Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem Telafi Sınavı

9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem Telafi Sınavı

A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 1.  Haçlı Seferlerinin dini sonuçlarını yazınız. ( 12 puan) 
 2. Malazgirt Savaşının sonuçlarını yazınız. ( 12 puan)
 3. Orta Asya Türk göçlerinin nedenlerini yazınız. ( 12 puan)
 4. Gazneli Mahmut dönemi gelişmelerini yazınız. ( 8 puan)
 5. Bedir Savaşının sonuçlarını yazınız.( 8 puan) 

B) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başına “D” yanlış olanın başına “Y” yazınız.  (19 puan)

 1. [ ] Moğollar, kuzey sınırlarını güvence altına almak ve Türk akınlarını önlemek amacıyla Çin Seddi’ni yapmışlardır.
 2. [ ] Orta Asya’da tarihi bilinen ilk Türk devleti Büyük Hun Devleti’dir.
 3. [ ] İlk Türk devletlerinde, önemli devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yere kurultay denilirdi.
 4. [ ] Yerleşik hayata geçen, kâğıt ve matbaayı kullanan ilk Türk devleti Büyük Hun Devleti’dir.
 5. [ ] Museviliği kabul eden ilk Türk devleti Karluklardır.
 6. [ ] Avarlar ve Peçenekler İstanbul’u kuşatan ilk Türk topluluklarıdır.
 7. [ ] Bağdat Kütüphanesi Moğol istilasında yakılmıştır.
 8. [ ] Puvatya Savaşı ile Müslümanların batıdaki ilerleyişi hızlanmıştır.
 9. [ ] Emeviler döneminde İslam mimarisi Avrupa mimarisi ile yarışabilecek seviyeye gelmiştir.
 10. [ ] İslamiyet’ten önce kabileler hâlinde yaşayan Araplar arasında siyasi birlik kurulmuştur.
 11. [ ] Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında ilk olarak Uhud Savaşı yapılmıştır.
 12. [ ] Mısır, Suriye ve Kudüs, Hz. Ömer döneminde fethedilmiştir.
 13. [ ] Kur’an-ı Kerim, Hz. Osman döneminde kitap hâline getirilmiştir.
 14. [ ] Gazneliler, Orta Asya’da kurulan ilk Türk-İslam Devleti’dir.
 15. [ ] Tolunoğulları ve Îhşidiler, Mısır’da kurulan ilk Türk-İslam devletleridir.
 16. [ ] Türkler, Talas Savaşı’ndan sonra kitleler hâlinde İslam dinine girmişlerdir.
 17. [ ] Dandanakan Savaşı, Karahanlılar ve Gazneliler arasında yapılmıştır.
 18. [ ] Büyük Selçuklular, Abbasi halifesini Şii Büveyhlilere karşı korumuştur.
 19. [    ] Nizamiye Medreseleri, Sultan Alp Arslan’ın isteği ile Nizamülmülk tarafından kurulmuştur.

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. ( 21 puan)

1-Hicaz bölgesine hâkim olan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tolunoğulları

B) İhşitler

C) Eyyübiler

D) Osmanlılar

E) Memlüklüler

2-Aşağıdakilerden hangisi Karahanlıların İslamiyeti benimsemelerine rağmen ulusal kimliklerini koruduklarını gösteren kanıtlardan birisi değildir?

A) Hükümdarların han, hakan gibi unvanlar kullanması

B) Türkçenin resmi dil olması

C) Dini terimlerin Türkçe karşılıklarını kullanmaları

D) Türk dilinin korunması için eserler vermeleri

E) Ribat adı verilen kervansaraylar yapmaları

3-Aşağıdakilerden hangisi Karahanlıların genel özelliklerinden birisi değildir?

A) Uygur alfabesini kullanmışlardır.

B) Karluk, Yağma, Çiğil Türkleri tarafından kurulmuşlardır.

C) İlk burslu eğitim sistemini başlatmışlardır.

D) İslamiyeti benimsemişlerdir.

E) Alp Tigin tarafından Gazne şehrinde kurulmuşlardır.

4-Selçuklular ile Bizans arasında yapılan ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dandanakan

B) Malazgirt

C) Pasinler

D) Miryakefalon

E) Koyunhisar

5-Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerinde kullanılan hâkimiyet sembollerinden birisi değildir?

A) Taht

B) Hutbe

C) Tuğra

D) Kadir

E) Sancak

6-Büyük Selçuklularda ilk para hangi hükümdar döneminde basılmıştır?

A) Alparslan

B) Melikşah

C) Kılıçarsalan

D) Tuğrul Bey

E) Selçuk Bey

7- Türk-İslam devletlerinde gayri Müslimlerin askerlik yapmamaları karşılığı alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cizye

B) Ağnam

C) Haraç

D) Öşür

E) Avarız

D) Aşağıdaki eserlerin numaralarını ait olduğu yazarların adının yanındaki sütuna yazarak eserler ile yazarları eşleştiriniz. ( 8 puan )

ESER  

YAZAR

1 Divanı Lügati’t Türk   Nizamülmülk
2 Kutadgu Bilig   Hoca Ahmet Yesevi
3 Siyasetname   Kaşgarlı Mahmut
4 Divan-ı Hikmet   Yusuf Has Hacib
      Ömer Hayyam
      Edip Ahmet Yükneki

Bir Cevap Yazın