Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2.Yazılı

10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2.Yazılı

1.Kanuni Devri’nde “Osmanlı Devleti’nin sınırları, Kuzey Afrika’da bazı bölgelerin alınması ile genişlemiştir.” di­yen bir tarihçi bu iddiasına;

I. Kıbrıs,

II. Trablusgarp,

III. Cezayir

yerlerinden hangilerini örnek gösteremez?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III.  D) I ve II.   E) I, II ve III.

2. 1538 tarihli Preveze Deniz Savaşı’nın sonuçlarından hangisi Osmanlı maliyesini doğrudan güçlendirmiştir?

A) Mora ve Dalmaçya kıyılarında Osmanlı gücünün artması

B) Akdeniz’deki Türk egemenliğinin pekişmesi

C) Avrupa Hristiyan birliğinin darbe alması

D) Andrea Doria’nın saygınlığının azalması

E) Venedik’in Osmanlı Devletine tazminat ödemesi

3. I. Avrupa’ya bol miktarda altın ve gümüş taşınması

II. İpek ve Baharat Yolu’nun önemini kaybetmesi

III. Avrupa’da burjuva sınıfının güçlenmesi

Coğrafi keşiflerin yukarıdaki sonuçlarından hangileri Osmanlı Devleti’ni doğrudan olumsuz etkilemiştir?

A) Yalnız I.    B) Yalnız II.    C) I ve II.  D) I ve III.     E) I, II ve III.

4. Süleyman Devri’nde Şarlken, Avrupa’da siyasi birlik oluşturmayı ve Akdeniz’e hâkim olmayı amaçlıyordu. Bu amaçla Venedik’le güç birliği yapıyor ayrıca Safeviler ile Osmanlı aleyhine ittifak teşebbüslerinde bulunuyordu.

Süleyman, Alman imparatorunun bu siyaseti­ne karşı aşağıdaki Avrupalı devletlerden hangisini Almanya’ya karşı destekleyerek kendi yanına çekme­yi hedeflemiştir?

A) Portekiz

B) Fransa

C) İspanya

D) Rusya

E) İngiltere

5. Aşağıdakilerden hangisinin XV. yüzyıl’da Avrupalılar tarafından keşfedilmesiyle Akdeniz ticareti önemini kaybetmeye başlamıştır?

A) Mecellan Boğazı

B) Ümit Burnu

C) Bering Boğazı

D) Horn Burnu

E) Hürmüz Boğazı

6. Osmanlı Devleti XVI. yüzyılda Akdeniz’deki İspanyol tehdidine karşı aşağıdaki hangi Avrupa devletleriyle yakınlaşmıştır?

A) Portekiz-Fransa

B) İngiltere-Hollanda

C) Avusturya-Ceneviz

D) Venedik-Portekiz

E) Venedik-Ceneviz

7. I. Avusturya

II. Venedik

III. Fransa

Safevi Hükümdarı Şah Tahmasb, yukarıdaki hangi Avrupa devletleri ile Osmanlı Devleti’ne karşı antlaş­ma yapmıştır?

A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) Yalnız III.   

D) I ve II.   

E) I, II ve III.

8. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde savaştığı devletlerden biri değildir?

A) Rusya

B) Ceneviz

C) Avusturya

D) Venedik

E) İspanya

9. Osmanlı Padişahı I. Süleyman’a “Kanuni” unvanının verilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili oldu­ğu savunulamaz?

A) Mevcut kanunları taviz vermeden uygulaması

B) Uygulamaya koyduğu kanunlarda hak ve hukuku gö­zetmesi

C) Adaletli bir yönetim sergilemesi

D) Kanunların uygulanması ve tebaanın haksızlığa uğ­ramaması için adaletnâmeler yayımlatması

E) Fransa’ya ticari ve hukuki ayrıcalık tanıması

10. Osmanlı Devleti’nin uluslararası alandaki;

I. Fransa’ya kapitülasyon tanıma,

II. Hint Deniz Seferlerini gerçekleştirme,

III. Luther’in başlattığı Protestanlık hareketini destekleme

politikalarından hangileri Coğrafi Keşiflerin olumsuz etkilerini ortadan kaldırarak “Cihan Devleti” özelliğini koruma isteğiyle ilgilidir?

A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) I ve II.

D) I ve III.

E) I, II ve III.

11. Osmanlı Devleti’nde kanunların ilk defa yazılı hâle getiril­mesiyle “Kanunname-i Ali Osman” oluşturulmuştur.

Kanunname-i Ali Osman hangi hükümdar döneminde hazırlanmıştır?

A) Osman Gazi

B) Orhan Gazi

C) Fatih Sultan Mehmet

D) Yavuz Sultan Selim

E) Kanuni Sultan Süleyman

12. Reform hareketi sonrasında Katolik kilisesinin siyasi, ekonomik ve dinî gücü azalmıştır. Hristiyanlık dünyasın­da yeni mezhepler ortaya çıkmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Reform sürecinde Avrupa’da ortaya çıkan mezheplerden biri değildir?

A) Protestanlık

B) Kalvenizm       

C) Anglikanizm

D) Ortodoksluk

E) Presbiteryenlik

13. Papalık ve Katolikliği savunan Roma – Cermen İmparatorluğu, Luther öncülüğündeki Protestan hareketi engellemek için Alman prensliklerine karşı mücadele etmiştir.

Roma – Cermen İmparatorluğu aşağıdakilerden hangi­siyle Protestanlık mezhebini resmen kabul etmiştir?

A) Augsburg Antlaşması

B) Westfalya Antlaşması

C) Nant Fermanı

D) Filedelfiya Kongresi

E) Magna Carta

14. Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde Fransa ile iyi ilişki­ler kurmak ve Akdeniz ticaretini canlandırmak amacıyla 1535 yılında Fransa’ya kapitülasyonlar verilmiştir.

Buna göre;

I. Rönesans,

II. Coğrafi keşifler,

III. Avrupa Hristiyan birliğini bozma düşüncesi

durumlarından hangileri Fransa’ya kapitülasyonların verilmesinin sebeplerindendir?

A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) I ve II.

D) II ve III.

E) I, II ve III.

15. Selim Dönemi’nde yapılan Mısır seferi sonucunda hali­felik Osmanlı hanedanına geçmiştir.

Halifelik makamının Osmanlı hanedanına geçmesi aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerinde etkili değildir?

A) Devletin teokratik niteliğinin kuvvetlenmesi

B) Osmanlı hanedanının İslam dünyasındaki itibarının artması

C) Halifelik makamının saltanata dönüşmesi

D) Kutsal emanetlerin İstanbul’a taşınması

E) Osmanlı hanedanının egemenliğini dinî güç ile pekiş­tirmesi

16. Safevilerin, Anadolu’da Şii propagandası yaparak Şahkulu isyanını başlatması Osmanlı Devleti ile olan ilişkileri boza­rak Çaldıran Savaşı’nın yapılmasına sebep olmuştur.

Bu duruma bağlı olarak Osmanlı – Safevi ilişkileri hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkündür?

A) Mezhep farklılıkları siyasi çatışmalara sebep olmuştur.

B) Halifelik için rekabet yaşanmıştır.

C) Safeviler, Osmanlı Devleti’ne karşı Avrupalı devletlerle ittifak yapmıştır.

D) Çaldıran Savaşı İlk Osmanlı – Safevi mücadelesidir.

E) Şahkulu İsyanı Osmanlı siyasi birliğini parçalamıştır.

17. Osmanlı ve Memlûk Devleti arasındaki ilişkilerin bozulmasının sebepleri arasında aşağıdakilerden han­gisi bulunmaz?

A) Fatih Dönemi’nde Hicaz su yolları sorununun yaşan­ması

B) I. Selim’in Dulkadiroğulları Beyliği’ne son vermesi

C) Memlûkların, Safevi Devleti’ne destek olması

D) Osmanlı Devleti’nin, Mısır’ı almak istemesi

E) Memlûkların, İlhanlı saldırılarına karşı halifeyi koruması

18. Aşağıdakilerden hangisi I. Selim tahta geçtiğinde var olan siyasal, sosyal ve dinî şartlar ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) Cem Sultan, Papalığın elinde olduğu için Osmanlı adına tehlike arzediyordu.

B) Osmanlı Devleti için Şiilik önemli bir tehlikeydi.

C) Mısır ve Suriye’de Memlûk Devleti egemendi.

D) Dulkadiroğulları Beyliği Osmanlı Devleti aleyhine Memlûkların yanında yer almaktaydı.

E) Safeviler, Akkoyunlulara son vererek yakın zamanda kurulmuştu.

19. Fatih Sultan Mehmet’in batı ülkelerinden; Yavuz Sultan Selim’in ise doğu ülkelerinden Osmanlı sarayına çok sayıda bilim, kültür ve sanat insanını getirmesi ;

I. Osmanlı sanatında farklı kültürlere ait izlerin görülmesi,

II. bilim, kültür ve sanat alanındaki gelişmelerin hızlanması,

III. Avrupa’da “Rönesans” hareketinin başlaması

gelişmelerinden hangilerine sebep olmuştur?

A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) I ve II.

D) I ve III.

E) I, II ve III.

20. İstanbul’un fethi sürecinde ateşli silahlar geliştirilerek bü­yük toplar döktürülmüştür.

İstanbul’un fethi sürecinde yaşanan bu tecrübe dün­ya tarihi açısından aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerinde etkili olmuştur?

A) Feodalitenin yıkılması

B) Rönesans’ın yaşanması

C) Reform’un gerçekleşmesi

D) Coğrafi Keşiflerin başlaması

E) Fransız İhtilali’nin yaşanması

21. Aşağıdakilerden hangisi 1453’te Osmanlı Devleti’nin Bizans’ı kuşatırken yaptığı hazırlıklardan değildir?

A) Rumeli Hisarı’nın yapılması

B) Memlûk Devleti’nden askerî destek alınması

C) Silivri ve Vize Kalelerinin alınması

D) Büyük topların döktürülmesi

E) Tekerlekli kulelerin yapılması

22. İstanbul’un fethi için Yıldırım Bayezid Dönemi’nde – – – – , Fatih Dönemi’nde ise – – – – yaptırılmıştır.

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangi­si getirilmelidir?

A) Rumeli Hisarı – Anadolu Hisarı

B) Anadolu Hisarı – Rumeli Hisarı

C) Silivri Kalesi – Vize Kalesi

D) Anadolu Hisarı – Silivri Kalesi

E) Kilitbahir Kalesi – Rumeli Hisarı

23. Bizans Devleti’nin en yüksek dereceli memurlarından biri olan Notaras: “İstanbul’da Türk sarığı görmek, Kardinal külahı görmekten daha iyidir.’’ demiştir.

Bu durumun ortaya çıkmasında;

I. Bizans’ın Türk dostu olması,

II. Osmanlı Devleti’nin hoşgörü politikası,

III. Katoliklerin IV. Haçlı Seferi esnasında zulüm yapması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) I ve II.

D) II ve III.

E) I, II ve III.

Fatih Sultan Mehmet zamanında İstanbul alınmış ve Bi­zans İmparatorluğu’na son verilmiştir.

24. Aşağıdakilerden hangisi Bizans İmparatorluğu’nun canlandırılmasına mani olmak için fethedilen yerlerdir?

A) Venedik – Mora Despotluğu

B) Eflak – Venedik

C) Sırbistan – Trabzon Rum İmparatorluğu

D) Arnavutluk – Trabzon Rum İmparatorluğu

E) Mora Despotluğu – Trabzon Rum İmparatorluğu

25. Mimar Sinan’ın “Çıraklık”, “Kalfalık” ve “Ustalık” eserleri olarak bilinen camilerin isimleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

A) Selimiye – Süleymaniye – Şehzadebaşı

B) Selimiye – Şehzadebaşı – Süleymaniye

C) Süleymaniye – Şehzadebaşı – Selimiye

D) Şehzadebaşı – Süleymaniye – Selimiye

E) Şehzadebaşı – Selimiye – Süleymaniye

1 A 6 B 11 C 16 E 21 B
2 E 7 D 12 D 17 E 22 B
3 C 8 A 13 A 18 A 23 D
4 B 9 E 14 D 19 C 24 E
5 B 10 C 15 C 20 A 25 D

Görüşlerinizi yorum veya iletişim sayfamızdan bildirebilirsiniz. Başarılar.

5 Yorumlar

  1. Cevap anahtarını alabilir miyim?

  2. 10. Sınıf 2.dönem 2.yazılı sınavının cevap anahtarını alabilir miyim?

  3. Cevap anahtarını rica etsem atabilir mısınız?

  4. Cevaplari acil

Bir Cevap Yazın