Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 12. SINIF DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ 1. DÖNEM 1.YAZILI

12. SINIF DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ 1. DÖNEM 1.YAZILI

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

demokratik vatandaşın    sosyal vatandaşyönetim yarı doğrudan demokrasi
temsilî demokrasi      siyasi parti     devletdoğrudan demokrasi  
S1- Aşağıda verilen açıklamalardaki boş bırakılan bölümleri uygun sözcüklerle tamamlayınız. ( 20 Puan)

1. Vatandaşların temsilcilerini seçtiği, seçilen temsilcilerin hükûmeti oluşturduğu ve ona güvenoyu verdiği, kuvvetler ayrılığının uygulandığı demokrasi biçimine  ……………………………………………………..   denir.

2. Vatandaş olma hakkına sahip bireylerin “agora” denilen alanda toplandığı ve ülke meselelerini görüşerek karara bağladığı demokrasi biçimine     …………………………………………………….      denir.

3. Seçimi kazanmak ve hükûmeti kurmak amacıyla örgütlenmiş insanların oluşturduğu gruba …………………..…. denir.

4. Hak ve özgürlüklerini bilme, görev ve sorumluluklarını yerine getirme, aktif olma, özerk davranma vb.

…………………………………………………..     özellikleridir.

S2 Aşağıdaki açıklamalardan doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. ( 20 Puan)

1.  (        )   Siyasi partiler demokrasinin ilkelerinden biri değildir.

2.  (        )   Sivil toplum kuruluşları, vatandaşların yönetime aktif katılımına yardımcı olan yapılardır.

3.  (        )   Hukuk devletinde, bütün karar ve faaliyetler hukuka uygun olarak yapılır ve hukukun üstünlüğü

                ilkesi kabul edilir.

4.  (        )  Ülkemizde doğrudan demokrasi modeli uygulanmaktadır.

5.  (        )  Devlet başkanlığının temsilî olduğu, yürütmeyi ve yasamayı meclisin üstlendiği sisteme meclis

                 hükûmeti denir.

S3 Aşağıda verilen açık uçlu soruları yanıtlayınız. (20 Puan)

  1. Karl Popper’ın “Demokrasi, hiçbir zaman var olmamış bir şeyin adıdır.” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.
  2. Andrew Gines’in, “Pasif ve ilgisiz vatandaşlar asla sürdürülebilir bir dünya yaratamazlar.” sözünü, demokratik vatandaşlık bilincine sahip olmanın demokratik sürecin işleyişine etkisi açısından değerlendiriniz.

S4 -Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.( 20 Puan)

1. Demokrasi, halkın yönetime katıldığı ve yönetimde söz sahibi olduğu bir yönetim şeklidir. Bu yönetim şeklinde insanlar, sahip oldukları görüş ve düşüncelerini tolerans sınırları içinde tartışarak rahatlıkla ortaya koyabilmektedir.

Buna göre aşağıda verilen görüşlerden hangisi demokrasi ile bağdaşmaz?

A) Demokrasi, halkın egemenliğine dayanan bir yönetim şeklidir.

B) Demokrasi, halkın görüş ve düşüncelerinin özgürce ortaya konulduğu bir yönetim şeklidir.

C) Demokrasi, belli bir grubun her zaman üstün olduğu bir yönetim şeklidir.

D) Demokrasi, tolerans sınırları içinde tartışma ortamının yaratıldığı bir yönetim şeklidir.

E) Demokrasi, insan haklarını temel alan bir yönetim şeklidir.

2. Aşağıdakilerden hangisi, demokratik vatandaşın taşıması gereken özelliklerinden biridir?

A) Yönlendirmeye açık olma

B) Katılımın düzeni bozacağına inanma

C) Çeşitliliğe karşı çıkma

D) Hak ve özgürlüklerini bilme

E) Sosyal adalete inanmama

3. Aşağıda verilenlerden hangisi, temsilî demokrasinin bir çeşidi değildir?

A) Parlamenter sistem

B) Meclis hükûmeti

C) Başkanlık sistemi

D) Yarı başkanlık sistemi

E) Doğrudan demokrasi

4. Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel niteliklerindendir?

A) Çoğunlukçuluk

B) Katılım ve çoğulculuk

C) Seçilme

D) Güçler birliği

E) Kanun devleti

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

S1- Aşağıda verilen açıklamalardaki boş bırakılan bölümleri uygun sözcüklerle tamamlayınız. ( 20 Puan)

1. Vatandaşların temsilcilerini seçtiği, seçilen temsilcilerin hükûmeti oluşturduğu ve ona güvenoyu verdiği, kuvvetler ayrılığının uygulandığı demokrasi biçimine   ..temsilî demokrasi   ….     denir.

2. Vatandaş olma hakkına sahip bireylerin “agora” denilen alanda toplandığı ve ülke meselelerini görüşerek karara bağladığı demokrasi biçimine     doğrudan demokrasi      denir.

3. Seçimi kazanmak ve hükûmeti kurmak amacıyla örgütlenmiş insanların oluşturduğu gruba siyasi parti denir.

4. Hak ve özgürlüklerini bilme, görev ve sorumluluklarını yerine getirme, aktif olma, özerk davranma vb. demokratik vatandaşın     özellikleridir.

S2 Aşağıdaki açıklamalardan doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. ( 20 Puan)

1. (   Y    )   Siyasi partiler demokrasinin ilkelerinden biri değildir.

2. (    D  )   Sivil toplum kuruluşları, vatandaşların yönetime aktif katılımına yardımcı olan yapılardır.

3. (   D    )  Hukuk devletinde, bütün karar ve faaliyetler hukuka uygun olarak yapılır ve hukukun üstünlüğü ilkesi kabul edilir.

4. (   Y    )  Ülkemizde doğrudan demokrasi modeli uygulanmaktadır.

5. (   D   )  Devlet başkanlığının temsilî olduğu, yürütmeyi ve yasamayı meclisin üstlendiği sisteme meclis hükûmeti denir.

S3 Aşağıda verilen açık uçlu soruları yanıtlayınız. (20 Puan)

1.Karl Popper’ın “Demokrasi, hiçbir zaman var olmamış bir şeyin adıdır.” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

Demokrasi mükemmel bir toplum düzenini hedefler. Bu yüzden eşitlik ,adalet ve özgürlükler noktasında en iyiye ulaşmak zordur. Bunu konu da hedeflere ulaşmak için bütün insanların eğitilmesi ve bilgilendirilmesi gerekir. Kanunların hazırlanmasın herkesi kapsayan ve adaletli olması gerekir.

Demokrasi kültürünün yerleştiği toplumlarda bireyler sorunun değil, çözümün parçası olmayı büyük ölçüde başarmışlardır. Toplumsal huzuru sağlama ve sorunları gidermede herkese düşen görevler olduğu konusunda uzlaşmaya varılmıştır.

Demokrasi kültürünün oluştuğu toplumlarda aile, okul ve toplumsal çevre gibi toplumsal yaşamın her alanında, insanlar arasında saygı, sevgi, tolerans, farklılıklara saygı, adalet, paylaşım ve uzlaşma vardır. İnsanlar görev ve sorumluluklarının bilincindedir.  Yukarıda anlatılanları dikkatle incelediğimizde demokrasiyi yerleştirmek ve yaşatmak daimi bir çaba ister.

2. Andrew Gines’in, “Pasif ve ilgisiz vatandaşlar asla sürdürülebilir bir dünya yaratamazlar.” sözünü,demokratik vatandaşlık bilincine sahip olmanın demokratik sürecin işleyişine etkisi açısından değerlendiriniz.

Demokratik vatandaşın özellikleri ; hak ve özgürlüklerini bilen, görev ve sorumluluklarını yerine getiren, katılımcı, özgür ve bağımsız davranabilen vb. olarak sıralanabilir

“İyi insan olmak her zaman iyi vatandaş olmak anlamına gelmez.”   iyi vatandaş demokratik, etkin ya da aktif vatandaştır.

Demokratik vatandaşlık bilincine sahip bireylerden oluşan toplumlarda, herkes birbirinin haklarına saygı gösterir, görev ve sorumluluklarını yerine getirir, başkalarına karşı toleranslı olur, çevreyi korur, yaşanan sorunların çözümüne katkı sunar, birlikte yaşamanın getirdiği fayda ve tehlikelerin farkında olur.

S4 -Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.( 20 Puan)

1. Demokrasi, halkın yönetime katıldığı ve yönetimde söz sahibi olduğu bir yönetim şeklidir. Bu yönetim şeklinde insanlar, sahip oldukları görüş ve düşüncelerini tolerans sınırları içinde tartışarak rahatlıkla ortaya koyabilmektedir.

Buna göre aşağıda verilen görüşlerden hangisi demokrasi ile bağdaşmaz?

A) Demokrasi, halkın egemenliğine dayanan bir yönetim şeklidir.

B) Demokrasi, halkın görüş ve düşüncelerinin özgürce ortaya konulduğu bir yönetim şeklidir.

C) Demokrasi, belli bir grubun her zaman üstün olduğu bir yönetim şeklidir.

D) Demokrasi, tolerans sınırları içinde tartışma ortamının yaratıldığı bir yönetim şeklidir.

E) Demokrasi, insan haklarını temel alan bir yönetim şeklidir.

2. Aşağıdakilerden hangisi, demokratik vatandaşın taşıması gereken özelliklerinden biridir?

A) Yönlendirmeye açık olma

B) Katılımın düzeni bozacağına inanma

C) Çeşitliliğe karşı çıkma

D) Hak ve özgürlüklerini bilme

E) Sosyal adalete inanmama

3. Aşağıda verilenlerden hangisi, temsilî demokrasinin bir çeşidi değildir?

A) Parlamenter sistem

B) Meclis hükûmeti

C) Başkanlık sistemi

D) Yarı başkanlık sistemi

E) Doğrudan demokrasi

4. Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel niteliklerindendir?

A) Çoğunlukçuluk

B) Katılım ve çoğulculuk

C) Seçilme

D) Güçler birliği

E) Kanun devleti

Bir Cevap Yazın