Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 9. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Cevap Anahtarı

9. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Cevap Anahtarı

9. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı soruları için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

1) Kil vazo, kil tablet, yontulmuş taş aletler, antlaşma metinleri, dibekler(Tahıl öğütme taşları)… (12 puan)

a) Yukarıdakileri kalıntılardan hangileri tarih öncesi döneme ait olabilir?

b) Tarih öncesi döneme ait olmayanları nedeniyle birlikte yazınız.

Cevap:

a) Kil vazo, yontulmuş taş aletler, dibekler(Tahıl öğütme taşları).

b) Kil tablet, antlaşma metinleridir. Çünkü tarih öncesi dönemde yazı yoktur. Yazı olmadığı için yazılı kaynak bulmak imkânsızdır.

2) İlk ve Orta Çağlarda Asya ile Avrupa arasındaki ticari faaliyetler genellikle ticaret yolları vasıtasıyla gerçekleşirdi. Farklı mesafelerdeki bu yolculuk bazen bir kentin ticari bölgesinde sonlanmış veya başka bir kente devam etmiştir. (12 puan)

a) Bu ticaret yollarının isimlerini yazınız.

b) Bu ticari mekanlardan üçümün ismini yazınız.

Cevap:

a) İpek Yolu, Baharat Yolu, Kürk Yolu

b) Karum, Agora, Arasta, Ribat, Çarşı, Bedesten, Kervansaray, Han

3) Bir ülkenin sınırları dışında işgal ettiği, anavatana bağlı olarak yönettiği, genellikle ticari amaçlı alınan yerlere koloni denir. (12 puan)

a) İlk Çağın kolonici devletleri hangileridir?

b) Kolonicilik türlerini yazınız.

Cevap:

a) Fenikeliler, Asurlular, Yunanlar, İyonyalılar.

b) Kara ve deniz koloniciliği.

4) Tarımla birlikte yerleşik yaşama geçişin insanlar için sonuçları neler olmuştur? Yazınız. (10 puan)

Cevap: İnsanlar köyler kurmuşlar ve evler yapmışlardır. Üretim yapabilmek için tarım araç gereçleri, ürettiklerinin fazlasını saklayabilmek için tahıl ambarları yapmışlardır. Fazla ürettiklerini değiş-tokuş yaparak ticari faaliyete başlamışlardır. Tüketici toplumdan üretici topluma geçmişlerdir. Bitki liflerinden elbiseler yapmışlardır.

5) İnsanların yaşadıkları yerlerden başka yerlere gitmesine göç denir. Tarih boyunca yapılan göçlerin ana nedenlerinden üçünü yazınız. (10 puan)

Cevap:

  • İklim koşullarının değişmesi ile yaşam koşullarının zorlaşması
  • Nüfusun artması ile geçim kaynaklarının yetersiz kalması
  • İç çatışmalar ve çekişmeler
  • Başka toplumların saldırıları
  • İnanç gruplarına yönelik baskılar
  • Yönetim değişiklikleri gibi siyasal, ekonomik, dini ve coğrafi etkenler

6) Satrap, Satraplık, Şah gözü, Persler, posta teşkilatı, mutlakıyet kelimelerini kullanarak tarihi bir paragraf yazınız. (10 puan)

Cevap: Pers ülkesinde tüm yetkilerin kralda toplanması sonucu güçlü bir mutlakıyet anlayışı görülmüştür. Kral ülkeyi satraplık adı verilen eyaletlere bölmüş ve başlarına da merkezden atanan valileri (satrap) getirmiştir. Bu valiler her yıl merkezden gönderilen ve şah gözü adı verilen müfettişlerce denetlenmişlerdir. Pers Kralı mutlak otoriteyi sağlayabilmek için tarihteki ilk posta teşkilatını kurarak haberleşmeyi sağlamıştır.

7) Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olduklarını belirtiniz.

a) Yüzeyin üst katmalarında bulunan, kolay işlenebilen, insanların kullandığı ilk maden demirdir. (Y)[bakır]

b) Tarihin bilinen ilk yazılı antlaşması Mısır ve Hititler arasında imzalanan Kadeş Antlaşmasıdır. (D)

c) Tarih öncesi çağlar, dünyanın her yerinde aynı zaman diliminde yaşanmıştır. (Y)[farklı]

d) Birçok etnik unsuru bünyesinde barındıran siyasi organizasyonlara imparatorluk denir. (D)

e) Sümerlerin tanrıları adına yaptırdıkları tapınaklara ziggurat denir. Zigguratlar okul, tahıl ambarı ve rasathane olarak da kullanılmıştır. (D)

f) İyonlar İlk Çağ’daki en güçlü merkezi krallıklardan birisidir. (Y)[şehir devletleri]

g) İbrani inancı olan Musevilik milliyetçi anlayışından dolayı fazla yayılmamıştır. (D)

h) Tanrı tarafından Hz. Musa’ya bildirilen hükümlere Hristiyanlar Eski Ahit demektedirler. (D)

i) Hititlerde soylu beylerden oluşan meclise Tavananna denir. (Y)[pankuş]

Ji) Günümüze kadar keşfedilen en erken tarihli dini ve ayinsel amaçlı mimari yapı Şanlıurfa yakınlarındaki Göbeklitepe’dir. (D)

8) I. Urgakina Kanunları

II. On İki Levha Kanunları

III. Hammurabi Kanunları

Yukarıdaki kanunların doğru bir şekilde eşleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? (4 puan)

İlk Yazılı Kanun   İlk Düzenli Kanun      Modern Hukukun Temeli

a) III.                                II.                                                 I.

b) III.                                 I.                                                 II.

c)  II.                                  I.                                               III.                                             

d) II.                                  III.                                              I.

e) III.                                II.                                                I.

9) Eski Taş Çağına ait bir yerleşim merkezinde aşağıdaki buluntulardan hangisine ulaşılması beklenilmez?(4 puan)

a) İnsan iskeletleri

b) Taş baltalar

c) Mağara resimleri

d) Megaron tipi evler

e) Deniz kabuğundan yapılmış süs eşyalar

10) Mısır uygarlığında Firavun adı verilen krallar kendilerini tanrısal bir varlık olarak görmüşlerdir. Dini ve siyasi yetkiyi kendisinde toplamış ve emirleri tanrı buyruğu olarak kabul edilmişti.

Buna göre Mısır’da

I. Oligarşi

II. Mutlakiyet

III. Teokrasi

Yönetim sistemlerinin hangisinin uygulandığı söylenebilir? (4 puan)

a) Yalnız I

b) Yalnız II

c) I ve II

d) I ve III

e) II ve III

11) Aşağıdaki buluşlardan hangisi uygarlığa Anadolu medeniyetlerinden geçmiştir? (4 puan)

a) Kâğıt

b) Yazı

c) Alfabe

d) Para

e) Güneş yılı esaslı takvim

12) 

 

Yukarıdaki görsel hangi takvime aittir? (4 puan)

a) Hicri takvim

b) Miladi takvim

c) On İki Hayvanlı Türk Takvim

d) Rumi takvim

e) Celali takvim

13) Yazı Mö 3500 yıllarında Mezopotamya’da ortaya çıktı. Böylece mevcut bilgilerin toplanması, iletilmesi ve sonraki kuşaklara aktarılması sağlandı.

Yazıyı bulan ilk uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? (4 puan)

a) Çin

b) Mısır

c) Sümer

d) Asur

e) Hitit 

NOT: Puanlamalar sorularını yanında yazmaktadır.

Süre bir ders saatidir.

BAŞARILAR DİLERİM.

9. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Cevap Anahtarı ile ilgili yazımız hakkındaki görüşlerinizi veya sorularınızı yorum kısmından bize yazabilirsiniz. 

Yasal Uyarı: Öğrencilerin çalışması için hazırlanmıştır. Yazılı izin almadan kullanımı ve yayımlanması yasaktır. Yasağa uymayanlar için hukuki işlem yapılacaktır.

Bir Cevap Yazın