin, herkesin gücü oranında tahsil edilmesi

C) Askerliğin vatan görevi hâline gelmesi

D) Yargılama hakkının getirilmesi

E) Rüşvetin önlenmesi amacıyla etkili bir kanun hazırlanması

😎 Aşağıdakilerden hangisi 1909 Darbesi’nin sonuçlarından biridir?

A) Hareket Ordusu’nun İstanbul’a gelmesi

B) İttihâd-ı Osmânî Cemiyeti’nin kurulması

C) İttihat ve Terakki’nin yönetimde güç kaybetmesi

D) Bâbıâli Baskını’nın yaşanması

E) II. Meşrutiyet’in ilanı

9-) Aşağıdakilerden hangisi ulus devlet anlayışıyla oluşan modern eğitim sisteminin özelliklerinden biri değildir?

A) Vatandaşların daha nitelikli eğitilmesi

B) Bireylerin devlet politikalarına daha sadık hâle gelmesi

C) Eğitim programlarının kilisenin denetimine alınması

D) Okullarda özgür bireye, doğaya, tarihe ve akla önem verilmesi

E) Dinî derslerin yanında tarih, coğrafya ve fen bilimleri gibi derslerinin de verilmesi

10-) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toplumunda Türkçülük fikrinin gelişmesinin nedenlerinden biri değildir?

A) Türk olmayan Müslüman toplulukların Batılı devletlerin kışkırtmasıyla Osmanlı’dan ayrılmaya başlaması

B) Osmanlı’nın kaybettiği topraklarda Müslümanların Anadolu’ya göç etmek zorunda kalması

C) Müslüman halkın yaşadığı zulme karşı toplumda tepki uyanması

D) Avrupa’nın Türkler aleyhindeki kötü propagandaları

E) Tanzimat sonrası bir Osmanlı toplumu oluşturulmaya çalışılması

11. Sınıf Tarih Dersi Kitabı Meb Yayınları sayfa 186 cevapları

Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri – Ölçme ve Değerlendirme – Hicaz Demiryolunda Son Durak

Hicaz Demiryolu Projesi’nin amaçları nelerdir?

– İnşaatına 1900 yılında başlanan Hicaz demiryolu, Şam ile Medine’yi birbirine bağlayacaktı.

– İstanbul’dan başlatılan hatlar Şam’a ulaştığında İstanbul-Medine hattı birleştirilmiş olacaktı. Böylece Hicaz demiryolunun rüyası olan Mekke hattı tamamlandığında başkentler başkenti İstanbul ile kıymetliler kıymetlisi Mekke şehri birbirine kavuşacaktı.

– Boğazlar’la Arap Yarımadası arasındaki ulaşım hızlanacak, güvenlik ve askerî sevkiyat konularında da önemli bir açık kapanacaktı.

– Projenin bir diğer faydası da hac yolculuğunu çok kısa süreye indirmesi ve yolculuğu güvenli hâle getirmesiydi.

– Ticareti canlandırarak ekonomik kazancı artırmak.

– Hicaz ile Yemen’e asker ve mühimmat sevkiyatı demir yoluyla yapılacak, böylece Süveyş Kanalı’na duyulan ihtiyaç ortadan kalkacaktı.

– Proje aynı zamanda II. Abdülhamid’in İslâm âlemindeki itibar ve nüfuzunu da kuvvetlendirecek, müslümanların ortak bir eser ve amaç etrafında dayanışmasını sağlayacaktı.

Tren yolu inşaatı Medine’ye yaklaştığında rayların altına keçe döşenmesinin gerekçeleri nelerdir?

– Peygamber Efendimizin manevi şahsına duyulan derin saygı

– Uhud Savaşı’nda seve seve can veren sahabelerin hatıraları ve ruhları incinmesin diyerek rayların altına keçe döşenmiştir.

Muktedir ne demektir?

Bir işe gücü yeten, o işi yapacak veya yaptıracak güce, bilgi ve yeteneğe sâhip olan, güçlü, kudretli (kimse).

Hicaz Demiryolu Projesi’nin Mekke’ye ulaşamamasının nedenleri neler olabilir?

– Bedevî liderlerin, Hicaz demiryolunun bölgede Osmanlı Devleti’nin askerî ve siyasî etkinliğini arttırıp yerel güçlerin nüfuzunu kıracağından endişe etmeleri nedeniyle yaptıkları sabotaj ve saldırılar,

– Sultan II. Addülhamid’in tahttan indirilmesi.

Hicaz demiryolu günümüzde hangi ülkelerin sınırları içerisinden geçmektedir?

– Hayfa-Semah hattı Filistin’de, 

– Müdevvere-Medine hattı Hicaz Hâşimî Krallığı ve daha sonra Suudi Arabistan’da,

– Şam-Der‘a, Der‘a-Semah hattı Suriye’de,

– Der‘a-Müdevvere hattı ise Ürdün’de kaldı. 

Demiryollarının Osmanlı Devleti’ne hangi alanlarda katkı sağladığı söylenebilir?

Ulaşım sistemine bakıldığında Osmanlı Devleti’ne daha çok siyasiaskeri ve stratejik ağırlıklı olduğu, bunların yanı sıra ekonomik katkılarının olduğu söylenebilir.

11. Sınıf Tarih Dersi Kitabı Meb Yayınları sayfa 187 cevapları

Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri – Ölçme ve Değerlendirme – Tanzimattan Meşrutiyete

“Batı’ya açılan bir pencere” ifadesi hangi anlamlara gelmektedir?

Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Dönemi’nde, pek çok kurum ve kuruluşun işleyişinde batı usûllerinden yararlanılmaya başlandığını , kurum ve kuruluşlarda dönüşümün başladığını vurgulamak için böyle bir tanımlama yapılmıştır.

Tanzimat Dönemi’nde yapılan yeniliklerin siyasi hayata etkileri nelerdir?

Tanzimat Fermanı’yla padişah, hukukun üstünlüğünü kabul etmiş ve bu olay anayasal rejim yolunda atılan ilk adım olmuştur.

Parlamenter demokrasi ne demektir?

Halk tarafından seçilmiş olan ve yönetenler ile yönetilenler arasında detaylı bir ilişki kuran müzakereci bir meclis aracılığıyla faaliyet gösteren demokratik yönetimin bir türüdür.

Tanzimat ve Islahat fermanlarının Fransız İnsan Hakları Bildirisi’nden etkilenmesinin gerekçeleri nelerdir?

Benzer ihtiyaçlar farklı coğrafyalarda da olsa benzer sonuçlar doğrmuştur. Mesela İnsan Hakları Beyannamesi’nin ikinci maddesinde yer alan ve insanın tabiî hakları olarak görülen hürriyet, mülkiyet ve emniyet kavramları; Tanzimat Fermanı’nda can emniyeti, ırz, namus ve mal mahfuziyeti olarak ifade edilmiştir. Diğer maddelerde de büyük benzerlikler vardır.

Günümüzde meşrutiyetle yönetilen devletler hangileridir?

– Bahreyn

– Bhutan

– Birleşik Arap Emirlikleri

– Fas

– Kuveyt

– Monako

Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri – Ölçme ve Değerlendirme – 1830-1848 İhtilalleri ve Osmanlı Devleti

Ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve sınırların korunması konusundaki söz birliğinin Yunan İsyanı sonrası unutulmasının nedenleri neler olabilir?

1815 Viyana Kongresi ile İngiltere, Avusturya, Rusya ve Prusya kendi çıkarları doğrultusunda Avrupa’nın siyasi haritasını ve güçler dengesini yeniden düzenlemiştir.

Viyana Kongresi sonucunda Avrupalı devletler, Osmanlı Devleti’nin Balkanlar, Karadeniz kıyıları ile Orta Doğu’daki toprakları üzerinde güç sahibi olma amacıyla kendi aralarında kıyasıya bir mücadeleye girdiler.

Söz konusu kendi çıkarları olunca, Rum İsyanı bastırılınca bu durumdan rahatsız olan İngiltere, Rusya ve Fransa; Osmanlı Devleti’nden Yunanistan’a özerklik verilmesini istediler. 

Mürur Tezkeresi nedir?

Osmanlı Devleti içinde seyahat edenleri kontrol altında tutmak ve İstanbul’a gitmek ve yerleşmek için alınan izin ve geçiş belgesidir yani bir nevi iç pasaporttur. Bu uygulama gelişigüzel yerleşimleri, vergi ihlalini, kaçak işçi ve işsiz akınını önlemeye yönelikti.

Osmanlı Devleti’nin 1848 Avrupa İhtilalleri sırasında özellikle Balkanlarda önlem almasının nedenleri nelerdir?

1848 İhtilali sonrası yayılan milliyetçilik hareketlerinin, liberalizmin güçlenmesinin ve bunların bağımsızlığa dönüşmesi ve yayılmasından endişe duyması, Osmanlı Devleti’ni 1848 Avrupa İhtilalleri sırasında özellikle Balkanlarda önlem almaya yöneltmiştir.

Osmanlı Devleti tarafından çıkarılan emirlerde neler istenmektedir?

– Osmanlı Hristiyan tebaası arasında fesat çıkarmak üzere dışarıdan bazı kişilerin Osmanlı topraklarına gelerek dolaşabilecekleri, bu yüzden bu gibi kişilerin hareket ve ikametlerine dikkat edilmesi,

– Tezkere ve pasaport evrakları olmayanların seyahatlerine izin verilmeyerek mürur tezkeresi uygulamasına özen gösterilmesi;

– Bu kişilerin ellerinde kitap gibi basılı eşya bulunursa ellerinden alınarak İstanbul’a gönderilmesi bildirilmiştir.

“11. Sınıf Tarih Dersi MEB Yayıncılık 4. Ünite Ders Kitap Cevapları” hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmından bize yazabilirsiniz. İyi çalışmalar.

Bir Cevap Yazın