Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER 1.DÖNEM 1.YAZILI

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER 1.DÖNEM 1.YAZILI

BAYINDIRILIK-MİMİK- KINIK  – ESTERGON KALESİ– KARASİ – TV – KARAMAN- GENEL AĞ – ÇİMPE KALESİ- KAYI

1. Bölüm Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanlar ile doldurunuz. (20 puan)

  1. Osmanlı Devleti’nin kurucu boyu …………………………… boyudur.
  2. ——————————————— Beyliği’nin fethi Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ye geçişini kolaylaştırmıştır.
  3. Jest ve ——————————————— iletişimin beden dilini destekleyen ögelerindendir.
  4. Orhan Bey döneminde 1353 yılında …………………………..…….Kalesi alınarak ilk defa Rumeli’ye geçildi. 
  5.  Günümüzde en çok kullanılan iletişim aracı…………………………………….. dır.

2. Bölüm: Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Doğru olanların başına “D” harfi yanlış olanların başına “Y” harfi koyunuz. (10 Puan)

(        )  Beden dili işitme engellilerin kullandığı sözsüz iletişim şeklidir.

(       ) Kitle iletişim özgürlüğünden yararlanırken özel hayatın gizliliğine saygı göstermeliyiz.

(        )  Coğrafi konumu Osmanlı Devleti’nin kısa sürede siyasi güç olarak ortaya çıkmasını sağladı.

(        ) Etkili dinleme yapmak ve empati kurmak iletişimi olumlu etkileyen davranışlardandır.

(        ) Osmanlı Devleti Orhan Gazi tarafından Bursa’da kurulmuştur.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları uygun şekilde cevaplayınız. (70 puan)

1. Osmanlı Devleti’nin ne zaman ve hangi gelişme sonucu kurulduğu konusunda tarihçiler farklı görüşlere sahip olup bu konuda farklı kanıtlar göstermektedirler. Bunun en büyük nedeni kuruluş dönemi kaynaklarının yetersizliğidir. Osmanlı’nın kuruluşundan bahseden ilk kaynaklar Osman Bey’den yaklaşık bir asır sonra kaleme alınmıştır ve birbirinden farkı bilgiler vermektedir. Bu eserlerdeki bilgilerin yorumlanması ile tarihçiler Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu ortaya koymaya çalışmaktadırlar.

Metne göre Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Tarihçiler arasında bir uzlaşma bulunmamaktadır.

B) Tarihçiler kanıtlardan farklı sonuçlara ulaşmaktadırlar.

C) İlk Osmanlı kaynakları, Osman Bey Dönemi’nde yazılmıştır.

D) Kuruluş dönemini anlatan kaynakların içerikleri birbirinden farklıdır.

2.  7. sınıf öğrencisi olan Oğuzhan arkadaşlarıyla iletişimde bazen sorunlar yaşamaktadır. Oğuzhan’ın iletişim kurarken tercih ettiği davranışlar maddeler hâlinde aşağıda verilmiştir. Oğuzhan’ın olumlu iletişim kurabilmesi için hangi davranışlarını değiştirmesi gerekir?

I. Empati kurma

II. Lakap takma

III. Öğüt verme

IV. Göz teması kurma

V. Emir cümlesi kurma

A) II-III-IV                   B) II-III-V                                C) I-II-V                          D) I-II-III

            

Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.
  Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.    

3.Anayasanın 20. maddesine göre, hangisinin uygun bir davranış olduğu söylenemez?

A) Televizyonda eğlence programı hazırlamak
B) Maç sonunda sporcularla röportaj yapmak
C) Bir sanatçının evine giren çıkanları izlemek
D) Telefon ile programa izleyici bağlamak

4. “Çok çaresizdik. Genel ağ olmasa ne yapardık biz?”

Bu sözü söyleyen bir anne aşağıdaki durumlardan hangisiyle karşı karşıya kalmış olabilir?

A) Evladına sosyal medya aracılığıyla kan bulmuştur.

B) Sokaktaki yavru kedilere sahip bulmuştur.

C) İkinci el ürünlerini genel ağda satmaktadır.

D) Genel ağı bilgi edinme amacıyla kullanmaktadır.

5 Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen olumsuz faktörlerden biri değildir?

A) Empati kurmak

B) Önyargılı olmak

C) İnsanların dış görünümüyle alay etmek

D) Emir vererek konuşmak

6.Bursa’nın fethi sırasında şehirde yaşayan Rumlar hiçbir direnişte bulunmamıştır. Fetihten sonra şehri neden teslim ettiklerini soran Orhan Gazi’nin Rumlardan aldığı cevap oldukça dikkat çekicidir. “Sizin devletinizin günden güne yükseldiğini ve bizim devletimizi geçtiğini anladık. Babanızın idaresine geçen köylülerin memnun kalıp bir daha bizi aramadıklarını gördük ve biz de bu rahatlığa heves ettik.”

Verilen örnek olay dikkate alınarak Osmanlı Devleti’nin fethettiği yerlerde hangi politikayı uyguladığı söylenebilir ?

A) Devşirme politikası       B) İstimâlet politikası C) İskan politikası                            D) Tımar sistemi

7.Osmanlı Devlet zamanında fetihlerde gaza ve cihat anlayışı temel alınmıştır. İslam dinini korumak ya da yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan kutsal savaşa gaza adı verilir. İslam dini uğruna yapılan savaşa cihat adı verilmektedir.

Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisinin gaza ve cihad anlayışı doğrultusunda gerçekleştirildiği söylenemez?

A) Koyunhisar Savaşı ile Bizans’ın yenilgiye uğratılması

B) Karesioğulları beyliğinden Balıkesir’in alınması

C) I. Kosova savaşında haçlıların bozguna uğratılması

D) Bizans’ın elinde bulunan Bursa’nın alınması

“Söz ola kese savaşı, söz ola bitire başı,
Söz ola ağılı aşı, bal ile yağ ede bir söz.”
     Yunus Emre                                           

8.   Aşağıdakilerden hangisi Yunus Emre’nin dizelerini doğrulamaktadır?

A) Söz söyleyenin, kılıç kuşananındır.

B) Söz gümüşse sükût altındır.

C) Söz ağızdan bir kere çıkar.

D) Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır.

*Osmanlı kaybetti ve Yıldırım esir düştü.
*Anadolu siyasi birliği bozuldu.
*İstanbul’un alınması 50 yıl kadar gecikti.
*Osmanlı’da Fetret dönemi başladı.

9.Yukarıda verilen bilgiler hangi savaşın sonucudur?

A) Ankara Savaşı B) Koyunhisar Savaşı C) Kosova Savaşı D) Niğbolu Savaşı

10. Aşağıdakilerden hangisi iletişim türlerinden biri değildir?

A) Sözlü İletişim                 B) Yazılı İletişim C) Sempatik iletişim           D) Sözsüz iletişim

11. ‘‘Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, nesiller ister.’’ M. Kemal Atatürk Mustafa Kemal’in bu sözü aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

A) Düşünce ve ifade Özgürlüğü

B) Doğru Bilgi Alma Hakkı

C) Kitle İletişim Özgürlüğü

D) Özel Hayatın Gizliliği

12. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinin nedenlerinden biri değildir?

A) Bizans’ın eski gücünün olmaması

B) Osmanlı’nın coğrafi konumu

C)Uyguladığı iskân politikası

D)Ahi teşkilatının ortadan kaldırılması.

13.  Derya:  Yeni gelen voleybol hocasını daha çok sevdim.        

Eylem: Çünkü yüz ifadelerinden net olarak ne istediğini  anlıyoruz. Konuşmalara bakarak etkili bir iletişi için;

I-    Jest

II-   Mimik

III- Beden dili

hangilerinin öneminden bahsedilmiştir?

A) I ve II                                          B) I ve III C) II ve III                                  D) I, II ve III

14. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişimde yapmamız gereken davranışlardan biri değildir?

A) Anlatmak istediklerimizi açık bir dille ifade etmek

B) İnsanları yargılamadan konuşmak ve dinlemek değildir?

C) Beden dilini etkili bir biçimde kullanmak

D) Konuşurken karşımızdaki insanı başkalarıyla kıyaslama

Bir Cevap Yazın