Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 2019-2020 10. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı (Test)

2019-2020 10. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı (Test)

1. Yıldırım Bayezid;

– Bizans’ın Haçlı Seferlerine ön ayak olması,

– Karamanoğulları ile Osmanlıya karşı ittifak kurması,

– Hz. Muhammed’in övgüsüne mazhar olma arzusu,

– Ticaret yollarına hakim olma düşüncesi

sebepleriyle İstanbul’u kuşatma kararı almıştır. Buna göre Yıldırım Bayezid’in aldığı kararlar;

I – Dinî

II – Siyasi

III – Ekonomik

IV – Sosyal

alanlarından hangileriyle ilgilidir?

A) I, II ve III

B) II, III ve IV

C) I, II ve IV

D) I, III ve IV

E) I, II, III ve IV

2. Osmanlı Devleti’nin Balkanları Türk vatanı yapmak amacı ile takip ettiği siyaset aşağıdakilerden hangisidir?

A) İskan siyaseti

B) Barış siyaseti

C) Fetih siyaseti

D) Yayılma siyaseti

E) Türk siyasi birliğini sağlama siyaseti

3. Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Koyunhisar Savaşı – ilk Osmanlı Bizans savaşı

B) Çimpe Kalesi – Osmanlıların Balkanlarda ilk yerleştiği kale

C) I. Kosova Savaşı – ilk Osmanlı Haçlı Savaşı

D) Karesioğulları – Osmanlı sınırlarının Adalar (Ege) Denizi’ne ulaşması

E) Bursa’nın Fethi – Osmanlı Devleti’nin başkenti olması

4. XIV. yüzyılda Balkanlarda,

I. Siyasi birliğin olmaması,

II. Mezhep farklılıklarının bulunması,

III. Bizans merkezi otoritesinin zayıf olması

durumlarından hangilerinin Osmanlıların Rumeli’deki ilerleyişini kolaylaştırdığı söylenebilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve III

5. Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’da fethettiği topraklarda uyguladığı iskân politikası ile Anadolu’da fethettiği topraklarda uyguladığı iskân politikasında farklılık görülmektedir.

Uygulamadaki bu farklılığın nedeni, Anadolu’nun hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

A) Jeopolitik konumu

B) Ekonomik yapısı

C) Demografik yapısı

D) Siyasi yapısı

E) Askerî yapısı

6. Fetret Devri’nde Balkanlarda Osmanlı’ya karşı isyan çıkmamasının ve bölgenin Osmanlı’ya bağlı kalmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İskan politikasının ve adaletli yönetim anlayışının benimsenmesi

B) Ticaret yollarının Osmanlı’nın denetiminde olması

C) Bizans’la siyasi ilişkilerin iyi olması

D) Balkanlarda Türk nüfusunun çok olması

E) Beyliklerle mücadele edilmesi

7. Osmanlı Devleti’nde ilk dinî ve sosyal boyutlu isyan hareketi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düzmece Mustafa Olayı

B) Şeyh Bedrettin İsyanı

C) Buçuktepe İsyanı

D) Şehzade Mustafa Olayı

E) Kalenderoğlu İsyanı

8. Timur, Ankara Savaşı sonrası Anadolu beyliklerini yeniden kurarken en geniş hâkimiyet alanını Karamanoğulları Beyliği’ne vermiştir.

Timur’un bu politikayla ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anadolu Türk birliğini kendi başına sağlamak

B) Karamanoğulları’nın Türk beylikleriyle ortak hareket etmesini sağlamak

C) Osmanlıların toparlanması durumunda Karamanoğullarını Osmanlılar’a karşı kullanmak

D) Türk cihan hâkimiyeti anlayışını uygulamak

E) Anadolu’yu iktalara ayırarak vergi gelirlerini arttırmak

9. “Osmanlı Devleti, Anadolu’da Türk siyasi birliğini kurma faaliyetlerini – – – – zamanında başlatmış ve ilk olarak da – – – – beyliğini topraklarına katmıştır.”

Yukarıda verilen cümledeki boşluklara gelecek kelimeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Orhan Bey – Karesioğulları

B) Orhan Bey – Menteşeoğulları

C) Yıldırım Bayezid – Aydınoğulları

D) Sultan Murat – Hamitoğulları

E) Çelebi Mehmet – Saruhanoğulları

10. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamak için son verdiği beyliklerden değildir?

A) Karesioğulları

B) Aydınoğulları

C) Karakoyunlular

D) Menteşeoğulları

E) Germiyanoğulları

11. Osmanlı Devleti Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak amacıyla;

I. Barış politikası,

II. Satın alma politikası,

III. Savaş politikası,

IV. Evlilik politikası

politikalarından hangilerini uygulamıştır?

A) I ve IV

B) II ve III

C) I, II ve III

D) II, III ve IV

E) I, II, III ve IV

12. XIV. yüzyıl başlarında Yakın Doğu (Ön Asya) diye tabir edilen Anadolu, İran, Irak, Suriye, Filistin, Arabistan ve Mısır’ı içine alan bölgede aşağıdaki hangi devletin varlığından söz edilemez? 

A) Safeviler

B) Bizans

C) Memlûk

D) Türkiye Selçuklu

E) İlhanlı

13. Türk-İslam devletlerinde yeni fethedilen bir yerin yönetiminin o yeri fetheden komutana verilmesi anlayışına “kılıç hakkı” denir.

Buna göre, Türkiye Selçuklu Sultanı I. Alaattin Keykubat aşağıdaki yerlerden hangisini Kayı boyu beyi Ertuğrul Gazi’ ye kılıç hakkı olarak vermiştir?

A) Söğüt

B) Yenişehir

C) Karacadağ

D) Ahlat

E) İnegöl

14. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu sırasında Anadolu’nun siyasi yapısı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?

A) Türkiye Selçuklu Devleti Anadolu’nun siyasi birliğini sağlamıştır.

B) Bizans İmparatorluğu Anadolu’ya hakim durumdadır.

C) Karamanoğulları Anadolu’ya egemendir.

D) Anadolu’da siyasi birlik bulunmamaktadır.

E) İlhanlılar Anadolu’nun tamamına hakimdir.

15. I – Gaza ve cihat politikası takip etmesi,

II – Anadolu ve Balkanlarda siyasi yapının uygun olması,

III – Baskı ve şiddet uygulaması,

IV – Devlet sisteminin iyi düzeyde olması,

V – Halktan ağır vergiler alması

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinin sebepleri olarak söylenebilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I, II ve IV

D) III ve V

E) IV ve V

16. Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda önemli bir yeri olan gazi dervişlerin (Gaziyan-ı Rum);

I. Anadolu ve Balkanlarda İslamlaşma faaliyetlerinde rol oynamaları

II. Pek çok yerleşim merkezinin fethinde etkili olmaları

III. Gençlerin veya müslümanların dini kolay öğrenmelerinde rol oynamaları

faydalarından hangilerini sağladıkları söylenebilir?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

17. İlk Türk devletlerinde yiğitlik, cesaret ve kahramanlıkları ile tanınmış olan alpler, vatanlarına gönülden bağlı olup gerektiği zaman vatanları için canlarını verirlerdi. Alplik ayrıca hükümdarda da bulunması gereken bir özellikti. İlk Türklerdeki alpler Türklerin İslamiyeti kabul etmesiyle birlikte “Alp Gaziler” diye anılmışlardır. Gaziler Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda da etkili olmuştur.

Bu parçadan hareketle, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 

A) İlk Türk devletlerinde alplik önemli bir yere sahiptir.

B) Türklerde vatan, uğrunda can verilecek kadar kutsaldır.

C) Alplik devletin düzenli ordu birliklerini oluşturur.

D) Türklerde İslamiyetle birlikte bazı ünvanlar değişmiştir.

E) Türklerde hükümdarın yiğit ve cesaretli olması beklenir.

18. I. Topraktan alınan vergilerle geçinirlerdi.

II. Ordunun asıl kuvvetini oluştururlardı.

III. Padişahı korurlardı.

IV. Doğrudan padişahın hizmetinde olurlardı.

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri eyalet askerleri ile ilgilidir?

A) I. ve II. 

B) I. ve III.

C) II. ve III.

D) II. ve IV. 

E) III. ve IV. 

19. Osmanlı ordusunun merkezinde yeniçeriler bulunurdu. Savaşlarda padişaha en yakın birlikler olan yeniçerilerin büyük çoğunluğu başkentte bulunur, padişahın güvenliğini sağlar bunun yanında savaşlarda Tımarlı Sipahiler’in yıprattığı düşmana son saldırıyı yaparlardı.

Bu bilgilere göre yeniçerilerin Osmanlı Devleti’nde önemli olmasının nedenlerinden biri değildir?

A) Merkezde savaşa hazır ordu bulundurmak

B) Devletin sahip olduğu toprakları korumak

C) Devlet hazinesine gerek kalmadan masrafsız bir ordu oluşturmak

D) Düşmana son saldırıları düzenleyerek düşmanı yok etmek

E) Merkezi otoriteye hizmet etmek

20. Osmanlı Devleti’nde toplum, yönetenler ve yönetilenler olarak iki gruba ayrılmıştı. Bunlardan ilki ‘’askerî’’ olarak adlandırılan, padişahın kendilerine yetki tanıdığı yöneten sınıfıydı. Diğeri ise devlet yönetimine katılmayan, farklı dil, din ve ırka mensup gruplardan oluşan yönetilen sınıfıydı.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yönetilen (reaya) sınıfının bir görevidir?

A) Yargı işleriyle ilgilenmek

B) Eğitim işleriyle ilgilenmek

C) Üretim yapmak

D) Din işleriyle ilgilenmek

E) Askerî işlerle ilgilenmek

21. I. Alpler
II. Gaziler
III. Ahiler
IV. Abdallar

Yukarıda yer alan zümrelerden hangisi veya hangileri Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda etkili olmuştur?

A) Yalnız I.

B) I. ve II.

C) II. ve III.

D) I.,II. ve III.

E) I.,II.,III.  ve IV.

22. Orhan Bey Dönemi’nde kurulan ilk düzenli ordu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeniçeri Ocağı

B) Cebeci Ocağı

C) Yaya ve müsellemler

D) Acemi Ocağı

E) Tımarlı sipahiler

23. I. Düşmanı vurkaç taktiği ile yıpratır.
II. Savaş bölgesinde araziyi keşif görevi yapar.
III. Manevra kabiliyetleri yüksektir
IV. Atlı birliklerden oluşur.

Yukarıda özellikleri verilen askerî birlikler hangi yapıya aittir?

A) Feodal

B) Yerleşik

C) İmparatorluk

D) Konargöçer

E) Yağmacı

24. Osmanlı Devleti daimî ordusunu oluştururken;
I. Pencik,
II. İstimâlet,
III. Devşirme
sistemlerinin hangilerinden yararlanmıştır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve III

E) I, II ve III

25. Osmanlı Devleti’nde “Kapıkulu Askerleri” olarak adlandırılan askerî birliğin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Saray ordusu olma

B) İstanbul’un güvenliğini sağlama

C) Giderleri için tımar topraklarından faydalanma

D) Hanedan ailesinin otoritesini kuvvetlendirme

E) İnsan kaynağı olarak gayrimüslim kökenli kişilerden faydalanma

3 Yorumlar

  1. cevaplarını nereden bulabilirim

  2. Cevaplarını nerden bula bilirim

Bir Cevap Yazın