Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 10. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 1.Yazılı

10. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 1.Yazılı

 • 2021-2022 eğitim öğretim yılı 10. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı yayınlanmıştır.
 • Burada yer alan 10. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı sorularını çözerek tarih yazılısına hazırlanabilirsiniz.
 • Sorularınız olursa yorum kısmından yazabilirsiniz.

10. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (3’er puan)

Kelimeler: Kubbealtı vezirleri, Harem, Babüsselam, Arz Odası, Kazasker, Seyfiye, Şehzadegân mektebi, Enderun, Topkapı Sarayı, Şeyhülislam, Lala, Süleymaniye, Divan-ı hümayun, Nişancı, Harem ağası, Kalemiye, Fatih Kanunnâmesi, Sadrazam, Müsadere, Saray,

1. Padişahın devleti idare ettiği ve ailesi ile birlikte yaşadığı yere …………….. denir.

2. Osmanlı merkez teşkilatı; padişah, saray ve …………………………. ’dan oluşmaktadır.

3. Osmanlı Devleti’nde şehzadelerin eğitiminden sorumlu olan kişilere …………. denir.

4. Kuruluş Dönemi’nde Bursa ve Edirne’de saraylar inşa edilmişse de İstanbul’un Fethi ile ……………………….. devletin merkezi olmuştur.

5. Devşirilen Hristiyan çocukların yetiştirildiği saray okuluna ………………. denir.

6. Hükümdarın eş ve çocuklarıyla aile hayatını geçirdiği yere ……………….. denir.

7. Haremin genel sorumlusuna ……………………. denir.

8. Fatih Sultan Mehmet’ten itibaren divan başkanlığını ……………………. yapmıştır.

9. ……………………….. devlet yönetiminde sadrazama yardımcı olurlar. Bugünkü devlet bakanlarıdır.

10. Divanda alınan kararların İslam dinine uygun olup olmadığına karar veren …………………………………..dır.

11. Osmanlı sarayındaki eğitim kurumları, enderun, harem …………………………….. idi.

12. Osmanlılarda devletin güçlenmesine bağlı olarak gelişen medrese eğitimi, İstanbul’da kurulan Sahn-ı Seman ve ………………………. Medreseleriyle zirveye ulaştı.

13. Birun, Topkapı Sarayı’nın ana giriş kapısı olan ……………………. ’dan geçerek girilirdi.

14. …………………………….. ile “devlet padişahın malıdır” anlayışı getirildi.

15. Osmanlı Devleti’nde yönetim dışında askerlik görevi de bulunan ……………….. sınıfı ülkenin iç ve dış güvenliğinin sağlanmasından da sorumluydu.

16. Medreselerde ders veren müderrisler …………………. tarafından tayin edilirdi.

17. Osmanlı Devleti’nde yöneticiler kendi içinde seyfiye, ilmiye, ………………… olmak üzere üçe ayrılırdı.

18. Enderunda padişahların yabancı elçileri kabul ettiği …………………. ile Hazine-i Hümayun ve Enderun Mektebi bulunurdu.

19. Fatih Sultan Mehmet merkezi otoriteyi güçlendirmek için …………………… sistemini uygulamaya koymuştur. Böylece ölen devlet memurunun malına el koyulmuştur.

20. Kalemiye sınıfının divandaki temsilcileri defterdar ve ………………….. dır.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (4’er puan)

1.Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi’nde görülen;

I. Kıbrıs Adası’nın fethedilmesi

II. Fransa’ya kapitülasyon haklarının tanınması

III. Eflak ve Boğdan’ın, Osmanlı topraklarına katılması

gelişmelerinden hangilerinde, Akdeniz ticaretini geliştirme amacı güdülmemiştir?

A) Yalnız II

B) Yalnız III

C) I ve II

D) I ve III

E) II ve III

2. Osmanlı Devleti’nde, Divan–ı Hümayun’un;

I. Vezir

II. Kazasker

III. Defterdar

üyelerinden hangilerinin sayısı süreç içerisinde artmıştır?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

3. I. Süleyman, Kutsal Roma Germen İmparatoru Şarlken ile siyasi çatışmalar yaşayan Fransa Kralı Fransuva’yı desteklemiş ve Fransa’ya ticari ve hukuki açıdan bir dizi ayrıcalıklar tanımıştır.

I. Süleyman’ın bu uygulama ile;

I. Hıristiyanların siyasi birlik kurması

II. Avrupa’da güçlü bir müttefik kazanması

III. Doğu Akdeniz ticaretinin canlandırılması

gelişmelerinden hangilerini önlemeye çalıştığı söylenebilir?

A) Yalnız I             B) Yalnız II            C) Yalnız III

D) I ve II                E) II ve III

4. I. Selim Dönemi’nde;

– 1515 Turnadağ Savaşı ile Dulkadiroğulları Beyliği’ne son verilmiş.

– 1516 Mercidabık ve 1517 Ridaniye Savaşları ile Memlük Devleti yıkılarak Suriye,Filistin, Hicaz Bölgesi ve Mısır toprakları ele geçirilmiştir.

Bu bilgiler ışığında I. Selim Dönemi’yle ilgili;

I. Kutsal topraklar ele geçmiştir.

II. Devletin sınırları hızla genişlemiştir.

III. Baharat Yolu’nun kontrolü Osmanlının eline geçmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılır?

A) Yalnız I             B) Yalnız II            C) Yalnız III

D) I ve III               E) I, II ve III

5. Fatih Kanunnamesi’nde; devletin ve yönetici sınıfın örgütlenmesi, uyrukların durumu ve yükümlülükleri, ekonomik örgütlenme, mülkiyet ve vergilendirme konuları yer almaktadır.

Buna göre, bu kanunname ile ulaşılmak istenen temel amaç için;

I. yönetici sınıfın uymak zorunda olduğu kuralları saptamak

II. İmparatorluğu her alanda denetim altında bulundurmak,

merkezileştirmek

III. Halkın yönetime karşı sorumluluklarını belirlemek

çabalarından hangileri gösterilebilir?

A) Yalnız I             B) Yalnız II            C) Yalnız III

D) I ve III               E) II ve III

6. Kağıt ve matbaanın icadı ve kullanımının yaygınlaşması ile;

I. Rönesans’ın doğması ve gelişmesi

II. Mutlak otoritenin güç kazanması

III. Kitapların çok sayıda basılması ve satılması

durumlarından hangileri arasında doğrudan bir ilişki yoktur?

A) Yalnız I             B) Yalnız II            C) I ve III

D) II ve III              E) I, II ve III

7. I. Şehzade Cem ile iktidar mücadelesinin yaşanması

II. Gönderilen gemilerle müslüman ve yahudilerin İspanya’ dan kurtarılması

III. Türkmen ve devşirme kökenli bürokratlar arasında ciddi çatışmaların olması

II. Bayezit Dönemi’ndeki yukarıdaki yaşanmışlıkların hangilerinin Osmanlı’nın şahsında Türkler’e sempati duyulmasına neden olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I             B) Yalnız II            C) Yalnız III

D) I ve II                               E) I ve III

8. I. Mülk hanedanın malıdır.

II. Mülk padişah ve çocuklarındır.

III. Yönetimde Türkmen soyluları görevlendirilmiştir.

Osmanlı Devleti’nin, Kuruluş Dönemi’nde görülen yukarıdaki yargılardan hangileri, daha çok merkezi otoriteyi güçlendirmeye yöneliktir?

A) Yalnız I             B) Yalnız II            C) I ve II

D) II ve III              E) I, II ve III

9. Osmanlı Devleti’nde, ulemadan olmayan bütün yöneticiler “kul” statüsünde olmuşlardır. Herhangi bir nedenle ölen bir “kul”un malının ve mülkünün olduğu gibi devlete (saraya) kalması ve böylece padişaha rakip olabilecek servet birikiminin oluşmaması amaçlanmıştır.

– Buna karşılık dinsel eğitim görmüş yöneticilerin (ulema) servet birikimlerine dokunulmaması dine ve din adamlarına

saygının bir gereği sayılmıştır.

Bu iki durum, Osmanlı Devleti’nin hangi egemenlik anlayışlarına dayandığını göstermektedir?

A) Monarşik – Meşruti

B) Monarşik – Teokratik

C) Oligarşik – Otokratik

D) Teokratik – Demokratik

E) Meşruti – Demokratik

10. Osmanlı yöneticilerinin, Bizans’tan aldığı topraklara doğudan gelen Türkmenleri yerleştirme, Anadolu’daki diğer beylikler arasında takdir ile karışık bir kıskançlığın yaşanmasına nedenolmuştur.

Bu bilgilere dayanarak ;

I. İskan (yerleştirme) politikası uygulanmıştır.

II. Bizans’ın egemenlik alanı genişlemiştir.

III. Türkmen göçleri, Osmanlı Beyliğini nüfusça güçlendirmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılır?

A) Yalnız I             B) Yalnız II            C) Yalnız III

D) I ve III               E) II ve III

12345678910
          

Puanlamalar soruların yanında yazmaktadır. Süre bir ders saatidir. Tarihe adını yazdıranlar ezber yapanlar değil, ezber bozanlardır. Başarılar dilerim.

           Ahmet ÖZBAY

         Tarih Öğretmeni

Yorum kısmına yazarak, 10. Sınıf tarih dersi 2.dönem 1.yazılı sınavı cevap anahtarı için talepte bulunabilirsiniz. E-posta(e-mail) adresini doğru yazdığınıza emin olunuz. Tarafımıza ulaşan yorumlara kısa süre içerisinde cevaplar atılacaktır. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

18 Yorumlar

 1. TC Hatice Beyaz Baran

  merhaba 10. sınıf tarih yazılı soruları cevap anahtarını rica etsem gönderebilir misiniz mail adresim haticebaran77@hotmail.com emeğinize sağlık teşekkür ederim.

 2. MERHABA 10.SINIF TARİH YAZILI SORULARI 2.DÖNEM 1.YAZILININ CEVAP ANAHTARINI ATARMISINIZ. ilknur342006@gmail.com

 3. Cevapları gönderdim, arkadaşlar başarılar.

 4. Cevap anahtarını atabilr misiniz

 5. cevap anahtarını gönderirmisiniz

 6. rica etsem cevap anahtarını yollarmısınız

 7. acil cevapları yollarmısınız

 8. birtürlü olmadı yaa rica etsem cevap anahtarını yollarmısınız

 9. Hafta sonu mesaj atan tüm arkadaşlara cevap anahtarını gönderdim. Sınavınızda başarılar dilerim.

 10. Cevap anahtarını yollarmısınız acill

 11. Cevap anahtarını atabilir misiniz sayın hocam?

Bir Cevap Yazın