Son Yazılar
Home / 10.Sınıf Tarih / 10. Sınıf Tarih Dersi 5. Ünite Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Tarih Dersi 5. Ünite Ders Kitabı Cevapları

İçindekiler

10. Sınıf Tarih Dersi 5. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 122

II. Mehmet, İstanbul’u fethetmek için ne gibi hazırlıklar yapmıştır?

1- Bizans’a yardım etme ihtimalleri olan Mora ve Arnavutluk üzerine kuvvet göndererek buradan gelecek yardımları engelledi. Bu hamlesiyle genç padişah, fethe giden süreçte gerekli hazırlıkların daha rahat yapılması için zaman kazandı.

2- Venedik’le yapılan antlaşma yenilenirken Macarlarla üç yıllık bir mütareke yapıldı. Sırp despotu ve Bosna kralının Osmanlı Devleti tarafında yer alması sağlandı.

3- II. Mehmet’in İstanbul kuşatmasıyla ilgili hazırlıkları arasında Bizans’a, denizden gelebilecek her türlü yardımı önlemek ve deniz yolu güvenliğini sağlamak da vardı. Bu amaçla Karadeniz’e geçişi kontrol altına almak için Anadolu Hisarı’nı tamir ettirdi ve tam karşısına Rumeli Hisarı’nı yaptırdı.

4- Gelibolu’da bulunan eski gemileri tamir ettirdi ve yeni yapılanlarla birlikte 350-400 gemiden oluşan bir donanma oluşturdu.

5- ŞAHİ adı verilen büyük ölçekli toplar döktürüldü.

6- Karamanoğulları üzerine bir sefer düzenlenerek Anadolu’dan gelebilecek bir tehlike önlendi.

7- Ok ve mermi atışlarına dayanıklı olan Rumların “şehirler alan” ismini verdikleri tekerlekler üzerinde yürüyen kuşatma kuleleri yapıldı.

8- İstihkâm bakımından önemli hazırlıklar yapılarak surların tahribi için lağımlar (tüneller) açıldı.

I. Süleyman Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nin gücünün zirvesine çıkmasının nedenleri nelerdir?

1- Tek erkek çocuk olduğu için taht kavgasına girmemesi, siyasî istikrarın sağlanmış olması,

2- Anadolu Türk birliğini sağladığı için Türk beylikleriyle uğraşmak zorunda kalınmaması,

3- Doğuda Safevi tehlikesinin bertaraf edilmiş, Mısır’ın fethi ile devletin hazinesinin doldurmuş ve Osmanlı Devleti’nin güneyinin güvence altına almış olması,

4- Çıkardığı kanunlarla adaletin tesis edilmesi, halkın devlete bağlılığının sağlanmış olması,

5- Hakimiyet mücadeleleri, mezhep çatışmaları,… içinde boğuşan Avrupa devletleri arasında akıllıca yürütülen politikalarla, bir denge unsuru olması I. Süleyman Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nin gücünün zirvesine çıkmasını sağlamıştır.

XVI. yüzyıllarda Osmanlı Devleti hangi devletlerle mücadele etmiştir?

– Safeviler

– Avusturya

– Macaristan

Kızılelma Ülküsü’nün Türk siyasi tarihine etkileri nelerdir?

– En eski kaynaklardan başlayarak kızılelma tabirinin nereden geldiği açıkça belirtilmeksizin “erişilmesi istenen ülkü, elde edilmesi amaçlanan muhayyel yer” anlamında kullanıldığı görülmektedir. 

– Kavram zamanla, gerçekleştirilmesi düşünülen idealleri ve alınması gereken yerleri belirleyen bir sembol haline dönüşür. Orta Asya’da Oğuz Türkleri için kızılelma, hangi yöne giderlerse gitsinler hedefleri ve kazandıkları zaferin adı haline gelir.

– Oğuzlar, Selçuklular ve Osmanlılar tarafından Roma ve Bizans imparatorluklarının hâkimiyeti altındaki ülkelerin fethedilmesiyle Türkler’in cihan hâkimiyetinin gerçekleşeceği düşüncesine varılması birbirini tamamlayıcı mahiyette ideallerdir.

– Kızıl Elma ülküsü özellikle yeniçeriler arasında yaygınlaştırılmış ve onların savaşma azmini yüksek tutmak için kullanılmıştır.

– Tanzimat’tan sonraki yıllarda hemen hemen unutulmaya yüz tutan bu sembole yeni bir anlam kazandırmaya çalışan Ziya Gökalp de kızılelmayı, çökmekte ve dağılmakta olan Osmanlı Devleti yerine bütün Türklerin bir araya gelerek kuracakları ve yüzyıllardır özlemini çektikleri Turan ülkesiyle eş anlamda kullanılmıştır.

10. Sınıf Tarih Dersi 5. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 123

Osmanlı Devleti’nin İstanbul’un Fethi’nden önceki Batı siyasetinin genel özellikleri nelerdir?

– Osmanlı Devleti İstanbul’un fethinden önce batı siyaseti olarak başarılı bir fetih politikası takip etmiş,

– Gaza ve cihad düşüncesi ile fetihler yapılmış,

– Fethedilen yerlere Müslümanların Türklerin yerleştirilmesi için iskan politikası takip edilmiş,

– Fethedilen yerlere mimari eserler yapılarak fetih edilen yerler bayındır hale getirilmiş,

 Fethedilen bölgelerdeki halkın diline, dinine, yaşantısına  müdahale edilmemiş, mal ve mülküne dokunulmamış, adil bir yönetimle halkın devlete bağlılığı sağlanmıştır.

10. Sınıf Tarih Dersi 5. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 124

“Dünya tek bir devlet olsaydı, başşehri İstanbul olurdu.” Napoleon’un bu düşüncesinin sebepleri neler olabilir?

İstanbul, stratejik ve jeopolitik önemi nedeniyle tarih boyunca hemen hemen her milletin ilgisini çekmiştir. Çünkü;

1- İstanbul, coğrafi konumu itibariyle önemli deniz ve kara yolları üzerinde bulunmaktadır.

2- Tarihî seyir içerisinde bu şehir, ticaret yollarının kesiştiği bir merkez hâline gelmiştir.

3- Karadeniz ve Akdeniz kültürlerini birleştiren önemli bir kültür merkezi olması , şehre ayrı bir önem kazandırmıştır.

Pedro, İstanbul’u diğer önemli Avrupa şehirleriyle kıyaslamanın büyük yanlışlık olacağını hangi gerekçelerle söylemiş olabilir?

Osmanlılara Esir Düşen Pedro’ya Göre İstanbul

“Önemli bir şehirde bulunması gereken özellikleri göz önünde tutarak İstanbul’u; Roma, Venedik, Milano, Napoli, Paris ve Lyon’la kıyaslamaya girişmek pek büyük bir yanlışlık olur. Hepsini de gördüğüm bu şehirlerin önemlerini ve genişliklerini, mevkilerini ve güzelliklerini, ticaretlerini ve bolluklarını hep bir araya toplasak da yine İstanbul’u tutturamayız. Bunu, hisse kapılarak veya yalnız bir tarafı dinleyerek edindiğim bilgilere dayanarak söylüyorum sanmayın. Bu dediğime, her yönden incelemelerde bulunduktan sonra vardım. İstanbul’un bütün özelliklerini anlatabilmek için bir ömür yetmez.”

Pedro, İstanbul’u diğer önemli Avrupa şehirleriyle kıyaslamanın büyük yanlışlık olacağını hangi gerekçelerle söylemiş olabilir?

– Coğrafi konumu sebebiyle stratejik öneme sahip olması,

– Hristiyanlar için kutsal bir şehir olması,

– Ticaret hacminin yüksek olması,

– Jeopolitik konumu sebebiyle stratejik öneme sahip olması, onu diğer önemli Avrupa şehirleriyle kıyaslanamayacak bir öneme sahip olmasını sağlamıştır.

10. Sınıf Tarih Dersi 5. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 125

İstanbul’un tarihte birçok kez kuşatılmasına rağmen bu kuşatmaların başarısız olması, şehrin hangi özelliklerinden kaynaklanmaktadır?

1- İstanbul’un yüksek ve günün toplarıyla yıkılamayacak kadar güçlü surlarla çevrili olması,

2- Bizans’ın, yakarak öldürme ve tahrip etme özelliğine sahip, sıvı hâlde bulunan etkili bir silah olan “Grejuva” yani Grek ateşini kullanması,

3- Avrupalı devletler için ekonomik, siyasi ve özellikle de dinî önem taşıyan Bizans’ın kara ve deniz yolu ile Avrupa’dan yardım alması,

4- Savaş stratejilerinin iyi planlanmamış olması.

10. Sınıf Tarih Dersi 5. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 129

İstanbul’un fethine “Feth-i Mübin” denmesinin nedeni nedir?

Feth-i Mübin, açık ve parlak zafer anlamlarına gelip, İstanbul’un Fethi müjdesini bildiren İslamî gelenek, İstanbul’un fatihi olacak sultana büyük bir manevi güç sağlayacak olması nedeniyle  Hz. Osman döneminden itibaren Türk ve İslam devletleri tarafından alınmak istenilen bir şehir olmuş, şehir pekçok kez kuşatılmış olmasına rağmen alınamamıştı. Bu bakımdan da II. Mehmed, Müslümanların bir ideali olan İstanbul’u fethederek Hz. Muhammed’in övgüsüne layık olmuş, bu büyük zafer İslam dünyasında sevinçle karşılanarak “Feth-i Mübin” olarak isimlendirilmiştir.

10. Sınıf Tarih Dersi 5. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 130

Fatih’in, merkezî otoriteyi güçlendirmek istemesinde İstanbul’un Fethi’nin etkileri neler olabilir?

İstanbul’un Fethi, Fatih’e iç siyasette önemli bir mevki sağlayıp onun otoritesini güçlendirmiş ve gerçekleştireceği merkezî bir kurumsallaşmaya da imkân vermiştir.

10. Sınıf Tarih Dersi 5. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 131

Otranto Fethi’nin amaçları neler olabilir?

Kızılelma

Fatih Sultan Mehmet’ten beri Osmanlılar; Roma’yı fethetmeyi, Kızılelma’ya ulaşmayı hedefliyordu. İstanbul’a sahip olması sıfatıyla Fatih, Roma üzerinde de hakkı olduğunu ilan ediyordu. Bu amaçla Fatih, Gedik Ahmet Paşa emrinde bir orduyu İtalya üzerine gönderdi. Paşa, 1480’de Otranto’yu alarak kaleye 500 kadar asker yerleştirdi. Ancak 1481’de Fatih’in ölümü, Osmanlıları daha fazla ileri gitmekten alıkoydu. Otranto’da kalan 500 Osmanlı askeri, kaleyi Napoli kralına terk etmek zorunda kaldı ve kralın hizmetine girerek İtalya Harplerinde yararlı hizmetlerde bulundu

Otranto Fethi’nin amaçları neler olabilir?

1- Kızılelma hedefine ulaşmak, dünya devleti düşüncesini gerçekleştirmek,

2- Roma’yı fethetmek istemiştir. Roma’nın fethinin İstanbul’dan sonra Hıristiyanlık dünyası için tam bir yıkılış olacağı düşünülmüştür.

10. Sınıf Tarih Dersi 5. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 132

Cem Sultan’ın vefatı Osmanlı Devleti’nin Avrupa ile ilişkilerinde ne gibi değişikliklere yol açmıştır?

– Avrupalı devletler ve Papalık Şehzade Cem’in oğlu Murad ve iki torununu bir tehdit ve şantaj aracı olarak kullanmıştır.

– Osmanı Devleti, Cem Sultan’ın ölümünden sonra dış politikada daha aktif bir siyaset izlemeye başlamıştır.

10. Sınıf Tarih Dersi 5. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 133

Yavuz Sultan Selim Dönemi’nde, Osmanlı Devleti’nin Doğu’ya yönelik siyaset izlemesinin amaçları nelerdir?

– Doğu sınırlarını güvenlik altına almak,

– Safevi Devleti’nin (Şah İsmail) Anadolu’yu ele geçirmek için uyguladığı Şii propagandasını önlemek,

– Safevilerin Osmanlı Devleti’nin düşmanları ile ittifak kurmasını önlemek,

– Baharat Yolu’nun kontrolünü ele geçirerek Osmanlı Devleti’nin ekonomik gücünü artırmak.

10. Sınıf Tarih Dersi 5. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 135

Yavuz Sultan Selim’in, Safevi Devleti üzerine kararlı bir şekilde gitmesinin sebepleri nelerdir?

1- Doğudan gelecek tehlikelere karşı Anadolu’yu güvence altına almak,

2- Tebriz-Halep ve Tebriz-Bursa İpek Yolu’nun kontrolünü ele geçirmek,

3- Safevi Devleti’nin Anadolu’da Şii propagandası yapmasını önlemek,

4- Safevilerin Osmanlı Devleti’ne karşı işbirliği yapmasını engellemek,

5- Safevi Devleti’nin, Doğu Anadolu topraklarında etkisini kırmak.

10. Sınıf Tarih Dersi 5. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 138

Padişahların halife unvanını almaları, Osmanlı siyasi hayatında ne gibi değişikliklere neden olmuştur?

Osmanlı Devleti’nin yönetim sistemi, Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi’ne kadar monarşik bir özellik taşırken 1517’den itibaren halifeliğin Osmanlı’ya geçmesiyle devlet yönetimi monarşik yapının yanında teokratik (dine dayalı) bir yapıya  da bürünmüştür.

Ancak Osmanlı Devleti’nin teokratik yönetim anlayışı kendine has özellikler taşımış, Osmanlı Sultanı, halife unvanını kullanmakla birlikte, dinî görüş ve fetvaları şeyhülislamdan almıştır.

10. Sınıf Tarih Dersi 5. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 139

Osmanlı Devleti’nin Habsburg İmparatorluğu’na karşı Fransa’ya destek vermesinin amaçları neler olabilir?

1- Fransa’yı Osmanlı Devleti’nin yanına çekip, Hristiyan birliğini parçalamak,

2- Osmanlı Devleti için tehlike oluşturan Şarlken’e karşı Fransa’yı destekleyerek denge oluşturmak.

10. Sınıf Tarih Dersi 5. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 141

Daha önceki padişahlar da kanun yaptığı hâlde I. Süleyman’a niçin Kanuni denmiştir?

 I. Süleyman’a “Kanuni” unvanının verilmesinin gerekçeleri arasında sınırlı yasama yetkisi kullanmasına rağmen en çok ve en derli toplu kanunların Sultan Süleyman Dönemi’nde düzenlenmiş olması yer alır. Sultan Süleyman Dönemi’ne ait iki yüzden fazla kanunname bulunmaktadır.

– Yine Kanuni unvanının verilmesine sebep olarak mevcut kanunların kendisi başta olmak üzere herhangi bir fark gözetilmeden herkese adil bir şekilde uygulanmış olması gösterilir. 

10. Sınıf Tarih Dersi 5. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 142

Martin Luther’in başlattığı Protestanlık hareketinin, Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki ilerleyişi üzerindeki etkileri nelerdir?

Avrupa’daki bu siyasi durum, Osmanlı Devleti’ne Avrupa ile doğrudan ilgilenme ve kendisine karşı oluşabilecek bir Haçlı birliğini parçalanmasına imkân sağlamıştır.

10. Sınıf Tarih Dersi 5. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 143

Fransuva’nın Kanuni’den yardım istemesinin gerekçeleri nelerdir?

XV ve XVI. yüzyıllarda dünya gücü olan Osmanlılar, uyguladığı uzun vadeli stratejiyle Avrupa siyasetini ve ekonomisini belirleyen başlıca devletlerden biri hâline gelmiştir. Bu nedenle Avrupalılar, XV. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nden yardım istemeye başlamıştır.

Fransuva’nın Osmanlı Devleti’ni bölge siyasetinde belirleyici bir güç unsuru olarak görmesi onun Kanuni Sultan Süleyman’dan yardım istemesinin en önemli gerekçesidir.

10. Sınıf Tarih Dersi 5. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 145

Avusturya arşidükünün protokolde Osmanlı sadrazamına eşit sayılması ne anlama gelmektedir?

Avusturya, Osmanlı Devleti’nin üstünlüğünü kabul etmiştir.

10. Sınıf Tarih Dersi 5. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 150

XVI. yüzyılda Avrupa’da Türklere karşı ilginin artmasının sebepleri neler olabilir?

– Özellikle Kanuni Sultan Süleyman döneminde ard arda kazanılan zaferler ile birlikte Osmanlının Avrupa içlerine doğru ilerlemesi ve hatta Viyana kapılarına dayanması,

– Kutsal Roma İmparatorluğu karşısında varlığını tehdit altında hisseden devletlerin dahi Osmanlı Devleti’ne başvurması, Avrupa’da bu devletler sisteminin güçlü bir üyesi olarak dünya siyasetine yön veren bir devlet olarak görülmesi, Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki etkinliğini arttırmış, Avrupa’da Türklere karşı ilginin artmasını sağlamıştır.

Devletlerin rekabetlerinde uyguladıkları stratejileri etkileyen önemli unsurlar neler olabilir?

Özellikle Karadeniz’de ticari çıkarlarını kaybetmek istemeyen Cenevizliler ile Akdeniz hakimiyeti İçin Osmanlı Devleti ile yarışan Venedikliler bu çıkarları kaybetmemek için Osmanlı Devleti ile doğrudan savaşa girmek istememişler, ittifaklara ve Papa’dan gelen yardım çağrılarına kayıtsız kalıp,  zaman zaman kendi gemilerini dahi Osmanlı Devleti’nin hizmetine sunarak dostane ilişkiler kurmak istemişlerdir.

10. Sınıf Tarih Dersi 5. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 152

Osmanlı Devleti’nin XVI. yüzyılda izlediği dış siyasetin uzun vadede etkileri neler olabilir?

Osmanlı Devleti, bir dünya gücü hâline gelmiştir. Müslümanların koruyuculuğunu üstlenmiştir. Dünyanın adaletle yönetilmesini sağlamıştır.

10. Sınıf Tarih Dersi 5. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 153

Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki millî devletleri desteklemesinin amaçları neler olabilir?

– Kutsal Roma Germen İmparatorluğu’nun gücünü kırmak,

– Dünya siyasetinde güç dağılımında denge sağlamak,

– Avrupa devletlerin birlik olarak Osmanlı Devleti’ne karşı bir güç oluşturmasını engellemek istemiştir.

10. Sınıf Tarih Dersi 5. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 154

Kanuni Sultan Süleyman’ın donanma için büyük bir harcama yapmasının gerekçeleri nelerdir?

 Şarlken’in denizlerdeki hakimiyetine son vermek,

– Karada olduğu gibi deniz de hakimiyetini korumak.

10. Sınıf Tarih Dersi 5. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 155

İspanya’daki Müslüman ve Yahudilere yardım edilmesi, Osmanlı Devleti’nin hangi özelliğini ortaya koymaktadır?

Nerede mazlum bir millet halk varsa Osmanlı Devleti tüm imkânlarıyla onun yanında yer almaya çalışmış, engin hoşgörüsünü ve adaletini sadece hakimiyeti altındaki halkına değil, tüm insanlara göstermiştir.

10. Sınıf Tarih Dersi 5. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 156

Aynı dönemde Osmanlı Devleti, sınırları içerisindeki gayrimüslimlere nasıl davranıyordu?

Çeşitli din, dil, milliyet ve kültüre mensup zümrelerden meydana gelen Osmanlı toplumu, hiçbir ayrım yapılmaksızın, eşitlikçi bir anlayışla huzur ve barış içerisinde yönetilmiş, dinler arası çatışmayı ve hoşnutsuzluğu körükleyecek haksız bir uygulama söz konusu olmamıştır.

10. Sınıf Tarih Dersi 5. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 157

XV ve XVI. yüzyıllarda Osmanlı Devleti dünya gücü hâline gelirken stratejik rakiplerine karşı uyguladığı politikalar nelerdir?

– Kendisine karşı ittifaklar oluşmasına engellemeye yönelik politikalar izlemiştir. ( Kutsal Roma İmparatorluğu karşısında varlığını tehdit altında hisseden devletler, Osmanlı Devleti’ne başvurdu. Osmanlı Devleti de Habsburgların Avrupa’da siyasi üstülüğüne karşı başta Fransa olmak üzere bu devletleri destekledi. )

– Avrupa’daki muhalif hareketleri desteklemiştir. ( Protestanlığın yayılması için uygun zemini oluşturmuştur. Protestanları bu şekilde teşvik etmek ve desteklemek Avrupa’da Osmanlı siyasetinin temel politikalarından biri olmuştur. Böylece Hristiyan birliğini parçalanmış hâlde tutmak ve Habsburgları zayıflatmak amacı izlenmiştir. )

– Osmanlı Devleti’nin XV ve XVI. yüzyıllarda izlediği siyasetin bir diğeriyse Fransa, İngiltere ve Hollanda gibi millî monarşileri; Kutsal Roma İmparatorluğu’na karşı destekleme siyasetidir.

10. Sınıf Tarih Dersi 5. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 159

Coğrafi Keşifler’de ekonominin ön plana çıkmasının nedenleri neler olabilir?

Ticaretin ve kentlerin gelişmesiyle derebeylikler zayıflamaya başlamış ve krallıklar kısa zamanda güçlenmiştir. Her biri Avrupa’nın farklı coğrafi bölgelerinde güçlenen krallıkların arasında rekabet başladı. Bazı Avrupalı krallar zengin olmak, güçlü olmak ve ticarette öne geçmek istedi. Zenginlik, güç, yeni etkinlik alanlarının bulunması ancak yeni keşiflerle sağlanabilirdi.

10. Sınıf Tarih Dersi 5. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 160

Coğrafi Keşifler’in Osmanlı Devleti’ne etkileri nelerdir?

1- Coğrafi Keşifler sonucunda o zamana kadar ticarette vazgeçilmez taşımacılık yolları olan Baharat Yolu ve İpek Yolu yerini denizlere bıraktı. Değişen ticaret yolları, Osmanlı Devleti’nin büyük ekonomik kayıplara uğramasına neden oldu. 

2- Keşiflerden sonra Avrupa’ya bol miktarda altın ve gümüş girmesi ve bunların Osmanlı pazarlarında kullanılmaya başlamasıyla Osmanlı ekonomisi büyük zarar görmüştür. Piyasalarda pahalılık ve enflasyon yaşanmıştır.

3- İngiltere ve Fransa’nın denizlerde güçlenmesi ve ekonomik piyasayı ele geçirmesi Osmanlı Devleti’ni bu devletlere karşı yeni ortaklar aramaya yöneltti. Deniz ticaretini canlı tutmak ve ekonomik kayba uğramak istemeyen Osmanlı Devleti Fransa başta olmak üzere Avrupa devletleri ile ticari ayrıcalıklar içeren antlaşmalar imzalamıştır.

4- Teknolojilerini  yenileyen Avrupa devletleri denizlerdeki etkinliklerini artırmış ve Osmanlı Devleti’nin denizlerdeki etkinliği zayıflamıştır.

5- Avrupa mallarının kapitülasyonlar sebebiyle ülkeye girmesinin kolay olması da Osmanlı üreticisini de zor durumda bırakmış, Osmanlı devletinde kervan yollarında çalışan işçiler ve zanaatkarlar işsiz kalmışlardır ve ekonomileri bozulmuştur. Bu durum da Osmanlı devletinde ekonomik sıkıntıların neden olduğu Celali İsyanları’na ortam hazırlamıştır.

6- Coğrafi Keşifler, Müslüman ülkeler açısından büyük zararlara neden olmuştur. İslam ülkeleri yoksullaşmış, Türkistan Hanlıkları giderek zayıflamış ve Ruslar karşısında gerilemiştir.

7- Keşif hareketleri Avrupa’nın Türklere bağımlı olmaksızın ticaret yapabilmelerine, yeni ürünlerle insan kaynaklarını Avrupa’ya taşıyabilmelerine ve sömürgelerde büyük çiftlik tarzı üretim ile zenginliklerini artırabilmelerine neden olmuştur.

10. Sınıf Tarih Dersi MEB Yayınları 5.Ünite Ölçme Ve Değerlendirme Sorularının Cevapları için tıklayınız.

Bir Cevap Yazın