Son Yazılar
Home / 10.Sınıf Tarih / 10. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Test Sorular

10. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Test Sorular

2021-2022 eğitim öğretim yılı 10. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı test soruları halinde yayınlanmıştır. Cevap anahtarı sayfa sonunda yer almaktadır. Burada yer alan 10. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı test sorularını çözerek tarih yazılısına hazırlanabilirsiniz. Sorularınız olursa yorum kısmından yazabilirsiniz.

10. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

Soru 1

I. Palekanon Muharebesi (1329)
II. İzmit’in Fethi (1337)     
III. Çimpe Kalesi’nin alınması (1353)     
IV. Çirmen Muharebesi (1371)      
V. Niğbolu Muharebesi (1396)

Yukarıda verilen siyasi gelişmelerden hangileri Anadolu coğrafyası üzerinde gerçekleşmiştir? 

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III   
D) I, II ve IV
E) II, IV ve V

Soru 2

Türkmenler ile bölgede yaşayan Müslüman halklar arasında aynı mekânları kullanmak birçok sıkıntı oluşturuyordu. Bu dönemde Anadolu’nun tamamı Bizans hakimiyeti altındaydı. Anadolu’nun coğrafi konumunun elverişli olması burayı Türkmenler için cazip kılıyordu. Büyük Selçuklu Devleti, ülkelerin fethedilmesinde etkili olan hanedan üyeleri veya emirlere fethedilen yerlerin yönetimini verirdi. Bu yöneticiler kendi himayesindeki toprakları idare etmekle kalmaz savaşarak sınırlarını da genişletirlerdi.

Verilen bilgilere göre Selçuklu Devleti’nin Anadolu’yu fethetme amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Oğuz Türkleri ile Müslüman halklar arasında sorunlar yaşanması
B) Oğuz Türklerinin Türkmenlere yurt bulma arayışı
C) Bizans imparatorlunun askerî ve ekonomik yönden zayıf oluşu
D) Anadolu’nun coğrafi, jeopolitik ve stratejik öneme sahip oluşu
E) Fethedilen yerlerin bey ve komutanlara verilecek olması

Soru 3

I. Türkiye Selçuklu Devleti’nin Kurulması,

II. Katvan Savaşı,

III. I. Haçlı Seferi,

IV. Miryokefalon Muharebesi,

V. Kösedağ Muharebesi

Yukarıda verilen olayların kronolojik olarak doğru sıralanması için hangilerinin yer değiştirmesi gereklidir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) IV ve V

Soru 4

Aşağıdaki hangi savaşta Bizans, Osmanlı ordusuna yenilerek bir daha saldırmaya cesaret edememiş ve Haçlılardan yardım istemiştir?
A) Niğbolu Savaşı
B) Sırpsındığı Savaşı
C) Maltepe Savaşı
D) Çirmen Savaşı
E) Koyunhisar Savaşı

Soru 5

1096-1099 yılları arasında yola çıkan Haçlı ordusu Kudüs’ü aşağıdaki devletlerin hangisinden almıştır?

A) Türkiye Selçuklu Devleti
B) Eyyubiler
C) Memlûkler
D) Fâtımîler
E) Musul Atabeyliği

Soru 6

1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu Türk siyasi birliği bozulmuş ve Anadolu’da kurulan Türk Beylikleri, Türkiye Selçuklu Devleti’nin yerini alma mücadelesine girişmişlerdir. Osmanlı Beyliği, Türk Beylikleri arasındaki bu mücadeleye karışmayarak yönünü Bizans’a çevirmiştir. Uyguladığı bu politika ile Anadolu’da esnaf teşkilatı olan Ahilerin desteğini almıştır. Yalnız bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Anadolu’da otorite boşluğu olduğu
B) Türkiye Selçuklu Devleti’nin Türk Beylikleri ile mücadele ettiği
C) Osmanlı Beyliği’nin Bizans ile iyi ilişkiler kurduğu
D) Ahilerin, Bizans İmparatorluğu ile ticaret yaptığı
E) Osmanlı Beyliği’nin, Anadolu’ya hâkim olmak istemediği

Soru 7

Orhan Bey’den aldığı yardımla Bizans tahtına oturan Kantakuzen, Balkanlardaki Sırp ve Bulgar ayaklanmalarıyla mücadele etmek için de Orhan Bey’den yardım almıştır. Bizans İmparatoru, kendisine yapılan yardımlara karşılık Osmanlı Devleti’ne Gelibolu’daki Çimpe Kalesi’ni vermiştir. Böylece Türkler, Rumeli’de toprak sahibi olmuş ve Balkan fetihlerinde bu kaleyi üs olarak kullanmışlardır. Yukarıda verilen gelişmelerden hangileri Anadolu Türkleri açısından olumlu sonuçlanmıştır?

A) Osmanlı Devleti, Bizans tahtına hâkim olmak istemiştir.
B) Bizans tek hanedan tarafından yönetilmiştir.
C) Siyasi ve askerî ittifaklar sınırların değişmesini etkilemiştir.
D) Balkanlarda Osmanlı Devleti’nin hâkimiyeti kesinleşmiştir.
E) Bizans’ın yıkılışı belli bir süre daha engellenmiştir.

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi I. Alaaddin Keykubat Dönemi’ne ait bir gelişme değildir?

A) Haçlılar ile mücadele edildi.
B) Türkiye Selçukluları en geniş sınırlarına ulaştı.
C) Anadolu Türk birliği büyük ölçüde sağlandı.
D) Alaiye (Alanya) Kalesi ele geçirildi.
E) Suğdak ele geçirildi.

Soru 9

Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun fethi ile görevlendirilen Türkmen beyleri, siyasi hâkimiyeti sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisini yapmış olamaz?

A) Haçlılarla mücadele etmek
B) Bizans’ın elindeki kaleleri almak
C) Anadolu’daki yer adlarını Türkçeleştirmek
D) Türkmenleri aldıkları topraklara yerleştirmek
E) Fetihçi politikalar izlemek

Soru 10

Türkiye Selçukluları Dönemi’nde yaşanan;

I. İlk Türk beylikleri ile mücadele edilmesi,

II. Bizans ile Anadolu’da savaşlar yapılması,

III. Haçlılara karşı Anadolu’nun korunması gelişmelerinden hangileri Anadolu’nun Türk yurdu olmasını sağlamıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

Soru 11

XIV. yüzyıl başlarında Yakın Doğu (Ön Asya) diye tabir edilen Anadolu, İran, Irak, Suriye, Filistin, Arabistan ve Mısır’ı içine alan bölgede aşağıdaki hangi devletin varlığından söz edilemez?

A) Safeviler
B) Bizans
C) Memlûk
D) Türkiye Selçuklu
E) İlhanlı

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu’da kurulan İlk Türk Beyliklerinin Türk tarihine yaptığı hizmetlerden biri değildir?

A) Anadolu’da Türk nüfusunu artırmaları
B) Anadolu’da İslamiyet’i yaymaları
C) Türkiye Selçuklularının Anadolu’da ilerleyişini kolaylaştırmaları
D) Moğollarla savaşarak Anadolu’nun işgaline engel olmaları
E) Anadolu’da pek çok Türk İslam eseri bırakmaları

Soru 13

Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecinde meydana gelen;

I. Bursa’nın Fethi

II. Palekanon Muharebesi

III. Koyunhisar Muharebesi

IV. İznik’in Fethi gelişmelerinin kronolojik olarak sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir ?

A) I – II – III – IV
B) II – I – III – IV
C) III – I – II – IV
D) III – II – I – IV
E) IV – III – II – I

Soru 14

Osmanlı Devleti yeni fethettiği yerlere yönetici olarak hanedan üyelerini değil, padişaha bağlı kişileri görevlendirmiştir. Buna göre Osmanlı Devleti;

I. Adaleti tesis etmek,

II. Askeri yapıyı güçlendirmek,

III. Merkezi otoriteyi güçlendirmek,

IV. Halkın yönetime katılmasını sağlamak amaçlarından hangilerine ulaşmak istemiştir? 

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) III ve IV
D) I, II ve III
E) II, III ve I

Soru 15

Osmanlı dinî mimarisi içerisinde önemli eserler arasında yer alan aşağıdaki camilerden hangisi İstanbul’da yer almaz?

A) Bayezid Cami
B) Selimiye Cami
C) Sultan Ahmet Cami
D) Süleymaniye Cami
E) Şehzade Cami

Soru 16

Selahaddin Eyyûbî liderliğindeki Eyyûbîler, Türklerden oluşturdukları disiplinli, eğitimli Memlûk birlikleri ile Haçlı Seferleri boyunca Haçlı ordu­larına karşı başarılı mücadeleler verdi. Eyyûbî ordusu içindeki bu Memlûk birlikleri Haçlılara son darbeyi de indirerek Doğu’da Haçlı egemenliğinin son bulmasını sağladı. Eyyûbîlerin Haçlılarla olan mücadeleleri, karada olduğu kadar denizlerde de oldu. Selahaddin Eyyûbî deniz mücadeleleri için büyük bir donanma kurdu. Bu sayede denizden gelen Haçlı saldırılarına karşı başarılı sonuçlar aldı. Bu durum aşağıdaki sonuçlardan hangisine öncelikle neden olmuştur?

A) Haçlı seferlerinin sona ermesine
B) Denizlerde Eyyûbî Devleti’nin hakimiyet yarışına girmesine
C) Müslümanların dinsel alanda reformlar yapmasına
D) Eyyûbîlerin İslam dünyasının sevgisini kazanmasına
E) Türkiye Selçuklularının toprak kayıpları yaşamalarına

Soru 17

Kösedağ Savaşı’ndan sonra, Anadolu’da kurulan beylikler bağımsızlıklarını ilan ederek bulundukları bölgeleri kendi adlarına yönetmeye başlamışlardır. Buna göre; I. Anadolu’da siyasi birliğin bozulduğu, II. Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkıldığı, III. Beylikler arasında ekonomik rekabetin yaşandığı, IV. Beylikler arası siyasi mücadele yaşandığı yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve IV
E) I, II ve III

Soru 18

I. Karesi Beyliği’nin alınması,

II. Varna Muharebesi,

III. Ankara Savaşı,

IV. Bursa’nın Fethi Yukarıda verilen olayların kronolojik sıralaması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) I, II, III ve IV
B) II, III, I ve IV
C) III, II, I ve IV
D) IV, I, III ve II
E) IV, I, II ve III

Soru 19

Osman Bey ele geçirdiği yerde kuracağı yönetimi belirlerken “Ahiler”in desteğini almıştır. Osman Gazi’nin bu tutumunda aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

A) Ülkenin asker ihtiyacını karşılamak
B) Fethedilen bölgenin iktisadi kalkınmasını sağlamak
C) Sosyal hayatın düzenlenmesini sağlamak
D) Devlet idaresinde Ahilerin gücünden faydalanmak
E) Halkın fetih hareketlerine olan desteğini artırmak

Soru 20

II. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminin en önemli olayı Kösedağ Savaşı’dır. Anadolu’daki karışıklıkları fırsat bilen Moğollar Anadolu’yu işgal etmeye başlamışlardır. Kösedağ Savaşı, Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışa geçmesine yol açarken, II. Türkmen Beylikleri Dönemi’nin de başlangıcı olmuştur. Buna göre;

I. Beyliklerin kurulmasıyla Anadolu’da Türk birliği bozulmuştur.

II. Kösedağ Savaşı’nı Moğollar kazanmıştır.

III. Türkiye Selçuklu Devleti yıkılmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

Soru 21

1243 Kösedağ Savaşı’nda Türkiye Selçuklu Devleti’nin Moğollara yenilmesinden sonra Anadolu iyice tahrip edilmiş, halkın can ve mal güvenliği kalmamıştır. Tarımsal üretim azalmış ve ticaret önemini kaybetmiştir. Yalnız bu bilgilere bakılarak Kösedağ Savaşı’nın; I. Dinî II. Siyasi III. Ekonomik IV. Sosyal alanlarından hangileriyle ilgili sonuçlar doğurduğu söylenebilir?

A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, II ve III
E) II, III ve IV

Soru 22

I. Bizans İmparatorluğu,

II. Memlükler,

III. Altın Orda Devleti Yukarıdakilerden hangileri Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devleti ile eş zamanlı olan devletlerdir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

Soru 23

II. Mehmet Dönemi’nde kurulmuş olan Sahn-ı Seman Medresesi üst düzey eğitim veren bir yükseköğrenim kurumudur. Eğitim müfredatının hazırlanmasında ünlü matematikçi Ali Kuşçu etkili olmuştur. Bu medresede öğrencilere Kur’an, hadis, kelam, fıkıh, tefsir, fizik, kimya, matematik ve astronomi gibi dersler okutulmuştur. Medresede eğitimini tamamlayan öğrencilere müderrislik ve kadılık yapabileceğine dair diploma verilmiştir. Bu bilgilere göre Sahn-ı Seman Medreseleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Dinî ve pozitif bilimler birlikte öğretilmiştir.
B) Batıdaki bilimsel gelişmelerin yakından takip edilmesini sağlamıştır.
C) Yapılanmasında bilim adamları etkili olmuştur.
D) Osmanlı eğitim ve hukuk sistemine katkıda bulunmuştur.
E) Günümüzdeki üniversiteler düzeyinde eğitim verilmiştir.

Soru 24

Osmanlı Beyliği ile Bizans İmparatorluğu ve tekfurları arasında, uzlaşmacı ilişkiler görülmüştür. Kimi zaman taht kavgaları sebebiyle Bizans prensesi Osmanlılara gelin olurken kimi zaman da dış tehditlere karşı Bizans-Osmanlı askerî ittifakı kurulmuştur. Ayrıca tekfurlar arasındaki rekabetten yararlanan Osmanlılar, bazı tekfurlarla işbirliği yapmıştır. Bu münasebetler, Kantakuzen’in imparatorluğunu ilan etmesini sağladığı gibi Osman Bey’in ilk fetihlerinin önünü açmış; Çimpe ve Gelibolu kalelerinin de ele geçirilmesine zemin hazırlamıştır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Kurulan iyi ilişkiler, çatışmalardan daha önemli kazanımlar sağlamıştır.
B) Kurulan ittifaklar, Osmanlıların Anadolu’daki ilerleyişine katkı sağlamıştır.
C) Bizans tekfurları, Osmanlılara bağlı hale gelmiştir.
D) Osmanlılar, Bizans’ın yaşadığı bunalımlardan faydalanarak sınırlarını genişletmiştir.
E) Ortaya çıkan ittifaklar Bizans’ın isteği üzerine kurulmuştur.

Soru 25

Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı öncesinde Anadolu’nun siyasi ve sosyal durumu ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) Sasani-Bizans savaşları nedeniyle yerleşim yerlerinin tahrip edilmesi
B) Göçler nedeniyle şehir nüfusunun artması
C) Siyasi otorite boşluğunun yaşanması
D) Rum, Ermeni ve Süryani gibi farklı etnik grupların yaşaması
E) Bizans’ın bölgedeki tek otorite olması

10. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Cevap Anahtarı

CEVAPLAR: 1-B    2-C    3-C    4-C    5-D    6-A    7-C    8-A    9-C    10-D    11-A    12-D    13-C    14-B    15-B    16-D    17-A    18-D    19-A    20-D    21-E    22-E    23-B    24-D    25-E    26-D   

Diğer sınıflarının tarih yazılı soruları için bu bağlantıyı tıklayınız.

“2021-2022 eğitim öğretim yılı 10. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı test soruları” yazımız hakkında soru ve görüşlerinizi yorum kısmından yazabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın