Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 2019-2020 8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Test

2019-2020 8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Test

1-) Osmanlı Devleti bu katliamları engellemek amacıyla 1915’te ……….I…….. Kanununu çıkararak, Ermenileri Suriye’ye göç ettirmiştir.

 TBMM, Haziran 1920’de Osmanlı Devleti’nden kalma 15. Kolordunun başına …………II………’.. Doğu Cephesi Komutanı olarak atadı.

Yukarıdaki cümlelerde verilen boşluklara hangi kelimelerin getirilmesi doğru olur?

A) Tehcir – Kazım Karabekir

B) Hıyanet-i Vataniye – Kazım Karabekir

C) Tehcir – Ali Fuat Cebesoy

D) Hıyanet-i Vataniye – Ali Fuat Cebesoy

2-) Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Misakımillî’den ödün verilmediğinin göstergesidir?

A) Batum’un Gürcistan’a verilmesi

B) Musul’un İngiliz mandasındaki Irak’a bırakılması

C) Hatay’ın Fransız mandasındaki Suriye’ye bırakılması

D) Kapitülasyonların kaldırılması

3-) Aşağıdaki maddelerden hangisi Amasya Genelgesi’nde yer almaz?

A) Vatanın bağımsızlığı, milletin bütünlüğü tehlikededir.

B) Manda ve himaye kabul olunamaz.

C) İstanbul Hükûmeti, üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir.

D) Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

4-) Tekalif-i Millîye Emirleri’nin çıkarılma amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak

B) Kuvay-ı Millîye’nin kurulmasını sağlamak

C) Kongrelerin toplanmasını sağlamak

D) Ayaklanmaları önlemek

5-) Millî Mücadele sırasında Rum ve Yunanlılar’ın kurduğu cemiyetlerden bazıları şunlardır:
   – Mavri Mira
   – Pontus Rum
   – Etniki Eterya
Aşağıdaki millî cemiyetlerden hangisi yukarıdaki zararlı cemiyetlerin faaliyetlerine karşı mücadele etmek amacıyla kurulmamıştır?

A) İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

B) Redd-i İlhak Cemiyeti

C) Kilikyalılar Cemiyeti

D) Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti

6-) TBMM, Lozan’a gönderilen heyetten kapitülasyonlar ve Ermeni Yurdu konularında kesinlikle taviz verilmemesini istemiştir.
Bu durum aşağıda verilenlerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Azınlıklara hiçbir hak verilmeyeceği

B) Ekonomik taviz verilebileceği

C) Ermenilerle hâlâ mücadele edildiği

D) Bağımsızlıktan hiçbir şekilde taviz verilmeyeceği

7-) Sevr Barış Antlaşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Osmanlı Devleti temsilcileri tarafından imzalanmıştır.

B) Saltanat Şurası’nda görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

C) Antlaşmanın şartları Paris Barış Konferansı’nda hazırlanmıştır.

D) Osmanlı Mebusan Meclisi’nde görüşülmüş ve onaylanmıştır.

😎 Meclis’in Kayseri’ye taşınması tartışmaları hangi gelişmeden sonra yaşanmıştır?

A) I. İnönü Muharebesi

B) II. İnönü Muharebesi

C) Kütahya-Eskişehir Muharebeleri

D) Sakarya Meydan Muharebesi

9-) I. İnönü Muharebesi’nde Yunanlıların yenilgiye uğraması üzerine İtilaf Devletleri, Londra’da bir konferans yapılmasına karar vermişlerdir. Konferansa İstanbul Hükûmeti’nin yanında BMM’yi temsilen bir yetkiliyi de davet etmişlerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) İtilaf Devletleri, I. İnönü yenilgisini kabul etmemişlerdir.

B) İtilaf Devletleri’nin Anadolu’daki işgalleri sona ermiştir.

C) I. İnönü Muharebesi’nden sonra İtilaf Devletleri barış yanlısıdır.

D) İtilaf Devletleri, BMM’nin hukuki varlığını kabul etmek istememişlerdir.

10-)

Yukarıda verilen tablo incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Askerî alandaki başarıların siyasal alandaki başarıları etkilediğine

B) İmzalanan antlaşmaların yeni Türkiye Devleti’nin tanınmasını sağladığına

C) Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Millî Mücadele’nin savaş döneminin sona erdiğine

D) Kars Antlaşması ile Türkiye-İran sınırının son şeklini aldığına

11-) Yeni Türk Devleti’nin Lozan Barış Antlaşması ile elde ettiği kazanımlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Doğu Trakya’nın kurtarılması

B) Yabancı okulların Milli Eğitim Bakanlığına bağlanması

C) Ermeni yurdu meselesinin sona ermesi

D) Azınlıkların Türk vatandaşı kabul edilmesi

12-) I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı cephelerden bazıları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir:

 İngilizlerin Hindistan sömürgeleri ile bağlantısı kesilmek istenmiştir

 Savaşın uzamasına sebep olan cephedir.

 İngilizler, Musul petrollerini ele geçirmek ve Rusya’ya yardım göndermek amacıyla açmıştır.

 Osmanlı Devleti İngiliz işgali ile kaybettiği Mısır’ı geri almak istemiştir.

Buna göre aşağıdaki cephelerden hangisi ile ilgili bilgiye yer verilmemiştir?

A) Kanal (Süveyş) Cephesi

B) Hicaz-Yemen Cephesi

C) Çanakkale Cephesi

D) Kafkas Cephesi

13-) I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru yayımlanan Wilson İlkelerinin;

  I. Yenen devletler, yenilen devletlerden toprak almayacaktır.

 II. Azınlıklara kendini yönetme hakkı tanınacaktır.

III. Devletler arasında gizli antlaşmalar imzalanmayacaktır.

IV. Boğazların yönetimi uluslararası bir komisyona bırakılacaktır.

 V. Ülkelerin gelişmelerini kısıtlayan uluslararası ekonomik engellemeler kaldırılacaktır.

maddelerinden hangilerinin, Osmanlı Devleti’nin aleyhine olduğu düşünülebilir?

A) Yalnız II

B) II ve IV

C) IV ve V

D) l, II ve III

14-) Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili olan genel nedenler arasında yer almaz?

A) Milliyetçilik akımı

B) Sömürgecilik yarışı

C) Silahlanma ve bloklaşma

D) Rusya’nın Balkanlara hâkim olma mücadelesi

15-) I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında yer almak istemesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Kaybedilen toprakları geri almak istemesi

B) Savaşı Almanya’nın kazanacağına inanması

C) İttihat ve Terakki’nin Almanya yanlısı politika izlemesi

D) İtilaf Devletlerinin Osmanlı topraklarına saldırması

16-) Ermeni sorununun ortaya çıkmasında;

I.   Osmanlı toprakları üzerinde emelleri olan devletlerin politikaları,

II.  Milliyetçilik akımının etkisi,

III. General Harbord raporunun hazırlanması

gibi gelişmelerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I, II ve III

17-) Mustafa Kemal’i, Manastır’da eğitim gördüğü dönemde derinden etkileyen olay bu savaş olmuştur. Bu savaşta Türk ordusunun savaş meydanında zafer kazanmasına rağmen, barış masasında istediğini elde edememesi onu derinden üzmüştür.

M. Kemal’in düşünce yapısı üzerinde etkili olan bu savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Balkan Savaşları

B) 1897 Türk-Yunan Savaşı

C) 93 Harbi (Osmanlı-Rus)

D) Trablusgarp Savaşı

18-) İstanbul hükümeti aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle Temsil Heyetini hukuken tanımıştır?

A) Havza Genelgesi

B) Misakımilli

C) Mebusan Meclisinin açılması

D) Amasya Görüşmesi

19-) Milli mücadele döneminde alınan aşağıdaki kararlardan hangisiyle yönetim şeklinin değişeceğini gösterir?

 A) Vatanın bütünlüğü tehlikededir.

B) Manda ve himaye kabul edilemez.

C) Milletin geleceğini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

D) İstanbul hükümeti üzerine aldığı görevi yerine getirememektedir.

20-) Mustafa Kemal ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) En çok etkilendiği yazarların başında Namık Kemal ve Tevfik Fikret gelmektedir.

B) Katıldığı ilk savaş, Çanakkale Muharebeleridir.

C) 31 Mart İsyanı’nın bastırılmasında, Hareket Ordusu’nda görev almıştır.

D) İlk görev yeri, Şam’daki V. Ordu’dur.

“8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Test” sorularının cevaplarına ulaşmak için burayı tıklayınız.

“8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları” ile ilgili görüşlerinizi yorum kısmından yazabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın