Son Yazılar
Home / Tarih 11 / 2019-2020 11. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2.Yazılı

2019-2020 11. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2.Yazılı

1- 17.yy’ın başından itibaren Osmanlı Devleti gerek içerden gerekse dışardan kaynaklanan siyasi, askeri, ekonomik ve sosyal sebeplerden dolayı güç kaybetmeye başlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin güç kaybetmesinin siyasi sebeplerinden biridir?

A) Rüşvet ve adam kayırmanın artması

B) Sancağa çıkma usulünün kaldırılması

C) Ocağa asker alım usulünün bozulması

D) Vergi oranlarının artırılması

E) Medreselerin bozulması

2- 1740 Kapitülasyonlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Fransız elçisi diğer devletlerin elçisinden üstün sayılmıştır.

B) Fransa aslında kendi çıkarlarını korumak için arabuluculuk yapmıştır.

C) Kapitülasyonlar Osmanlı ekonomisinin gerilemesine sebep olmuştur.

D) Ortodoksların Rusya’nın koruması altında olması kabul edilmiştir.

E) Fransa’ya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir.

3- I- Ticaret zayıflamıştır.

II- Halktan alınan vergiler artırılmıştır.

III- Üretim artmış, ekonomi canlanmıştır.

IV- Hristiyanlık inancı keşfedilen yerlere yayılmıştır.

V- Kapitülasyonlar (ayrıcalıklar) verilmiştir.

Yukarıda verilen Coğrafi Keşiflerin sonuçlarından hangileri Osmanlı Devleti ile ilgilidir? 

A) I ve III

B) III ve IV

C) IV ve V

D) I – II ve V

E) I ve IV

4- Yukarıda verilen şemada,  

a. Ticaretin gelişmesi ve tarımsal faaliyetlerin azalması

b. Feodal beylerin ölmesi sonucu topraklarının boş kalması

c. Derebeylere ait surların yıkılabileceğinin anlaşılması

ifadelerinden hangileri feodalitenin zayıflaması ve merkezi krallıkların güçlenmesi ile ilgili numaralandırılan yerlere gelmelidir?

A) I-a, II-b, III-c

B) I-a, II-c III-b

C) I-b, II-a, III- c

D) I-b, II-c, III-a

E) I-c, II-b, III-a

5- Aşağıda verilen kavram ve açıklamalarından hangisi yanlış verilmiştir?

A) Kutsal İttifak – Avrupa’da Osmanlı Devleti’ne karşı oluşturulan birlik 

B) Mültezim – Devlet adına vergi toplayan kişi 

C) Arşidük – Eflak ve Boğdan beylerine verilen unvan

D) Merkantilizm – Gücün kaynağının değerli madenlere sahip olmaktan geçtiğini ileri süren fikir 

E) Vakanüvis – Osmanlı Devleti’nde resmî tarih yazıcısı

6- Coğrafi Keşifler Osmanlı Devleti’ni öncelikle hangi alanda etkilemiştir? 

A) Siyasi  

B) Ekonomik  

C) Kültürel 

D) Askerî   

E) Sosyal

7- Tımar sisteminin bozulması Osmanlı Devleti’ni sosyal, siyasal, ekonomik vs… olmak üzere birçok alanda etkilemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi tımar siteminin bozulmasının sosyal sonuçlarından biri değildir?

A) Köylerden şehirlere göç artmıştır.

B) Eyaletlerde devlet otoritesi zayıflamıştır.

C) Şehirlerde güvenlik sorunu ortaya çıkmıştır.

D) Göç ve işsizlik gibi sorunlar ortaya çıkmıştır.

E) Tımarlarını kaybedenler Celali İsyanlarına katılmıştır.

8- Bir ülkenin zenginliğini, sahip olduğu altın ve gümüş gibi değerlere bağlayan, bu madenlerin dış satımını arttıran iç satımını engelleyen  ya da bir milletin ekonomik gücünü ve zenginliğini en üst düzeye çıkarmak amacını güden ekonomik bir modeldir.

Bu paragrafa göre XV ve XVI. yüzyıllarda etkili olan ekonomik model aşağıdakilerden hangisidir?

A) Merkantilizm

B) Komünizm

C) Sosyalizm

D) Liberalizm

E) Kapitalizm

9- Dünya savaş tarihinde Çin’de icat edilen barutun önemli bir yeri vardır. Barut yanıcı ve gürültü çıkarıcı bir silah olarak kullanıldı.  Ateşli silahlarda barutun kullanılması savaşların gidişatında bir dönüm noktası oldu. XIV. yüzyılda Avrupa’da yaşanan bu durum ateşli silah teknolojileri ve yeni teknik gelişmelerle birleşti. Silah teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişme süreci “Askeri Devrim” adıyla anılan bir dönemi başlattı. XVIII. yüzyıldan itibaren orduların ihtiyaçlarının karşılanması konusunda ekonomik harcamalarda artışlar meydana geldi.

Bu paragrafa göre;

I. Avrupa XIV. yüzyıldan itibaren savaş teknolojilerinde ilerleme dönemine girmiştir.

II. Askeri Devrim, sadece teknolojik anlamda değil orduların da yenilenmesinde etkili olmuştur.

III. Vergi sistemlerinin oluşumunda orduların ihtiyacının karşılanması öncelikli hedef olmuştur.

IV. Orduların modernizasyonunda ve ihtiyaçlarının karşılanmasında ekonomik faktörler önemli rol oynamıştır.

 yargılarından hangisi doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) III – IV

D) I – II – III

E) I – II – IV

10- 1683 yıllında gerçekleştirilen II.Viyana Kuşatması, Osmanlı Devleti’nin Avrupa’ya karşı ilk büyük mağlubiyeti olmuştur. II.Viyana Bozgunu ile Karlofça Antlaşması (1699) arasında birçok cephede devam eden savaşlar devleti sarsmıştır. Mirî, mukataa topraklar üzerinde  malikâne alarak ayrıcalıklar ele geçiren güçlü kesimler, Anadolu ve Rumeli’nin çoğu bölgesinde merkeze karşı bağımsız sayılabilecek egemenlik sahaları oluşturdular.

Bu paragrafa göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?  

A) Osmanlı Devleti içinde bazı imtiyazlı çevreler mevcuttur.

B) Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda Avusturya ile mücadele etmiştir.

C) II.Viyana Kuşatması’ndan sonra merkezî otorite sarsılmıştır.

D) Yenilgiler devletin iç dinamiklerini olumlu etkilemiştir.

E) Eyalet isyanlarının çıkmasına zemin hazırlanmıştır.

11- Yeniçerilerin Osmanlı tarihindeki ilk isyanı II. Mehmet döneminde olmuştur. XVII. yüzyılda II.Osman, IV. Murat ve IV. Mehmet dönemlerinde de büyük isyanlar çıkarmışlardır.

Bu dönemde Yeniçerilerin çıkardıkları isyanlarda hükümdarların hangi faaliyetlerinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Halka zulüm etmeleri

B) Küçük yaşta tahta çıkmaları

C) Şerî ve örfî kurallara uymamaları

D) Ekonomik sorunlara çözüm bulamamaları

E) Ulemaların desteğini almalar

12- Ekber ve Erşed usulünün getirilmesi

– Görevlendirmelerde rüşvetin etkili olması

– Merkezi otoritenin bozulması

Gelişmelerinin Osmanlı Devleti’ne etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fetihler devam etmiştir.

B) İç isyanlar çıkmıştır

C) Bilim ve sanat faaliyetleri gelişmiştir.

D) İltizam sistemi önem kaybetmiştir.

E) Tımar sistemi yaygınlaşmıştır.

13- Sancağa çıkma usulünün kaldırılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tımar sisteminin bozulması

B) Eyalet askerlerinin sayısının azalması

C) Taht kavgalarını önlemek

D) İlmiye sınıfının bozulması 

E) Kalemiye sınıfının bozulması

14- XVII. yüzyıl Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketlerinde sorunun asıl kaynağına inilmeye çalışıldığının kanıtı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Avrupa’daki gelişmelerin dikkate alınmamış olması

B) Devlete eski gücünü kazandırmak amaçlı yapılması

C) Köklü değişikler yerine mevcut durumun korunmaya çalışılması

D) Devletin genel politikası olmaması ve kişilere bağlı kalması

E)  IV. Murat’ın Koçi Bey ve Kâtip Çelebi’ye raporlar hazırlatması

I. Ahmet döneminde ”sancağa çıkma” usulü kaldırılarak yerine ekber ve erşed sistemi getirilmiştir.

15- I. Ahmet bu sistem değişikliği ile temelde aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? 

A) Fetihleri hızlandırmayı

B) Askerî yapıyı güçlendirmeyi

C) Şehzadelere devlet tecrübesi kazandırmayı

D) Taht kavgalarını azaltmayı

E) Yeniçeri isyanlarını engellemeyi

16- Aşağıdakilerden hangisi İstanbul isyanlarının ortaya çıkmasının sebeplerinden biridir? 

A) Tımar sisteminin bozulması ve iltizam sisteminin yaygınlaşması

B) Ekonomik durumu kötü olan halktan fazla vergi alınmaya çalışılması

C) Kadıların ve sancak beylerinin adaletsiz davranışları

D) Yeniçerilerin maaşlarının düşük ayarlı akçe ile verilmesi

E) Avusturya ve İran ile yapılan savaşların uzun sürmesi

17- I. İşsizlik artmıştır.

II. Arz talep dengesi korunmuştur.

III. Köyden şehirlere göçler artmıştır.

IV. Eyaletlerde asayiş ve güvenlik bozulmuştur.

Yukarıdakilerden hangileri tımar sisteminin bozulması sonucu ortaya çıkmıştır?

A) I ve II

B) II ve III

C) I – II ve III

D) I – II ve IV

E) I – III ve IV

18- Ticaretin ağırlık merkezinin Akdeniz’den Atlas Okyanusu’na kaymasının sonuçları arasında hangisi gösterilemez?

A) İngiltere, Fransa ve Hollanda güçlenmiştir.

B) Atlas Okyanusu kıyılarındaki şehirler önem kazanmıştır

C) Osmanlı Devleti ekonomik yönden zarar görmüştür.

D) Avrupalı devletler arasında rekabet artmıştır.

E)  Akdeniz ülkeleri ekonomik yönden güç kazanmıştır.

19- I. Tarımsal üretim düştü.

II. Tımar sistemi bozuldu.

III. Yeniçerilerin sayısı arttı.

IV. Devletin gelirleri azaldı.

V. Halk köylere göç etti.

Yukarıdakilerden hangileri Celâli İsyanlarının sonuçlarındandır?

A) I – II – V

B) I – III – IV

C) II – III – IV

D) I – IV – V

E) I ve IV

20- 1700 İstanbul Antlaşması ile Karadeniz’e inen Rusya, Boğazları da tehdit etmeye başladı.  Bu durum karşısında diğer Avrupa devletleri ise kendi çıkarları doğrultusunda Osmanlı-Rus rekabetine dâhil olarak zamanla Osmanlı Devleti’ni devletlerarası rekabetin odağı hâline getirdi; böylece, iç ve dış siyasette belirgin sorunların ortaya çıkmasına neden olmuşlardır.

Bu durum karşısında Osmanlı Devleti nasıl bir politika izlemiştir?

A) Genişleme politikası 

B) Yalnızlık politikası 

C) Denge politikası 

D) Okyanuslara açılma politikası

E) Türk-İslam birliği politikası 

21- Osmanlı Devleti, 1724 İstanbul Antlaşması’nı imzalayarak, İran’ın Kafkasya topraklarını aşağıdaki devletlerden hangisi ile paylaşmıştır?

A) Rusya

B) Avusturya

C) İngiltere

D) Lehistan

E) Fransa

Bir bölgenin vergisinin ihale yoluyla peşin alınması esasına dayanan sisteme iltizam denilmiştir.

22- İltizam sisteminde vergi kaynağı olan arazi aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmiştir?

A) İltizam

B) Mukataa

C) Mültezim

D) Tımar

E) Malikâne

23- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin bozulan ekonomisini dengede tutmak için aldığı tedbirlerden biri değildir?

A) Müsadere

B) Sanayi İnkılabı

C) Para Tağşişi

D) Malikâne Sistemi

E) Esham sistemi

24- Celali İsyanları sırasında suçsuzların da cezalandırılması,

I. Devlete karşı güvenin sarsılması

II. Ülkede kalıcı huzurun sağlanması

III. Ordunun disiplin altına alınması

durumlarından hangisine sebep olmuştur? 

A) Yalnız I

B) Yanlız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I ve III

25- Aşağıdakilerden hangisi III. Ahmet Dönemi’nde yapılan yeniliklerden biri değildir?

A) İlk Türk matbaasının kurulması

B) Çiçek aşısının yapılması

C) İtfaiye ocağının kurulması

D) Tercüme Encümenliğinin kurulması

E) Nizam-ı Cedit ordusunun kurulması

2019-2020 11. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2.Yazılısı CEVAP ANAHTARI için burayı tıklayınız.

2019-2020 11. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2.Yazılı” (Test) Soruları için görüşlerinizi yorum kısmından paylaşabilirsiniz.

8 Yorumlar

  1. Cevapları bilen varsa atabilirmisin

  2. Cevapları alabilir miyim

  3. Cevapları atarmısınız

  4. Cevapları ekledim arkadaşlar, başarılar dilerim. Eğer cevapları göremezseniz, lütfen tarayıcınızdaki geçmişi temizleyin. Buna rağmen ulaşamazsanız yorum yaparak ya da iletişim bölümünden bizimle irtibata geçebilirsiniz. Lütfen küçükte olsa yorum yapmayı unutmayın. Başarılar diliyorum.

Bir Cevap Yazın