Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 11. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı(2018-2019)

11. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı(2018-2019)

1.I.Ham Madde

II. Pazar

III. Ucuz İş Gücü

Emperyalist batılı devletler yukarıdaki hangi ihtiyaçlarını karşılamak için sömürgelerini kullanmışlardır?

A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) Yalnız III.

D) I ve II.

E) I, II ve III.

2. Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda Osmanlı Devletinde kamuoyunun oluşmasında en etkili araç olmuştur?

A) Telgraf

B) Gazete

C) Telefon

D) Posta

E) Matbaa

3. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi sonrası kentleşme süreciyle beraber sosyal yaşamda meydana gelen değişikliklerden biri değildir?

A) Şehirden kırsala göçün başlaması

B) Ailenin biçimsel olarak küçülmesi

C) Akrabalık ilişkilerinin göreceli olarak zayıflaması

D) Sosyal tabakalaşmanın yeniden şekillenmesi

E) Orta sınıfın meydana gelmesi

4. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde batı tarzı yaşama arzusu ve muaşeret kurallarının değişiminin toplum tabakalarını etkileme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Müslüman Türkler-Azınlıklar-Osmanlı Yönetici Kesimi

B) Osmanlı Yönetici Kesimi-Azınlıklar-Müslüman Türkler

C) Azınlıklar-Müslüman Türkler-Osmanlı Yönetici Kesimi

D) Müslüman Türkler-Osmanlı Yönetici Kesimi-Azınlıklar

E) Azınlıklar-Osmanlı Yönetici Kesimi- Müslüman Türkler

5. Aşağıdakilerden hangisi Mürur Tezkiresi uygulamasının nedenleri arasında gösterilemez?

A) Asker kaçaklarını tespit etmek

B) Ülke içinde seyahat edenleri kontrol altında tutmak

C) İstanbul’a giriş yapanları ve İstanbul’a yerleşenleri denetlemek

D) Vergi ihlallerini önlemek

E) Başkente işsiz akınını engellemek

6. Millet bilincinin ve duygusunun devlet bilinciyle bütünleşmesi hâlinde bir anlam ifade edeceğini, bu şuurun ise ancak devletle mümkün olduğunu belirtmiştir. Aksi durumda milletin bir anlamı olamayacağını savunmuştur. Bu yaklaşımı ile millet söylemini devlet merkezli olarak ifade etmiştir. Yukarıdaki paragrafta düşüncesi verilen Avrupalı felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hegel

B) List

C) Smith  

D) Watt    

E) Locke

7. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’ne kitlesel göçler olmuştur. Baskı ve katliamlara maruz kalan Müslüman ve gayrimüslim halklardan insanlar Osmanlı Devleti’ne göç etmiştir. Aşağıdaki topluluklardan hangileri Osmanlı Devleti’ne Avrupa’dan göç etmemiştir?

A) Çek-Tatar

B) Leh-Çek

C) Macar-Çerkez

D) Tatar-Çerkez

E) Çek-Macar

8. I. Kafkaslar

II. Balkanlar

III. Kırım

Yukarıdakilerden hangileri XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin göç aldığı bölgelerden biridir?

A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) I ve II.

D) I ve III.

E) I, II ve III.

9. Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik akımı Osmanlı Devleti bünyesindeki toplulukları ulus-devlet olma yolunda bilinçlendirmiştir. Osmanlı Devleti XIX. yüzyılda milliyetçilik akımının etkilerini en yoğun şekilde aşağıdaki bölgelerin hangisinde yaşamıştır?

A) Kafkaslar

B) Orta Doğu

C) Kuzey Afrika

D) Balkanlar

E) Anadolu

10. XIX. yüzyılda yaşanan göçler sonrasında Osmanlı Devleti’nde bazı sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu sorunları çözmek için 1857 tarihli bir kanunname yayımlanmış ve 1860-1861 yıllarında – – – – kurulmuştur. Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Islahat-ı Maliye Komisyonu

B) Islah-ı Sanayi Komisyonu

C) Kanun-i Esasi Komisyonu

D) Düyûn-ı Umûmiye İdaresi Komisyonu

E) Muhacirun Komisyonu

11. İttihat ve Terakki Cemiyeti önderleri Osmanlı ülkesinde ekonomik kalkınmanın önceliği olarak aşağıdakilerden hangisini kabul etmişlerdir?

A) Uzman Personel

B) Yerli Sanayi

C) Millî Burjuvazi

D) Teknolojik Alt Yapı

E) Ham Madde Çeşitliliği

12. Aşağıdaki antlaşmaların hangisiyle Osmanlı borçları ilk defa uluslararası bir sorun olarak ele alınmıştır?

A) Edirne Antlaşması

B) Bükreş Antlaşması

C) Hünkar İskelesi Antlaşması

D) Ayastefanos Antlaşması

E) Berlin Antlaşması

13. I. Şirket-i Hayriye

II. Rüsum-ı Sitte

III. Düyûn-ı Umûmiye

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı dış borçlarını çözüme kavuşturmak amacıyla kurulmuştur?

A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) Yalnız III.

D) I ve II.

E) II ve III.

14. Osmanlı Devleti’nin dış borçlar sorunu kesin olarak aşağıdaki antlaşmaların hangisiyle çözüme kavuşturulmuştur?

A) Ayastefanos Antlaşması

B) Berlin Antlaşması

C) Lozan Antlaşması

D) Balta Limanı Ticaret Antlaşması

E) Uşi Antlaşması

15. I. Tımar Sistemi

II. Lonca Teşkilatı

III. Sanayi Sergileri

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nin klasik ekonomik yapısının temel unsurları arasında gösterilebilir?

A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) Yalnız III.

D) I ve II.

E) I, II ve III.

16. Sanayi kuruluşlarına nitelikli işçi yetiştirmek üzere 1864’ten itibaren İstanbul ve diğer bölgelerde erkekler ve kızlar için ayrı ayrı pek çok – – – – kuruldu. Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Lisan Mektebi

B) Telgraf Mektebi

C) Baytar Mektebi

D) Deniz Ticareti Mektebi

E) Sanayi Mektebi

17. Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel üretime geçiş sürecinde Osmanlı Devleti’nin zorluklar yaşamasına neden olmamıştır?

A) Avrupalı devletlerle uzun süreli savaşların yapılması

B) Islahatlara karşı çıkılması

C) Demiryolu yapımına ağırlık verilmesi

D) İsyanların yaşanması

E) Azınlıklara geniş haklar verilmesi

18. Aşağıdakilerden hangisi kolonileştirme hareketinin öncüsü olan Avrupalı devletlerden biri değildir?

A) Lehistan

B) İngiltere

C) Fransa

D) Portekiz

E) İspanya

19. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı öncesindeki üretim organizasyonlarından biri değildir?

A) Köleci Üretim Biçimi

B) Feodal Üretim Biçimi

C) Atölye Tipi Üretim

D) Manifaktür (imalat) Tipi Üretim

E) Otomasyon Tipi Üretim

20. Aşağıdakilerden hangisinin endüstriyel üretimin özelliklerinden biri olduğu savunulamaz?

A) Üretimde makineleşme ön plandadır.

B) Üretim teknolojisi basittir.

C) İş bölümünde modern eğitimden faydalanılır.

D) Çalışan sayısı binlerle ifade edilir.

E) Üretim araçlarının mülkiyeti fabrika/firma sahibine aittir.

21. XVIII. yüzyılda yaşamış İskoçyalı iktisatçı, “Milletlerin Zenginliği” adlı eserinde klasik üretim sisteminin yeni üretim yapılarını engellediğini, bu yüzden loncaların kapatılması gerektiğini savunmuştur. Yukarıdaki paragrafta görüşüne yer verilen iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Thomas Hobbes

B) John Locke

C) Adam Ferguson

D) Adam Smith

E) David Hume

22. Hindistan’ı da sömürgeleştirmek için 1599 yılında Doğu Hindistan Kumpanyasını kurarak sömürgeciliğin küresel boyuttaki ilk örneğini veren Avrupalı devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) İngiltere

B) Hollanda

C) Portekiz

D) İspanya

E) Fransa

23. Farklı etnik kökene sahip toplumların farklı kültür birikimlerinin ve aidiyet duygularının, egemen kültür ve kimlik dokusu içinde eritilip yok edilmesine – – – – denir. Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sömürgecilik

B) Kolonicilik

C) Emperyalizm

D) Asimilasyon

E) Dejenerasyon

24. Tanzimat Fermanı’nın hazırlanmasında ve ilan edilmesinde büyük rol oynayan Osmanlı Devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alemdar Mustafa Paşa

B) Mithat Paşa

C) Mustafa Reşit Paşa

D) Ahmet Cevdet Paşa

E) Fuat Paşa

25. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde demokratik gelişmelerle padişah eşleştirmeleri doğru yapılmıştır?

Tanzimat ve Islahat I. ve II. Meşrutiyet Fermanları

A) II. Mahmut Abdülmecid

B) Abdülaziz III. Selim

C) Abdülmecit II. Abdülhamit

D) II. Abdülhamit Abdülaziz

E) III. Selim II. Mahmut

Bir Cevap Yazın