Son Yazılar
Home / Tarih 12 / 12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 1.Yazılı

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 1.Yazılı

2021-2022 eğitim öğretim yılı 12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 1.Yazılı sınavı test soruları halinde yayınlanmıştır. Cevap anahtarı sayfa sonunda yer almaktadır. Burada yer alan 12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 1.Yazılısı test sorularını çözerek tarih yazılısına hazırlanabilirsiniz. Sorularınız olursa yorum kısmından yazabilirsiniz.

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 1.Yazılı Soruları


Soru 1:


I. Selanik Mülkiye Rüştiyesi
II. Selanik Askerî Rüştiyesi
III. Manastır Askerî İdadisi
IV. Harp Akademisi
V. Harp Okulu
Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü okulların kronolojik olarak doğru sıralanabilmesi için kaç numaralı okulların yer değiştirmesi gerekir?


A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) IV ve V
E) III ve V

Soru 2:


Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde ortaya çıkan bazı fikir akımları şunlardır:
• Osmanlıcılık • Türkçülük • İslamcılık
Yukarıdaki fikir akımları ile ulaşılmak istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müslüman halk arasında birlik ve beraberliği sağlamak
B) Gayrimüslimlerin ayaklanmalarına karşı tedbir almak
C) Türk nüfus yoğunluğunu artırmak
D) Osmanlı Devleti’nde demokrasinin gelişmesini sağlamak
E) Osmanlı Devleti’nin parçalanmasına engel olmak


Soru 3:


I. Dünya Savaşı’na katılan devletler ve savaşa girme nedenleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


A) Almanya: Güçlü sanayisine yetecek kadar sömürgesinin olmaması
B) İtalya: Geç kaldığı sömürgecilik yarışına katılmak istemesi
C) Rusya: Boğazları ele geçirmek ve sıcak denizlere inmek istemesi
D) Osmanlı Devleti: Kaybettiği toprakları geri almak istemesi
E) İngiltere: Alsas-Loren bölgesini geri almak istemesi


Soru 4:


Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili olan genel nedenler arasında yer almaz?
A) Milliyetçilik akımı
B) Sömürgecilik yarışı
C) Silahlanma ve bloklaşma
D) Rusya’nın Balkanlara hâkim olma mücadelesi
E) Hammadde ve pazar ihtiyacı


Soru 5:


Selanik şehrindeki çok uluslu yapının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenemez?
A) Milliyetçilik akımının etkilerinin yoğun olarak görülmesine
B) Atatürk’ün fikir hayatının zenginleşmesine
C) Azınlık haklarının kısıtlanmasına
D) Yabancı devletlerin etkisinin artmasına
E) Zengin bir kültürel yapının oluşmasına


Soru 6:


I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru yayımlanan Wilson İlkelerinin;
I. Yenen devletler, yenilen devletlerden toprak almayacaktır.
II. Azınlıklara kendini yönetme hakkı tanınacaktır.
III. Devletler arasında gizli antlaşmalar imzalanmayacaktır.
IV. Boğazların yönetimi uluslararası bir komisyona bırakılacaktır.
V. Ülkelerin gelişmelerini kısıtlayan uluslararası ekonomik engellemeler kaldırılacaktır.
maddelerinden hangilerinin, Osmanlı Devleti’nin aleyhine olduğu düşünülebilir?
A) Yalnız II
B) II ve IV
C) IV ve V
D) l, II ve III
E) II, III ve IV


Soru 7:


Ermeni sorununun ortaya çıkmasında İngiltere ve Rusya önemli rol oynamıştır. Rusya, kurulacak bir Ermenistan ile güneye, Akdeniz’e ulaşmayı planlarken İngiltere ise bağımsız bir Ermenistan kurarak Rusya’nın Akdeniz’e ulaşmasını engellemek istiyordu.
Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Yabancı devletler, Ermenileri kendi çıkarları için kullanmak istemiştir.
B) Rusya ve İngiltere, iç ve dış işlerinde bağımsız bir Ermeni Devleti istemiştir.
C) Rusya ile İngiltere’nin çıkarları birbiriyle örtüşmüştür.
D) Ermeni sorununun ortaya çıkmasında iç etkenler daha etkili olmuştur.
E) Ermeni sorunu Rusya’nın savaştan çekilmesi ile sona ermiştir.


Soru 8:


Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki hükümlerinden hangisi İtilaf Devletlerinin yapacakları işgallere hukuki gerekçe oluşturmaya çalıştıklarının kanıtıdır?
A) Türk ordusunun sınırların denetlenmesi ve iç güvenliğin sağlanabilmesi için gerekli sayıdan fazla olan askerleri terhis edilecektir.
B) Devlet makamlarının haberleşmesi dışında telsiz, telgraf ve haberleşme istasyonları İtilaf Devletlerinin denetimine bırakılacaktır.
C) İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit altında gördükleri herhangi bir durum ortaya çıkarsa, istedikleri stratejik bir bölgeyi işgal edebilecektir.
D) Anadolu sınırları dışında kalan Osmanlı subayları ve askerleri İtilaf Devletlerine teslim olacaktır.
E) Toros tünelleri ve demir yolu ağları İtilaf Devletlerinin denetimine bırakılacaktır.


Soru 9:


Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda toprakları dışında müttefiklerine yardım etmek amacıyla savaştığı cepheler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Suriye – Filistin
B) Çanakkale – Kanal
C) Galiçya – Makedonya
D) Kanal – Galiçya
E) Yemen – Kafkas


Soru 10:
Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşumunu ve gelişimini etkileyen kişi ve fikirleri ile ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi
yanlıştır?
A) Enver Paşa – Askerlerin siyasetle uğraşması görüşü
B) Voltaire, J. J. Rousseau – Milliyetçilik ve Millî Egemenlik düşüncesi
C) Arkadaşı Ömer Naci – Edebiyata ilgi duyması
D) Manastır’daki öğretmeni Kolağası Mehmet Tevfik Bilge -Tarih Bilinci
E) Namık Kemal, Tevfik Fikret – Vatan ve Millet Sevgisi


Soru 11:


I. Dünya Savaşı’nda yaşanan;
I. Rusya’da Bolşevik İhtilali’nin çıkması,
II. ABD’nin savaşa katılması,
III. Bulgaristan’ın savaşa katılması
gelişmelerinden hangileri İtilaf Devletleri’nin lehinesonuçlanmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III


Soru 12:
Osmanlı Devleti’nin son yıllarda içinde bulunduğu kötü durum ve okuduğu kitaplar Mustafa Kemal’de Türkçülük düşüncesinin gelişmesine neden olmuştur. Eğitim hayatı yıllarında Mustafa Kemal’in okuduğu şiirlerde “ulusal benliğimin gururunu tattıran ilk anlatımı buldum” dediği ve Türkçülük düşüncesinin gelişmesinde katkısı olan şair kimdir?
A) Mehmet Emin Yurdakul
B) Namık Kemal
C) Tevfik Fikret
D) Sait Faik Abasıyanık
E) Kemal TahirSoru 13:


Wilson İlkeleri’nde yer alan;
I. Galip devletler, mağlup devletlerden toprak ya da savaştazminatı almayacak,
II. Diplomaside açıklık olacak,
III. Uluslar kendi geleceğini belirlemede karar hakkınasahip olacak
maddelerinden hangileri imparatorluklarınparçalanmasında etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III


Soru 14:


I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında yer almak istemesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


A) Kaybedilen toprakları geri almak istemesi
B) Savaşı Almanya’nın kazanacağına inanması
C) İttihat ve Terakki’nin Almanya yanlısı politika izlemesi
D) Osmanlı Devleti’nin siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemesi
E) İtilaf Devletlerinin Osmanlı topraklarına saldırması


Soru 15:


Savaşın en önemli nedenlerinden olan ve Fransız İhtilali (1789) ile birlikte ortaya çıkan milliyetçilik akımı birçok ulus üzerinde etkili olmuştur. Milliyetçilik akımından etkilenen ulusların millî devlet kurma istekleri doğrultusunda bağımsızlık savaşları başlamıştır. Savaşın diğer bir nedeni ise sömürgecilik yarışıdır. Sanayi İnkılabı’nın getirdiği hammadde ve pazar bulma yarışı, sömürgeci devletler arasında büyük bir rekabet başlatmıştır. Devletler arasındaki mücadele, silahlanma yarışına ve bloklaşmaların ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Buna göre, I. Dünya Savaşı öncesinde devletler arası bloklaşmanın ortaya çıkmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Endüstri Devrimi sonucunda ham madde ihtiyacının artması
B) 1830 İhtilalleri’nin sonuçları
C) Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik akımı
D) Rusya’nın Panslavizm politikası
E) Devletlerarası silahlanma yarışı


Soru 16:


Şehir; Selanik ile birlikte Osmanlı Devleti’nin Batıya açılan önemli bir bölgesidir. Aynı zamanda bu şehrin bulunduğu Makedonya bölgesinin diğer bir özelliği de II. Abdülhamit’e karşı meşrutiyet taraftarlarının yoğun olarak yaşadıkları bir yer olmasıdır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen ve Mustafa Kemal’in de eğitim aldığı bu şehir aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sofya
B) İstanbul
C) Şam
D) Manastır
E) Trablusgarp


Soru 17:


Mustafa Kemal’i, Manastır’da eğitim gördüğü dönemde derinden etkileyen olay bu savaş olmuştur. Bu savaşta Türk ordusunun savaş meydanında zafer kazanmasına rağmen, barış masasında istediğini elde edememesi onu derinden üzmüştür.
M. Kemal’in düşünce yapısı üzerinde etkili olan bu savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Balkan Savaşları
B) 1897 Türk-Yunan Savaşı
C) 93 Harbi (Osmanlı-Rus)
D) Trablusgarp Savaşı
E) Kırım Harbi


Soru 18:


M. Kemal’in Millî Mücadele yıllarında “millî irade” kavramını kullanmaya özen göstermesi ve TBMM’nin“ Hâkimiyet Milletindir.” ilkesini benimsemesi ile ulaşılmak istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşgalleri engellemek için güçlü bir devletin himayesine girme fikrini kabul ettirmek
B) Milletin egemenliğine dayalı bağımsız bir devlet kurma fikrini yaygınlaştırmak
C) Savaş bitinceye kadar milletin padişaha bağlılığını arttırmak
D) İtilaf devletlerini oyalamak
E) İstanbul Hükümeti ile siyasi yakınlaşmayı sağlamak


Soru 19:


I. Mondros Ateşkes Antlaşması,
II. İzmir’in işgal edilmesi,
III. Azınlıkların faaliyetleri
Yukarıdakilerden hangileri Kuvay-ı Millîye’nin kurulmasına etki etmiştir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III


Soru 20:


Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele Dönemi’nin olumsuz gelişmelerindendir?
A) Harbord Raporu
B) Bristol Raporu
C) Kuvay-ı Millîye
D) Kuvay-ı İnzibatiye
E) Misak-ı Millî


Soru 21:


I. Amasya Genelgesi
II. Amasya Görüşmeleri
III. Sivas Kongresi
IV. Erzurum Kongresi
Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralanışı aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) I – II – III – IV
B) I – IV – III – II
C) II – I – IV – III
D) II – IV – I – III
E) III – I – IV – II


Soru 22:


Aşağıdaki maddelerden hangisi Amasya Genelgesi’nde yer almaz?
A) Vatanın bağımsızlığı, milletin bütünlüğü tehlikededir.
B) Manda ve himaye kabul olunamaz.
C) İstanbul Hükûmeti, üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir.
D) Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
E) Sivas’ta millî bir kongrenin toplanması kararlaştırılmıştır.


Soru 23:
Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin ayaklanmalara karşı aldığı tedbirlerden birisi değildir?
A) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması
B) Sivas Kongresinin toplanması
C) Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi’nin çıkarılması
D) Ankara müftüsünün fetva yayınlaması
E) Anadolu Ajansı’nın kurulmasıSoru 24:


Osmanlı Mebuslar Meclisi tarafından onaylanan Misak-ı Millî’de; “Her devlet gibi bizim de tam bağımsızlığa ve serbestliğe ihtiyacımız vardır. Bu yaşamamızın ve geleceğimizin esasıdır, bu nedenle siyasi, adli ve mali gelişmemizi önleyecek sınırlamalara karşıyız.” denilmiştir.
Bu karar ile aşağıdakilerden hangisi savunulmaktadır?
A) Kapitülasyonların kaldırılması
B) Savaş durumuna son verilmesi
C) Çağın teknolojisinin takip edilmesi
D) Türk ülkesinin sınırlarının çizilmesi
E) Azınlık haklarında eşitliğin gözetilmesi


Soru 25:


Millî Mücadele sırasında Rum ve Yunanlıların kurduğu cemiyetlerden bazıları şunlardır:

 • Mavri Mira
 • Pontus Rum
 • Etniki Eterya
  Aşağıdaki millî cemiyetlerden hangisi yukarıdaki zararlı cemiyetlerin faaliyetlerine karşı mücadele etmek amacıyla
  kurulmamıştır?
  A) İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
  B) Redd-i İlhak Cemiyeti
  C) Kilikyalılar Cemiyeti
  D) Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti
  E) Trakya Paşaeli Cemiyeti

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 1.Yazılı Soruları Cevap Anahtarı

1-D 2-E 3-E 4-D 5-C 6-B 7-A 8-C 9-C 10-A 11-B 12-A 13-C 14-E 15-B 16-D 17-B 18-B 19-E 20-D 21-B 22-B 23-B 24-A 25-C

YORUMLARDA SIK SORULAN SORULAR

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 1.Yazılı sınavı hangi konuları kapsamaktadır?

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 1.Yazılı sınavının konuları “20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya ve Milli Mücadele ünitesinden olup aşağıda liste halinde verilmiştir.

 • Mustafa Kemal’in Birinci Dünya Savaşı’na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.
 •  20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder.
 •  I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder.
 •  I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir.
 • Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.
 •  Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.

Diğer sınıflarının tarih yazılı soruları için bu bağlantıyı tıklayınız.

“2021-2022 eğitim öğretim yılı 12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 1.Yazılısı test soruları” yazımız hakkında soru ve görüşlerinizi yorum kısmından yazabilirsiniz.

Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Bir Cevap Yazın