Son Yazılar
Home / Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi / ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAVA HAZIRLIK

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAVA HAZIRLIK

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Sınavı HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Sınav Konuları ile İlgili Kavram Bilgisi

Sömürgecilik: Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında başka ulusları, devletleri, toplulukları siyasal ve ekonomik açıdan egemenliği altına alarak yayılmasıdır.

Emperyalizm: Bir devletin veya ulusun başka devlet veya ulusları kendi çıkarları doğrultusunda etkilemesidir. Emperyalizmde etkileyen devlet, etkilediği devletin kaynaklarından istifade eder.

Paris Barış Konferansı, I. Dünya Savaşı’nın galip devletleri ile mağlup devletleri arasında imzalanacak barış antlaşmalarının koşullarını hazırlamak ve Osmanlı Devleti’nin topraklarını yeniden paylaşmak için toplanan konferans.

Konferansta Alınan Kararlar

★ İtilaf devletleri sömürgeciliğin yerine “Manda ve Himaye” tabirini kullanmışlardır.

★ Aralarında görüş birliğine varamadıklarından dolayı Osmanlı Devleti ile yapılacak antlaşmayı sonraya bırakmışlardır.

★ Konferansa sahte rapor ve belgelerle gelen Yunanistan amacına ulaştı ve gizli antlaşmalar ile İtalya’ya bırakılan İzmir ve Batı Anadolu’nun kendisine verilmesini sağladı.

★ Barış ve huzurun sağlanması amacıyla Milletler Cemiyeti resmen kurulmuştur.

★Savaşı kaybeden diğer devletlerle (Almanya,Avusturya, Macaristan, Bulgaristan) yapılacak barış antlaşmalarının taslağı belirlenmiştir.

★ Doğu Anadolu topraklarında bir Ermeni Devleti’nin kurulması benimsenmiştir.

★Arap Yarımadası, Suriye, Irak ve Filistin’de manda yönetiminin kurulması kararlaştırılmıştır.

San Remo Konferansı: Osmanlı Devleti ile imzalanacak barış antlaşmasının maddelerinin hazırlanması için İtalya’da Nisan 1920’de toplandı.

Monreo Doktrini: 1823 yılında ABD başkanı James Monreo tarafından orta konulan ABD’nin dış politika esaslarıdır. Buna göre ABD; Avrupa devletlerinin Amerika kıtasında yeniden sömürgecilik yapımlarına izin vermeyecek, Avrupalı devletlerarasında oluşan sorunlara ise karışmayacaktır.2ABD’nin bu siyasetine yalnızlık (İnfirat) politikası ismi verilmiştir. Bu politikasından ilk defa I.Dünya Savaşı’na dâhil olarak çıkmış ancak savaş sonunda yine bu politika gereği kıtasına geri dönmüştür.

Komünizm Özel mülkiyete dayalı kapitalist sistem yerine sınıfsız, ortak mülkiyete ve servetin gereksinime göre bölüştürülmesine dayalı yaşamı amaçlayan toplumsal, ekonomik ve siyasi bir ideolojidir.

Nasyonal Sosyalizm İkinci Dünya Savaşı’ndan önce Almanya’da Nazi Partisi ve onun lideri Adolf Hitler tarafından uygulanan siyasi ve ekonomik sistem nasyonal sosyalizm olarak adlandırılmıştır.

Faşizm İtalya’da ulusun idaresini, gücünü tek liderin karizmatik şahsında toplayan ve liderin şahsında devleti kutsayıp bireyi yok sayma

Briant-Kellog Paktı, Briand-Kellogg Paktı’na göre “savunmaya dayanmayan savaş, kanun dışı sayılmış ve devletlerarası ilişkilerde barışçı yollara başvurulması” esas alınmıştır.

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Soru Örnekleri

1Paris Barış Konferansı Devletlerin BeklentileriHANGİ DEVLET?
1Uzak Doğu’daki Alman sömürgelerini ele geçirmek 
2Milletlerarası barışı tesis edecek Milletler Cemiyetinin kurulması 
3Almanya’nın hareket alanını daraltmak ve onu çökertmek 
4Alman donanmasını ortadan kaldırmak ve Almanya’nın tekrar Avrupa dengesini bozacak duruma gelmesini engellemek 
2

 I. Dünya Savaşı sonrası yapılan barış antlaşmalarını imzalayan devletleri karşılarına yazınız? Versay Antlaşması       …………………………….
Sevr Antlaşması           ……………………………….
Triyanon Antlaşması      …………………………….
Sen Germen Antlaşması   …………………………..
Nöyyi Antlaşması        ……………………………….

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi BOŞLUK DOLDURMA SORULARI

Kelimeler: New Deal, Gazavât, Fransa, Faşist, Gazap Üzümleri, Mc Mahon, Dünya Ekonomik Buhranı, Briand, Meiji dönemi, Bolşevikler, Türk Ofis, dünyada kalıcı bir barış ortamı, Kara Perşembe, manda yönetimleri, Sykes-Picot Antlaşması, manda, Roosevelt, Kliring, Yerli Malı Haftası, Benito Mussolini, Albert Einstein, Basmacı Hareketi, İngiltere, Sovyet Rusya, Zeki Velidi Togan,

1………………….., Japonya’nın modern ve güçlü bir devlet haline gelmesini sağlayan gelişmelerin temelini oluşturmuştur.
2………………………………….., Amerika’da 1929’da New York Borsasının çöküşü ile başlayan ve etkileri on yıl boyunca dünyada devam eden ekonomik krizdir.
3Yatırımcıların 21 Ekim günü ellerindeki hisse senetlerini satması ve bunun sonucunda ortaya bir panik havası “………………….” olarak anılan 24 Ekim 1929 Perşembe günü New York borsasının çöküşüne yol açmıştır.
4Arapları bağımsızlık vaadi ile kandıran İngiliz ve Fransızlar, I. Dünya Savaşından sonra …………………………….doğrultusunda Ortadoğu’yu ve Afrika’yı siyasi ve ekonomik çıkarlarına uygun olarak cetvellerle ve sınırlar arasında geniş boşluklar bırakarak yeniden çizip bu topraklarda ……………………kurdular.
5Amerikalılar bu çöküşün faturasını Başkan Hoower’e kestiler. 1933’te Başkan ………………. ekonomik sistemde köklü değişiklikler vadeden “………………” projesi ile iş başına geldi. Bu planla ilk kez devlet ekonomiye müdahale ediyordu. Bu doğrultuda ilk kez Merkez Bankası kuruldu.
6Bu kriz karşısında Türkiye kalkınmasını sağlayabilmek için ihracat ve ithalatını arttırmak zorunda kaldı. ……………….. ve takas sistemi uygulandı. Bu sistemle Türkiye ile ticaret ve ödeme anlaşması yapan ülkelerden ithalata öncelik verildi. İhraç mallarına kalite kontrol sistemi getirildi 1934’te bu iş için “………………” kuruldu. ………………… ilan edildi.
7Fransız Dışişleri Bakanı …………ile ABD Dışişleri Bakanı Kellog’un mimarı oldukları paktır. Amaç, savaşı ulusal politikaların bir aracı olmaktan çıkarmaktır. Bu pakt, ABD’nin öncülüğünde imzalanmış, pakta daha sonra SSCB ve Türkiye’de katılmıştır. Kellog Paktı barış ve silahsızlanma çabalarında önemli bir adımdır. Barışın sürekliliğini sağlamak ve devletlerarası ilişkilerde barışçı yollara başvurmak ……………………………………. oluşturmak amaçlanmıştır.
8I. Dünya savaşından istediğini alamayan İtalya müttefiklerine kızgındı. Savaştan olumsuz yönde etkilenen İtalya’da ülke içindeki karışıklıkları fırsat bilen …………….. tarafından kurulan …………. Parti harekete geçti.
9………………..  (1879–1955): XX. yy en önemli kurumsal fizikçisi olarak değerlendirilir. 1921 Nobel Fizik ödülüne layık görülmüştür. Almanya doğumlu olmasına rağmen İsviçre vatandaşlığına geçmiş böylece I. Dünya savaşında tarafsız kalmıştır.
10I.Dünya Savaşı sonunda Batı medeniyeti ve bu medeniyetin dayandığı değerlerin sorgulanması Avrupa tarihi ve edebiyatını etkilemiştir. John Stainbeck’in “…………………..” adlı eseri Avrupa’daki durumunu anlatan önemli eserler arasıdadır.
11Türkistan’ı Ruslardan kurtarmak olan hareketin genel ismi “……………….”dir.
12İngiltere ve Fransa San Remo Konferansı’nda Ortadoğu ülkelerini paylaştılar. Buna göre………………, Suriye ve Lübnan’da; …………………… ise Irak, Filistin ve Ürdün’de manda yönetimler kurdu.
13I.Dünya Savaşı’nda Osmanlı’yı bölgeden uzaklaştırmak için İngiltere Mekke Emiri Şerif Hüseyin ile ………………… gizli antlaşmasını imzalamıştı.
14Bu kriz en çok sanayileşmiş toplumları vururken, …………………….. kominizden dolayı bu krizden en az etkilenen devletlerden biri olmuştur.
15 “Kendi kendilerini yönetme ve bulundukları coğrafyayı saldırılardan koruma gücüne sahip olamayan yerlerin, Milletler Cemiyeti’nin görevlendirdiği bir devlet tarafından bir süreliğine yönetilmesi” amacıyla özellikle Almanya ve Osmanlı Devleti’nden koparılan topraklarda ………………… yönetimleri kurulmuştur.
16 1917 yılında Rusya’da “Barış, Toprak, Ekmek” vaat eden …………………….. yönetimi ele geçirdi.
17Türkiye’de Maarif Vekaleti Telif ve Tercüme Encümeninde çalışan, Türkistan Milli Birliğinin kurucusu ve ilk başkanı olan ve Basmacı Hareket içinde yer alan kişi ……………… …………………….. ………………….’dır.
18On sekizinci yüzyılda Çarlık Rusya’sının Kafkasya‟yı istilasına karşı ortaya çıkan ve Şeyh Şamil ile özdeşleşen dinî ve millî direnişi, Ruslar “Müridizm Hareketi”, Müslümanlar “……………….” olarak adlandırmıştır.  

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi EŞLEŞTİRME SORULARI

a) ABD ekonomisinin %50’sinin 200 kadar Holding’in kontrolünde olması ve bir tanesinin dahi batmasının ülke ekonomisini etkilemesib) Rus Kirilharfleriyle karışık Latin harf sistemine geçerek Türklerin öz dillerini unutmasını sağladılar.c) ABD’nin tüm dünyaya kredi veren tek ülke olması ve bu konuda büyük hatalar yapması (dünya devletlerine verdiği kredileri geri alamaması)d) Polonya, Türkiye, SSCB, Ermenistan, Yugoslavya, Çekoslovakya, Avusturya, Macaristan gibi yeni devletler ortaya çıktı.
e) Devletlerarası silahlanma yarışıf) Rusya’nın Panslavizm politikasıg) Fransız İhtilali’nden yayılan Ulusçuluk akımıh) Devletlerarası sömürgecilik ve pazar arayışı
ı)  Fransa ile Almanya arasındaki Alsace-Lorraine ( Alsas Loren ) sorunui)  Bankaların kötü yapılanmış olması, mali yapıdaki yasaların yetersizliği (bankaların ölçüsüzce verdiği kredilerin engellenememesi)j) Türkler arasında birlik ve beraberliğin bozulması amacıyla farklı lehçelerin kullanılmasını yaygınlaştırdı.k) ABD Başkanı Hoower yönetiminin zafiyeti ve ekonomi alanındaki tecrübesizliği
l) Avrupa’nın siyasi haritası değişti. Alman-Rus-Osmanlı ve Avusturya –Macaristan İmparatorlukları yıkıldı.m) Tarih kitaplarında Türklerin milli ruhunu konu alan eserlere yer verilmedi.n) Milletler Cemiyeti kuruldu.o) Sömürgecilik isim değiştirerek “ manda yönetimi ” adıyla daha da yaygınlaştı.
ö) Türkler arasında boy (asabiyet) duygusunu ortaya çıkarıldı.(Özbekçilik, Türkmencilik)p) 4 bin banka battı. Binlerce insan mal varlığını kaybetti. Piyasada para olmadığından takas usulüne geri dönüldü. İşsizlik arttı. İnşaat faaliyetleri durdu. Önce tüketim sonra üretim düştü. Uluslararası ticaret durma noktasına geldi. Buhranı en fazla hisseden alan madencilik oldu.

Yukarıda yer akan bilgileri aşağıdaki tabloyla eşleştirin. (Sadece cümle başındaki harfleri yazınız.)

1929 Dünya Ekonomik Krizinin Nedenleri 
1929 Dünya Ekonomik Krizinin Sonuçları 
I.Dünya Savaşının Genel Nedenleri 
I.Dünya Savaşının Özel Nedenleri 
Rusların Orta Asya Türklerini asimile etme uygulamaları 
I.Dünya Savaşının Sonuçları 

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR (TEST)

Soru:

I. Enver Paşa,

II. A. Zeki Velidî Togan,

III. Korbaşı Ergaş

Yukarıdakilerden hangileri, 1918’de Ruslara karşı Türkistan’da başlatılan Basmacı Hareketi’nin içerisinde yer almıştır?

A) Yalnız I        B) Yalnız II      C) I ve II  D) II ve III E) I, II ve III

Soru: Çarlık Rusya’da 1917 Bolşevik İhtilâli ile iktidarı ele geçiren Bolşevik Partisi’nin lideri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mihail Gorbaçov   B) Vladimir İlyiç Lenin           C) Joseph Stalin D) Nikita Kruşçev      E) Alexander Dubçek

Soru: 1918’de Ruslara karşı Türkistan’da başlayan Basmacı Hareketi’nin başarıya ulaşamamasında;

I. Korbaşı denen Türkistanlı liderlerin düzenli bir birlik kuramamaları,

II. Ruslara oranla silah ve teçhizatın yeterli olmaması,

III. Bolşevik İhtilâli’nin patlak vermesi gelişmelerinden

hangilerinin etkili olduğu savunulamaz?

A) Yalnız I        B) Yalnız II      C) Yalnız III                  D) I ve II           E) II ve III

Soru: Orta Doğu’nun;

I. dünya petrol rezervlerinin % 80’ine sahip olması,

II. İngiliz ve Fransız sömürgesi altında olması,

III. üç büyük ilâhi dinin kutsal kentlerinin bu bölgede bulunması özelliklerinden hangilerinin, bu bölgenin stratejik öneminin artmasında etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I        B) Yalnız II      C) I ve II            D) I ve III         E) I, II ve III

Soru: İngiltere ve Fransa’nın mandater yönetimler kurulması konusunda fikir birliğine varıp Orta Doğu’yu paylaştıkları konferans aşağıdakilerden hangisidir?

A) San Remo                 B) Quebec        C) Potsdam     D) Paris            E) San Francisco

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi KLASİK SORULAR

Avrupa’da totoliter yönetimlerin ortaya çıkmasında hangi gelişmeler etkili olmuştur?

Birinci dünya savaşının sonuçları

Ekonomik kriz

Avrupa’da meydana gelen siyasi gelişmelere karşı Türk dış politikasında alınan önlemler nelerdir?

1. Yurtta barış dünyada barış

2.Balkan antantı (9 Şubat 1934)

3.Sadabat Paktı (8 Temmuz 1937)

4.Montrö Boğazlar Sözleşmesi (20 Temmuz 1936)

5. Milletler Cemiyetine giriş(18 Temmuz 1932)

6.Hatay’ın ana vatanına katılımı(30 Haziran 1932)

Bir Yorum

  1. Cevap anahtarını göremedim

Bir Cevap Yazın