Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 11. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı

11. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı

 • Merhabalar değerli takipçi ve öğrencilerimiz. Yapılan müfredat değişikliği sonucu 10. sınıfta gördüğümüz Osmanlı tarihi dersi iki kısıma bölündü ve 10. ve 11. sınıflarda zorunlu ders olarak okutulmaktadır. Biz de sizler için müfredat değişikliklerini dikkate alarak 11. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı sınav örneklerimizi güncelleyeceğiz. Lütfen bizi takipte kalın.
 • 11. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı sınavımızı kapsayan konularımız yıllık planımıza göre ilk ünitemiz. Yani Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı  ünitesine kadar olan kısımdan sorumluyuz biz sınavımızı hazırlarken bu bölümlerden sorular sorduk. (Öğretmenleriniz işleyişe göre daha fazla ve daha az yerlerden sizleri sorumlu tutabilir.) Hazırlamış olduğumuz 11. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı sorularını dengeli bir şekilde dağıttık, sorular tüm konuları içermektedir.
 • İyi hazırlanmış bir sınavda sınıfın yarısından fazlası geçer not almalıdır. Sorularımızı hazırlarken buna dikkat ettik. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.
NOT: www.tarihyolu.com tarih öğrenmeyi kolay ve eğlenceli hale getirmeyi amaçlamaktadır.

NOT: “11. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı soru ve cevapları” yeni müfredata uygundur. Cevap anahtarı yazının devamındadır.

11. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

A-) Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları size verilen kelimelerle doldurunuz. (20 puan)
[Ceneviz, Rusya, Mora, II. Mustafa, İspanya, Hollanda, III. Ahmet, İran, İngiltere, Prut, Pasarofça, Osmanlı, Edirne, İstanbul, Panslavizm, Venedik, Portekiz, Fransa, Azak]
1-)Osmanlı Devleti 1715’te Karlofça Antlaşmasıyla Venedik’e verilen ……………’yı geri aldı.
2-)Petervaradin Cephesinde başarılı olan Avusturya bundan cesaret alarak Belgrad’ı işgal etti. Bunun üzerine kapitülasyonlar nedeniyle Osmanlı topraklarında çıkarları bulunan ……………….. ve …………………. Devletleri arabulucuk yaparak taraflar arasında 1718 ……………………. antlaşmasının imzalanmasını sağladılar.
3-)………………. Olayı sonucunda ………………….. tahtan indirildi ve yerine ……………. geçirildi.
4-)1724 ……………….. Antlaşmasıyla Osmanlı ve Rusya, ………………. topraklarının bir kısmını aralarında paylaştılar.
5-)……………..’nın bütün Slavları tek bir bayrak altında toplama idealine …………………… denir.
6-)Coğrafi keşifler ………………… ve …………………….’nın öncülüğünde başlamıştır.
7-)Coğrafi keşiflerden olumsuz etkilenen ülkeler ……………….., …………………… ve ……………….’dır.
8-)Üzerinde güneş batmayan imparatorluk olarak bilinen ülke ………………… olmuştur.
9-)Sömürgeci ülkeler arasında Afrika kıtasına ilk yönelen ülke ……………….’dır.
10-)1711 ………….. Savaşı sonucu Ruslar 1700 İstanbul antlaşmasıyla Osmanlılardan alınan ………….. Kalesini geri vermeyi kabul etmişlerdir.

B-) Aşağıdaki verilen cümleleri doğru yanlış şeklinde değerlendiriniz. (10 puan)

1-)Bağdat Fatihi olarak bilinen padişah IV. Murat’tır. (         )
2-)Hotin Seferi sonucu Genç Osman yeniçeri ocağını kaldırmayı düşünmüştür. (         )
3-)Kasr-i Şirin Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti doğudaki en geniş sınırlara ulaşmıştır. (         )
4-)Bucaş Antlaşması Rusya ile yapılmış ve Osmanlı Devleti batıdaki en geniş sınırlarına ulaşmıştır. (         )
5-)Girit adası 25 yıllık kuşatma sonucu sadrazam Fazıl Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından fethedilmiştir. (         )

C-) Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız. (10*5=50 puan)

1-) Tanım: Mütekabiliyet, devletlerarası ilişkilerde tarafların denk olmasıdır.
Soru: Buna göre Osmanlı Devleti ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu arasında imzalanan 1533 İstanbul ve 1606 Zitvatoruk Antlaşmalarını mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde değerlendiriniz.

2-) Akkoyunlu Devletinin yıkılmasından sonra İran topraklarında kurulan Safeviler bir Türk Devleti olmasına rağmen Osmanlı Devleti ile sürekli mücadele halinde olmuşlardır. Bu mücadelenin temel nedenleri neler olmuştur?

3-) Bilgi: Ruslar XVI. yüzyılın ikinci yarısında Hazar Denizi civarındaki Türkistan hanlıklarını kontrol altına almıştı. Ruslar varlıklarını devam ettirebilmek için sıcak denizlere inmeyi hedeflemişlerdir. Ancak bu tarihlerde henüz ……………….. Devleti ile baş edebilecek güçte değillerdi. Bu yüzden ………………… Devletinin zayıflamasını ve kendisine fırsat doğurabilecek bir ortamın oluşmasını beklemeye başlamıştır.

Soru: Rusların Türkistan Hanlıklarını ele geçirmesi hangi devletin tepkisini çekmiştir? (2 puan)

Soru: Rusların sıcak denizlere inme politikası hangi devletin toprak bütünlüğüne karşı bir tehdittir? (3 puan)

Soru: Rusların beklediği fırsat ilk olarak ne zaman gerçekleşmiştir? (5 puan)

4-) 1699 Karlofça Antlaşması ve 1718 Pasarofça Antlaşması sonralarında Osmanlı Devleti topraklarının mevcudiyeti hakkında nasıl bir siyaset izlemiştir?

5-) Coğrafi keşifler sonucu Akdeniz ticaretinin sekteye uğraması Osmanlı Devletini nasıl bir siyaset izlemeye sevk etmiştir? Bu durum karşısında nasıl tedbirler alınmış ve bu tedbirlerin ilerleyen zamanlarda devlete ne gibi bir etkisi olmuştur?

D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız? (20 puan)

1-) Coğrafi Keşiflerden sonra ihracatı artırıp, ithalatı kısıtlayıp devleti ekonomik bakımdan güçlü hale getirmeyi amaçlayan ekonomik modele ne ad verilmiştir?
a)Merkantalizm
b)Reform
c)Liberalizm
d)Kapitalizm
e)Rönesans

2-)Westphalia (Vestfalya) Barışından olumsuz etkilenen ülke hangisidir?
a)İngiltere
b)Hollanda
c)Portekiz
d)İsviçre
e)Almanya

3-) I. Amerika kıtasına kendi halkını yerleştirdi.
II. 1580 yılında Levant Company Şirketini kurdu.
Yukarıda bahsedilen devlet hangisidir?
a)Almanya
b)Hollanda
c)İngiltere
d)Fransa
e)İtalya

4-) Aşağıdakilerden hangisi 1774 Küçük Kaynarca Antlaşmasının özelliklerinden birisi değildir?
a)Osmanlı ve Rusya arasında olmuştur.
b)Osmanlı Devleti ilk kez savaş tazminatı ödemeye mahkum olmuştur.
c)Kırım, bağımsız olmuştur.
d)Osmanlı Devletinin 18. Yüzyılda imzaladığı en karlı antlaşmadır.
e)Rusya, İstanbul’da elçi bulundurabilecektir.

5-) I. Donanmada manevra kabiliyeti yüksek gemiler ağırlıktadır.
II. Genellikle kadırgalar tercih edilmiştir.
III. Çok sayıda buharlı gemiler mevcuttur.
Yukarıdakilerden hangisi 1534 yılından 17. Yüzyılın ortalarına kadar Osmanlı donanmasının özelliklerindendir?
a)YalnızI
b)Yalnız II
c)YalnızIII
d)I ve II
e) II ve III

2019-2020 11. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı, ile ilgili yazımız hakkındaki görüşlerinizi veya sorularınızı yorum kısmından bize yazabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Öğrencilerimiz derslerinde kullanabilirler. İzinsiz olarak kullanımı ve yayımlanması yasaktır. Yasağa uymayanlar için hukuki işlem yapılacaktır.

11. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Sınavı

CEVAP ANAHTARI

A-) Aşağıdaki boşlukları size verilen kelimelerle doldurunuz. (20 puan)

[Ceneviz, Rusya, Mora, II. Mustafa, İspanya, Hollanda, III. Ahmet, İran, İngiltere, Prut, Pasarofça, Osmanlı, Edirne, İstanbul, Panslavizm, Venedik, Portekiz, Fransa, Azak]

1-)Osmanlı Devleti 1715’te Karlofça Antlaşmasıyla Venedik’e verilen MORA’yı geri aldı.

2-)Petervaradin Cephesinde başarılı olan Avusturya bundan cesaret alarak Belgrad’ı işgal etti. Bunun üzerine kapitülasyonlar nedeniyle Osmanlı topraklarında çıkarları bulunan İNGİLTERE ve HOLLANDA Devletleri arabulucuk yaparak taraflar arasında 1718 PASAROFÇA antlaşmasının imzalanmasını sağladılar.

3-)EDİRNE Olayı sonucunda II. MUSTAFA tahtan indirildi ve yerine III. AHMET geçirildi.

4-)1724 İSTANBUL Antlaşmasıyla Osmanlı ve Rusya, İRAN topraklarının bir kısmını aralarında paylaştılar.

5-)RUSYA’nın bütün Slavları tek bir bayrak altında toplama idealine PANSLAVİZM denir.

6-)Coğrafi keşifler PORTEKİZ ve İSPANYA’nın öncülüğünde başlamıştır.

7-)Coğrafi keşiflerden olumsuz etkilenen ülkeler VENEDİK, CENEVİZ ve OSMANLI DEVLETİ’dir.

8-)Üzerinde güneş batmayan imparatorluk olarak bilinen ülke İNGİLTERE olmuştur.

9-)Sömürgeci ülkeler arasında Afrika kıtasına ilk yönelen ülke FRANSA’dır.

10-)1711 PRUT Savaşı sonucu Ruslar 1700 İstanbul antlaşmasıyla Osmanlılardan alınan AZAK Kalesini geri vermeyi kabul etmişlerdir. 

B-) Aşağıdaki verilen cümleleri doğru yanlış şeklinde değerlendiriniz. (10 puan) 

1-)Bağdat Fatihi olarak bilinen padişah IV. Murat’tır. [DOĞRU]

2-)Hotin Seferi sonucu Genç Osman yeniçeri ocağını kaldırmayı düşünmüştür. [DOĞRU]

3-)Kasr-i Şirin Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti doğudaki en geniş sınırlara ulaşmıştır. [YANLIŞ]

4-)Bucaş Antlaşması Rusya ile yapılmış ve Osmanlı Devleti batıdaki en geniş sınırlarına ulaşmıştır. [YANLIŞ]

5-)Girit adası 25 yıllık kuşatma sonucu sadrazam Fazıl Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından fethedilmiştir. [DOĞRU] 

C-) Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız. (10*5=50 puan) 

1-) Tanım: Mütekabiliyet, devletlerarası ilişkilerde tarafların denk olmasıdır.

Soru: Buna göre Osmanlı Devleti ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu arasında imzalanan 1533 İstanbul ve 1606 Zitvatoruk Antlaşmalarını mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde değerlendiriniz.

CEVAP: 1533 İstanbul Antlaşmasında Osmanlı sadrazamı ve Avusturya Arşidükü (kralı) eşit iken 1606 Zitvatoruk Antlaşmasında Avusturya Arşidükü (kralı) Osmanlı Padişahına eşit olmuştur. Böylece Osmanlı Devleti Avusturya karşısında sağladığı üstünlüğü kaybetmiştir.

2-) Akkoyunlu Devletinin yıkılmasından sonra İran topraklarında kurulan Safeviler bir Türk Devleti olmasına rağmen Osmanlı Devleti ile sürekli mücadele halinde olmuşlardır. Bu mücadelenin temel nedenleri neler olmuştur?

CEVAP: Safevilerin Şii Mezhebinden olmaları ve Anadolu’da bu mezhebi yaymak istemeleri, Safevilerin Osmanlı aleyhine ittifaklara girmesi ve Osmanlı şehzadelerini kışkırtması, İpek Yolu hakimiyeti iki devlet arasındaki mücadelenin temel nedenleridir.

3-) Bilgi: Ruslar XVI. yüzyılın ikinci yarısında Hazar Denizi civarındaki Türkistan hanlıklarını kontrol altına almıştı. Ruslar varlıklarını devam ettirebilmek için sıcak denizlere inmeyi hedeflemişlerdir. Ancak bu tarihlerde henüz ……………….. Devleti ile baş edebilecek güçte değillerdi. Bu yüzden ………………… Devletinin zayıflamasını ve kendisine fırsat doğurabilecek bir ortamın oluşmasını beklemeye başlamıştır.

Soru: Rusların Türkistan Hanlıklarını ele geçirmesi hangi devletin tepkisini çekmiştir? (2 puan)

CEVAP: OSMANLI DEVLETİ

Soru: Rusların sıcak denizlere inme politikası hangi devletin toprak bütünlüğüne karşı bir tehdittir? (3 puan)

CEVAP: OSMANLI DEVLETİ

Soru: Rusların beklediği fırsat ilk olarak ne zaman gerçekleşmiştir? (5 puan)

CEVAP: Osmanlı Devletine karşı II. Viyana Kuşatması sonucu oluşturulan Kutsal İttifakla

4-) 1699 Karlofça Antlaşması ve 1718 Pasarofça Antlaşması sonralarında Osmanlı Devleti topraklarının mevcudiyeti hakkında nasıl bir siyaset izlemiştir?

CEVAP: 1699 Karlofça Antlaşmasından sonra Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri alma siyaseti izlerken 1718 Pasarofça Antlaşmasından sonra elinde bulunan toprakları koruma politikası izlemiştir.

5-) Coğrafi keşifler sonucu Akdeniz ticaretinin sekteye uğraması Osmanlı Devletini nasıl bir siyaset izlemeye sevk etmiştir? Bu durum karşısında nasıl tedbirler alınmış ve bu tedbirlerin ilerleyen zamanlarda devlete ne gibi bir etkisi olmuştur? 

CEVAP: Ticareti canlı tutmak isteyen Osmanlı Devleti yabancı devletlere kapitülasyonlar vermiştir. Zamanla sürekli hale gelen bu kapitülasyonlar Sanayi İnkılabından sonra Osmanlı ekonomisi olumsuz etkilemiş ve yerli esnaflar dükkan kapatmak zorunda kalmıştır. 

D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız? (20 puan)

1-) Coğrafi Keşiflerden sonra ihracatı artırıp, ithalatı kısıtlayıp devleti ekonomik bakımdan güçlü hale getirmeyi amaçlayan ekonomik modele ne ad verilmiştir?

a)Merkantalizm

b)Reform

c)Liberalizm

d)Kapitalizm

e)Rönesans

2-)Westphalia (Vestfalya) Barışından olumsuz etkilenen ülke hangisidir?

a)İngiltere

b)Hollanda

c)Portekiz

d)İsviçre

e)Almanya

3-) I. Amerika kıtasına kendi halkını yerleştirdi.

II. 1580 yılında Levant Company Şirketini kurdu.

Yukarıda bahsedilen devlet hangisidir?

a)Almanya

b)Hollanda

c)İngiltere

d)Fransa

e)İtalya

4-) Aşağıdakilerden hangisi 1774 Küçük Kaynarca Antlaşmasının özelliklerinden birisi değildir?

a)Osmanlı ve Rusya arasında olmuştur.

b)Osmanlı Devleti ilk kez savaş tazminatı ödemeye mahkum olmuştur.

c)Kırım, bağımsız olmuştur.

d)Osmanlı Devletinin 18. Yüzyılda imzaladığı en karlı antlaşmadır.

e)Rusya, İstanbul’da elçi bulundurabilecektir.

5-) I. Donanmada manevra kabiliyeti yüksek gemiler ağırlıktadır.

II. Genellikle kadırgalar tercih edilmiştir.

III. Çok sayıda buharlı gemiler mevcuttur.

Yukarıdakilerden hangisi 1534 yılından 17. Yüzyılın ortalarına kadar Osmanlı donanmasının özelliklerindendir?

a)YalnızI

b)Yalnız II

c)YalnızIII

d)I ve II

e) II ve III

9. Sınıf Tarih Dersi Yazılı Sınav Örnekleri
10. Sınıf Tarih Dersi Yazılı Sınav Örnekleri
11. Sınıf Tarih Dersi Yazılı Sınav Örnekleri
11. Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Dersi Yazılı Sınav Örnekleri
12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Yazılı Sınav Örnekleri
12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Yazılı Sınav Örnekleri

2019-2020 11. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı, ile ilgili yazımız hakkındaki görüşlerinizi veya sorularınızı yorum kısmından bize yazabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Öğrencilerimiz derslerinde kullanabilirler. İzinsiz olarak kullanımı ve yayımlanması yasaktır. Yasağa uymayanlar için hukuki işlem yapılacaktır.

20 Yorumlar

 1. sorularınız güzel olmuş gönderebilir misin?

 2. Ellinize sağlık sayın hocam,güzel olmuş

 3. Cevap anahtarı yok mu

 4. gönderebilir misiniz?

 5. gonderebılır mısınız.

 6. Cvp anahtarını gönderir misiniz

 7. 10.soruda verilen terimler arasında olması gereken azak kalesi verilmemiş.unuttunuz galiba.

 8. cevap anahtarı var mı acaba acil lazım tesekkürler

 9. soruları gönderebilir misiniz

 10. sınavda sorulabılecek duzeydemı hocam ?

 11. Soruları göndere bilirmisiniz

  • Merhabalar, soruları kopyalayıp sınavlarda kullanabilirsiniz. Bazen yorumlarınız geç düşebilmekte o yüzden geç cevap verebiliyoruz.

Bir Cevap Yazın