Son Yazılar
Home / Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi / Küreselleşen Dünya Değerlendirme Soruları

Küreselleşen Dünya Değerlendirme Soruları

A) Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız. (4’er puan)

1. Aşağıdakilerden hangisi Gorbaçov’un “açıklık ve yeniden yapılanma” politikalarını uygulama sebeplerinden değildir?

a- Gorbaçov’un ülke ekonomisini canlandırma ve güçlendirme isteği

b- Sosyalist Blok içinden gelen özgürlük ve bağımsızlık istekleri

c- SSCB içindeki muhalefet partilerinin ve sivil toplum örgütlerinin baskıları

d- SSCB sanayisinde üretimi artırarak halkının refah düzeyini yükseltme isteği

e- Gorbaçov’un sosyalizmi güçlendirme isteği

2. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Parlamentosunun özelliklerinden biri değildir?

a-Üye ülkelerden seçilen milletvekillerinden oluşur.

b- Yasa yapma yetkisine sahiptir.

c- Avrupa Komisyonu üyelerini görevden alma yetkisine sahiptir.

d-Parlamentoda üye ülkeler nüfusları oranında milletvekili ile temsil edilirler.

e- Yönetmeliklerin ve yönergelerin kabulü konusunda Konseyle eşit yetkiye sahiptir.

3. SSCB’de uygulanan “glasnost ve perestroika” politikaları ile beraber Azerbaycan’ın bağımsızlığına kavuşması için kurulan ve mücadele eden örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

a- Halk Cephesi

b- Azerbaycan Yurtseverler Cephesi

c- Halkın Dostları Cephesi

d-Bağımsız Azerbaycanlılar Cephesi

e- Milliyetçi Halk Cephesi

4. Aşağıdakilerden hangisi Bosna Savaşı’nın sonuçlarından değildir?

a- Dayton Anlaşmasıyla Bosna Savaşı sona ermiştir.

b- Bosna-Hersek’te bir Sırp Cumhuriyeti kurulmuştur.

c- Bosna-Hersek Federasyonu Boşnaklar ve Hırvatlar tarafından kurulmuştur.

d- Slovenler, Bosna-Hersek Federasyonunda söz sahibi olmuşlardır.

e- Savaş sırasında Sırpların soykırım yaptığı uluslararası kuruluşlar tarafından da kabul edilmiştir.

5. Aşağıdakilerden hangisi BM Güvenlik Konseyi tarafından “güvenli bölge” olduğu ve sığınan sivillerin BM Barış Gücü askerleri tarafından korunacağı ilan edilmesine rağmen binlerce sivilin Sırplar tarafından katledildiği yerleşim yerlerinden biridir?

a- Serebrenika    b-  Zagreb      c- Üsküp     d- Belgrad       e- Mostar

6. Aşağıdaki akarsulardan hangisinin Orta Doğu’daki su sorununa etkisi yoktur?

a- Nil     b- Fırat        c- Dicle     d- Aras        e- Asi

7. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde uluslararası ekonominin temel özelliklerinden değildir? 

a- Ticareti kısıtlayan engeller büyük ölçüde kalkmıştır.

b- Ekonomik krizler sanayileşmiş ülkeleri etkilemektedir.

c- Gelişmiş ülkelerin kendi çiftçilerine verdikleri destek diğer ülkeleri de olumlu etkilemektedir.

d- Liberal ekonomik sistem dünya genelinde kabul görmektedir.

e- Bölgesel ticari örgütlenmeler önem kazanmaktadır.

8. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ile Yunanistan arasında mevcut olan sorunlardan biri değildir?

a- Kara suları sorunu

b- Batı Trakya sorunu

c- Kıta sahanlığı sorunu

d- Ege Adalarının silahlardan arındırılması

e- Karşılıklı ticaret ambargoları sorunu

9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a- Ülkemizde 1950’den günümüze kadar kırdan kente büyük bir göç hareketi olmuştur.

b- Şehirlerimizde sanayileşme göç ile aynı hızla gelişememiştir.

c- Göç eden insanlara yeterli sosyal konut üretilememiştir.

d- Ülkemizde 1980 yılına kadar ihracata yönelik bir ekonomi politikası uygulanmıştır.

e- İhraç ikameci sanayileşme dışa açık ekonomi modeline dayalıdır.

10. Avrupa Birliğinin kurucu anlaşmalarının ve organlarının almış olduğu kararların usulünce uygulanıp uygulanmadığını izlemekle görevlendirilmiş organ aşağıdakilerden hangisidir?

a- Avrupa Birliği Komisyonu

b- Avrupa Parlamentosu

c- Sayıştay

d- Avrupa Zirvesi

e- Adalet Divanı

11. Aşağıdakilerden hangisi bölgesel kalkınma projelerinden birisi olan GAP’ın temel hedefleri arasında yer almamaktadır?

a- Bölgenin dışarıdan göç almasını sağlamak

b- Bölgeyi sanayi ve hizmet merkezi hâline getirmek

c- Tarım ve hayvancılığı geliştirmek

d- Bölgede sermaye birikimini sağlamak

e- İstihdamı arttırmak

12. Aşağıda verilenlerden hangisi Kıbrıs sorunuyla ilgili yanlış bir bilgi içermektedir?

a- Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmeler devam etmektedir.

b- BM, 1983 yılında kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımadığını açıklamıştır.

c- GKRY tek başına Avrupa Birliğine kabul edilmiştir.

d- KKTC ile GKRY’nin birleşmesiyle ilgili referandumda Türk tarafının olumsuz oyları birleşmeyi önlemiştir.

e- 1974 yılında Türkiye, Kıbrıs’taki Türkleri korumak için askerî müdahalede bulunmuştur.

B. Doğru/Yanlış

1 [ D ]Gorbaçov’un SSCB içinde devlet yönetimini yeniden yapılandırma politikasına perestroika denir.

2 [ Y ] SSCB’nin dağılmasında Helsinki Nihai Senedi’nin önemli etkisi vardır.

3 [ D ] 1996 yılında Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın kurduğu örgütlenmeye “Şanghay Beşlisi” denir.

4 [ D ] Orta Asya Türk cumhuriyetleri içinde ilk önce bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan’dır.

5 [ Y ] Ermenistan’ın günümüzde de işgal altında tuttuğu Azerbaycan toprağı Nahcivan’dır.

6 [ D ] Dünyada ilk defa gönüllü olarak kendi nükleer silah deposundan vazgeçen ülke Kazakistan olmuştur.

7 [ Y ] Gürcistan, BDT’nin gözlemci üyelerinden biridir.

8 [ Y ] AT Paris Anlaşması ile AB adını almıştır.

9 [ Y ] FKÖ’yü kurup uzun süre başkanlığını yapan kişi Mahmut Abbas’tır.

10[ D ] Türkiye 1987 yılında AB’ye tam üyelik için başvuru yapmıştır.

SORULAR

 1. 1995’te hayatını kaybeden Batı Trakya Türklerinin hakları için verdiği mücadele ile tanınmış bir tıp doktoru ve siyasetçidir. SADIK AHMET
 1. Afganistan’da Taliban yönetimine muhalif olanların oluşturduğu birlik. KUZEY İTTİFAKI
 1. Küresel ısınma konusunda mücadeleyi amaçlayan uluslararası çerçeve protokolün adı. KYOTO
 1. KKTC’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olan politikacı. RAUF DENKTAŞ
 1. AB’ye tam üyelik konusundaki kriterlerin belirlendiği şehrin adı. KOPENHAG
 1. Azerbaycan’a bağlı olan ve Türkiye’nin garantörlüğünde bulunan özerk cumhuriyetin adı. NAHCİVAN
 1. Lübnan’dan doğup Suriye’den geçerek Hatay yakınlarında denize dökülen akarsu. ASİ
 1. Bosna Savaşı’nı sona erdiren antlaşmanın adı. DAYTON
 1. Başta Türkçe konuşulan ülkeler olmak üzere gelişme yolundaki ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak, bu ülkelerle iş birliğini geliştirmek amacıyla kurulan teşkilatın kısa adı. TİKA
 1. SSCB’nin dağılması sonucu Alma Atı Deklarasyonu ile kurulan siyasi ve ekonomik birliğin adı. BDT
 1. Rusya’dan Türkiye’ye doğal gaz nakletmek için Karadeniz’den geçen büyük boru hattıdır. MAVİ AKIM
 1. Gorbaçov tarafından ülkede demokratikleşme amacıyla uygulanmış politikaların tümüne verilen ad. GLASTNOST
 1. Muğla’nın 7 km batısında yer alan ve 1996 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında krize neden olan kayalıkların adı. KARDAK
 1. Türkiye’de daha çok “Gün Olur Asra Bedel, Selvi Boylum Al Yazmalım, Cemile” gibi eserleriyle tanınan dünyaca ünlü Kırgız yazar. CENGİZ AYTMATOV
 1. 1963’te Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) arasında imzalanan ortaklık anlaşmasının adı. ANKARA
 1. 1991’de SSCB’den bağımsızlığını kazanan, Orta Asya’daki en geniş topraklara sahip Türk cumhuriyeti. KAZAKİSTAN

Kaynak: Tarih Yolu / tarihyolu.com

Bir Cevap Yazın