Son Yazılar
Home / 9. Sınıf Tarih / 9. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Test Soruları

9. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Test Soruları

2021-2022 eğitim öğretim yılı 9. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı test soruları halinde yayınlanmıştır. Cevap anahtarı sayfa sonunda yer almaktadır. Burada yer alan 9. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı test sorularını çözerek tarih yazılısına hazırlanabilirsiniz. Sorularınız olursa yorum kısmından yazabilirsiniz.

9. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

Soru 1

Toplumlar açısından zaman göreli ve öznel bir şeydir. Her toplum aslında kendi zamanında yaşar. Bunu tarih boyunca farklı toplulukların kullandıkları takvimlere farklı başlangıçlar belirlemesinde de görüyoruz. Örneğin antik Yunanlılar ilk olimpiyat yılını takvimlerinin başlangıcı olarak kabul etmişlerken Hristiyanlar Hz. İsa’nın doğumunu, Müslümanlar ise Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicretini takvim başlangıcı olarak kabul etmişlerdir. Öte yandan söz gelimi Papua Yeni Gine adasında yaşayan ilkel bir kabile toplumu bu takvimlerin tamamından bağımsız bir zamanı, kendi zamanını yaşamaktadır.
Bu bilgiye dayanarak;
I. Zamanın başlangıcı nesnel olarak ortaya çıkmış ve evrensel kabul görmüştür.
II. Zamanın insan tarafından algılanış biçimi takvimleri oluşmasında ana etkendir.
III.Takvim üretmemiş ve kullanmamış toplulukların zaman algısı yoktur.
yargılarından hangisine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III


Soru 2
Anadolu’da tarih çağlarını yansıtan yerleşim yerlerinden hangisi UNESCO tarafından dünya kültür mirası kapsamına alınmıştır?
A) Öküzini
B) Beldibi
C) Truva
D) Alacahöyük
E) Alişar


Soru 3

“Bütün çabalarım Türk tarihçiliğini modern tarihçilik düzeyine çıkarmaktır. Benim tarih anlayışım devletlerin tarihini ortaya çıkarmaktan ziyade halkın tarihini, halkın geçmişte nasıl yaşadığını, sosyal hayatını, ekonomisini, gündelik yaşantısını ve bunları belirleyen şartları ortaya çıkarmaktır.” diyen
Halil İnalcık’ın tarih bilimi ile ilgili  aşağıdaki ifadelerden hangisini vurguladığı savunulamaz?
A) Tarih bilimini yeni yöntemlerle geliştirmenin gerekliliği 
B) Türk tarihçiliğinin modern yöntemler kullanmasının gerekliliği
C) Tarih biliminin   halkın yaşadığı hayat şartlarını da   önemsemesini
D) Tarihçilerin sadece  devletlerin tarihi ile ilgilenmemelerinin gerektiğini
E) Tarih, biliminin  siyasi olaylar dışındaki gelişmelerle ilgilenmemesi gerektiği


Soru 4
“Tarihin konusu, her türlü insan faaliyetleri ve bu faaliyetlerin yeryüzünde bıraktığı etkili değişimlerdir. Ancak tarih bilimi tanımı gereği her olayı neden-sonuç zincirinde incelediğinden, bu insan faaliyetlerinin de sebeplerini kendisine konu edinir. İşte kavimleri bulundukları yerden göçe zorlayan bir doğa olayı, örneğin kuraklık, böylece tarihin konusu oluverir…”
diyen bir tarihçi, tarihin konusu ve kapsamı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?
A) Meydana geldiği zamanın şartlarını yansıttığını
B) Birden çok sebebinin olabileceğini
C) Geçmişte yaşanmış olaylar olduğunu
D) Yalnızca insan faaliyetleriyle sınırlanamayacağını
E) Tarihi bilgilerin değişebilir olduğunu


Soru 5

Zeren: “İzmir’de ve Büyük Menderes Nehri’nin Ege Denizi’ne döküldüğü bölgede yaşamışlardır…” diye bahsetti. Nil Bengisu: “Demokratik rejim ve hukuk devleti niteliklerini taşıyan ilk şehir devletleri burada ortaya çıkmıştır. ‘İlk Çağ’ın Rönesans Dönemi’ olarak adlandırılan kültür, Avrupa kültürünün de özünü oluşturmuştur.” derken,  Şevval: Thales (Tales), Herodotos, Hipokrates (Hipokrat), Hythagoras (Pisagor) gibi bilim insanları felsefe, tıp, tarih, astronomi, matematik vb. alanlarda önemli bilimsel çalışmalar yapmışlardır.”  diye devam etti. Bu diyalogda sözü edilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Romalılar
B) Akadlar
C) Urartular
D) Hititler
E) İyonlar


Soru 6

Millî Mücadele yıllarında Ankara’nın tarihini araştıran bir tarihçinin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez?
A) Elde ettiği bilgileri birbiri ile karşılaştırma
B) Disiplinler arası işbirliği yapma
C) Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurma
D) Objektif bir tutum sergileme
E) Tarihsel olayları gözlemleme


Soru 7

Tarih öncesi devirler sadece Mısır’da sırasıyla yaşanmış, diğer yerlerdeki topluluklar başka uygarlıklardan etkilendikleri için devirlerin başlangıç ve bitiş zamanlarında farklılıklar görülmüştür. Bu durumun yaşanmasında Mısır’ın hangi özelliğinin etkili olduğu söylenemez?
A) Dışarıdan göç almaması
B) Etrafının doğal engellerle çevrili olması
C) Dışarıyla ticari faaliyetlerinin zayıf olması
D) Kendine özgü bir yazı kullanması
E) İşgallerle çok karşılaşmaması


Soru 8
Sümerler tarafından bulunan çivi yazısı Anadolu’da yaşayan uygarlıklar tarafından da kullanılmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Anadolu uygarlığının Sümerlilere dayandığının
B) Anadolu’nun kültürel açıdan daha gelişmiş olduğunun
C) Sümerlilerin yazı tekniği ile  farklı uygarlıkları etkilediğinin
D) Anadolu uygarlığının Sümerlileri etkilediğinin
E) Sümerlilerin Anadolu’yu ele geçirdiklerinin


Soru 9

I. Arkeoloji II. Paleografya III. Epigrafya Yukarıda verilenlerden hangileri, Tarih Öncesi Dönemlerin araştırılmasında tarihe yardımcı olan bilim dalları arasında gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III


Soru 10
Herhangi bir yüzyılda dünyanın her yerinde aynı siyasi, sosyal, kültürel özelliklerin görülmesi beklenemez. Örneğin Anadolu’da Demir Çağı’nın yaşandığı bir dönemde, dünyanın başka bir yerinde Tunç Çağı ya da Bakır Çağı yaşanabilmektedir. Buna göre; I. Zaman dilimleri evrensel değildir. II. Tarihi sınıflamak yanlıştır. III. Çağlar bölgesel özellik gösterebilmektedir. yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

Soru 11

Medeniyetlerin varlıklarını ve gelişimlerini destekleyen koşullar incelenirken öncelikle üzerinde var olunan mekân ele alınmalıdır, çünkü mekânın sahip olduğu özellikler, bütünüyle insanın ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerinin türü ve sınırını belirlemektedir. Bu bilgiye göre aşağıdaki medeniyetlerin ekonomik faaliyetlerine bakıldığında hangisi yanlış eşleştirilmiştir?   
A) İyon – Ticaret
B) Frigya – Tarım
C) Urartu – Ticaret
D) Lidya – Ticaret
E) Hitit – Tarım


Soru 12
Mısır medeniyeti, kendine özgüdür. Diğer medeniyetlerden fazla etkilenmez ama kendisi birçok medeniyeti etkiler. Ayrıca Mısır medeniyeti çok fazla istila ve saldırıya uğramamıştır.   Sözü edilen bu durumun en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Askerî alanda güçlü olması
B) Etrafının surlarla çevrili olması
C) Güçlü uygarlıklarla dost olması
D) Tıp alanında gelişmiş olması
E) Çevresinde doğal engeller bulunması 

Soru 13

Tarihi dönemlere ayırmak tarihçiliğin kaderidir. Bunun, tarih okuyanlar açısından pratik bir fayda sağladığı doğrudur. Ancak tarihin aslında bir bütün olduğunu ve kendi kendisini dönemlere ayırmadığını unutmamalıyız. Tarihi dönemlere ayıran doğa ya da olaylar değil, tarihçiler veya düşünürlerdir. Bu durum da aynı konuda farklı yaklaşımları beraberinde getirebilir. Söz gelimi Orta Çağ’ın kapanışı için J. Gutenberg’in 1445’te matbaayı icadı, Christoph Colomb’un (Kristof Kolomb) 1492’de Amerika kıtasını keşfi, Martin Luther’in 1517’de Protestanlık Bildirisi’ni ilânını önerenler mevcuttur. Bu bilgiye dayanarak;
I. Tarihin belirli dönemlere ayrılması tarihçi için gerekliliktir.
II. Tarihi dönemlere ayırmak pratik açıdan öğrenmeye kolaylaştırıcı etki yapar.
III. Tarihi dönemlerin başlangıç ve bitişleri tarih yazıcılarına göre değişkenlik gösterebilir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Soru 14

Malatya yakınlarındaki Arslantepe kazı bölgesinde bir prens mezarının içinde MÖ 3300 yıllarına ait üzerleri işlemeli kılıçlar bulundu. Böylece Alacahöyük’teki kılıcın en eski kılıç olma bilgisi geçerliliğini yitirdi. Buna göre:
I. Tarih bilimi kendini yenileyen bir dinamizme sahiptir. II.Tarihçiler yeni araştırmalarla tarihî bilgileri güncellemektedirler.
III.Alacahöyük’te kültürel etkileşim yaşanmıştır. çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

Soru 15

I. Türk, II. Moğol, III. Tibet Çin Medeniyeti’nin yukarıda yer alan kültürlerden hangileri ile etkileşimde olması beklenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

Soru 16

Geçmişteki insan faaliyetlerini, neden-sonuç ilişkisi içerisinde yer göstererek ve belgelerden yararlanarak araştıran bilim dalına tarih denir. Bu tanımda tarih biliminin hangi özelliğine yer verilmemiştir?

A) Kaynaklardan faydalandığı
B) Nedenselliğe sahip olduğu
C) Kronolojiye yer verdiği
D) Eski devirleri aydınlattığı
E) Olayların geçtiği mekânı belirttiği

Soru 17
Yunan Uygarlığı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Demokrasi anlayışının ilk izleri görülmüştür.
B) Polis adı verilen şehir devletlerinden oluşmuştur.
C) Botanik ve zooloji alanlarının temelleri atılmıştır.
D) Aristokrat sınıfının yönetimdeki etkisi büyüktür.
E) Yazılı hukuk kurallarının ilk örneklerini vermişlerdir.

Soru 18

Anadolu’daki kazılarda bulunan;

I.Sulama kanalları,

II. Altın takılar,

III.Tapınaklar gibi buluntulardan hangileri özel mülkiyetin varlığına kanıt olabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

Soru 19

Abdullah Hoca’nın tarih dersinde: “Madencilik ve maden işletmeciliğinde çok başarılı olmuşlardır. Tarıma önem vermişler, bu amaçla baraj ve sulama kanalları yapmışlardır. Çok tanrılı bir inanışa sahip olan bu uygarlık en büyük tanrısı, savaş tanrısı Haldi’dir. Aynı zamanda öldükten sonra yaşamın devam ettiğine inanmışlar, ölülerini yakarak ya da yakmadan oda şeklindeki mezarlara gömmüşlerdir.” diyerek bahsettiği Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Frigya
B) Urartu
C) Hitit
D) İyon
E) Asur

Soru 20

Mısır bölgesindeki bir topluluğun nüfus artış hızı ve çokluğuyla ilgili tarihsel bir rivayeti inceleyen tarihçi İbn Haldun, söz konusu rivayetin kabul edilebilir olmadığını belirterek reddetmiştir. Rivayeti reddetmesini şu sözlerle açıklamıştır: “Çünkü bu rivayet fizik ve tabiat kanunlarına aykırı.” İbn Haldun’un tarihsel bir rivayeti reddederken kullandığı bu metoda bakılarak tarih bilimi hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A) Bir araştırma alanı olarak tarihi diğer bilim dallarından bağımsız düşünmemek gerekir.
B) İyi bir tarihçi olmak için sadece tarih bilmek yeterli değildir.
C) Bir bilim dalı olarak tarih, diğer bilim dallarıyla devamlı ilişkili olmayı gerektirir.
D) Tarihçi ele aldığı konulara farklı bakış açılarından bakabilmelidir.
E) Tarihçi olayın geçtiği mekanda ve zamanda araştırma yapmadan yargıda bulunmamalıdır.

Soru 21
İlk Çağ’da Mezopotamya’da hem kültür hem de ticaret merkezi hâline gelmiş şehir aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sard
B) Kültepe
C) Ninova
D) Lagaş
E) Tuşpa

Soru 22
“Uygarlık” kavramını, “kültür” kavramından farklı kılan temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kısa süre içinde oluşması
B) İnsanlığın ortak malı olması
C) Yalnızca bilim teknik değerlerini içine alması
D) Bir milletin gelişimini ifade etmesi
E) Dar bir sosyal çevreye hitap etmesi

Soru 23
“Destana adını veren Şu, MÖ 4.yüzyılda yaşadığı düşünülen bir Türk hükümdarıdır. Onun yaşamı etrafında şekillenen bu destan Türk yurdunun batılı bir hükümdar tarafından işgalini anlatır.” İskitlerin, Şu Destanı’nda bahsedilen batılı hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Büyük İskender
B) Mete Han
C) Oğuz Kağan
D) Tomris Hatun
E) Boğarık Hatun

Soru 24

I.Büyük İskender’in, satraplık idaresini uygulaması II. Anadolu medeniyetlerinde çivi yazısının kullanılması III.İbranilerin Musevilik dinine inanmaları Yukarıdaki gelişmelerden hangileri toplumlar arası etkileşime örnek olarak gösterilemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve II


Soru 25

I. Sümerler II. Yunan Medeniyeti III. Hititler Yukarıda verilen İlk Çağ uygarlıklarından hangileri şehir devletleri şeklinde örgütlenmişlerdir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

9. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Cevap Anahtarı

1-B    2-C    3-E    4-D    5-E    6-E    7-D    8-C    9-A    10-D    11-C    12-E    13-E    14-C    15-E    16-C    17-E 18-B    19-B    20-E    21-C    22-B    23-A    24-C    25-C  

Diğer sınıflarının tarih yazılı soruları için bu bağlantıyı tıklayınız.

“2021-2022 eğitim öğretim yılı 9. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı test soruları” yazımız hakkında soru ve görüşlerinizi yorum kısmından yazabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın