Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 9. Sınıf Tarih Dersi Sorumluluk Sınavı (2020-2021)

9. Sınıf Tarih Dersi Sorumluluk Sınavı (2020-2021)

Merhaba değerli arkadaşlar. 9. Sınıf Tarih Dersi sorumluluk sınavı 9. Sınıftaki tarih dersi ünitelerinin hepsini kapsamaktadır. Sorular ünitelere orantılı dağıtılmıştır. 9. Sınıf Tarih Dersi sorumluluk sınavı yazımız ile ilgili görüşlerinizi yorum kısmından yazabilirsiniz. www.tarihyolu.com olarak sınavlarınızda başarılar dileriz.

9. Sınıf Tarih Dersi Sorumluluk Sınavı

-SORULAR-

1-) Bilgi:  İnsan topluluklarının eski zamanlardan günümüze kadar geçirmiş olduğu faaliyetler tarihin konusunu oluşturur. Kısacası tarihin konusu insandır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarihin konusudur? İşaretleyiniz. [8 puan]

·        (     ) Depremlerin oluşumu

·        (     ) Kavimler Göçü

·        (     ) Malazgirt Savaşı

·        (     ) Yağmur yağması

·        (     ) Milli spor müsabakaları

·        (     ) Yöresel halk oyunları 

2-) Bilgi: Hayat içerisinde tek tek meydana gelen değişmelere olay (vaka) denir. Olaylar belirli bir süre içerisinde gerçekleşir. Aynı türdeki olayları bir bütün olarak anlatmak için kullanılan ve süreklilik gösteren gelişmelere ise olgu denir. Aşağıda size verilen gelişmelerin olay veya olgu olduklarını yazınız. [8 puan]

 • Talas Savaşı   [           ]
 • İstanbul’un bir Türk şehri haline gelmesi[           ]
 • Türkiye’nin çağdaşlaşması   [           ]
 • Yazı ve matbaanın bulunması   [           ]
 • Balkanların Fethi    [           ]
 • Bilgi birikiminin ve aktarımın kolaylaşması  [           ]
 • Balkanların Türk yurdu haline gelmesi    [           ]
 • Türkiye’nin Çağdaşlaşması   [           ]

3-)Bilgi: Bir işin, bir oluşun geçtiği, geçeceği ve geçmekte olduğu süreye zaman denir. İnsanlar ilk çağlardan itibaren zamanlarını belirleme ihtiyacı duymuşlardır. Zamanı, yıl, gün, ay, hafta, saat, dakika gibi bölümlere ayırmışlardır. Zamanı, gün, ay ya da yıl gibi uzun süreli dönemlere bölen çizelgelere takvim denir. Siyasi, sosyal, ekonomik açıdan benzer özellikler taşıyan, insan yaşamında birçok değişikliklere ve yeniliklere yol açan önemli bir olayla başlayıp yine önemli bir olayla biten zaman dilimlerine çağ denir. Milat başlangıç alınarak zamanı yüz yıllık dilimlere ayırmaya yüzyıl ya da asır denir. [8 puan]

 a) Bugün resmi olarak kullandığımız takvimin adını yazınız.

 b) Dini günlerde kullandığımız takvimin adını yazınız.

c) İçinde bulunduğunuz çağın ismini yazınız.

d) İçinde bulunduğunuz yüzyılın ismini yazınız.

4-) Bilgi:  Hz. Muhammed’in Vahiy katiplerinden Zeyd bin Sabit’in başkanlığında bir bilim kurulu aracılığı ile “ayetleri” bir araya getirterek “Kur’an’ı” kitap haline getirtti. [8 puan]

Kuran-ı Kerimin kitap haline getirilmesinin neden ve sonuçlarıyla değerlendiriniz.

5-) Bilgi:  II. Göktürk ( Kutluk ) Devleti dönemine ait olan, Bilge Kağan ( 735 ) Kültigin ( 732 ) ve Vezir Tonyukuk ( 727 ) adına dikilen Orhun Yazıtları, Türk tarihinin ve Türk Edebiyatının ilk yazılı belgeleri olmaları bakımından çok önemli olduğu gibi Göktürk Alfabesinin özelliklerini gösteren siyasi bir belge niteliğindedir. Yolluğ Tigin tarafından yazılan kitabeler 1893 yılında Danimarkalı bilgin Thomsen tarafından okunmuştur. [8 puan]

 • Türkler tarihi devirlere hangi devlet döneminde geçmişlerdir?
 • Orhun yazıtları kimler adına dikilmiştir?

6-) Aşağıdaki tabloyu tarihi bilgilere uygun şekilde doldurunuz. (20 puan)

BilgiDoğru veya Yanlış (1 puan)Yanlış ise doğrusunu yazınız* (2 puan)
Kuran-ı Kerim kitap haline Hz. Ali döneminde getirilmiştir.  
İlk İslam donanması Hz. Ömer döneminde oluşturulmuştur.  
Hz. Ali döneminde İslam Devletinin başkenti Kufe’ye taşınmıştır.  
Kuzey Afrika’da fethedilen ilk yer Mısır’dır.  
Cebeli Tarık Boğazı adını Halid bin Velid’den alır.  
Cemel Vakası sonucu Hakem Olayı yaşanmıştır.  
Tarihte Orta Asya’dan Bizans’a giden ilk elçilik heyeti Akhunlara aittir.  
İstanbul’u kuşatan ilk Türk Devleti Avarlardır.  
Doğu Roma İmparatorluğu Kavimler Göçü’nden sonra ortaya çıkan bir Orta Çağ devletidir.  
Cengiz Yasası’nda Türk töresinden alınmış hükümlere de yer verilmiştir.  
* Bilgi sütununda geçen yanlış olan kelimenin üstünü çizerek ilgili sütuna doğru kelimeyi yazınız.

7-) Bilgi:  Selahaddin Eyyübi’nin Kudüs Kralını Hıttın Savaşı’nda yenerek Kudüs’ü Haçlılardan geri alması üzerine III. Haçlı Seferi yapılmıştır. Bu sefere Avrupa’nın en büyük Kralları, Alman İmparatoru Frederik Barbaros kara, Fransa Kralı Filip Ogüst ve İngiliz Kralı Arslan Yürekli Rişar ise deniz yolu ile katılmışlardır. II. Kılıç Arslan Alman İmparatoru’na yıpratma savaşları ile ağır kayıplar verdirmişti. İmparatorun Silifke’de ölümü üzerine kuvvetleri dağılmış, Fransa Kralı ile İngiliz Kralı da Selahaddin Eyyübi’ye karşı başarılı olamayarak geri dönmüşlerdir.

 • Kudüs Haçlılardan hangi savaş sonucu alınmıştır? [2 puan]
 • Kudüs’ün geri alınmasının Hristiyanlar üzerinde nasıl etkisi olmuştur? [8 puan]

8) MÖ. 3200’de Sümerler tarafından yazının bulunmasıyla birlikte başlayan döneme “Tarihi Devirler” denir. Bundan önceki dönemse “Tarih Öncesi Devirler” olarak adlandırılır. [4 puan]
Buna göre tarihin, tarih öncesi ve tarihi devirler olarak ikiye ayrılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Ateşin bulunması
B) Yazının bulunması
C) Şehir devletlerinin kurulması
D) Maden işlemeciliğinin başlaması
E) Toplumları etkileyen evrensel olaylar

9-) Mısır’da yapı malzemesi olarak taş, Mezopotamya’da ise kerpiç ve tuğla kullanılmıştır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden ol­ması beklenir?  

[4 puan]

A) Mısır mimari eserlerinin daha kalıcı olmasına

B) Mezopotamyalıların tarımla uğraşmalarına

C) Mısır’ın istila edilmesinin kolaylaşmasına

D) Mezopotamya’da kültürün gelişmesine

E) İki uygarlığın aynı eserler ortaya koymasına

10-) Çinliler kağıt, matbaa, mürekkep, pusula ve barutu kullanan ilk millettir.

Bu duruma bakarak, Çin medeniyetin aşağıdaki hangi alanda dünya medeniyetine katkı sağladığı söylenemez? [4 puan]

A) Askeri

B) Resim ve Heykel

C) Denizcilik

D) Bilim

E) Bilgi aktarımı

11-) Türk – İslam nitelikli devletlerin bir çoğunda “Lonca Teşkilatına” rastlanmasının;

I. Askerliğe büyük önem verildiği

II. Adaletin dağıtımına özen gösterildiği

III. Esnaflar arasında dayanışma olduğu,

durumlardan hangileri ile doğrudan ilişkili olduğu ileri sürülebilir? [4 puan]

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

12-) Aşağıdakilerden hangisi feodalitenin özelliklerinden biri değildir? [4 puan]

A) Feodalite bireyin başka bir bireye tabi olması esasına dayanıyordu.

B) Feodalitede toprakların mülkiyeti krala aitti.

C) Feodal düzende krallar mutlak egemenliğe sahip değildi.

D) Feodalitede koruma altına girene vassal de­nirdi.

E) Feodalitenin güçlü kurumlarından biri de kili­seydi.

2021-2022 ……………………. ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF TARİH DERSİ KASIM AYI SORUMLULUK SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

 1-) Bilgi:  İnsan topluluklarının eski zamanlardan günümüze kadar geçirmiş olduğu faaliyetler tarihin konusunu oluşturur. Kısacası tarihin konusu insandır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarihin konusudur? İşaretleyiniz.    [8 puan]

·        (   –    )  Depremlerin oluşumu

·        (   *    )  Kavimler Göçü

·        (   *   )  Malazgirt Savaşı

·        (  –     )  Yağmur yağması

·        (   –    )  Nana teknoloji

·        (   –    )  Yöresel yemekler

2-) Bilgi: Hayat içerisinde tek tek meydana gelen değişmelere olay (vaka) denir. Olaylar belirli bir süre içerisinde gerçekleşir. Aynı türdeki olayları bir bütün olarak anlatmak için kullanılan ve süreklilik gösteren gelişmelere ise olgu denir. Aşağıda size verilen gelişmelerin olay veya olgu olduklarını yazınız.         [8 puan]

Talas Savaşı                                                              [   ………OLAY…………. ]

İstanbul’un bir Türk şehri haline gelmesi                [   …OLGU……….…….…. ]

Türkiye’nin çağdaşlaşması                                       [   …OLGU……….…….…. ]

Buhar gücünün bulunması                                        [   ………OLAY…………. ]

Edirne’nin Fethi                                                       [   ………OLAY…………. ]

Bilgi birikiminin ve aktarımın kolaylaşması            [   …OLGU…………..……. ]

Balkanların Türk yurdu haline gelmesi                    [   …OLGU…………..……. ]

Türkiye’nin Çağdaşlaşması                                      [   …OLGU…………………. ]

3-)Bilgi: Bir işin, bir oluşun geçtiği, geçeceği ve geçmekte olduğu süreye zaman denir. İnsanlar ilk çağlardan itibaren zamanlarını belirleme ihtiyacı duymuşlardır. Zamanı, yıl, gün, ay, hafta, saat, dakika gibi bölümlere ayırmışlardır. Zamanı, gün, ay ya da yıl gibi uzun süreli dönemlere bölen çizelgelere takvim denir. Siyasi, sosyal, ekonomik açıdan benzer özellikler taşıyan, insan yaşamında birçok değişikliklere ve yeniliklere yol açan önemli bir olayla başlayıp yine önemli bir olayla biten zaman dilimlerine çağ denir. Milat başlangıç alınarak zamanı yüz yıllık dilimlere ayırmaya yüzyıl ya da asır denir. 

Bu bilgilerden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız? [8 puan]

a) Bugün resmi olarak kullandığımız takvimin adını yazınız.  (………………MİLADİ TAKVİM……………………)

 b) Dini günlerde kullandığımız takvimin adını yazınız.          (………………HİCRİ TAKVİM………………………)

c) İçinde bulunduğunuz çağın ismini yazınız.                          (………………YAKIN ÇAĞ…………………..………)

d) İçinde bulunduğunuz yüzyılın ismini yazınız.                     (………………21.YÜZ YIL……………………………)

4-) Bilgi: Hz Ebubekir döneminde; Hz. Muhammed’in Vahiy katiplerinden Zeyd bin Sabit’in başkanlığında bir bilim kurulu aracılığı ile “ayetleri” bir araya getirterek “Kur’an’ı” kitap haline getirtti. 

Kuran-ı Kerimin kitap haline getirilmesinin neden ve sonuçlarıyla kısaca değerlendiriniz? [8 puan]

     Kuranı ezberlemekle ve korumakla yükümlü olan kişilerin savaşlarda şehit düşmesinden dolayı Zeyd bin Sabit başkanlığında kurulan komisyonda Kuran kitap haline getirilmiştir. Böylelikle Kuran kitap haline getirilerek koruma altına alınmıştır. Diğer dinlerde olduğu gibi tahrifata uğramamıştır. Bir diğer sebebi kitabın dünyanın dört bir tarafına ulaştırılarak İslam dinini yayılmasını sağlamaktır.

5-) Bilgi:  II. Göktürk ( Kutluk ) Devleti dönemine ait olan, Bilge Kağan ( 735 ) Kültigin ( 732 ) ve Vezir Tonyukuk ( 727 ) adına dikilen Orhun Yazıtları, Türk tarihinin ve Türk Edebiyatının ilk yazılı belgeleri olmaları bakımından çok önemli olduğu gibi Göktürk Alfabesi’nin özelliklerini gösteren siyasi bir belge niteliğindedir. Yolluğ Tigin tarafından yazılan kitabeler 1893 yılında Danimarkalı bilgin Thomsen tarafından okunmuştur. [8 puan]

Türkler tarihi devirlere hangi devlet döneminde geçmişlerdir? (…………GÖKTÜRK DEVLETİ………………………)

Orhun yazıtları kimler adına dikilmiştir?                                   (………TONYUKUK ,KÜLTİGİN VE BİLGE KAĞAN …)

6-) Aşağıdaki tabloyu tarihi bilgilere uygun şekilde doldurunuz. (20 puan)

BilgiDoğru veya Yanlış        (1 puan)Yanlış ise doğrusunu yazınız* (2 puan)

 Kuran-ı Kerim kitap haline Hz. Ali döneminde getirilmiştir.                        (…Y……HZ EBUBEKİR…………………………)

İlk İslam donanması Hz. Ömer döneminde oluşturulmuştur.                         (…Y……HZ OSMAN……………………………)

Hz. Ali döneminde İslam Devletinin başkenti Kufe’ye taşınmıştır.                 (……DOĞRU…………………………………)

Kuzey Afrika’da fethedilen ilk yer Mısır’dır.                                                   (……DOĞRU……………………………………)

Cebeli Tarık Boğazı adını Halid bin Velid’den alır.                                         (…Y…TARİK BİN ZİYAT………………………)

Cemel Vakası sonucu Hakem Olayı yaşanmıştır.                                            (…Y…SIFFIN SAVAŞI…………………………)

Tarihte Orta Asya’dan Bizans’a giden ilk elçilik heyeti Akhunlara aittir.       (…Y…GÖKTÜRK…….………………………)

İstanbul’u kuşatan ilk Türk Devleti Avarlardır.                                                   (………DOĞRU…………………………)

Doğu Roma İmparatorluğu Kavimler Göç’ünden sonra ortaya çıkan bir Orta Çağ devletidir. (……DOĞRU…………………)

Cengiz Yasası’nda Türk töresinden alınmış hükümlere de yer verilmiştir.      (…………DOĞRU……………………………)

Bilgi sütununda geçen bilgiler doğru ise  parantez içine Doğru yazınız  yanlış ise parantez içine  cümleyi doğru cevaba dönüştürecek kelimeyi yazınız.

7-) Bilgi:  Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs Kralını Hıttın Savaşı’nda yenerek Kudüs’ü Haçlılardan geri alması üzerine III. Haçlı Seferi yapılmıştır. Bu sefere Avrupa’nın en büyük Kralları, Alman İmparatoru Frederik Barbaros kara, Fransa Kralı Filip Ogüst ve İngiliz Kralı Arslan Yürekli Rişar ise deniz yolu ile katılmışlardır. II. Kılıç Arslan Alman İmparatoru’na yıpratma savaşları ile ağır kayıplar verdirmişti. İmparatorun Silifke’de ölümü üzerine kuvvetleri dağılmış, Fransa Kralı ile İngiliz Kralı da Selahaddin Eyyubi’ye karşı başarılı olamayarak geri dönmüşlerdir.

Kudüs’ü Haçlılardan alması üzerine hangi haçlı seferi yapılmıştır? [2 puan]  (… ………… III. Haçlı seferi………………)

Kudüs’ün geri alınmasının Hristiyanlar üzerinde nasıl etkisi olmuştur? [8 puan]

(…Kudüs’ü kaybetmiş olmak Hristiyan dünyasında bir yıkım oluşturmuş Kudüs’ü alabilmek için III. Haçlı seferini başlatmışlar)

8) MÖ. 3200’de Sümerler tarafından yazının bulunmasıyla birlikte başlayan döneme “Tarihi Devirler” denir. Bundan önceki dönemse “Tarih Öncesi Devirler” olarak adlandırılır. [4 puan]
Buna göre tarihin, tarih öncesi ve tarihi devirler olarak ikiye ayrılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Ateşin bulunması
B) Yazının bulunması
C) Şehir devletlerinin kurulması
D) Maden işlemeciliğinin başlaması
E) Toplumları etkileyen evrensel olaylar

9-) Mısır’da yapı malzemesi olarak taş, Mezopotamya’da ise kerpiç ve tuğla kullanılmıştır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden ol­ması beklenir?            [4 puan]

A) Mısır mimari eserlerinin daha kalıcı olmasına

B) Mezopotamyalıların tarımla uğraşmalarına

C) Mısır’ın istila edilmesinin kolaylaşmasına

D) Mezopotamya’da kültürün gelişmesine

E) İki uygarlığın aynı eserler ortaya koymasına

10-) Çinliler kağıt, matbaa, mürekkep, pusula ve barutu kullanan ilk millettir.

Bu duruma bakarak, Çin medeniyetin aşağıdaki hangi alanda dünya medeniyetine katkı sağladığı söylenemez? [4 puan]

A) Askeri

B) Resim ve Heykel

C) Denizcilik

D) Bilim

E) Bilgi aktarımı

11-) Türk – İslam nitelikli devletlerin bir çoğunda “Lonca Teşkilatına” rastlanmasının;

I. Askerliğe büyük önem verildiği

II. Adaletin dağıtımına özen gösterildiği

III. Esnaflar arasında dayanışma olduğu,

durumlardan hangileri ile doğrudan ilişkili olduğu ileri sürülebilir? [4 puan]

A) Yalnız I                B) Yalnız II                         C) Yalnız III                   D) I ve II                   E) II ve III

12-) Aşağıdakilerden hangisi feodalitenin özelliklerinden biri değildir[4 puan]

A) Feodalite bireyin başka bir bireye tabi olması esasına dayanıyordu.

B) Feodalitede toprakların mülkiyeti krala aitti.

C) Feodal düzende krallar mutlak egemenliğe sahip değildi.

D) Feodalitede koruma altına girene vassal de­nirdi.

E) Feodalitenin güçlü kurumlarından biri de kili­seydi.

    …                                                      …                                               …

   Tarih Öğrt.                               Tarih Öğrt                                      Okul Müdürü

9. Sınıf Tarih Dersi sorumluluk sınavı yazımız ile ilgili görüşlerinizi yorum kısmından yazabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın