Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 12. Sınıf İnkılap Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı Test

12. Sınıf İnkılap Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı Test

Merhaba değerli öğrencilerimiz. geçen sene yapılan müfredat değişikliği sonucu Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi Dersi 12. Sınıfa alındı. Bu sebeple sitemizde yer alan 12. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi 1. Dönem 2. Yazılı sorularını güncel müfredata göre yeniden hazırladık. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

2019-2020 12. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Test Soruları

1-) Aşağıdaki maddelerden hangisi Amasya Genelgesi’nde yer almaz?

A) Vatanın bağımsızlığı, milletin bütünlüğü tehlikededir.

B) Manda ve himaye kabul olunamaz.

C) İstanbul Hükûmeti, üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir.

D) Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

E) Sivas’ta millî bir kongrenin toplanması kararlaştırılmıştır.

2-) Millî Mücadele sırasında Rum ve Yunanlılar’ın kurduğu cemiyetlerden bazıları şunlardır:
   – Mavri Mira
   – Pontus Rum
   – Etniki Eterya
Aşağıdaki millî cemiyetlerden hangisi yukarıdaki zararlı cemiyetlerin faaliyetlerine karşı mücadele etmek amacıyla kurulmamıştır?

A) İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

B) Redd-i İlhak Cemiyeti

C) Kilikyalılar Cemiyeti

D) Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti

E) Trakya Paşaeli Cemiyeti

3-) Aşağıdakilerden hangisi Kuvayımilliye’nin kurulma nedenlerinden birisi değildir?

A) TBMM’nin kurduğu düzenli ordunun sadece batıda mücadele etmesi

B) Osmanlı hükümetinin işgalleri önlemekte yetersiz kalması

C) İtilaf devletlerinden destek alan azınlıkların taşkınlıkları

D) Osmanlı ordusunun terhis edilmiş olması

E) Yapılan işgallerin önlenememesi

I.    Mondros Ateşkes Antlaşmas,

II.   İzmir’in işgal edilmesi,

III.  Azınlıkların faaliyetleri

4-) Yukarıdakilerden hangileri Kuvay-ı Millîye’nin kurulmasına etki etmiştir?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

5-) I. Amasya Genelgesi

 II. Amasya Görüşmeleri

III. Sivas Kongresi

IV. Erzurum Kongresi

Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) I – II – III – IV

B) I – IV – III – II

C) II – I – IV – III

D) II – IV – I – III

E) III – I – IV – II

6-) Aşağıda verilen Millî Mücadele Dönemi’ne ait bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Erzurum Kongresi’nde millî sınırlardan ilk kez bahsedilmiştir.

B) Amasya Genelgesi’nde Millî Mücadele’nin gerekçesi, amacı ve yöntemi belirtilmiştir.

C) Amasya Genelgesi ile İstanbul Hükümeti ilk kez Temsil Heyetinin hukuksal varlığını tanımıştır.

D) Sivas Kongresi’nde manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir.

E) Misakımillî kararları Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde kabul edilmiştir.

7-) Osmanlı Mebuslar Meclisi tarafından onaylanan Misak-ı Millî’de; “Her devlet gibi bizim de tam bağımsızlığa ve serbestliğe ihtiyacımız vardır. Bu yaşamamızın ve geleceğimizin esasıdır, bu nedenle siyasi, adli ve mali gelişmemizi önleyecek sınırlamalara karşıyız.” denilmiştir.

Bu karar ile aşağıdakilerden hangisi savunulmaktadır?

A) Kapitülasyonların kaldırılması

B) Savaş durumuna son verilmesi

C) Çağın teknolojisinin takip edilmesi

D) Türk ülkesinin sınırlarının çizilmesi

E) Azınlık haklarında eşitliğin gözetilmesi

8) Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra ortaya çıkan millî cemiyetlerin ortak özelliklerinden değildir?

A) Sivas Kongresinde birleştirilmeleri

B) Bölgesel nitelikte olmaları

C) Bağımsızlık duygusuyla kurulmaları

D) Ulusal egemenliği gerçekleştirmek istemeleri

E) İşgallere karşı çıkmaları

9-) I. İstanbul’un İtilaf devletleri tarafından işgali,

II. Son Osmanlı Mebusan Meclisinin açılması,

III. Amasya Görüşmesi,

IV. Misak- ı Millî’nin kabulü

Yukarıda verilen gelişmelerin kronojik açıdan doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) III – IV – I – II

B) IV – I – III – II

C) III – II – IV – I

D) II – IV – I – III

E) II – III – IV – I

10-) Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?

A) Sevr Antlaşması’nın baskıcı planı uygulanamamıştır.

B) Türk Devleti’nin diğer milletlerle eşit olduğu belgelenmiştir.

C) Yeni Türk Devleti’nin bağımsızlığı kabul edilmiştir.

D) Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiğini gösteren ilk belgedir.

E) Sömürge altında yaşayan Doğu milletlerine örnek olmuştur.

11-) Lozan Barış Görüşmelerinde, İngiliz istekleri karşısında İsmet İnönü’nün Türkiye’nin çıkarlarından taviz vermemesi üzerine İngiliz temsilcisi Lord Curzon, İnönü’ye “Konferansta bir sonuca varacağız ama memnun ayrılmayacağız. Hiçbir konuda bizi memnun etmiyorsunuz. Hiçbir dediğimizin makul olduğuna, haklı olduğuna bakmaksızın kabul etmiyor hepsini reddediyorsunuz.” demiştir.

Buna göre İsmet İnönü’nün Lozan Barış Görüşmelerinde nasıl bir tutum sergilediği söylenebilir?

A) Uzlaşmacı

B) Kararlı

C) Hoşgörülü

D) Teslimiyetçi

E) İnatçı

12-) Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?

A) Askerî zaferler siyasi zaferlere dönüşmüştür.

B) Sevr Antlaşması geçersiz hâle gelmiştir.

C) Batılı devletlerle tüm sorunlar çözüme kavuşturulmuştur.

D) Kapitülasyonlar ve azınlık hakları gibi sorunlar çözülmüştür.

E) İnkılapların yapılmasına zemin hazırlamıştır.

13-) Lozan Barış Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi ülkede birlik ve beraberliği sağlamaya yöneliktir?

A) Ülkede yaşayan gayrimüslimlerin Türk vatandaşı olarak kabul edilmesi

B) Meriç Nehri’nin Türkiye ile Yunanistan arasında sınır kabul edilmesi

C) Boğazların yönetiminin uluslararası bir komisyona bırakılması

D) Kapitülasyonların kaldırılması

E) Boğazların her iki yakasının askerden arındırılması

14-) İtilaf Devletleri, Lozan Konferansı’na TBMM Hükûmeti ile birlikte İstanbul Hükûmetini de davet etmiştir. Amaçları Türk tarafını bölerek birbirine düşürmektir.

Buna göre, TBMM İtilaf Devletlerinin amacına engel olabilmek için aşağıdaki kararlardan hangisini almıştır?

A) Görüşmelere İsmet İnönü gönderilmiştir.

B) Saltanat kaldırılmıştır.

C) Cumhuriyet ilan edilmiştir.

D) Başkent İstanbul’dan Ankara’ya taşınmıştır.

E) II.TBMM’nin açılması amacıyla seçim kararı alınmıştır.

15-) Birinci İnönü Savaşı’ndan sonra yaşanan;

 I. Çerkez Ethem İsyanı’nın bastırılması,

 II. SSCB ile Moskova Antlaşması’nın imzalanması,

 III. 1921 Anayasası’nın kabulü,

 IV. İtilaf Devletlerinin TBMM’yi Londra Konferansı’na davet etmesi

gelişmelerden hangileri TBMM’nin hukuksal varlığınının tanındığına kanıt olarak gösterilebilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) II ve IV

E) I, III ve IV

16-) Büyük Taarruz için yapılan hazırlık çalışmaları arasında;

   I.  Başkomutanlık süresinin uzatılması,

   II. Sovyet Rusya’dan silah ve malzeme yardımı alınması,

   III. İstanbul’dan silah ve cephane kaçırılması

gibi gelişmelerden hangileri gösterilebilir?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E)- I, II ve III

17-) TBMM, Lozan’a gönderilen heyetten kapitülasyonlar ve Ermeni Yurdu konularında kesinlikle taviz verilmemesini istemiştir.
Bu durum aşağıda verilenlerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Azınlıklara hiçbir hak verilmeyeceği

B) Ekonomik taviz verilebileceği

C) Ermenilerle hâlâ mücadele edildiği

D) Bağımsızlıktan hiçbir şekilde taviz verilmeyeceği

E) TBMM’de ekonomik sıkıntılar yaşandığı

18-) Aşağıdakilerden hangisi, Fransızların Güney Cephesi’nde başarısızlığa uğradığına bir kanıt olarak gösterilemez?

A) Maraş ve Urfa’nın halk tarafından kurtarılması

B) Fransızların Misakımillî’yi tanıması

C) İşgal ettiği yerleri Ankara Antlaşması ile boşaltması

D) Ermenilerle iş birliği yapması

E) TBMM’yi resmen tanıması

19-) TBMM’yi düzenli bir ordu kurmaya zorlayan nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Kuvayımilliye’nin belli bir otoriteye bağlı olmaması

B) Kuvayımilliye’nin işgalden kurtardıkları yerlerde bağımsızlıklarını ilan etmeleri

C) Türk vatanının düşman işgalinden kurtarılmak istenmesi

D) Kuvayımilliye’nin disiplinsiz davranışları

E) Kuvayımilliye’nin düşman ilerleyişini durdurmada yetersiz kalması

20-) I. İnönü Muharebesi’nde Yunanlıların yenilgiye uğraması üzerine İtilaf Devletleri, Londra’da bir konferans yapılmasına karar vermişlerdir. Konferansa İstanbul Hükûmeti’nin yanında BMM’yi temsilen bir yetkiliyi de davet etmişlerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) İtilaf Devletleri, I. İnönü yenilgisini kabul etmemişlerdir.

B) İtilaf Devletleri’nin Anadolu’daki işgalleri sona ermiştir.

C) I. İnönü Muharebesi’nden sonra İtilaf Devletleri barış yanlısıdır.

D) İtilaf Devletleri, BMM’nin hukuki varlığını kabul etmek istememişlerdir.

E) Londra Konferansı’ndan sonra Yunanlılar geri çekilmiştir.

2019-2020 12. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Test CEVAP ANAHTARI için burayı tıklayınız.

2019-2020 12. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Test Soruları için görüşlerinizi yorum kısmından paylaşabilirsiniz.

3 Yorumlar

  1. cevaplara nereden ulaşabilirim?

Bir Cevap Yazın