Son Yazılar
Home / Kavram Bilgisi / Avrupa Tarihi İlkler

Avrupa Tarihi İlkler

 1. Dünyada monarşik kralların yetkilerinin sınırlandırılması ilk defa İngiltere’de gerçekleşmiştir. (1215 Manga Charta)
 2. Avrupa tarihinde anayasallaşma süreci 1215 yılında İngiltere’de ilan edilen Manga Charta ile başlamıştır.
 3. Avrupalılar; barut, matbaa ve pusulayı ilk kez Haçlı seferleri sırasında tanımışlardır.
 4. Coğrafi Keşifleri başlatan ve sömürge imparatorluklarını ilk kuran devletler İspanya ve Portekiz’dir.
 5. 1519-1522 yılları arasında deniz yoluyla Dünyayı dolaşan ilk insanlar Macellan ve Del Kano’dur.
 6. Rönesans Hareketleri ilk olarak İtalya’da başladı.
 7. Reform Hareketleri ilk olarak Almanya’da başladı. (Protestanlık)
 8. Kilisenin otoritesine karşı ilk isyan eden Almanya’da Martin Luther’dir.
 9. Sömürgeciliğe karşı yapılan ve başarıya ulaşan ilk ayaklanma Amerikan Bağımsızlık Savaşıdır. (1783)
 10. Çağdaş anlamda demokrasi ve cumhuriyeti ilk olarak hayata geçiren Amerika’dır.
 11. Kilise’de reform yapılması gerektiğini ilk dile getiren “Erasmus” dur.
 12. Hümanizma hareketi ilk olarak İtalya’da Edebiyat alanında başlamıştır.
 13. Dünyada ilk parlamento İngiltere’de kurulmuştur. 1295 (Avam Kamarası- Lordlar Kamarası)
 14. Kralların katıldığı ilk haçlı seferi IIHaçlı Seferidir.
 15. Birey kavramı ilk defa Yeni Çağ’da ortaya çıkmıştır.
 16. Feodalite rejimi (derebeylik) ilk defa Kavimler göçü ile ortaya çıkmıştır.
 17. Katolik kilisesinden ayrılarak yeni mezheplerin ortaya çıkması ilk kez Reform hareketleri ile gerçekleşmiştir.
 18. Avrupa’da milli monarşiler ilk defa Haçlı Seferleri sonucunda ortaya çıkmaya başlamıştır.
 19. Top, Avrupa’da ilk defa İngilizler tarafından Yüzyıl savaşları sırasında “Kresy Muharebesi’nde” kullanılmıştır.
 20. Derebeylik rejimi ilk defa Haçlı Seferleri’nden sonra zayıflamaya başlamıştır.
 21. Avrupa’dan İslam dünyasına yönelik ilk Haçlı Seferi 1096 yılında düzenlenmiştir.
 22. Avrupa’da kiliseye karşı güvenin azalması ilk defa Haçlı Seferlerinden sonra başlamıştır.
 23. Afrika’nın güney ucunu (Fırtınalar Denizi) ilk defa geçen Bartelmi Diaz’dır. (1487)
 24. Hind okyanusuna ulaşarak Kalküta’ya (Hindistan) varan ilk denizci Vaskö De Gama’dır. (1498)
 25. Dünyanın yuvarlak olduğunu ilk defa ispatlayan Macellan ve Del Kano’dur. (1519-1519)
 26. Amerika kıtasına ilk defa giden Kristof Kolomb’dur. (1492)
 27. Laik öğretim anlayışı ilk defa Reform Hareketleri sonucunda ortaya çıkmıştır.
 28. Reform hareketleri sonuncunda ilk ortaya çıkan mezhep Protestanlıktır.
 29. Modern anlamda matbaayı ilk defa Jean Gutenberg 1450’de icat etmiştir.
 30. Ateşli silahlar ilk defa Venedikliler tarafından kullanılmaya başlamıştır.
 31. Ulusal devletler ilk defa Fransız İhtilali sonrasında yaygınlaşmaya başlamıştır.
 32. İlk İnsan Hakları Beyannamesi, Amerika’da 1776 Filedelfiya Kongresinde kabul edilmiştir.
 33. Sanayi devrimi ilk defa İngiltere’de başlamıştır.
 34. Avrupa’da Sanayi devrimi sonrasında makinalaşma ilk defa dokuma sanayinde başlamıştır.
 35. İşçi sınıfı ilk defa Sanayi İnkılabı sonrasında ortaya çıkmıştır.
 36. Avrupa’da sosyalist akımlar ilk defa 1848 İhtilalleri sonrasında görülmeye başlanmıştır.
 37. Demokrasi, laiklik, hürriyet, liberalizm gibi kavramlar ilk defa Fransız İhtilali ile dünyaya yayılmaya başlamıştır.
 38. İşçi sınıfının kurduğu ilk sendikalar 1848 İhtilallerinden sonra faaliyetlerine başlamıştır.
 39. Kapitalizm, sosyalizm, emperyalizm kavramları ilk defa Sanayi İnkılabıyla ortaya çıkmıştır.
 40. Avrupa’nın siyasi yapısının Orta Doğu’ya taşınması ilk defa Haçlı seferleri ile gerçekleşmiştir.
 41. Amerika kıtasının yeni bir kıta olduğunu ilk defa keşfeden Ameriko Vespuçi olmuştur.
 42. Laik yönetim anlayışı ilk defa Fransız İhtilalinden sonra ortaya çıkmıştır.
 43. Reform hareketleri ilk defa Almanya’da Martin Luther liderliğinde başlamıştır.
 44. İngiltere Amerikanın bağımsızlığını ilk defa Versay Antlaşması ile kabul etmiştir. (1783)
 45. Osmanlı devletinin paylaşımını konu alan “Şark Meselesi” ilk defa 1815 Viyana Kongresinde ortaya atılmıştır.
 46. Almanya siyasi birliğini kurup sömürgecilik faaliyetlerine başlaması ilk defa 1870’de Verdun Savaşıyla gerçekleşmiştir.
 47. Fransız İhtilali’nden sonra krallar sınırlarını korumak ilk defa Viyana Kongresinde iş birliği yapmışlardır. (1815)
 48. ABD’nin kuruluşu sömürgeciliğe karşı kazanılan ilk ulusal kurtuluş savaşıdır.
 49. İngiltere’de 1688 yılında ilan edilen İnsan Hakları Bildirisi ile Meşrutiyet yönetimine kesin olarak geçilmiştir.

Bir Cevap Yazın