Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 11. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Sınavı

11. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Sınavı

2021-2022 eğitim öğretim yılı 11. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı test soruları halinde yayınlanmıştır. Cevap anahtarı sayfa sonunda yer almaktadır. Burada yer alan 11. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı test sorularını çözerek tarih yazılısına hazırlanabilirsiniz. Sorularınız olursa yorum kısmından yazabilirsiniz.

11. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları


Soru 1:
Zitvatorok Antlaşması’na göre Avusturya arşidükü protokolde Osmanlı padişahına denk sayılacaktır.
Bu durumla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A) Avusturya’nın yeni kurulmuş bir devlet olduğu
B) Avusturya’nın Osmanlı’dan daha kalabalık bir nüfusu olduğu
C) Avusturya’nın Osmanlı ile siyasi ilişkilerini kesmek istediği
D) Osmanlı’nın siyasi üstünlüğünü kaybettiği
E) Osmanlıların Avrupa’nın baskısı altında kaldığı


Soru 2:
Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile Osmanlı Devleti batıda en geniş sınırlarına ulaşmıştır?


A) Çehrin Antlaşması
B) Karlofça Antlaşması
C) Prut Antlaşması
D) Bahçesaray Antlaşması
E) Bucaş Antlaşması


Soru 3:
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin XVII. yüzyılda savaştığı devletlerden biri değildir?


A) Avusturya
B) İran
C) Venedik
D) Rusya
E) İsveç


Soru 4:
II. Osman (Genç), Lehistan’daki Hotin Kalesi kuşatması sırasında disiplinsiz davranan yeniçeriler sebebiyle Yeniçeri Ocağını kaldırmaya karar vermiştir. II. Osman’ın bu davranışı aşağıdakilerden hangisini engellemeye yöneliktir?


A) Taht mücadelelerinin yaşanmasını
B) Egemenlik anlayışının değişmesini
C) Yeniçerilerin Türkler arasından seçilmesini
D) Yenilik hareketlerinin devlet politikası haline getirilmesini
E) Savaşların kaybedilmesini ve toprak kaybının yaşanmasını


Soru 5:
Osmanlı Devleti 1699’da Karlofça Antlaşması ile topraklarının bir kısmını kaybetmiştir. XVIII. yüzyılda ise kaybettiği toprakları geri alabilmek için mücadele etmiş, fakat bu mücadelesinde de emellerine ulaşamamış, yüzyılın sonuna doğru yeni topraklar da kaybetmiştir.


Buna göre;
I. Ülke sınırları XVII. yy sonunda küçülmüştür.
II. XVII ve XVIII. yy’larda yapılan savaşlar sonunda sınırları değişmiştir.
III. Avrupa hukukundan yararlanmak istemiştir.
IV. Osmanlı Devleti fetih politikasından vazgeçmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?


A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız IV
D) III ve IV
E) I ve IV


Soru 6:
1606’da Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında yapılan Zitvatorok Antlaşmasına göre:

 • Savaşlar sırasında alınan Eğri, Kanije ve Estergon Kaleleri Osmanlı’da kalacak.
 • Avusturya’nın her yıl Osmanlı Devleti’ne ödemek zorunda olduğu yıllık vergi kaldırılacak ancak Avusturya savaştazminatı ödeyecek.
 • Avusturya arşidükü, protokol bakımından Osmanlı padişahına denk sayılacak.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Osmanlı Devleti’nin sınırları genişlemeye devam etmiştir.
B) Osmanlı Devleti zararının bir kısmını telafi etmeyi başarmıştır.
C) Osmanlı Devleti, Avusturya’ya üstünlüğünü kabul ettirmiştir.
D) Avusturya, Osmanlı Devleti karşısında bazı kazanımlar elde etmiştir.
E) İki devlet de sorunlarını barışçıl yollarla çözmeye gayret etmiştir.


Soru 7:
Coğrafi Keşiflerle, sömürgeler elde eden Avrupalı devletler zamanla birbirleriyle de rekabete girmiştir.
Bu süreçte Osmanlı Devleti aşağıdaki politikalardan hangisini izlemiştir?


A) Fetih politikası
B) Savunma politikası
C) Denge politikası
D) Rusya ile yakınlaşma politikası
E) İran ile yakınlaşma politikası


Soru 8:
Avusturya ile 1606 yılına kadar süren savaşlar sonunda Avusturya’nın isteği üzerine imzalanan Zitvatorok Antlaşması’na göre;

 • Eğri, Kanije ve Estergon kaleleri Osmanlı Devleti’ne bırakılacak,
 • Avusturya, Osmanlı Devleti’ne savaş tazminatı ödeyecek,
 • Avusturya arşidükü Osmanlı padişahına eşit sayılacak
  maddelerinden hareketle, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


A) Osmanlı Devleti Balkanlardaki topraklarını kaybetmiştir.
B) Taraflar arasında bir daha savaş olmamıştır.
C) Avusturya’ya karşı siyasi üstünlüğümüz sona ermiştir.
D) İki devlet birlikte hareket etme kararı almıştır.
E) Osmanlı Devleti’nde taht kavgaları sona ermiştir.


Soru 9:
I. Ticaret zayıflamıştır.
II. Halktan alınan vergiler artırılmıştır.
III. Üretim artmış, ekonomi canlanmıştır.
IV. Hristiyanlık inancı keşfedilen yerlere yayılmıştır.
V. Kapitülasyonlar (ayrıcalıklar) verilmiştir.
Yukarıda verilen Coğrafi Keşiflerin sonuçlarından hangileri Osmanlı Devleti ile ilgilidir?

A) I ve III
B) III ve IV
C) IV ve V
D) I ve IV
E) I, II ve V


Soru 10:
Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında yapılan;
I. 1533 İstanbul Antlaşması ile Avusturya hükümdarı Osmanlı vezir-i âzamına denk sayılacak,
II. 1606 Zitvatorok Antlaşması ile Avusturya hükümdarı protokol bakımından Osmanlı padişahına denk sayılacak
antlaşma hükümleri dikkate alındığında Osmanlı-Avusturya ilişkileri hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Osmanlı-Avusturya ilişkilerinde çatışma yaşanmadığı
B) İstanbul Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nin güç kaybettiği
C) Avusturya hükümdarını Osmanlı Devleti’nin belirlediği
D) Siyasi dengelerin her zaman Osmanlı Devleti lehine geliştiği
E) Osmanlı Devleti’nin Avusturya üzerindeki etkisini zamanla kaybettiği


Soru 11:
Coğrafi Keşifler Osmanlı Devleti’ni öncelikle hangi alanda etkilemiştir?

A) Siyasi
B) Ekonomik
C) Kültürel
D) Askerî
E) Sosyal


Soru 12:
Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında Vasvar Antlaşması ile sağlanan barış ortamı Avusturya’nın Protestan Macarları mezhep değiştirmeye zorlaması ile bozuldu. Macar ileri gelenlerinden Tökeli İmre, Avusturya’nın baskılarına karşı Osmanlı Devleti’nden yardım istedi. Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa’nın ölümünden sonra sadrazam olan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, IV. Mehmet’i ikna ederek hem Macarların yardım isteğini yerine getirmek hem de Orta Avrupa’daki Avusturya’nın gücünü kırmak için sefer düzenledi.
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın bu sebeplerden dolayı düzenlediği sefer aşağıdakilerden hangisidir?

A) I. Viyana Kuşatması
B) Alman Seferi
C) II. Viyana Kuşatması
D) Zigetvar Seferi
E) Irakeyn Seferi

Soru 13:
1533’te imzalanan ………….. Antlaşması ile Avusturya Osmanlı Devleti’nin üstünlüğünü kabul etmiştir.
Paragrafta bulunan boşluğa, uygun olan kelime aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A) İstanbul Antlaşması
B) Zitvatorok Antlaşması
C) Bucaş Antlaşması
D) Bahçesaray Antlaşması
E) II. Kasr-ı Şirin Antlaşması


Soru 14:
II. Viyana Kuşatması, Osmanlı Devleti’nin Avrupa’ya karşı ilk büyük mağlubiyeti olmuştur. Birçok cephede devam eden savaşlar sonucunda Karlofça ve İstanbul Antlaşmaları ile miri, mukataa toprakların ayrıcalıklarını malikâne olarak ele geçiren ayan ve eşraf kesimi, Anadolu ve Rumeli’nin çoğu bölgelerinde merkezî yönetime karşı bağımsızlık sayılabilecek siyasi egemenlik sahaları oluşturdular.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


A) Osmanlı Devleti içinde bazı imtiyazlı çevreler mevcuttur.
B) Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda Avusturya ile mücadele etmiştir.
C) Osmanlı Devleti’nin merkezî otoritesi sarsılmıştır.
D) Yenilgiler devletin iç dinamiklerini olumsuz etkilemiştir.
E) Rusya Osmanlı Devleti için tehlike olmaktan çıkmıştır.


Soru 15:
Osmanlı Devleti ticari amaçlarla 14. ve 15. yüzyıllarda Doğu Akdeniz ticaretini ellerinde tutan Ceneviz, Venedik ve Floransa gibi Avrupa ülkelerine bazı ticari imtiyazlar vermiştir. 16. yüzyılda ise coğrafi keşiflerin olumsuz etkilerini azaltıp Avrupalı tüccarları Doğu Akdeniz’e yönlendirmek ve siyasal dostluklar kurabilmek amacıyla; Fransa ve İngiltere gibi diğer Avrupa ülkelerine de kapitülasyonlar (ayrıcalık) vermiştir. 18. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti’nin Avrupalı tüccarlara tanıdığı haklar, kendi vatandaşlarına tanıdığı hakların önüne geçmeye başlamıştır. 19. yüzyıla gelindiğinde İngiltere ile imzalanan Balta Limanı Antlaşması (1838) da Osmanlı Devleti’nin ekonomik yönden çöküşünü hazırlamıştır.
Bu paragrafa göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


A) Osmanlı Devleti Sanayi Devrimini gerçekleştirmiştir.
B) Osmanlı ekonomisini dışa bağımlı hâle getirmiştir.
C) Avrupa’dan ithal ucuz mallar piyasadan toplatılmıştır.
D) Fiyatların artmasıyla denk bütçe oluşturulmuştur.
E) Yerli girişimcilerin büyük fabrikalar kurmaları sağlanmıştır.


Soru 16:
”Bağdat Fatihi” ünvanı ile bilinen IV. Murat’ın Safeviler ile imzaladığı ve bugünkü Türkiye İran sınırını büyük ölçüde belirleyen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?


A) Kasr-ı Şirin
B) Amasya
C) Nasuh Paşa
D) Serav
E) Ferhat Paşa


Soru 17:
Aşağıdakilerden hangisi duraklama döneminde İran’la yapılan antlaşmalardan biri değildir?


A) Nasuh Paşa
B) Kasr-ı Şirin
C) Ferhat Paşa
D) Serav
E) Amasya


Soru 18:
Lehistan, Bucaş Antlaşması ile Podolya’yı Osmanlı Devleti’ne, Ukrayna’yı Osmanlı egemenliğindeki Kazaklara bırakmıştır. Osmanlı Devleti daha sonra Avrupa devletleri ile yaptığı antlaşmalarda toprak kazanamamıştır.
Bu bilgiye göre, Bucaş Antlaşması’nın en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


A) Osmanlı Devleti, batıda son kez toprak kazanmıştır.
B) Lehistan, Osmanlıların üstünlüğünü kabul etmiştir.
C) Osmanlı Devleti, askeri yönden güçlüdür.
D) Osmanlı Devleti, siyasi açıdan etkilidir.
E) Osmanlı Devleti, diplomaside eşitliğe önem vermektedir.


Soru 19:
XVII. yüzyılın sonlarından itibaren Baltık Denizi’ne, Kırım’a, Karadeniz’e ve Boğazlara hâkim olmayı dış politika haline getiren devlet aşağıdakilerden hangisidir?


A) Rusya
B) Fransa
C) İtalya
D) İngiltere
E) İspanya


Soru 20:
1701-1704 yıllarında Osmanlı Devleti’nde kalyon üretimi tablosu dikkate alındığında aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir?


A) Osmanlı Devleti’nde tersane sayısı artmıştır.
B) 1703 yılında onarılan kalyon sayısında artış görülmüştür.
C) Girit kuşatması kalyonların kullanılmasını gerekli kıldı.
D) Osmanlı Devleti’nin denizcilik faaliyetleri azalmıştır.
E) Avrupa’dan teknik destek alınmıştır.


Soru 21:
Otuz Yıl Savaşlarını (1618-1648) Protestan Alman Prenslikleri kazanırken Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu savaşı kaybederek dağılmış, “din özgürlüğü mefhumu” Avrupa’da kesinlik kazanmıştır.
Bahsedilen gelişmeler aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile gerçekleşmiştir?


A) Westphalia Antlaşması
B) Prut Antlaşması
C) Augsburg Antlaşması
D) Bucaş Antlaşması
E) Margos Antlaşması


Soru 22:
Osmanlı Devleti III. Ahmet döneminde Rusya, Venedik ve Avusturya ile yoğun savaşlar yapmıştır.
Bu devletlerle savaşların yapılmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karlofça Antlaşması ile kaybedilen toprakları geri almak
B) Avrupalı devletlerin güçsüzlüğünden yararlanmak
C) Kapitülasyonları kaldırmak
D) Avrupalıların Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmasını engellemek
E) Batıda oluşan ittifakları engellemek


Soru 23:
Westphalia Barışı ile;
I. Din özgürlüğü Avrupa’da kesinlik kazandı.
II. Devletler kendi topraklarında mutlak egemen bir konuma yükseldi.
III.Din orijinli devlet anlayışı yerini laik devlet anlayışına bıraktı.


Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


A) Devletler birbirlerinin haklarını tanımıştır.
B) Devletlerin egemenlik alanları belirginleşmiştir.
C) Din anlayışlarında farklılıklar artmıştır.
D) Ulus-devlet anlayışının temelleri atılmıştır.
E) Papa’nın hâlâ nüfuz sahibi olduğu görülmüştür.


Soru 24:
II. Viyana Kuşatmasında Osmanlı ordusunun bozguna uğratılması Avrupa devletlerini harekete geçirdi. Bu zor durumundan yararlanmak isteyen devletler papanın öncülüğünde bir araya geldiler.
Osmanlı Devleti’ni Avrupa’dan tamamen atmak için papanın öncülüğünde kurulan bu birlik aşağıdakilerden hangisidir?


A) Avrupa Birliği
B) Kutsal İttifak
C) Gümrük Birliği
D) Grek Projesi
E) Dakya Projesi


Soru 25:
Osmanlı tarihinde 1718-1730 yılları arasında geçen, Avrupa ile barışın korunmasına özen gösterildiği ve bir kısım yeniliklerin yapıldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fetret Devri
B) Lale Devri
C) Meşrutiyet Devri
D) Islahat Devri
E) Tanzimat Devri

11. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Cevap Anahtarı

1-D 2-E 3-E 4-E 5-D 6-C 7-C 8-C 9-E 10-E 11-B 12-C 13-A 14-E 15-B 16-A 17-E 18-A 19-A 20-B 21-A 22-A 23-E 24-B 25-B

YORUMLARDA SIK SORULAN SORULAR

11. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı sınavı hangi konuları kapsamaktadır?

 11. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı sınavının konuları “Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)” ünitesinden olup aşağıda liste halinde verilmiştir.

 • 1595-1700 yılları arasındaki siyasi gelişmeler
 • Uzun Süren Savaşlardan Diplomasiye
 • Avrupa’da Din Savaşlarından Modern Devlete
 • XVII ve VVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde ve Avrupa’da Denizcilik Faaliyetleri
 • Fetihlerden Savunmaya

Diğer sınıflarının tarih yazılı soruları için bu bağlantıyı tıklayınız.

“2021-2022 eğitim öğretim yılı 11. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı test soruları” yazımız hakkında soru ve görüşlerinizi yorum kısmından yazabilirsiniz.

Sınavlarınızda başarılar dileriz.Bir Cevap Yazın