Son Yazılar
Home / Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi / 20. BAŞLARINDA DÜNYA ÜNİTESİ DEĞERLENDİRME SORULARI

20. BAŞLARINDA DÜNYA ÜNİTESİ DEĞERLENDİRME SORULARI

Aşağıdaki ifadelerin başına doğru D yanlış ise Y harfi koyunuz

1-( Y ) Almanya ile imzalanan Sen Germen anlaşması 2. dünya savaşına neden olmuştur.

Açıklama: Almanya ile Versay Antlaşması imzalandı.

2-( D  ) Milletler cemiyetinin kurulmasına Paris Barış Konferansında karar verildi.

3-(  Y ) 1929 krizi sadece Avrupa da etkili oldu.

Açıklama: Ekonomik kriz Amerika’da ortaya çıkmıştır.

4-( Y  ) Bolşevik İhtilali ile birlikte Orta Asya Türk toplulukları bağımsızlıklarını kazanmıştır.

Açıklama: Bolşevik İhtilali ile Çarlık Rusya yıkılmıştır.

5-(  D ) Möntrö Boğazlar Sözleşmesi ile Türkiye boğazlar üzerinde tam egemenlik sağladı.

 Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız? 

1. Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

İmparatorlukların yıkılması

Yeni bağımsız devletlerin ortaya çıkması

Köklü rejim değişikliklerinin olması

ABD’nin birliğini kurması

Almanların Uzak Doğu sömürgelerini kaybetmesi

2. Aşağıdakilerden hangisi Rusya’da Bolşevik İhtilali’nin sonuçlarından biri değildir?

I. Dünya Savaşı’nda yapılan gizli antlaşmaların açıklanması

SSCB’nin kurulması

Rusya – Avrupa ilişkilerinin gelişmesi

Rusya’da yaşayan farklı toplumların bağımsızlık mücadelesine başlaması

Komünist rejimin Rusya’ya hâkim olması

3.Briand-Kellogg Paktı, hangi ülkelerin öncülüğünde hazırlanmıştır?

İngiltere – ABD

İngiltere – SSCB

Fransa – ABD

Fransa – İngiltere

SSCB – Fransa

4.Mandacılık sisteminin oluşturulmasının nedeni nedir?

Sömürgeciliği devam ettirmek

Wilson Prensipleri ni uygulamak

Orta Doğu’ya bağımsızlık getirmek

Yönetimde tecrübe kazandırmak

Orta Doğu’da bozulan dengeleri yeniden kurmak

5.I. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye ile yapılan antlaşmalardan hangisi dünya barışını koruma amacına yönelik değildir?

Montrö Sözleşmesi

Balkan Paktı

Lozan Antlaşması

Sadabat Paktı

Sevr Antlaşması

Bulmaca ve Cevapları

1-18 Ocak 1919 1. Dünya savaşı sonunda mağlup devletlerle yapılacak anlaşmaların içeriğini görüşmek amacıyla toplanan konferans. PARİS BARIŞ KONFERANSI

2-Almanya’da 1930’lu yıllarda Hitler tarafından kurulan ve Alman ırkının üstünlüğünü savunan partinin adı. NAZİ (NASYONAL SOSYALİST PARTİSİ)

3-Türkistan doğumlu olup basmacı hareketi Çin’de yer alan ünlü Türk tarihçisi. ZEKİ VELİDİ TOGAN

4-SSCB’ye karşı orta Asya Türklerinin bağımsızlık mücadelesine verilen ortak ad. BASMACI    HAREKETİ

5-ABD’nin Avrupa sorunlarının dışında kalmasını savunan ABD başkanı. MONREO

6-Almanya’da 1930’lu yıllarda iktidara gelip alman ırkının üstünlüğünü savunan ve İkinci dünya savaşının çıkmasında etkisi büyük olan devlet adamı. HİTLER

7-19.yy da Japonya’ da çağdaşlaşma hareketini başlatan İmparatorun Unvanı. MEİJİ

8-İngiltere ve Fransa 1920 de Orta Doğuyu aralarında paylaştıkları konferans. SAN REMO KONFERANSI

9-Dünya savaşı sonucu galip devletlerle Almanya arasında yapılan barış antlaşması. VERSAY

10-Albert EİNSTEİN tarafından 1905’te hareketli cisimlerin elektrodinamiği üzerine geliştirilen teori İZAFET TEORİSİ

11-Almanya, Fransa, İngiltere İtalya Belçika, Polonya, Çekoslovakya arasında 1925’te imzalanan ve Avrupa’da gerginliği bir müddet azaltan antlaşma LOCARNO (LYS’de soruldu)

12-Birinci Dünya savaşı sonunda galip devletlerle Osmanlı devleti arasında imzalanan 1920 tarihli anlaşma. SEVR

13-Wilson ilkelerinden sonra batılı ülkelerin sömürgelerini devam ettirebilmek amacıyla uyguladıkları yeni sistemin adı. MANDA

14-Kurtuluş savaşından sonra Türkiye’nin bağımsızlığının onaylandığı uluslararası anlaşmanın adı. LOZAN

15-İki savaş arası dönemde ortaya çıkan en önemli temsilcisi Salvador DALİ olan sanat akımı. SÜRREALİZM

16-1. Dünya savaşı sırasında harbiye nazırı olan ve daha sonra Türkistan’a geçerek Basmacı Hareketine katılan devlet adamı. ENVER PAŞA

17-Almanya ve İtalya’nın yayılmacı Politikalarına karşı Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya’nın katılımı ile oluşan paktın adı. BALKAN ANTANTI

18-Dünya barışını sağlamak amacıyla 10 Ocak 1920’de Merkezi Cenevre olmak üzere kurulan uluslararası teşkilatın adı. MİLLETLER CEMİYETİ

19-1922 den 2. Dünya savaşı sonlarına kadar İtalya’yı yöneten liderin adı. MUSSOLİNİ

Bir Cevap Yazın