Home / 10.Sınıf Tarih / 10. Sınıf Tarih Dersi 7. Ünite Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Tarih Dersi 7. Ünite Ders Kitabı Cevapları

Merhaba arkadaşlar, 10. Sınıf Tarih Dersi 7. Ünitesi olan “Klasik Çağda Toplum Düzeni” isimli ünitenin ders kitabı cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz. 10. Sınıf Tarih Dersi 7. Ünite Ders Kitabı Cevapları uzman ekibimiz tarafından hazırlanmıştır. Siz öğrenci arkadaşlardan isteğimiz cevapları önce kendi bilgilerinizle yapmaya çalışmanız, eksik kalan kısımları veya cevaplarınızın doğruluğunu yazımızdan kontrol etmeniz. Lütfen konuları öğrenmeye çalışınız.

İçerik Hakkında: 10. Sınıf Tarih Dersi 7. Ünite Ders Kitabı sayfa 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206‘nın cevapları

10. Sınıf Tarih Dersi 7. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 186

10. Sınıf Tarih Dersi 7. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 186

Osmanlı Devleti içinde yaşayan farklı topluluklar hangileridir?

Osmanlı Devleti’nde toplum; dinleri, dilleri ve ırkları bakımından farklı kökenlerden gelen insanlardan oluşmuştur.

Osmanlı Devleti’nde hâkim unsur olan Türklerle birlikte AraplarBoşnaklarArnavutlar ve Acemler gibi Müslüman topluluklar ile Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Macarlar, Romenler ve Slavlar gibi gayrimüslim topluluklar da yaşamaktaydı.

Günümüzde şehir halkının bir araya geldiği, kaynaştığı etkinlikler nelerdir?

– Dinî ve Millî Bayramlar

– Festivaller

– Düğünler

– Maçlar, konserler, fuar ve sergiler vb…

Günümüzde mesleki eğitim hangi kurumlarca verilmektedir?

– Meslek Liseleri

– Halk Eğitimi Merkezleri 

– İŞKUR

Osmanlı Devleti’nde sağlık ve eğitim gibi hizmetler hangi yollarla karşılanmıştır?

Osmanlı Devleti’nde sağlık ve eğitim gibi hizmetleri, temelini insanlığa karşı şahsi ve vicdani sorumluluk hissi, iyilik, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma duygusu gibi değerlerin oluşturduğu vakıflar aracılığıyla karşılanmıştır.

10. Sınıf Tarih Dersi 7. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 187

“Kabul eyledim ki ayinlerini yani ibadetlerini daha önceki âdetleri üzerine yapalar. Gümrük vergilerini âdet üzere vereler. Onlara kimse düşmanlık etmeye.” Fatih Sultan Mehmet, 6 Ekim 1453’te Galata’daki gayrimüslimlere verdiği ahitnamede geçen bu maddelerle neleri amaçlamıştır?

– Osmanlı Devleti’nin adalet ve hoşgörüsünü yansıtmak,

– Bölge halkının güvenini kazanmak

– Olası bir Hristiyan birliğini önlemek

10. Sınıf Tarih Dersi 7. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 188

İstanbul’un Fethi’nin üçüncü gününde Fatih, kazanmış olduğu zafer nedeniyle büyük törenler ve bayramlar tertipledi. O zamana kadar şehrin muhtelif yerlerinde saklı bulunan büyük küçük herkesin, en ufak bir rahatsızlığa uğramadan serbestçe dolaşmalarını emretti. Savaş korkusu ile şehirden kaçmış olanların evlerine dönmelerini ve herkesin, önceden olduğu gibi evinde kendi örf ve âdetleriyle dinine uygun olarak yaşamasını buyurdu. Fatih’in, saklanan halka İstanbul’da serbestçe dolaşmalarını emretmesi Osmanlıların hangi siyaseti ile açıklanabilir?

Fatih’in, saklanan halka İstanbul’da serbestçe dolaşmalarını emretmesi Osmanlıların ” İstimalet Politikası” nın gereğidir.

10. Sınıf Tarih Dersi 7. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 189

İslam kültürü, Osmanlı Devleti’nin fethettiği yerlerde ne gibi değişikliklere neden olmuştur?

Osmanlılar fethedilen bölgelerdeki Rum, Ermeni ve Yahudilere; yasalara uydukları, vergilerini ödedikleri, güvenlik ve düzeni muhafaza ettikleri sürece kendi okul, hastane ve mahkeme gibi kurumlarını yaşatma imkânı vermiştir.

Osmanlılar, Hristiyan ve Yahudi nüfusun Müslüman olması için planlı bir çabaya girişmemiştir. Fakat Anadolu’daki Rum köylülerin çoğu kendi istekleriyle zaman içerisinde İslamiyet’i kabul etmiştir.

Fethedilen topraklardaki bu değişimin yanı sıra gayrimüslimlerdeki bir diğer değişim de onların Türkçe öğrenmesidir. Türkçe öğrenmek gayrimüslimlere devlet işlerinde birtakım kolaylıklar sağlamıştır.

Osmanlıların fethettiği bölgelerdeki fiziki dönüşüm uygulanan imar ve iskân politikası ile olmuştur. Osmanlılar, bir şehri fethedince ilk olarak ana kiliseyi camiye çevirmiş ve ona Ulu Cami adını vermiştir.

Şehre kadı ve subaşı tayin etmiştir.

10. Sınıf Tarih Dersi 7. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 192

Osmanlı toplumunda kılık kıyafet kültürünün gelişmesinde etkili olan unsurlar nelerdir?

Osmanlı Devleti’nde kılık kıyafet kültürünün oluşmasında din kuralları, yaşanılan çevre, sosyal yapı, gelenek ve kanunlar gibi unsurlar etkili olmuştur.

İslamiyetʼten önce Türk kadın ve erkekleri üstte gömlek ve kaftan, başlarında börk, kalpak veya takke benzeri başlıklar taşımıştır.

Osmanlı’da kadınların giyim tarzında yüzyıllara göre küçük değişiklikler olsa da kıyafetlerin genel özelliklerini devam ettirmiştir.

10. Sınıf Tarih Dersi 7. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 193

Osmanlı Devleti, toprak sistemini oluştururken hangi özellikleri esas almış olabilir?

1 – Osmanlı toprak sisteminin temeli İslam toprak hukukuna dayanmaktadır. Osmanlı Devleti toprak sistemini oluştururken kendinden önceki Türk İslam devletlerinin toprak sisteminden yararlanmıştır.

2 – Özellikle toprağın kullanımı konusunda Roma, Bizans ve eski İran gibi medeniyetlerin de sistemini kendi döneminin şartlarına göre uyarlayarak faydalanmıştır.

10. Sınıf Tarih Dersi 7. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 194

Klasik Dönem Osmanlı toprak sistemi ile Avrupa’da görülen feodalite sistemini karşılaştırınız.

– Feodalitede tprağın, o topraklar üzerinde yaşayan halkın ve tüm gelirlerin sahibi derebeylerdir.

– Tımar sisteminde ise toprağın sahibi devlettir.

– Feodalite merkezi otoriteyi zayıflatmıştır.

– Tımar sistemi ise merkezi otoriteyi güçlendirmiştir.

– Derebeylikte köylüler derebeyin kölesidir. Soylular (süzeren) topraklara egemendir. Köylü (vassal) süzeren tarafından korunmaktadır. Serfler toprakla beraber alınıp satılabilen hiçbir hakkı olmayan kişilerdir.

 Tımar sisteminde köylü üreten ve bu işten para kazanandır, köle değildir.

– Derebeylikte kapalı tarım ekonomisi vardır. Sadece ülke içinde üretimin yapıldığı tarıma dayalı anlayıştır. Ülkeler arası (uluslar arası ticaret) yoktur. Sadece kendine yetecek kadar tarımsal üretim yapılır.

 Timar sisteminde köylünün mallarının satışı ve fiyatları sipahi tarafından tayin edilemediği gibi, satış zamanları da sınırlandırılamaz. Köylü (reaya) malını istediği yerde ve devletçe tayin edilen fiyatlardan satabilir veya değiştirebilir.

10. Sınıf Tarih Dersi 7. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 195

Osmanlı Devleti’nde, Lonca Teşkilatının mesleki eğitime etkileri nelerdir?

Osmanlı Devleti’nde vasıflı eleman ihtiyacı, Lonca Teşkilatı’na küçük yaşta alınan çocukların yetiştirilmesiyle karşılanmıştır. Meslek öğrenmek üzere bir ustanın yanına çırak olarak verilen çocuklar önce kalfalığa sonra da ustalığa terfi ettirilmiştir.

10. Sınıf Tarih Dersi 7. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 196

Esnafa Verilen Cezalar

Esnaf ahlakına uymayan veya standartlar dışında mal üreten esnaf, kendi şeyh ve ihtiyarlarından oluşan loncada cezalandırılırdı. Ağır suçlar dışında kişilik haysiyetini aşağılayacak cezalardan kaçınılmış, dolayısıyla verilen cezalar uzlaştırıcı ve eğitici olmuştur. Ahî Evran her fırsatta esnafı gezer, yapılan işlerin sağlamlığı ve temizliği gibi hususları denetlerdi. Hatta ayakkabıcıları gezerken beğenmediği ayakkabıları dükkanın damına asar ve herkes “bugün falan ustanın pabucu dama atıldı” derdi. Bu tabir o ustanın kalitesiz mal ürettiği anlamına gelirdi. Suçun derecesine göre esnaflıktan men etme, selam ve yardımı kesme, dayak, para, hapis, mallara el koyma, ikna ve nasihat gibi cezalar da uygulanırdı. Örneğin bozuk terazi kullananlar ibretiâlem için çarşı pazar dolaştırılır, ekşi pekmez satanın pekmezi başına geçirilir, sahte mal üretenler meslekten çıkarılırdı.

Esnaflara verilen cezaların uzlaştırıcı ve eğitici olmasının amacı neler olabilir?

– Kişi hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmiş,

– Hatanın tekrar edilmesini engellemek, diğer esnafa da örnek teşkil etmesini sağlamak amacıyla ezaların uzlaştırıcı ve eğitici olmasına çalışılmıştır.

10. Sınıf Tarih Dersi 7. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 199

Sosyal hayatın canlanmasında, vakıf müesseselerinin rolü nedir?

– Cami, imarethane, medrese, şifahane, hamam ve kervansaray gibi dinî ve sosyo-ekonomik tesisler yaparak;

a- Köy ve şehirlerin imar edilmiş,

b- Dinî hizmetlerin sürdürülmesine yardımcı olarak sosyo-ekonomik hayatın canlanmasını sağlamıştır.

10. Sınıf Tarih Dersi 7. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 200

Vakıflar, toplumun birlik ve beraberliğine ne gibi katkılar sağlamış olabilir?

– Sosyal bütünleşme ve uyum yaygınlaşmıştır.

 Eğitim, sağlık, ulaşım, adalet gibi hizmet alanlarının gelişmesini sağlamıştır.

 Toplum içinde dayanışma, paylaşma, yardımlaşma kavramları yaşatılıp, yerel ve ulusal sınırlara rağmen sınırları da aşan bağlar kurulabilmiştir.

– İnsanların karşılıksız olarak hizmet görmesini ve yararlanmasını sağlamıştır.

10. Sınıf Tarih Dersi 7. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 202

Vakıfların kuruluş nedeni nedir?

Vakıflar, yardımlaşma ve dayanışmanın kurumsallaşmış şekli olarak toplumsal hayatın kolaylaştırılması amacıyla kurulmuştur. 

Kahvenin son yudumunun fincanda kalmasının nedenleri neler olabilir?

İhtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarının karşılanması konusunda acele edilmesi nedeniyle içilen kahvenin dahi son yudumunun bitmesi beklenmemiştir.

Vakfın hizmetlerinden kimler yararlanabilecektir?

– Maddi geliri olmayan, ihityaç sahibi kimseler,

 İlim öğrenen medresenin talebeleri,

 Külliyede bulunan âlim ve salih kimseler,

 Bu imarethaneye gelen ister fakir ister zengin olsun tüm misafirler.

10. Sınıf Tarih Dersi 7. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 205

“Klasik Çağda Toplum Düzeni” Ölçme ve Değerlendirme Sorularının Cevapları

Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız.

Surname – Surre Alayı – Paşmaklık

Surname: Şehzâdelerin sünnet düğünlerini, padişah kızlarının doğum ve evlenmeleri münasebetiyle yapılan merasim ve şenlikleri tasvir eden eser.

Surre Alayı: Osmanlı padişahlarının her yıl hac mevsiminde Haremeyn-i şerîfeyn ahâlisine, zâhidlere, mukaddes yerlerin ve hac yollarının emniyetini sağlayan Mekke şeriflerine ve Hicaz bölgesinde yaşayanlara gönderdikleri para ve değerli eşyalar götüren topluluk.

Paşmaklık: Padişahın annesi, kızları veya kız kardeşleri gibi saray kadınlarına verilen arazilerdir.

Osmanlı’da, millet sözü neyi ifade eder?

Arapça “milla” kelimesinden gelen “millet” sözcüğü dinî cemaat anlamını taşımaktadır. Osmanlı’da da yasal statüleri belirlenmiş dinî cemaatlere millet adı verilmiştir. Osmanlı toplumunda devletin asli unsuru, hâkim millet konumunda olan Müslüman Türklerdir.

Gayrimüslimler ise Müslüman Türkler tarafından himaye edilen farklı mezheplere mensup Hristiyan ve Musevi gibi milletlerden oluşmaktadır. Bu milletler, kendi inanç ve gelenekleri etrafında ayrı bir topluluk olarak tanımlanmış, idari ve sosyal bir örgütlenme modeliyle yönetilmiştir.

Osmanlıların, Anadolu’daki Rum köylerini fethinden sonra buradaki insanların yaşamında ne gibi değişimler görülmüştür?

Osmanlı Devleti, fethettiği toprakları şenlendirerek Müslüman ve gayrimüslimlerin bir arada ve güvenle yaşamasını sağlamıştır.

Osmanlılar, Hristiyan ve Yahudi nüfusun Müslüman olması için planlı bir çabaya girişmemiştir. Fakat Anadolu’daki Rum köylülerin çoğu kendi istekleriyle zaman içerisinde İslamiyet’i kabul etmiştir.

Fethedilen topraklardaki bu değişimin yanı sıra gayrimüslimlerdeki bir diğer değişim de onların Türkçe öğrenmesidir. Türkçe öğrenmek gayrimüslimlere devlet işlerinde birtakım kolaylıklar sağlamıştır.

Osmanlıların fethettiği bölgelerdeki fiziki dönüşüm ise uygulanan imar ve iskân politikası ile olmuştur. Osmanlılar, bir şehri fethedince ilk olarak ana kiliseyi camiye çevirmiş ve ona Ulu Cami adını vermiştir.

İkinci adım olarak ise şehre kadı ve subaşı tayin etmiştir.

* Fethedilen bölgelere Türk Müslüman nüfusu yerleştirmek için de tedbirler almıştır.

Osmanlı Devleti’nde kılık kıyafet kültürünün oluşmasında etkili olan unsurlar nelerdir?

Osmanlı Devleti’nde kılık kıyafet kültürünün oluşmasında; 

– Din kuralları,

– Yaşanılan çevre,

– Sosyal yapı,

– Gelenekler,

– Kanunlar gibi unsurlar etkili olmuştur.

Osmanlı’da şehir halkının bir araya gelmesine vesile olan etkinlikler nelerdir?

Şehirlerdeki mahalle halkı; cami ve mescitlerin dışında kahvehane, bozahane gibi mekânlarda veya düzenlenen panayır ve şenliklerde bir araya gelmiştir.

Eğlence kültürünün bir parçası olan düğünler, insanların güzel zaman geçirdikleri şenliklere dönüşmüştür.

Osmanlı toplumu için dinî törenler, insanların kaynaştığı bir diğer etkinlik türüdür. Özellikle Ramazan ayı içinde yapılan törenler halk için farklı bir anlam ifade ederdi. Ramazan ayı için hazırlıklar önceden başlar, bu ay için bazı tedbirler alınırdı.

Osmanlı Devleti için çifthane sisteminin faydaları nelerdir?

– Toprakların büyük çiftlikler hâline getirilmesini önlemiştir.

– Ekonominin temeli olan tarımın belirli ellerde toplanmasına izin vermemiştir.

– Osmanlı Devleti bu sistem sayesinde toprakların bağımsız işletilmesini sağlamıştır.

– Zirai üretimin sürdürülmesini garanti altına almıştır.

– Çifthane sistemiyle devlet, toprak ve reaya üzerinde kontrolünü sürdürmüştür.

Loncaların kurmuş olduğu sandıkların faydaları nelerdir?

Osmanlılarda loncaların kurmuş olduğu orta sandığı ve teavün (yardımlaşma) sandığı gibi sandıklarla üyeler arasında bir yardım düzeni oluşturulması, sosyal güvenceyi sağlamıştır.

Üyelerine maddi destek sağlamanın yanında yaşlılık, hastalık veya sakatlık sonucu iş göremez duruma düşmüş üyelerin geçimlerini sağlamak ve üyelerine tedavi yardımında bulunmak gibi faydalar sağlamıştır.

Osmanlı Devleti’nde vakıfların toplumsal hayat içerisindeki faydaları nelerdir?

Ülke zenginliklerinin paylaşılması, adil devlet yönetiminin tesisi ayrıca düzenli ve yaşanabilir şehirlerin kurulması konularında Osmanlı Devleti’ne büyük katkıları olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin uyguladığı millet sistemi ile ilgili doğru bir ifade değildir?

A) Avrupa tipi milliyetçiliği esas almaz.

B) Dinî aidiyeti ifade eder.

C) Bugünkü ulus anlamında kullanılabilir.

D) Bu sistem içinde yer alan kişiler azınlık olarak görülemez.

E) Her millet kendi içinde bazı uygulamalarda serbesttir. 

Osmanlı Devleti’nin bir şehri fethettiği zaman aşağıdakilerden hangisini yaptığı söylenemez?

A) Merkez kiliseyi camiye çevirir.

B) Kadı ve subaşı tayin eder.

C) Bölgedeki gayrimüslimleri başka yere iskân eder.

D) O bölgeye Türk ve Müslüman yerleştirmek için çalışmalar yapar.

E) Arazileri ve kişileri kayıt altına alır. 

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin vakıfları desteklemesinin nedenlerinden biri değildir?

A) Köy ve şehirlerin imar edilmesine yaptığı katkı

B) Dinî hizmetlerin sürdürülmesine yardımcı olması

C) Sosyo-ekonomik hayatın canlanmasındaki rolü

D) Toprağın işlenmesinde sağladığı kolaylık

E) Yatırımlar konusunda hazinenin yükünü azaltması 

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde fiyatları denetim altında tutmak amacıyla başvurulan uygulamadır?

A) Narh

B) Gedik

C) Lonca

D) Kethüda

E) Vakıf 

Bir Seyyah: Evliya Çelebi Evliya Çelebi, kendi tabiriyle bir “seyyah-ı âlem”dir. Bu büyük seyyah, elli yıla yakın bir sürede Osmanlı ve onun yakın-uzak coğrafyasında toplam 25 milyon m² alanı kapsayan yerleri gezmiş ve görkemli eserinde anlatmıştır. Gezdiği topraklarda bugün otuzdan fazla devlet mevcuttur. İşte bu yüzden doğumunun 400. yıl dönümünde UNESCO tarafından Türkiye’de “Evliya Çelebi Anma Yılı” ilan edilmiştir. Eseri toplam on cilt ve dört bin sayfaya yakındır. Bu hacimde bir seyahat metni dünyada tektir. Evliya Çelebi’nin seyahatleri ve o seyahatlere mekân olan coğrafyalar ve şehirler bu büyük metnin ana çerçevesini oluşturur. Gündelik hayata dair her şey Evliya Çelebi’nin güzel ve akıcı üslubuyla anlatılır. Seyahatname bu özellikleriyle bir bakıma XVII. yüzyıl Osmanlısı’na tutulmuş bir aynadır. Bu aynada yansıyanlar bize Osmanlı belgelerinin veremediği, onların dışarıda bıraktığı bir dünyadır (Kalpaklı, 2012, s.35-37’den düzenlenmiştir).                

Aşağıdaki ifadelerden hangisinin Evliya Çelebi’nin Seyahatname’siyle ilgili doğru bir ifade olduğu söylenemez?

A) Metin olarak en hacimli seyahatnamedir.

B) Dünya coğrafyalarının tamamından bahsedilmektedir

C) XVII. yüzyıl Osmanlısı’nı yansıtmaktadır.

D) Gündelik hayata dair bilgiler vermektedir

E) Osmanlı belgelerinin bile veremediği bilgileri verilmiştir

10. Sınıf Tarih Dersi 7. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 206

Fatih Sultan Mehmet’in, Bosnalılara tanıdığı haklar nelerdir?

1 – İnanç özgürlüğü,

2 – Can ve mal güvenliği

Fatih’in, Bosnalılara karşı yasakladığı onur kırıcı hareketler neler olabilir?

Başta dinleri olmak üzere dilleri ve yaşantiları üzerinden onları dışlamak, farklı davranmak, toplum içerisinde aşağılamak, ötekileştirmek.

Fatih’in hem fetihten önce kaçanların hem de yabancıların ülkeye gelmesini istemesindeki sebepler neler olabilir?

– Bölge halkının güvenini kazanmak,

 Osmanlı Devleti’nin adaleti ve hoşgörüsünü tanıma ve yaşamalarına imkan sağlayarak olası bir Hristiyan birliğini engellemek.

“10. Sınıf Tarih Dersi 7. Ünite Ders Kitabı Cevapları” isimli yazımızla ilgili görüşlerinizi yorum kısmından bildirebilirsiniz.

Bir Cevap Yazın