Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI

AÇEV  –   UNİCEF –  SON YARGI – UNESCO- TEMA-  ROL – ÖN YARGI-  KÜLTÜR – SORUMLULUK – TARİH

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanlar ile doldurunuz. (20 Puan)
  1. ……………………. bir kişi ya da olaya ilişkin yeterli bir bilgi edinmeden, önceden peşin bir karara varmış olma durumudur.
  2. ……………………… vakfı, erozyonla mücadele eder, erozyonu önlemek için  ağaçlandırma çalışmaları yapar
  3. ……………………………., Birleşmiş Milletler tarafından çocukları korumak için oluşturulmuş çocuk yardım fonudur.
  4. Bir grup etkinliğinde yer alan bireylerin üstlendikleri görevlere …………….. denir.
  5. …………………… bir toplumun kendine özgü olan ve gelecek nesillere aktardıkları maddi veya manevi öğelerin hepsine verilen addır.
Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Doğru olanların başına “D” harfi yanlış olanların başına “Y” harfi koyunuz. (10 Puan)

(……) Avrupa Hun devleti en parlak dönemini hükümdar Attila zamanında yaşadı.

(………)  Kişinin üzerine aldığı görevi yerine   getirmesine özgürlük denir.

(………)  İhtiyacı olanlara para ve eşya vermek  manevi yardımlaşmaya örnektir.

(………) Toplumla uyumlu bir şekilde yaşamamızı sürdürebilmek için farklılıklara saygı göstermek önemlidir.

(………) Orta Asya’da kurulan ilk Türk devleti Avarlar’ dır.   

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları uygun şekilde cevaplayınız. (70 Puan)

1. Bireylerin toplumda uyum içinde yaşayabilmesi için farklılıklara saygı gösterilmesi gerekmektedir. Ancak bazı durumlar insanlararasındaki uyumu bozabilmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumda insanlar arasındaki uyumu bozabilecek unsurlardan birisi değildir?

A)Kalıp yargılara göre yaşamak

B) Bireyler hakkında ön yargıyla hareket etmek

C) Farklı etnik ve dinî aidiyetlere saygı duymak

D) Özel gereksinimli bireyleri görmezden gelmek

2. Destan ve yazıtlardan yararlanarak Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinin özellikleri hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinin özelliklerinden biri değildir?

A)Türklerin bağımsızlıklarına düşkün olması

B)Türklerin Haçlılarla mücadele etmesi

C) Yaşadıkları bölgenin karasal iklim şartlarına sahip olması

D) Türklerin hayvancılıkla uğraşması

3.  Demokratik ülkelerde insan hakları, çocuk hakları ve vatandaşlık hakları uluslararası belgeler ve anayasalarla koruma altına alınmıştır.

Buna göre aşağıdaki belgelerden hangisi çocuk haklarının korunmasında etkili olan uluslararası belgelerdendir?              

A) Türk Medeni Kanunu

B) Fikir ve Sanat Eserlerini Koruma Kanunu

C) Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

D) Sorunlar karşısında kamuoyu oluşturmak

4.  Kültürün nesilden nesile aktarılması, yaşaması ve gelişmesi dil yoluyla olur. Böylece millet hayatındaki devamlılık dil sayesinde sağlanmış olur. Kültürün bazı unsurları varlığını ve devamlılığını dile borçludur. Toplumsal yaşamın vazgeçilmezi olan değerler, örf ve âdetler, gelenek ve görenekler dil vasıtası ile nesilden nesile aktarılır. Bu yüzden Türkçemizin korunması ve geliştirilmesi, kültürün yaşaması için önemlidir.

 Yukarıdaki metinde kültürümüzün önemli ögelerinden olan dilin kültür üzerindeki hangi etkisi vurgulanmıştır?

A)  Kültürel yozlaşma
B)  Kültürel süreklilik
C)  Kültürel çatışma
D)  Kültürel etkileşim

5.   Orta Asya’nın coğrafi özellikleri, bozkır kültürünün ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Bozkır kültürü, Türkler arasındaki sosyal ve ekonomik yapıyı şekillendiren temel faktör olmuştur.

Buna göre Türklerin ekonomik faaliyetlerinden hangisi daha çok bozkır kültürünün sonucu ortaya çıkmıştır?         

A) Mimarlık                     
B) Hayvancılık
C) Ticaret                          
D) Tarım

6.  Bu yazıtlarda dünyanın yaratılışı, Kök Türk Devleti’nin kuruluşu, yıkılışı ve tekrar kuruluşu anlatılmıştır. Bu yazıtlarda toplumsal hayatın her alanıyla ilgili öğütler verilmiştir. Türk tarihinin ilk yazılı eseri kabul edilen bu yazıtlar 38 harften oluşan Kök Türk alfabesi ile yazılmıştır.

   Yukarıda özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yenisey Yazıtları

B) Ergenekon Destanı

C) Karabalasagun Yazıtları

D) Orhun Kitabeleri

7. Tarihte Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Asya Hun Devleti           
B)   Uygurlar
C)    Köktürkler                    
D)   Kırgızlar

8. Aşağıdakilerden hangisi Kavimler  Göçü’nün sonuçlarından biri değildir?

A) Kavimlerin kaynaşması sonucu şimdi ki Avrupa devletlerinin temelleri atıldı.
B) İlk Çağ kapandı Yeni Çağ açıldı.
C) Roma İmparatorluğu doğu ve batı olarak ikiye ayrıldı
D) Avrupa’ya göç eden Hun Türkleri orda Avrupa Hun Devleti’ni kurdu.

•  Asya Hun hükümdarı Mete Han, orduyu, on, yüz, bin gibi bölümlere ayırmıştır

•  Günümüz Türk ordusunda on başı, yüz başı, binbaşı gibi rütbeler kullanılmaktadır.

9- Yapılan bu açıklamaya göre hangi yargıya ulaşamayız?

A- Mete han askerlikle ilgili düzenlemeler yapmıştır

B- Askerlik sisteminde eski uygulamalardan yararlanılmıştır

C- Türkler askerlikle ilgili bilgileri Çinlilerden öğrenmiştir

D- Askerlik Türk toplumunda her zaman önemli olmuştur.

  10. Aşağıdaki destanlardan hangisi Köktürk Devleti’ne aittir?

A) Ergenekon Destanı
B) Göç Destanı
C) Türeyiş Destanı  
D) Oğuz Kağan Destanı

11. Böğü Kağan zamanında benimsenen Manihaizm inancı et yemeyi yasaklamıştır. Türk savaşçılarının yaşam biçimine aykırı olan bu durum Türklerin savaşçı özelliklerinin zayıflamasına neden olmuştur. Bununla beraber bu inanca bağlı olarak yerleşik yaşama geçilmiş çok sayıda kitap basılmış bu sayede matbaa alanında gelişme göstermişlerdir.

Yalnızca verilen bilgilere bakarak;

I. Din değişikliği sosyal hayatı etkilemiştir.

II. Kültürel alanda gelişme sağlanmıştır.

III. Yerleşik yaşama geçilmesinde Manihaizm etkili olmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.                       
B) Yalnız II.       
C) Yalnız III.                     
D) I, II ve III.

12- Hüseyin Bey, yeni aldığı bulaşık makinesinin bir süre sonra içinde koku yaptığını fark eder. Hüseyin Bey, bulaşık makinesini aldığı beyaz eşya mağazasına sorunu bildirmesine rağmen mağaza yetkilileri, Hüseyin Bey’in şikayetini dikkate almayarak bu durumun normal olduğunu yapılacak bir şey olmadığını söyler. Bunun üzerine Hüseyin Bey, hakkını aramak için yaşadığı ilçedeki Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulunur. Tüketici Hakem Heyeti bilirkişi raporuna göre Hüseyin Bey’i haklı görüp bulaşık makinesine ödediği ücretin mağaza tarafından kendisine iade edilmesine karar vermiştir.

Verilen metne göre aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir?

A) Soruna getirilen çözümlerin hak ve sorumluluk temelinde olması gerekir.

B) Bireylerin hak ve özgürlükleri, sorumluluklarından daha önemlidir.

C) Yaşanılan sorunları bireyler kendine özgü yöntemlerle çözmelidir.

D) Sorunlarımızı her zaman kendimiz çözmeliyiz.

13.   Rollerimiz bize birtakım haklar ve sorumluluklar yükler. Haklarımız hukukun çizdiği sınırlar çerçevesinde sahip olduğumuz kazanımlar ya da yapabileceklerimizle ilgilidir. Sorumluluklarımız ise üstlendiğimiz rollerimizin gereklerini yerine getirmeyle ilgilidir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi evdeki rollerimize uygun bir hakkımızdır?   

A) Evlat olarak güvenli bir ortamda yaşamak

B) Evlat olarak odamızı temiz tutmak

C) Öğrenci olarak eğitim imkanlarından yararlanmak

D) Müşteri olarak alışveriş yapmak

14. Aşağıdaki örneklerden hangisi ön yargıya örnek değildir?

A) Kadınlar duygusaldır

B) Eminim ki bu sınavdan kötü not alacak

C) Bu arabayı Ahmet Usta’dan başka kimse tamir edemez
D) Kupayı kesin bizim takım alacak

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Örneği yazımızla ilgili görüş ve önerilerinizi yorum kısmından yazabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın