Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 9. Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı (Test)

9. Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı (Test)

1.Karahanlı Devleti’nde, İslamiyet’i resmî din olarak ka­bul eden ve Abdülkerim ismini alan hükümdar aşağı­dakilerden hangisidir?

A) Satuk Buğra Han

B) Bilge Kül Kadir Han

C) Arslan Karahan

D) Yusuf Kadir Han

E) Arslan Bazır Han 

2. Aşağıdakilerden hangisi 960 yılında Karahanlı Devleti’nin hâkim olduğu yerlerde İslamiyet’i kabul eden Türk boylarından biri değildir?

A) Yağma

B) Çiğil

C) Karluk

D) Tuhsiler

E) Peçenekler

3. Orta Asya’da Çin baskısı ortadan kalktı.

İslamiyet Orta Asya’da yayılmaya başladı.

İlk Müslüman Türk Devletleri kurulmaya başladı.

Yukarıda verilen bilgilerin aşağıdaki hangi olayın so­nucunda ortaya çıktığı söylenebilir?

A) Talas Savaşı

B) Dandanakan Savaşı

C) Malazgirt Savaşı

D) Katvan Savaşı

E) Haçlı Seferleri

4. Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinde, eski Türk inancı ve anlayışı ile İslamiyet arasında benzerliklerin bulunma­sı etkili olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu benzerliklerden biri değildir?

A) Din adamlarına ayrıcalık tanıyan ruhban sınıfının ol­maması

B) Temizliğe önem verilmesi

C) Ahiret inancının olması

D) Hırsızlık, yalancılık, adaletsizliğin yasak olması

E) Tabiat güçlerinin kutsal sayılması

5. Kutadgu Bilig, insanın sosyal hayattaki ve devlet niza­mındaki görev ve sorumluluklarına değinilmiş, ideal Türk devlet anlayışının özellikleri anlatılmıştır.

Bu yönü ile Kutadgu Bilig’in;

I. siyasetname,

II.seyahatname,

III. nasihatname

türlerinden hangilerine örnek olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) Yalnız III.

D) I ve III.

E) I, II ve III.

6. Peygamber, aşağıdaki sefer ya da savaşların han­gisine katılmamıştır?

A) Tebük

B) Mute   

C) Uhud     

D) Taif    

E)Hendek

7. Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam dönemine ait eserlerden biri değildir?

A) Atabet-ül Hakayık

B) Dîvânü Lûgati-t Türk

C) Yenisey Yazıtları

D) Kutadgu Bilig

E) Divan-ı Hikmet

8. Büyük Selçuklu Devleti’nde melik denilen sultan çocukla­rı, atabeyler tarafından vali olarak atandıkları bölgelerde devlet işlerinde eğitilmişlerdi.

Büyük Selçuklu Devleti bu uygulama ile aşağıdakiler­den hangisini amaçlamış olamaz?

A) Meliklerin, halkın ihtiyaçlarını gözlemlemesini sağlamak

B) Taşra yönetimini denetim altında tutmak

C) Yeni Türk devletlerinin kurulmasını sağlamak D) Meliklere devlet yönetiminde deneyim kazandırmak

E) Eyaletlerdeki devlet egemenliğini pekiştirmek

9. I. Serahs Savaşı

II. Pasinler Savaşı

III. Malazgirt Savaşı

IV. Katvan Savaşı

Yukarıdaki savaşlardan hangilerinin, Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında etkisinin olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I.

B) Yalnız III.

C) II ve III.

D) I ve IV.

E) I, III ve IV.

10. Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılmasında;

I. Karahıtaylarla Katvan Savaşı’nın yapılması,

II. ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı sayılması,

III. Bâtınilerin zararlı çalışmalarda bulunması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) Yalnız III.

D) II ve III.

E) I, II ve III.

11. Büyük Selçuklu Devleti’nde Saray teşkilatında çalı­şanların başında olan ve onları denetleyen görevli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hâcibü’l – Hüccâb

B) Emir-i Candar

C) Serhenk

D) Emir-i Çaşnigir

E) Şarabdar-ı Has

12. Dandanakan Savaşı’ndan sonra Selçuklu Türklerinin Anadolu’ya doğru ilerleyişinin hızlanmasında göçebe Oğuzların yurt ve otlak bulma ihtiyacının etkisi büyük ol­muştur.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazır­ladığı söylenemez?

A) Fetihlerle devlet sınırının genişlemesine

B) Anadolu’ya düzenli akınların başlamasına

C) Bizans ile askerî çatışmaların hızlanmasına

D) Malazgirt Savaşı’nın yapılmasına

E) Gazneli Devleti’nin yıkılmasına

13. İslam Medeniyetinde ilimler iki başlık altında toplanmıştır: Akli İlimler (Pozitif İlimler) ve Nakli İlimler (Dinî İlimler).

Aşağıdakilerden hangisi nakli ilimlerden birisidir?

A) Matematik

B) Fıkıh

C) Tıp

D) Coğrafya

E) Astronomi

14. Selçukluların Türk-İslam mimarisine kazandırdıkları en önemli eserlerden biri olan – – – – çadır şeklinde yapılmış anıt mezarlardır.

Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdaki mimari yapı­lardan hangisi gelmelidir?

A) Kervansaray

B) Su kemeri

C) Kubbe

D) Kümbet

E) Medrese

15. Siyasetname adlı eseri ile tanınır.

Nizamiye Medreselerinin açılmasında önemli rol oyna­mıştır

Büyük Selçuklu Devleti’nde ikta sistemini getirmiştir.

Hakkında bilgi verilen devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ömer Hayyam

B) Nizâmülmülk

C) Sad-i Şirazi

D) Enveri

E) Muhammed Beyhaki

16. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti’nin çağdaşı olan devletlerden biri değildir?

A) Gazneliler

B) Bizans

C) Karahanlılar

D) Emeviler

E) Abbasi Devleti

17. Sultan Melikşah döneminde ortaya çıkan Bâtınilik ha­reketinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Selçuklu tahtında hak iddia etmek

B) Sosyal ve siyasi düzeni bozmak

C) İslamiyet’in yayılmasını sağlamak

D) İran merkezli yeni bir devlet kurmak

E) Haçlılarla mücadele etmek

18. İslam aydınları arasında Muallim-i Sani (İkinci öğret­men) olarak bilinen bilim insanı aşağıdakilerden han­gisidir?

A) Bîrûnî

B) İbn-i Sina

C) Fârâbî

D) Kindî

E) Hârizmî

19. El-Kanun fı’t-tıp adlı eseri Avrupa’da uzun yıllar okutulmuştur.

Avicenna adıyla bilinmektedir.

Tıp alanında çalışmalar yapmıştır.

Verilen bilgiler aşağıdaki bilim insanlarından hangi­sine aittir?

A) Fârâbî

B) İbn-i Sina

C) Câbir

D) El Hârizmî

E) Gazâlî

20. Aşağıdaki savaşların hangisiyle Arabistan Yarımada-sı’ndaki putperest tehdit tamamen ortadan kaldırıl­mıştır?

A) Huneyn

B) Hendek

C) Uhud

D) Bedir

E) Mute

21. Aşağıdaki Türk-İslam devletlerinden hangisi Abbasileri Şii tehlikesinden kurtarmıştır?

A) Büyük Selçuklu Devleti

B) İhşîdîler

C) Tolunoğulları

D) Memlûklar

E) Safevi Devleti

22. Emevi Devleti’ndeki;

I. ilk Arap parasının bastırılması,

II. Arapçanın resmî dil olması,

III. Arap olmayanların köle kabul edilmesi

gelişmelerinden hangileri Arap milliyetçiliğine kanıt olarak gösterilebilir?

A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) I ve II.

D) II ve III.

E) I, II ve III.

23. Sekizinci Emevi halifesi olan Ömer bin Abdülaziz’in ilk dört halifeye ithafen “Beşinci Halife” ya da Hz. Ömer’e ithafen “İkinci Ömer” olarak anılmasında;

I. mevalilerden alınan cizye vergisini kaldırarak ayrım­cılığa son vermesi,

II. toplumun her kesimini kucaklayan bir yönetim anlayı­şını benimsemiş olması,

III. fetih politikasına son vermesi

faaliyetlerinden hangilerinin etkili olduğu savunula­bilir?

A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) I ve II.

D) I ve III.

E) II ve III.

24. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti’ndeki hukuk sistemi ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) Büyük Selçuklular’da hukuk şer’i ve örfi olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

B) Şer’i hukukun temeli Kur’an-ı Kerim ve hadistir.

C) Örfi hukukun temelini eski Türk gelenekleri oluşturur.

D) Şer’i davalara emir-i dad, örfi davalara ise kadılar bakmıştır.

E) Yüksek mahkeme statüsüne sahip olan Divan-ı Me­zalim’e sultan başkanlık etmiştir.

25. I. İkili teşkilatla yönetilmiştir.

II. Kut anlayışına dayalı veraset sistemi uygulanmıştır.

III. Taht, otağ, davul gibi hükümdarlık sembolleri kullan­mıştır.

Karahanlı Devleti ile ilgili verilen gelişmelerden han­gileri İslamiyet öncesi Türk devlet geleneğinin devam ettiğini kanıtlamaktadır?

A) Yalnız I.

B) I, II ve III.

C) I ve II.

D) II ve III.

E) Yalnız II.

1 A 6 B 11 A 16 D 21 A
2 E 7 C 12 E 17 B 22 E
3 A 8 C 13 D 18 C 23 C
4 E 9 C 14 D 19 B 24 D
5 D 10 E 15 B 20 A 25 B

Bir Cevap Yazın