Home / Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi / Soğuk Savaş Dönemi Soru Cevap

Soğuk Savaş Dönemi Soru Cevap

1- Truman Doktrini nedir? (1947)

1947 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman tarafından Sovyettehdidine karşı hazırlanmış plana verilen isimdir.

2- Truman Doktrininin önemi nedir? (1947)

Amerika Birleşik Devletleri, uluslararası politikasının değiştiğini ve Sovyetlere karşı düşmanca bir tavır takınacağını belirttiği plandır.

3- Truman Doktrininin amacı nedir? (1947)

Bu doktrin ile Amerika Birleşik Devletleri  “komünizm tehdidi” altındaki devletlere mali ve askeri yardım yapacağını açıklamıştır.

4- Amerika Birleşik Devletleri; Truman Doktrininine göre “komünizm tehdidi” altındaki devletlere mali ve askeri yardım yapacaktır. Bu ülkeler hangileridir?

Yunanistan ve Türkiye

5- Amerika’nın Truman Doktrinini uygulamasının temel nedenleri nelerdir?(1947)

a) Sovyetlerin komünist ideolojiyi yaymaya çalışması.

b) Doğu Avrupa’da komünist uydu-devletler kurmaya başlaması.

6- 1947’den sonra Amerikan dış politikasının esası nedir?

Komünizm ile mücadeledir.

7- Truman Doktrini’nin ilan edilmesini hızlandıran en önemli olay nedir?

Sovyetlerin güneye doğru yayılmasıdır.

8- Truman Doktrininin sonuçları nelerdir?

Truman Doktrini’nin en önemli sonucu Yunanistan’ın komünistleri yenmesini sağlamış olmasıdır.

Diğer önemli bir sonuç ise, aldığı yardım sayesinde Türkiye’nin Sovyetlere karşı kendini daha rahat hissetmesidir.

9- Truman Doktrini sayesinde Türkiye’nin Amerika’dan yardım alarak kendisini toparlaması hangi gelişmeyi beraberinde getirmiştir?

Türkiye NATO’ya girmiştir.

10- Truman Doktrini, hangi planın hazırlanmasına öncülük etmiştir? (1947)

Marshall Planı

11- Marshall Planı hakkında kısaca bilgi veriniz.

Marshall Planı II. Dünya Savaşı sonrasında  1947 yılında önerilen ve 1948-1951 yılları arasında yürürlüğe konan ABD kaynaklı bir ekonomik yardım paketidir. AralarındaTürkiye’de bulunan 16 ülke bu plan uyarınca ABD’den ekonomik kalkınma yardımı almıştır.

12- Marshall Planından hangi ülkeler yararlanmıştır?

İngiltere, Fransa, Belçika, İtalya, Portekiz, İrlanda, Yunanistan, Türkiye, Hollanda,Lüksemburg, İsviçre, İzlanda, Avusturya, Norveç, Danimarka ve İsveç

13- Marshall Planı; kim tarafından hazırlanmıştır?

ABD Dışişleri Bakanı George Marshall

14- Marshall Planının amacı nedir?

Avrupa ekonomilerini tekrar canlandırmaktır.

15- Marshall Planına göre ne kadar para yardımı yapılmıştır? Bu paranın dağıtımı için hangi örgüt kurulmuştur?

ABD, 12 milyon dolar yardımda bulunmuştur. Bu paranın paylaşılması içinde Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü (OECD) kurulmuştur.

16- Marshall Planı hangi gerekçelerle hazırlanmıştır?

a) Savaş sonrasındaki Avrupa’ya yardım etmek, (Avrupalıların kendilerini toparlamalarına yardımcı olmak)

b) Ekonomik mekanizmaları yeniden kurmak, (Amerikan sanayisi için karlı ihracat pazarlarını korumak ve beslemek)

c) Amerikan ihraçlarını kolaylaştırmak,

d) Komünist ülkelerin gücünü engellemek.  e) Komünizme neden olan yoksulluğu ortadan kaldırmaktır.

17- Marshall Planı SSCB ve Doğu Avrupa ülkeleri tarafından neden reddedilmiştir?

Bu plan ABD tarafından SSCB ve Doğu Avrupa ülkelerindeki komünist rejimin yayılmasını ve SSCB’nin güçlenmesini engellemektir.

18- Marshall Planı amacına ulaşmış mıdır? Nasıl?

Marshall Planı amacına ulaşmıştır. Avrupa hızlı bir şekilde ekonomik açıdan güçlenmiş ve komünizm Doğu Avrupa’da sıkışıp kalmış Avrupa’ya yayılamamıştır.

19- Marshall Planı, 1951 yılından sonra devam etmemiştir. Nedeni nedir?

Bu tarihten sonra Kore Savaşı’nın çıkması ve ABD’nin maddi yükünün artmasından dolayı uygulama sona ermiştir.

20- Batı Avrupa Birliği (BAB) nasıl bir örgüttür? Kaç yılında kurulmuştur. Merkezi nerededir?

Yarı etkin bir Avrupa güvenlik ve savunma örgütüdür.  17 Mart 1948 yılında kurulmuştur. Batı Avrupa Birliği’nin genel merkezi Brüksel’dedir.

21- Brüksel Antlaşması hakkından bilgi veriniz. (1948)

17 Mart 1948 tarihinde imzalanan ve Batı Avrupa Birliği’ni kuran antlaşmadır.

22- Brüksel Antlaşmasına hangi ülkeler katılmıştır?

Birleşik Krallık (Galler, İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda), Fransa, Belçika, Lüksemburgve Hollanda

23- Brüksel Antlaşmasına katılan ülkeler hangi temel amaçları belirtmişlerdir?

a) Avrupa’nın ekonomik bakımdan iyileşmesi için Batı Avrupa’da sağlam temeller oluşturmak,

b) Birliktelik oluşturmak ve Avrupa’da sürekli entegrasyonu (bütünleşme-uyum) özendirmek,

c) Herhangi bir saldırı durumunda üyeler arası yardımlaşma sağlamak

24- Batı Avrupa Birliği (BAB)nin asıl üye ülkeleri hangileridir? (1948)

Birliğin asıl üyeleri İspanya, İngiltere, Fransa, Almanya, Portekiz, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve Yunanistan’dır. Türkiye de ortak üyedir.

25- Berlin Ablukası olayı nedir?

1948’de başlayıp 1949’da biten, Sovyetlerin Berlin’i kontrol altına almak ve Batı ittifakına gözdağı vermek için şehrin her türlü karayolu ve demiryolu bağlantısını kesmesi olayına verilen addır.

26- ‘Utanç Duvarı’ nedir? Hangi amaçla yapılmıştır?

Berlin Duvarı’na batıda verilen isimdir. Doğu Almanya vatandaşlarının Batı Almanya’ya kaçmalarını önlemek için yapılmıştır.

27- Berlin Duvarı; ne zaman yapılmış ve ne zaman yıkılmıştır?

13 Ağustos 1961 yılında yapımına başlanmıştır. 9 Kasım 1989 yılında da yıkılmıştır. (46 km.)

28- Sovyetler Birliği, Marshall Planına alternatif olarak hangi planı uygulamıştır?

Molotof Planı

28- Molotof Planının amacı nedir? (1947)

Marshall Planına karşılık SSCB ve Doğu Avrupa ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkileri ve işbirliğini sıkılaştırmak için hazırlanmıştır.

29- Molotof Planı; hangi ülkeler tarafından uygulanmıştır?

(Demir perde ülkeleri) SSCB, Polonya, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Macaristan, Bulgaristan, Romanya

30- Kore Savaşı; kaç yılında, kimler arasında olmuştur?

1950-1953 yılları arasında, Kuzey Kore ile Güney Kore arasında olmuştur.

31- Kore Savaşı; Kuzey ve Güney Kore arasındaki bir sorun iken nasıl uluslararası hale gelmiştir?

Bu savaş, Amerika ve Müttefiklerinin, daha sonra da Çin Halk Cumhuriyeti’nin müdahale etmesiyle uluslararası bir boyut kazanmıştır.

32- Türkiye, Kore’ye hangi amaçla asker göndermiştir?

a) Amerika’ya yakınlaşmak için

b) NATO’ya girmek için.

33- Kore Savaşı’na Türkiye’nin girmesinin uluslar arası alandaki faydası ne olmuştur?

Türkiye, Nato’ya kolaylıkla girmiştir.

34- NATO’ya girmek isteyen Türkiye bunu nasıl gerçekleştirmiştir?

Müttefik olarak Kore Savaşı’na bir tugay asker yollamıştır.

35- NATO nedir ve hangi amaçla kurulmuştur?

Kuzey Atlantik Savunma Paktı olarak KOMÜNİZM tehlikesine karşı kurulmuş bir askerî teşkilâttır.

36- NATO; kaç yılında hangi antlaşma ile kurulmuştur?

9 Nisan 1949’da Washington Antlaşması ile kurulmuştur.

37- NATO’ya giren üye ülkeler hangileridir?

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Fransa, Hollanda, İspanya, İzlanda, İtalya, Kanada, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Yunanistan

38- NATO’nun Türkçe açılımı nedir?

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü

39- NATO’nun değişmeyen prensipleri hangileridir?

a) İttifak, savunma amaçlıdır.

b) Caydırma için yeterli bir gücü muhafaza etmek esastır.

c) Üyelerin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı garanti edilerek dünya barışına katkı devam ettirilir.

d) Üye ülkelerden birine yapılan saldırı, tamamına yapılmış kabul edilir. (5. madde)

e) İttifak, Avrupa’da ABD’nin konvansiyonel ve nükleer askeri varlığını zaruri sayar.

f) NATO Savunmasının kollektif tabiatı, işbirliğine ve entegrasyonunaistinad eder.

g) Nükleer silahlarda sıfır çözüme ulaşıncaya kadar, konvansiyonel ve nükleer silahların uygun bir kombinasyonunu kullanmaya devamı zorunlu görür. Nükleer silahların amacı siyasi olup, ittifakın güvenliğinin en önemli garantisidir.

Bu kuvvetler savaşı ve dengeyi korumak için asgari düzeyde tutulur.

40- NATO amblemindeki işaretlerin anlamı nedir?

Amblemdeki daire bütünlük ve işbirliğini, pusula gülü ise Atlantik İttifakı üyesi olan ülkelerin barışa giden ortak yolunu temsil etmektedir.

41- Türkiye NATO’ya kaç yılında katılmıştır?

Türkiye NATO’ya 8 Eylül 1952 yılında üye olmuştur.

42- Türkiye’deki NATO üsleri hangileridir?

a) İncirlik Hava Üssü

b) İzmir Hava Üssü

c) Şile Üssü

d) Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı

e) Balıkesir 9. Hava Jet Üssü

f) Muğla Aksaz Deniz Üssü

43- NATO’ya üye ülkeler hangi maddeler ile birbirlerine karşı sorumludurlar?

a) Ortak savunma için yeteneklerini geliştirmeyi,

b) Herhangi bir üyenin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlık ve güvenliği tehlikede olduğunda bir araya gelmeyi,

c) Herhangi birine saldırıldığında bu saldırıya hepsine karşı yapılmış bir saldırı olarak kabul etmeyi taahhüt etmişlerdir.

44- Nato Teşkilatına karşı, Demir Perde Ülkeleri hangi paktı oluşturmuşlardır?

Varşova Paktı

45- Varşova Paktı, hangi ülkeler tarafından, kaç yılında imzalanmıştır?

14 Mayıs 1955 yılında Arnavutluk, Romanya, SSCB, Demokratik Almanya, Bulgaristan,Polonya, Çekoslovakya ve Macaristan

46- Varşova Paktı, hangi ülkeler tarafından ve hangi amaçla kurulmuştur?

Doğu Bloğu ülkeleri tarafından, NATO’nun askeri etkinliklerini artırması ve silahlanmaya hız vermesi üzerine kurulmuştur.

47- Varşova Paktı’nın içeriği nedir?

Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Antlaşması ile kurulan askeri ve siyasal birlik.

48- Varşova Paktı’nın maddeleri hangileridir?

a) Üyelerin ortak çıkarlarını ilgilendiren tüm sorunlarda birbirlerine danışacaklardır.

b) Avrupa’da silahlı bir saldırı durumunda üyeleri tek tek ya da ortak bir biçimde kendilerini savunacaklardır.

c) Birleşik Komutanlık kurulacaktır.

d) Siyasal Danışma Komitesi kurulacaktır.

e) Üyeler bu anlaşmanın amaçlarıyla herhangi bir uluslararası bağlantıya girmeyecekler ve girişimlerde bulunmayacaklardır.

f) Tarafların birbirleriyle ekonomik ve kültürel ilişkilerini daha ileri boyutlarda bir dostluk ruhu içinde davranacaklardır.

g) Bu sözleşmenin toplumsal ve siyasal sistemleri göz önüne alınmaksızın öteki tüm devletlere açıktır.

h) Antlaşma 20 yıl geçerli olacaktır. Sürenin bitiminden bir yıl önce, anlaşmayı sona erdirme isteğinin belirtilmemesi durumunda, anlaşma 10 yıl daha uzayacaktır.

ı) Varşova Paktı’nın en yüksek siyasal organı Siyasal Danışma Komitesi’dir (CPC).

i) Doğu ile Batı arasında ortak güvenlik sağlayan bir pakt yürürlüğe girince, Varşova Paktı’nın kaldırılması göz önüne alınabilir.

49-Varşova Paktı; hangi yıllar arasında yürürlükte kalmıştır?

14 Mayıs 1955-1 Temmuz 1991

50-Varşova Paktı hangi operasyonlara katılmıştır?

a) Macaristan’ın işgali

b) Çekoslovakya’nın işgali

c) Sovyet-Afgan Savaşı

Bir Cevap Yazın