Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 2019-2020 9. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı (Test)

2019-2020 9. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı (Test)

1. Dünya tarihinde ilk defa kanun yapan ve bunu yazıya geçiren Sümerler olmuştur. Sümerler ticaret, evlenme, boşanma, miras gibi konuları kanunlarla düzenlemişlerdir. Lagaş Kralı Urukagina, MÖ 2375 yılında toplum içinde güçsüzleri korumak ve özel mülkiyeti güvence altına almak için kanunlar çıkarmıştır.

Bu bilgide Sümerlerin aşağıdaki alanlardan hangisindeki gelişmişlik özelliği üzerinde durulmuştur?

A) Din

B) Hukuk

C) Diplomasi

D) Ticaret

E) Felsefe

2. Kültepe’de bulunan Asur tabletlerinden birinde şöyle bir ifade bulunur: “Kaçak mallar yakalandı. Kaçakçıları hapse attık. Bütün ülkeye kaçakçılar hakkında bilgiler verildi. Her tarafa askerler gönderildi. Dikkat, kaçakçılık yapmayın!”

Yukarıdaki bilgilere göre Asurlular hangi alandaki çalışmaları korumak istemektedir?

A) Sömürgecilik

B) Hukuk

C) Sosyal devlet

D) Din

E) Ticaret

3. İlk Çağ Anadolu medeniyetlerinden biri olan Hititler gelişmiş bir hukuk sistemine sahiptir.

Hitit kanunları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Sümer Kanunları gibi insancıldır.

B) İşlenen suçların cezası daha çok maddi niteliktedir.

C) Boşanma hakkı kadınlara da verilmiştir.

D) Kasten öldürme ile kazara adam öldürme birbirinden ayrılmıştır.

E) Kolektif cezalar uygulanmamıştır.

4. Perslerin yaptığı aşağıdaki çalışmalardan hangisi merkezî otoriteyi güçlendirme amacı taşımaz?

A) Ateşgede denilen tapınaklar yaptılar.

B) Askerî teşkilat kurdular.

C) Ülkeyi surlarla çevirdiler.

D) Posta teşkilatını kurdular.

E) İstihbarat teşkilatını kurdular.

5. Kast sistemi brahman (din adamı) , kşatriya (asker ve asiller) , vaysiya (tüccar ve çiftçi), südra (zanaatkâr ve işçi) denilen sınıflardan oluşmuştur. Bu sistemin dışında kalanlara parya (köle) denilmiştir.

Bu sistemin Hindistan’a verdiği en önemli zarar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Millet olma bilincini önledi.

B) Dinsel inanışları yayılamadı.

C) Eğitim gelişemedi.

D) Ordu kurulamadı.

E) Tarım zayıfladı.

6. Dünyada ilk tek tanrılı dine sahiptirler fakat dinlerine ırkçı anlayışla yaklaştıkları için dinlerini geniş alanlara yayamamışlardır. 

Özellikleri belirtilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İskitler

B) Yunanlılar

C) Mısırlılar

D) Mayalar

E) İbraniler

7. I. Bozkırın Kuyumcuları olarak bilinir.

II. İlk Türk topluluğudur.

III. İlk destanları Alp Er Tunga’dır.

Yukarıda özellikleri verilen Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sakalar

B) Hunlular

C) Uygurlar

D) Köktürkler

E) Avarlar

8.      Zeren: “İzmir’de ve Büyük Menderes Nehri’nin Ege Denizi’ne döküldüğü bölgede yaşamışlardır…” diye bahsetti.

Nil Bengisu: “Demokratik rejim ve hukuk devleti niteliklerini taşıyan ilk şehir devletleri burada ortaya çıkmıştır. ‘İlk Çağ’ın Rönesans Dönemi’ olarak adlandırılan kültür, Avrupa kültürünün de özünü oluşturmuştur.” derken, 

Şevval: Thales (Tales), Herodotos, Hipokrates (Hipokrat), Hythagoras (Pisagor) gibi bilim insanları felsefe, tıp, tarih, astronomi, matematik vb. alanlarda önemli bilimsel çalışmalar yapmışlardır.”  diye devam etti.

Bu diyalogda sözü edilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Romalılar

B) Akadlar

C) Urartular

D) Hititler

E) İyonlar

9. Tarih öncesi dönemle ilgili bir araştırma yapan tarihçi, aşağıdaki bulgulardan hangisine ulaşmış olamaz?

A) Kap kacak

B) Barınak

C) Kaya resimleri

D) Tarım aletleri

E) Kitabe

10. Dicle ile Fırat Nehirleri arasında kalan Mezopotamya, göç yolları üzerinde bulunan, verimli toprakları ve elverişli iklimi olan bir bölgedir.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?

A) Yerleşme ile ilgili hareketliliklerin bölgede görülmesine

B) Tanrı Kral anlayışının oluşmasına

C) Laik hukuk kurallarının ortaya çıkmasına

D) Güçlü imparatorlukların kurulmasına

E) Kalıcı mimari eserlerin yapılmasına

11. Mumyacılık çok gelişmiştir. Buna bağlı olarak tıp ve eczacılık da ileri bir seviyeye çıkmıştır.

Yukarıda özelliği verilen ve kendine has kültür oluşturan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hitit

B) Frigya

C) Sümer

D) Mısır

E) Çin

12. I – İlk camı yaptılar.

II – Bugünkü modern alfabenin temelini attılar.

III – Denizde yıldızlara bakarak yönlerini tayin etmiş ve yeni ülkelere yelken açmışlardır.

Yukarıda özellikleri verilen uygarlık hangisidir?

A) Urartular

B) Frigyalılar

C) Fenikeliler

D) Romalılar

E) Yunanlılar

13. I. Doğa ve Bereket Tanrıçası Kybele (Kibele)’e inanırlardı.

II. Tarihçi Herodotos, Anadolu’nun en zengin halkı olarak tanıtır.

III. Kralları tarım ve hayvancılığın gelişmesine önem verdiler, bunları koruyan yasalar çıkardılar.

IV. Saban kıran veya öküz öldüren kişilere ölüm cezası verdiler.

Yukarıda özellikleri verilen Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Urartular

B) Hititler

C) Lidyalılar

D) Frigler

E) İyonyalılar

14. Tarih öncesi devirler sadece Mısır’da sırasıyla yaşanmış, diğer yerlerdeki topluluklar başka uygarlıklardan etkilendikleri için devirlerin başlangıç ve bitiş zamanlarında farklılıklar görülmüştür.

Bu durumun yaşanmasında Mısır’ın hangi özelliğinin etkili olduğu söylenemez?

A) Dışarıdan göç almaması

B) Etrafının doğal engellerle çevrili olması

C) Dışarıyla ticari faaliyetlerinin zayıf olması

D) Kendine özgü bir yazı kullanması

E) İşgallerle çok karşılaşmaması

15. Dünyanın ilk kentsel yerleşimi olarak kabul edilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yarımburgaz

B) Laskö

C) Altamaria

D) Çatalhöyük

E) Beldibi

16. Diyarbakır’ın Ergani ilçesindedir. Anadolu ve Güneydoğu Avrupa’da bulunan en eski neolitik köy yerleşimidir. Arkeolojik kazılar sonucunda Anadolu’nun ilk çiftçilerinin burada yaşadığı anlaşılmıştır.

Yukarıda özellikleri verilen ve tarih öncesi dönemi aydınlatan Anadolu şehri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öküzini

B) Truva

C) Çayönü

D) Belbaşı

E) Beldibi

17. İyon medeniyeti, MÖ  1200’lü  yıllarda Yunanistan’dan göç ederek Ege kıyılarına yerleşen Akalar tarafından kurulmuştur. Anadolu’da ticaretin Lidyalıların elinde olması, İyonların Akdeniz ve Karadeniz’de ticaret kolonileri kurmalarına sebep olmuştur. Tanrıları Yunan tanrılarıdır ve insan motiflidir ancak, öldükten sonra bir hayatın olduğuna da inanmazlardı.

Bu paragrafa göre İyon medeniyeti ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan  hangisi söylenemez?

A) Lidyalıların egemenliğini kabul etmişlerdir.

B) Ahiret inançları yoktur.

C) Koloniciliğe yönelmişlerdir.

D) Ticaretle uğraşmışlardır.

E) Çok tanrılı inanışları vardır.

18. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Çağ medeniyetlerinden biri değildir?

A) Hititler

B) Frigler

C) Urartular

D) Lidyalılar

E) Akadlar

19. Aşağıdaki medeniyetlerden hangisi kolonizasyon faaliyetlerinde bulunmamıştır?

A) Fenikeliler

B) Asurlular

C) Frigler

D) İyonlar

E) Yunanlar

20. Aşağıdakilerden hangisinde I. bölümde verilen gelişmenin II. ye ortam hazırladığı söylenemez?

                   I                                                    II           

A) Posta Örgütü          –          İletişimin hızlanması

B) Zigurrat yapımı        –         Astronominin ilerlemesi

C) Ahiret inancı            –          Mumyacılığın ortaya çıkması

D) Tarımsal faaliyet      –          Yerleşik yaşama geçilmesi

E) Paranın icadı            –          Helenizmin ortaya çıkması

21. Aşağıdaki buluşlardan hangisi uygarlığa Anadolu medeniyetlerinden geçmiştir? 

a) Kâğıt

b) Yazı

c) Alfabe

d) Para

e) Güneş yılı esaslı takvim

22. Anadolu’daki kazılarda bulunan;

I. Sulama kanalları,

II. Altın takılar,

III. Tapınaklar

gibi buluntulardan hangileri özel mülkiyetin varlığına kanıt olabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve III

23. Sümerler tarafından bulunan çivi yazısı Anadolu’da yaşayan uygarlıklar tarafından da kullanılmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Anadolu uygarlığının Sümerlilere dayandığının

B) Anadolu’nun kültürel açıdan daha gelişmiş olduğunun

C) Sümerlilerin yazı tekniğine öncülük ettiğinin

D) Anadolu uygarlığının Sümerlileri etkilediğinin

E) Sümerlilerin Anadolu’yu ele geçirdiklerinin

24. İlk Çağ uygarlıkları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hititler, Anal denilen yıllıklar oluşturmuşlardır.

B) Mısırlılar, piramit adı verilen anıt mezarlar yapmışlardır.

C) Frigler, tapates denilen halı ve kilimleri dokumuşlardır.

D) İbraniler, tek tanrılı semavi din inancını benimsemişlerdir.

E) Yunanlılar, tarihte ilk kez madeni parayı kullanmışlardır.

25. Aşağıdaki İlk Çağ uygarlıklarından hangisi hukuk kurallarını ilk kez yazılı hâle getirmiştir?

A) Sümerler

B) Babiller

C) Lidyalılar

D) Asurlar

E) Persler

“2019-2020 9. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı” Test sorularının Cevap anahtarı için burayı tıklayınız.

“2019-2020 9. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı” Test Soruları için görüşlerinizi yorum kısmından paylaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın